ROZHODNUTÍ KOMISE K CPD (89/106/EHS) A K CPR

1 Podstata a členění

2 Přehled rozhodnutí Komise k CPD a CPR o postupech prokazování shody

 

1 Podstata a členění

Rozhodnutí Komise jsou předpisy Evropské komise, které nemusejí být převáděny do národního práva, protože platí pouze pro státy, instituce a jednotlivce, kterým jsou určena. Většina rozhodnutí se týká postupů prokazování shody stavebních výrobků patřících do konkrétní kategorie. Další rozhodnutí jsou horizontálního charakteru a týkají se oblastí společných pro všechny výrobky spadající pod CPD, např. rozhodnutí Komise o o požárně technických vlastnostech, rozhodnutí Komise o stavebních výrobcích pro styk s pitnou vodou (např. 2002/359/ES).

Poznámka: Tato rozhodnutí Komise se neruší, budou postupně revidovány v rámci CPR, zůstávají v archivaci a lze se na ně odkazovat.

2 Přehled rozhodnutí Komise k CPD o postupech prokazování shody

Přestože byla následující rozhodnutí Komise vydána k CPD, poskytují užitečné informace i v rámci CPR, jelikož pro jednotlivé stavební výrobky jsou podkladem k udělení mandátu pro vypracování harmonizovaných technických specifikací.

V rozhodnutích Komise se uvádějí systémy prokazování shody jednotlivých skupin stavebních výrobků v závislosti na jejich určeném použití a třídách reakce na oheň, popřípadě dalších třídách nebo úrovních týkajících se základních požadavků.

Přehled vydaných rozhodnutí Komise o postupech prokazování shody ke směrnici 89/106/EHS pro jednotlivé skupiny stavebních výrobků jsou přehledně zpracovány v následující tabulce:


Skupina


číslo RK

(změny)

Pro CPD/CPR

pro hEN nebo ETAG

název skupiny výrobků česky

název skupiny výrobků anglicky

znění česky
(včetně všech zapracovaných změn)

znění anglicky
(včetně všech zapracovaných změn)

1

1999/94/ES

změna

2012/202/EU

CPD

hEN

Prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a autoklávovaného pórobetonu (oplocení, spojovací skříňky pro telekomunikace, malé skříňové propustky, nenosné stěnové prvky a obkladové prvky; předpjaté dutinové stropní prvky, sloupy a stožáry, základové piloty, bednicí desky, příhradové nosníky, nosníkové/tvárnicové stropní dílce a prvky, desky žebrových stropů, lineární konstrukční prvky (nosníky a sloupy), prvky nosných stěn, prvky opěrných zdí, střešní prvky, sila, schodiště, prvky mostovky a velké skříňové propustky)

Precast normal/lightweight/autoclaved aerated concrete products (boundary fences, junction boxes for telecommunications, small box culverts, non-loadbearing wall elements and cladding elements; prestressed hollow core floor elements, posts and masts, foundation piles, shuttering slabs, lattice girder elements, beam/block floor units and elements, ribbed floor slabs, linear structural elements (beams and columns), load-bearing wall elements, retaining wall elements, roof elements, silos, stairs, bridge deck elements and large box culverts)

99/94/ES

(konsolidované znění)

99/94/EC

(konsolidované znění)

1

1999/89/ES změna: 2001/596/ES

CPD

ETAG

Prefabrikované schodišťové sestavy

Prefabricated stair kits

99/89/ES
(konsolidované znění)

99/89/EC
(konsolidované znění)

2

1999/93/ES

změna 2011/246/EU

CPD

hEN

Dveře, okna, okenice, rolety, vrata a příslušné stavební kování

doors, windows, shutters, blinds, gates and related building hardware

1999/93/ES

(konsolidované znění)

1999/93/ES

(konsolidované znění)

3

1999/90/ES změna: 2001/596/ES

CPD

hEN

Hydroizolace

Membranes

99/90/ES
(konsolidované znění)

99/90/EC
(konsolidované znění)

3

98/143/ES

CPD

ETAG

Systémy mechanicky kotvených střešních hydroizolačních pásů a fólií (zahrnujících systém kotvení, spojování a lemování, a popřípadě tepelnou izolaci, omezené na bezespáré pásové systémy)

Systems of mechanically fastened flexible roof waterproofing membranes (including the systém of fastening, jointing and edging, and sometimes thermal insulation, limited to continuous watertight systems based on flexible sheets)

98/143/ES

98/143/EC

3

98/599/ES změna: 2001/596/ES

CPD

ETAG

Střešní lité hydroizolační sestavy (s výjimkou sestav na bázi skla)

Liquid applied roof waterproofing kits

98/599/ES
(konsolidované znění)

98/599/EC
(konsolidované znění)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1999/91/ES změna: 2001/596/ES

Návrh změny:

Construct 09/847

CPD

hEN

Tepelně izolační výrobky

Thermal insulating products

99/91/ES

(konsolidované znění)

99/91/EC

(konsolidované znění)

Návrh změny:

Construct 09/847

4

2000/273/ES

změna: 2001/596/ES

CPD

ETA bez ETAG

Sedm výrobků pro evropská technická schválení bez řídícího pokynu (sestava pro izolaci plovoucích podlah proti vibracím a kročejovému hluku, sestava pro izolaci stěn proti vibracím a hluku, stěnové desky vyrobené z korozivzdorné oceli, sestava zápachové uzávěrky pro odpadní vody, kotevní tyče tvaru U, sestava pro kotvení chemickými prostředky, sestava pro kotvení pomocí epoxidového betonu/polyesterové pryskyřice vyztužené skleněnými vlákny/epoxidové malty)

Seven products for European Technical Approvals without Guideline (vibration and impact noise isolation kit for floating floors, vibration and noise isolation kit for walls, wall plates made of stainless steel, waste water trap kit, channel bars, chemical anchoring kit, epoxy concrete/glass-reinforced polyester/epoxy mortar anchoring kit)

2000/273/ES
(konsolidované znění)

2000/273/EC
(konsolidované znění)

4

2001/308/ES

CPD

ETAG

Tepelně izolační obkladové prvky vnějších stěn

Vetures

2001/308/ES

2001/308/EC

4

97/556/ES změna:
2001/596/ES

Změna:
2011/14/EU

CPD

ETAG

Vnější tepelně izolační kompozitní systémy/sestavy s omítkou (ETICS)

External thermal insulation composite systems/kits with rendering (ETICS)

97/556/ES

(konsolidované znění)

97/556/EC

(konsolidované znění)

5

2003/639/ES

CPD

ETAG

Čepy pro konstrukční spoje (mezi stropními deskami nebo mezi stropními deskami a stěnami)

Pins for structural joints (between slabs, or between slabs and walls)

2003/639/ES

2003/639/EC

5

2003/639/ES

CPD

ETAG

Čepy pro konstrukční spoje (mezi stropními deskami nebo mezi stropními deskami a stěnami)

Pins for structural joints (between slabs, or between slabs and walls)

2003/639/ES

2003/639/EC

5

95/467/ES

změny:

2001/596/ES

2002/592/ES

2010/679/EU

CPD

hEN

Komíny, kouřovody, komínové hlavy; sádrové desky, tvárnice, podhledové prvky a omítky; konstrukční ložiska

Chimneys, flues, chimney terminals; plasterboards, blocks, ceiling elements and plasters; structural bearings

95/467/ES
(konsolidované znění)

95/467/EC
(konsolidované znění)

6

95/467/ES

změny:

2001/596/ES

2002/592/ES

2010/679/EU

CPD

hEN

Komíny, kouřovody, komínové hlavy; sádrové desky, tvárnice, podhledové prvky a omítky; konstrukční ložiska

Chimneys, flues, chimney terminals; plasterboards, blocks, ceiling elements and plasters; structural bearings

95/467/ES
(konsolidované znění)

95/467/EC
(konsolidované znění)

7

95/467/ES

změny:

2001/596/ES

2002/592/ES

2010/679/EU

CPD

hEN

Komíny, kouřovody, komínové hlavy; sádrové desky, tvárnice, podhledové prvky a omítky; konstrukční ložiska

Chimneys, flues, chimney terminals; plasterboards, blocks, ceiling elements and plasters; structural bearings

95/467/ES
(konsolidované znění)

95/467/EC
(konsolidované znění)

8

2015/1958

CPR

hEN

Geosyntetika a související výrobky

Geosynthetics and related products

2015/1958

2015/1958

9

96/580/ES

změna:

2001/596/ES

CPD

hEN

Lehké obvodové pláště

Curtain walling

96/580/ES
(konsolidované znění)

96/580/EC
(konsolidované znění)

9

2003/640/ES

CPD

ETAG

Sestavy pro obklady vnějších stěn

Kits for exterior wall claddings

2003/640/ES

2003/640/EC

10

96/577/ES

změna:

2002/592/ES

CPD

hEN

Stabilní hasicí systémy

Fixed fire-fighting systems

96/577/ES
(konsolidované znění)

96/577/EC
(konsolidované znění

11

96/578/ES

změny:

2001/596/ES

2002/592/ES

CPD

hEN

Vybavení pro hygienické prostory (výlevky, umyvadla a společné umývací žlaby, koupací vany, sprchové mísy, bidety, pisoáry, záchodové mísy, suché, chemické a kompostovací záchody, macerační záchody, turecké záchody, splachovací nádržky, vířivé vany, sprchové a vanové zástěny nebo přepážky, prefabrikované hygienické buňky, stavebnicové veřejné záchody a záchodové kabiny)

Sanitary appliances (sinks, basins and communal troughs; bath tubs; shower trays; bidets; urinals; water closet bowls or pans; earth, chemical and composting closets; macerating toilets; squatting toilets; flushing cisterns; whirlpool baths; shower and bath screens or enclosures, modular public toilets and toilet pods)

96/578/ES
(konsolidované znění)

96/578/EC
(konsolidované znění)

12

2001/19/ES

CPD

ETAG

Dilatační závěry pro silniční mosty

Expansion joints for road bridges

2001/19/ES

2001/19/EC

12

96/579/ES

změna:

1999/453/ES

CPD

hEN

Vybavení komunikací (protihluková zařízení a stěny; clony proti oslnění, výrobky pro vodorovné dopravní značení, svislé dopravní značky a stálá zařízení pro řízení provozu vozidel a chodců, stožáry pro osvětlení komunikací, záchytné systémy pro vozidla, záchytné systémy pro chodce, včetně mostních zábradlí)

Circulation fixtures (road traffic noise reducing devices and barriers; anti-glare screens, road marking products, road traffic signs and traffic control devices installed permanently for vehicular and pedestrian traffic uses, road lighting columns, vehicle restraint systems, pedestrian restraint systems including pedestrian bridge parapets)

96/579/ES
(konsolidované znění)

96/579/EC
(konsolidované znění)

13

1999/455/ES

CPD

ETAG

Dřevěné rámové a roubené prefabrikované stavební sestavy (pro použití v pozemních stavbách)

Timber frame and log prefabricated building kiks (in building works)

99/455/ES

99/455/EC

13

1999/92/ES

CPD

ETAG

Lehké nosníky a sloupy z kompozitních materiálů na bázi dřeva (včetně T-nosníků, tj. kombinace nosník/deska)

Light composite wood-based beams and columns (including T-beams, i.e. beam/slab combinations)

99/92/ES

99/92/EC

13

97/176/ES
změna:

2001/596/ES

CPD

hEN

Konstrukční výrobky ze dřeva a spojovací prvky (hmoždíky do dřeva, prstencové hmoždíky, válečkové ocelové a dřevěné kolíky, vruty do dřeva, svorníky se závity, hřebíky do dřeva, konstrukční výrobky z rostlého dřeva, konstrukční lepené lamelové výrobky a jiné lepené výrobky ze dřeva, dřevěné stožáry, mostní prvky, příhradové prvky, podlahové prvky, stěnové prvky, střešní prvky, jako jsou nosníky, obloukové prvky, stropnice, krokve, sloupy, stožáry, piloty, příhradové nosníky, podlahy, stěny, střechy, rámy)

Structural timber products and ancillaries (connectors for timber, split ring connectors, cylindrical steel and wood dowels, wood screws, threaded bolts, wood nails, solid structural timber products, structural glued laminated products and other glued timber products, timber poles, bridge elements, truss elements, sleepers, floor elements, wall elements, roof elements such as beams, arches, joist, rafters, columns, poles, piles, trusses, floors, walls, roofs, frame)

97/176/ES
(konsolidované znění)

97/176/EC
(konsolidované znění)

13

2000/447/ES

změna:

2001/596/ES

CPD

ETAG

Prefabrikované nosné sendvičové panely na bázi dřeva a samonosné lehké kompozitní panely

Prefabricated wood-based load-bearing stressed skin panels and self-supporting composite lightweight panels

2000/447/ES
(konsolidované znění)

2000/447/EC
(konsolidované

13

97/638/ES

CPD

hEN

Spojovací prostředky pro konstrukční dřevo/dřevěné dílce (smykové desky a hmoždíky, ozubené hmoždíky, desky s prolisovanými trny, hřebíkové desky)

Fasteners for structural timber (shear plates, toothed-plate connectors, punched nail plates, nailing plates)

97/638/ES

97/638/EC

14

97/462/ES

změna:

2001/596/ES

CPD

hEN

Desky na bázi dřeva (bez povrchové úpravy, s povrchovou úpravou a dýhované nebo laminované a dýhované nebo laminované eurotřídy pro vnitřní nebo vnější nosné/nenosné konstrukce)

Wood-based panels (unfaced, overlaid and veneered or coated wood-based panels and veneered or coated wood-based panels of Euroclass for structural/non-structural elements in internal or external applications)

97/462/ES
(konsolidované znění)

97/462/EC
(konsolidované znění)

15

97/555/ES

Změna:
2010/683/EU

CPD

hEN

Cementy, stavební vápna a jiná hydraulická pojiva (bílá vápna, dolomitická vápna a hydraulická vápna; portlandské cementy; portlandské směsné cementy; vysokopecní cementy, pucolánové cementy, směsné cementy, cementy s nízkým hydratačním teplem, síranovzdorný cement, bílý cement, cement odolný proti mořské vodě, cement s nízkým obsahem alkálií, vápenohlinitanové cementy, cementy pro zdění, hydraulická silniční pojiva)

Cements, building limes and other hydraulic binders (calcium limes, dolomitic limes, and hydraulic limes; portland cements, portland composite cements, blastfurnace cements, pozzolanic cements, composite cements, low heat cements, sulfate resisting cements, white cements, sea water resisting cements, and low alkali cements, calcium aluminate cements, masonry cements, hydraulic road binders)

97/555/ES
(konsolidované znění)

97/555/EC
(konsolidované znění)

16

97/597/ES

CPD

hEN

Výztužná a předpínací betonářská ocel (tyče, válcované dráty, svitky, svařované sítě, příhradové nosníky, profilované pásy, popuštěné za studena tažené dráty, hladké dráty, profilované dráty; vícedrátová lana, vícedrátová soudržná lana, profilovaná lana s vysokou soudržností; za tepla válcované a tvarované tyče, závitové tyče, žebírkové nebo ploché nebo hladké tyče; předpínací kabely)

Reinforcing and prestressing steel for concrete (bars, rods, coils, welded fabrics, lattice girder, indented strips, stress relieved cold drawn wires, smooth wires, indented wires; multi-wire strands, multi-wire compacted strands, indented and high bond strand; hot rolled and processed bars, threaded bars, ribbed or plane or smooth bars; prestressing cables)

97/597/ES

97/597/EC

16

2000/606/ES

CPD

ETA bez ETAG

Šest výrobků pro evropská technická schválení bez řídícího pokynu (spojky a spojovací objímky pro normalizované výztužné pruty, tvarované ocelové výztužné plechy, spojovací zařízení pro nosné prefabrikované betonové piloty, kotevní zařízení pro nosné prefabrikované betonové piloty, vnitřní obkladový systém ze sádrovláknitých desek, prefabrikované vodotěsné prvky pro předsazené stěny a pro dutinové stěny)

Six products for European Technic al Approvals without Guideline (couplings and sleeves for standardised reinforcing bars, corrugated steel reinforcement sheets, connection device for load-bearing pre-cast concrete piles, anchoring device for load-bearing pre-cast concrete piles, internal covering system of gypsum fibre boards, prefabricated cavity trays)

2000/606/ES

2000/606/EC

16

98/456/ES

CPD

ETAG

Předpínací sestavy pro dodatečné předpínání konstrukcí

Post-tensioning kits for the prestressing of structures

98/456/ES

98/456/EC

17

97/740/ES změna:
2001/596/ES

CPD

hEN

Zdivo a související výrobky (zdicí prvky kategorie II pro použití ve stěnách, sloupech a příčkách; zvláštní zdicí prvky kategorie II se zabudovanými tepelně-izolačními materiály pro použití ve stěnách, a příčkách; průmyslově vyráběné předpisové malty pro zdění pro použití ve stěnách, sloupech a příčkách; průmyslově vyráběné malty pro omítky (základní/štukové) pro použití pro dokončovací úpravy stěn, sloupů, příček a stropů; spony, táhla, stropní závěsy, konzoly, opěrné úhelníky, výztuž ložných spár a překladů pro zabudování do zděných stěn, sloupů a příček)

Masonry and related products (masonry units of category II to be used in walls, columns and partitions; special masonry units of category II with incorporated thermal insulating materials to be used in walls and partitions; factory-made prescribed masonry mortars to be used in walls, columns and partitions; factory-made rendering/plastering mortars to be used in wall, column, partition and ceiling finishes; ties, tension straps, joist hangers, brackets, support angles, bed joint reinforcement and lintels to be incorporated in masonry walls, columns and partitions)

97/740/ES
(konsolidované znění)

97/740/EC
(konsolidované znění)

18

2015/1959

nahrazuje

97/464/ES Změna 2004/663/ES

CPR

hEN

Výrobky pro vnitřní/venkovní kanalizační systémy (zařízení proti zpětnému toku: přivzdušňovací a odvzdušňovací potrubní armatura, vybavení pro čerpací stanice odpadních vod a přečerpávací zařízení, vybavení a prvky pro čistírny odpadních vod a domovní čistírny, septiky, prefabrikovaný odvodňovací kanál, vstupní a revizní šachty, poklopy, ocelová stupadla, žebříky a madla pro vstupní a revizní šachty, poklopy vpustí, odlučovače, vybavení pro čerpací stanice odpadních vod a přečerpávací zařízení)

Waste water engineering products inside/outside buildings (back-flow devices: air admittance valve ventilating pipework, kits for waste water pumping station and effluent lifting plants, kits and elements for waste water treatment plants and on-site treatment equipment, septic tanks, prefabricated drainage channel, manholes and inspection chambers, covers, step irons, ladders and handrail for manholes and inspection chambers, gully tops, separators, kits for waste water pumping station and effluent lifting plants)

2015/1959

2015/1959

18

2000/273/ES

změna: 2001/596/ES

CPD

ETA bez ETAG

Sedm výrobků pro evropská technická schválení bez řídícího pokynu (sestava pro izolaci plovoucích podlah proti vibracím a kročejovému hluku, sestava pro izolaci stěn proti vibracím a hluku, stěnové desky vyrobené z korozivzdorné oceli, sestava zápachové uzávěrky pro odpadní vody, kotevní tyče tvaru U, sestava pro kotvení chemickými prostředky, sestava pro kotvení pomocí epoxidového betonu/polyesterové pryskyřice vyztužené skleněnými vlákny/epoxidové malty)

Seven products for European Technical Approvals without Guideline (vibration and impact noise isolation kit for floating floors, vibration and noise isolation kit for walls, wall plates made of stainless steel, waste water trap kit, channel bars, chemical anchoring kit, epoxy concrete/glass-reinforced polyester/epoxy mortar anchoring kit)

2000/273/ES
(konsolidované znění)

2000/273/EC
(konsolidované znění)

19

97/808/ES změny: 1999/453/ES
2001/596/ES
2006/190/ES

CPD

hEN

Podlahoviny a venkovní povrchy (dlažební prvky zahrnující dlažební kostky, dlažební desky, obrubníky, kvádry, sklobetonové chodníkové světlíky; povrchově upravené plechové kryty; tuhé podlahové prvky; břidlicové desky; dlaždice; mozaiky; pálené dlaždice; teracové dlaždice; plechovou mřížovinu nebo podlahové mřížky; podlahové rošty;dlaždice, mozaiky, parkety, deskové nebo mřížové kryty, podlahové rošty, tuhé laminované podlahoviny, výrobky na bázi dřeva; pružné a textilní podlahoviny pro vnitřní/venkovní použití; podlahové stěrkové materiály pro vnitřní/vnější použití)

Floorings (paving units including pavers, flags, kerbs, blocks, pavement lights; self finished decking of metal sheet; rigid floor tiles; slate; tiles; mosaics; quarry tiles; terrazzotiles; expanded metal or grid floor decking; floor gratings; tiles, mosaics, parquet, decking of mesh or sheet, floor gratings, rigid laminated floorings, wood based products; resilient and textile floorings for internal/external uses; floor screed materials for internal/external uses)

97/808/ES
(konsolidované znění)

97/808/EC
(konsolidované znění)

20

98/214/ES

změna: 2001/596/ES

CPD

hEN

Konstrukční kovové výrobky a doplňky (za tepla válcované, za studena tvarované nebo jinak vyráběné průřezy/profily různých tvarů (T, L, H, U, Z, I, žlábkové profily, úhelníky, uzavřené profily, trubky), ploché výrobky (plechy, tenké plechy, pásy), tyče, odlitky, výkovky vyrobené z různých kovových materiálů, nechráněné nebo chráněné proti korozi povlaky; hotové kovové výrobky, jako jsou kovové rámové konstrukce pro zavěšené podhledy (velká zatížení), příhradové nosníky, nosníky, sloupy, schodiště, základové piloty, nosné piloty a štětovnice, průřezy řezané na míru pro určitá použití, kolejnice a pražce; svařovací materiály; kovové nýty, šrouby (matice a podložky) a H.R. svorníky (vysokopevnostní předepnuté šrouby), trny, šrouby, kolejnicová upevňovadla)

Structural metallic products and ancillaries

(hot rolled, cold formed or otherwise produced sections/profiles with variol shapes (T, L, H, U, Z, I, channels, angle, hollow, tubes), flat products (plate, sheet, strip), bars, castings, forgings made of various metallic materials, unprotected or protected against corrosion by rating; finished metallic products such as metal framing for suspended ceilings (heavy duty), trusses, girders, columns, stairs, ground piles, bearing piles and sheet piling, cut to size sections designed for certain applications, and rails and sleepers; weldingmaterials; Metallic rivets, bolts (nuts and washers) and H. R. bolts (high strength fiction grip bolts), studs, screws, railway fasteners)

98/214/ES
(konsolidované znění)

98/214/EC
(konsolidované znění)

20

2000/606/ES

CPD

ETA bez ETAG

Šest výrobků pro evropská technická schválení bez řídícího pokynu (spojky a spojovací objímky pro normalizované výztužné pruty, tvarované ocelové výztužné plechy, spojovací zařízení pro nosné prefabrikované betonové piloty, kotevní zařízení pro nosné prefabrikované betonové piloty, vnitřní obkladový systém ze sádrovláknitých desek, prefabrikované vodotěsné prvky pro předsazené stěny a pro dutinové stěny)

Six products for European Technic al Approvals without Guideline (couplings and sleeves for standardised reinforcing bars, corrugated steel reinforcement sheets, connection device for load-bearing pre-cast concrete piles, anchoring device for load-bearing pre-cast concrete piles, internal covering system of gypsum fibre boards, prefabricated cavity trays)

2000/606/ES

2000/606/EC

21

2003/655/ES

CPD

ETAG

Sestavy pro vodotěsné povrchové úpravy podlah a stěn v mokrých prostorech (kromě plaveckých bazénů a průmyslových zařízení)

Watertight covering kits for wetroom floors and walls (excluding swimming pools and industrial processes)

2003/655/ES

2003/655/EC

21

98/213/ES změna: 2001/596/ES

2012/201/EU

CPD

ETAG

Sestavy vnitřních příček (sestavy vnitřních příček z materiálů eurotříd zamýšlené pro použití, na která se vztahují požadavky na reakci na oheň; sestavy vnitřních příček pro požární úseky; sestavy vnitřních příček pro použití, na která se vztahují předpisy o nebezpečných látkách; sestavy vnitřních příček pro použití, na která se vztahují předpisy o „bezpečnosti při užívání“; sestavy vnitřních příček pro jiná použití, sestavy sádrokartonových příček)

Internal partition kits (internal partition kits, with materials of Euroclasses, intended for uses subject to reaction to fire requirements; internal partition kits intended for fire compartmentation; internal partition kits intended for uses subject to regulations on dangerous substances; internal partition kits intended for uses subject to regulations on ‘safety in use’; internal partition kits intended for other uses; gypsum board partition kits)

98/213/ES
(konsolidované znění)

98/213/EC
(konsolidované znění)

21

98/437/ES změna: 2001/596/ES

CPD

hEN

Vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů (panely, zavěšené podhledy, obkladové prvky, přiznané profily, závěsné konstrukce, fasádní obklady, krytiny v rolích, obložení, šindele, obkladové desky)

Internal and external wall and ceiling finishes

(panels, suspended ceilings, tiles panels, featured profiles, suspending frames, sidings, coverings in roll form, linings, shingles, cladding slabs)

98/437/ES
(konsolidované znění)

98/437/EC
(konsolidované znění)

21

2018/779

CPR

 

Sendvičové panely s kovovým povrchem pro konstrukční použití

Metal-faced sandwich panels for structural use

2018/779

2018/779

21

2003/640/ES

CPD

ETAG

Sestavy pro obklady vnějších stěn

Kits for exterior wall claddings

2003/640/ES

2003/640/EC

22

98/436/ES změna: 2001/596/ES

CPD

hEN

Střešní krytiny, střešní světlíky, střešní okna a doplňkové výrobky (ploché a profilované plechy, střešní tašky, pokrývačská břidlice, kamenná krytina a šindele, prefabrikované spřažené kompozitní nebo sendvičové panely, střešní dlažba, římsové a okapové prvky, mechanické upevňovací prvky pro střešní krytiny, příslušenství střešních krytin, systémy pro přístup na střechu, lávky a stupadla, střešní bezpečnostní háky a kotvení, asfaltová krytina, střešní okna, střešní světlíky)

Roof coverings, rooflights, roof windows and ancillary products (flat and profiled sheets, roofing tiles, slates, stones and shingles, factory-bonded composite or sandwich panels, roofpavings, fascias and soffit boards, mechanical fixings for roof coverings, accessories for roof coverings; roofaccess systems, walkways and footholds, roofsaf ety hooks and anchorages, mastic asphalt roofing, roofwindows, rooflights)

98/436/ES
(konsolidované znění)

98/436/EC
(konsolidované znění)

22

98/600/ES změna: 2001/596/ES

CPD

ETAG

Samonosné průsvitné střešní sestavy (s výjimkou sestav na bázi skla)

Self-supporting translucent roof kits (except glass-based kits)

98/600/ES
(konsolidované znění)

98/600/EC
(konsolidované znění)

22

2003/656/ES

CPD

ETAG

Sedm výrobků pro evropská technická schválení bez řídícího pokynu

Seven products for European technical approvals without Guideline

98/656/ES

98/656/EC

23

98/601/ES změna: 2001/596/ES

CPD

hEN

Výrobky pro konstrukce vozovek (např. spojovací prvky, výplně spár, spárovací tmely; čistý asfalt, asfalt modifikovaný polymery, ředěný asfalt, ředěný asfalt modifikovaný polymery, měkčený asfalt, asfaltová emulze, ředěná asfaltová emulze, asfaltová emulze modifikovaná polymery, ředěná asfaltová emulze modifikovaná polymery, přírodní asfalt; asfaltový beton obsahující velmi měkký asfalt pro velmi tenké vrstvy, asfalt pro drenážní asfaltový koberec, litý asfalt, desky z litého asfaltu, asfalt válcovaný za horka; kaly pro povrchové úpravy, mikroskopické povrchové úpravy, vyrovnávání povrchu; litý asfalt, prefabrikované hydroizolace, předem vyrobené asfaltové pásy, pryskyřice/polyuretan)

Road construction products (e.g. dowels, joint fillers, joint sealants; pure bitumen, polymer modified bitumen, fluxed bitumen, fluxed polymer modified bitumen, cut-back bitumen, bitumen emulsion, fluxed bitumen emulsion, polymer modified bitumen emulsion, fluid polymer modified bitumen emulsion, naturally occurring asphalt/bitumen; asphalt concrete including very soft asphalt and those for very thin layers, porous asphalt, mastic asphalt (Gussasphalt), stone mastic asphalt, hot rolled asfalt; slurry for surfacing, microsurfacing, surface dressing; mastic asphalt, prefabricated membranes, preformed bituminous sheets, resins/polyurethane)

98/601/ES
(konsolidované znění)

98/601/EC
(konsolidované znění)

24

98/598/ES změna: 2002/592/ES

CPD

hEN

Kamenivo (do betonu, malt, injektážních malt, asfaltových směsí, pro povrchové úpravy, do nestmelených a hydraulicky stmelených směsí pro vozovky a pro jiné inženýrské stavby, pro vodní stavby, pro kolejové lože; filery do asfaltových směsí a pro povrchové úpravy, do betonu, malt a injektážních malt)

Aggregates (for concrete, mortar, grout, bituminous mixtures, surface treatments, unbound and hydraulically bound mixturesus ed for roads and other civil engineering works, armourstones, railway balast; fillers for bituminous mixtures and surface treatments, for concrete mortar and grout)

98/598/ES
(konsolidované znění)

98/598/EC
(konsolidované znění)

25

1999/470/ES změna: 2001/596/ES

CPD

hEN

Stavební adheziva/maltoviny a lepidla (pro obkladové prvky zejména hydraulická pojiva, pojiva na bázi cementu, disperzní polymery, reaktivní pryskyřice, epoxidové pryskyřice, polyuretanové pryskyřice, akrylátové pryskyřice, aminoplastové pryskyřice, fenolické pryskyřice)

Construction adhesives (adhesives for tiles in particular hydraulic binders, cementitious binders, dispersion polymers, reaction resins, epoxy resins, polyurethane resins, acrylic resins, aminoplastic resins, phenolic resins)

99/470/ES
(konsolidované znění)

99/470/EC
(konsolidované znění)

26

1999/469/ES změna: 2001/596/ES

CPD

hEN

Výrobky pro beton, malty a injektážní malty (vlákna, přísady, příměsi, výrobky pro ochranu a opravy betonu)

Concrete, mortar and grout (fibres, admixtures, additions, concrete protection and repair products)

99/469/ES
(konsolidované znění)

99/469/EC
(konsolidované znění)

27

1999/471/ES změna: 2001/596/ES

CPD

hEN

Zařízení pro vytápění vnitřních prostor bez vnitřního zdroje energie a na pevná a kapalná paliva (zejména radiátory, konvektory, konvektory s umělým tahem včetně klimatizačních jednotek, soklová otopná tělesa, panely osazené v podhledech a jiné stabilní tepelné zářiče, sestavy pro stěnové a podlahové vytápění, olejová kamna s odtahem, bytové kuchyňské sporáky, pokojová topidla, krbová kamna, topné vložky, saunová kamna)

Space heating appliances without internal energy source and space heating appliances burning solid and liquid fuels (in particular radiators, convectors, fan convectors including fan coil units, skirting heaters, ceiling mounted panels and other static heat emitters, wall and floor-heating kits, oil stoves, residential cookers, room-heaters, fireplace stoves, heating inserts, sauna stoves)

99/471/ES
(konsolidované znění)

99/471/EC
(konsolidované znění)

28

1999/472/ES změna: 2001/596/ES

CPD

hEN

Trubky, nádrže a příslušenství, které nejsou v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě (trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové systémy pro únik a zařízení pro prevenci proti přeplnění, armatury, adheziva, spoje, těsnění pro spoje a těsnicí vložky, potrubí a ochranné vedení, nosné konstrukce pro trubky a potrubí, ventily a kohouty, bezpečnostní příslušenství)

Pipes, tanks and ancillaries not in contact with water intended for human consumption (piping kits, pipes, tanks, leakage alarm systems, overfill prevention devices, fittings, adhesives, joints, joint sealings, gaskets, ducts and conduits for protection, pipe/duct supports, valves and taps, safety ancillaries)

99/472/ES
(konsolidované znění)

99/472/EC
(konsolidované znění)

28

2015/1936

CPR

hEN

Ventilační kanály a potrubí určené k větrání vzduchem

Ventilation ducts and pipes for air ventilation 

2015/1936

2015/1936

29

2002/359/ES

CPD

hEN

Výrobky přicházející do styku s vodou určenou pro lidskou

spotřebu

Products in contact with water intended for human consumption

2002/359/ES

2002/359/ES

30

2000/245/ES

změna:

2001/596/ES

CPD

hEN

Výrobky z plochého skla, profilovaného skla a skleněných tvárnic

Flat glass, profiled glass and glass block products

2000/245/ES

2000/245/ES

31

2011/284/EU

CPD

hEN

Elektrické, ovládací a komunikační kabely

Power, control and communication cables

2011/284/EU

2011/284/EC

32

2011/19/EU

CPD

hEN

Těsnicí materiály pro nenosné použití ve spojích v budovách a nášlapných površích (pro vnější a/nebo vnitřní zdi, přepážky, pro skleněné prvky, pro sanitární spoje)

Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways (for external and/or internal walls, partitions, for glazing, for sanitary joints)

2011/19/EU

2011/19/EC

33

96/582/ES

CPD

ETAG

Konstrukční těsněné systémy zasklení a kovové kotvy do betonu (pro velké zatížení)

Structural sealant glazing systems and metal anchors for concrete (heavy-duty type)

96/582/ES

96/582/EC

33

97/161/ES

CPD

ETAG

Kovové kotvy do betonu pro upevňování lehkých systémů (lehké zavěšené podhledy a instalace, do betonu, pro malá zatížení)

Metal anchors for use in concrete for fixing lightweight systems (lightweight suspended ceilings, as well as installation, light-duty type)

97/161/ES

97/161/EC

33

97/177/ES

CPD

ETAG

Kovové injektované kotvy do zdiva (pro upevňování a/nebo nesení konstrukčních prvků, které přispívají ke stabilitě stavby nebo těžkých dílců, jako jsou obklady a instalace, do zdiva)

Metal injection anchors for use in masonry (for fixing and/or support to masonry, structural elements which contribute to the stability of the works or heavy units such as cladding as well as installation)

97/177/ES

97/177/EC,

33

97/463/ES

CPD

ETAG

Plastové kotvy/hmoždinky do betonu a zdiva (pro použití v systémech, jako jsou fasádní systémy, pro upevňování nebo nesení prvků, které přispívají ke stabilitě systémů)

Plastic anchors for use in concrete and masonry (for use in systems, such as facade systems, for fixing or supporting elements which contribute to the stability of the systems)

97/463/ES

97/463/EC

33

2018/771

CPR

 

Kotvicí zařízení používaná na stavbách, která mají zabránit pádům osob z výšky nebo zastavit pád z výšky

Anchor devices used for construction works and intended to prevent persons from falling from a height or to arrest falls from a height

2018/771

2018/771

34

98/279/ES změna: 2001/596/ES

CPD

ETAG

Sestavy/systémy nenosného ztraceného bednění z dutých tvárnic nebo panelů z izolačních materiálů, popřípadě z betonu (tvořené buď dutými tvárnicemi vyrobenými z izolačního materiálu (nebo z kombinace izolačního materiálu a jiných materiálů) nebo panely vyrobenými z izolačního materiálu (nebo z kombinace izolačního materiálu a jiných materiálů), sestávající z bednicích desek spojených distančními rozpěrami)

Non load-bearing permanent shuttering kits/systems based on hollow blocks or panels of insulating materials and, sometimes, concrete (based on either: hollow blocks made of an insulating material (or a combination of an insulating material and other materials); or panels made of an insulating material (or a combination of an insulating material and other materials), consisting of shuttering leaves linked by spacers)

98/279/ES
(konsolidované znění)

98/279/EC
(konsolidované znění)

34

2003/728/ES

CPD

hEN

Kovové rámové stavební sestavy, betonové rámové stavební sestavy, prefabrikované stavební prostorové dílce, sestavy pro chladírenské komory a sestavy pro ochranu proti padajícímu kamení

Metal frame building kits, concrete frame building kits, prefabricated building units, cold storage room kits and rock-fall protection kits

2003/728/ES

2003/728/EC

34

1999/89/ES změna: 2001/596/ES

CPD

ETAG

Prefabrikované schodišťové sestavy

Prefabricated stair kits

99/89/ES
(konsolidované znění)

99/89/EC
(konsolidované znění)

35

1999/454/ES

změna:
2001/596/ES

CPD

ETAG

Výrobky pro požární přepážky, požární těsnění a pro požární ochranu (včetně ochranných povrchových úprav)

Fire stopping, fire sealing and fire protective products (including coatings)

99/454/ES
(konsolidované znění)

99/454/EC
(konsolidované znění)

Mohlo by vás zajímat:
Kontaktní místa pro stavební výrobky s označením CE K CPR

Podle CPR (viz čl. 10) musí každý členský stát zřídit postupem uvedeným v nařízení (ES) č. 764/2008, čl. 10 a 11, kontaktní místa pro stavební výro...

Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností podle CPR

1 Popis jednotlivých systémů posuzování a ověřování stálosti vlastností podle CPR   1 2 Úloha oznámených subjektů a subjektů pro technické posuzová...

ETA - evropské technické posouzení k CPR

1 Podstata, účel a vydávání ETA k CPR   2 EAD – Evropský dokument pro posuzování (ETA) k CPR  3 Subjekt pro technické posuzování (Technical Assessm...

Harmonizované technické specifikace

Mezi harmonizované technické specifikace k CPR patří harmonizované normy a evropské dokumenty pro posuzování (EAD). Pravidelně měsíčně aktualizovan...

Akty k CPR v přenesené pravomoci

Pro dosažení cílů CPR je Komise oprávněna přijmout některé akty v přenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování EU a to po dobu pěti let...

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím