Harmonizované technické specifikace

Mezi harmonizované technické specifikace k CPR patří harmonizované normy a evropské dokumenty pro posuzování (EAD).

Pravidelně měsíčně aktualizovaná databáze harmonizovaných norem a EAD k CPR s možností rychlého a podrobného vyhledávání pomocí slova v názvu normy, čísla normy, skupiny podle přílohy IV CPR, mandátů, rozhodnutí Komise, systémů posuzování, působností oznámených subjektů (NO) nebo stavu normy:

·         Databáze harmonizovaných norem k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR) (přehled všech norem s možností vyhledávání + verze anglicky) - aktualizováno měsíčně podle posledního zveřejnění v OJEU  a posledního Věstníku ÚNMZ

·         Databáze evropských dokumentů pro posuzování (EAD) k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR)

·         Harmonizované normy a EAD rozdělené do skupin výrobků podle přílohy IV k CPR

·         Shrnutí změn provedených v definovaném období v harmonizovaných normách k CPR

·         Shrnutí změn provedených v definovaném období v EAD k CPR

·         Upřesnění k harmonizovaným normám k CPR

·         Manuál pro používání databáze k CPR

Harmonizované normy jsou postupně v rámci systematických revizí revidovány a přizpůsobován terminologicky CPR. Pro přípravu harmonizovaných norem jsou na stránkách České agentury pro standardizaci umístěny zde následující dokumenty, týkající se norem stavebních výrobků:

Označení samostatné přílohy

Název samostatné přílohy

Text přílohy

MPN 1/SPE 2

Pokyny pro přílohu ZA a pro články týkající se posuzování vlastností v harmonizovaných normách stavebních výrobků

MPN 1_SPE 2.pdf

MPN 1/SPE 2A

Zavedení nařízení o stavebních výrobcích (CPR) do harmonizovaných norem 

Šablona pro přílohy ZA

MPN 1_SPE 2A.pdf  

MPN 1_SPE 2A.doc ; 

MPN 1_SPE 2A_obálka.pdf 

MPN 1/SPE 2B

Postup vypracování článků týkajících se posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP( v harmonizovaných normách stavebních výrobků

MPN 1_SPE 2B.pdf

MPN 1_SPE 2B_obálka.pdf

MPN 1/SPE 2C

Tabulka 1 - Terminologie CPR týkající se posuzování shody, lišící se od terminologie CPD a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a č. 190/2002 Sb., a termíny použité v překladech pokynů pro nové a měněné hEN od r. 2013

MPN 1_SPE 2C.pdf

MPN 1_SPE 2C_obálka.pdf

MPN 1/SPE 2D

Tabulka 2 - Zkratky použité v CPR a v pokynech pro přílohy ZA nových hEN a pro kapitolu týkající se AVCP

MPN 1_SPE 2D.pdf

MPN 1_SPE 2D_obálka.pdf

MPN 1/ SPE 5

Stanovisko k problematice informativních národních příloh v technických normách s výjimkou EN Eurokódů

MPN 1_SPE 5_2V.pdf

 

Situace ve vývoji evropských norem patřících k CPD je velmi přehledně zpracována v dokumentu: General situation of european standardization under the construction products regulation.

Poslední Snapshot of the current situation gives an overview of the development of European standards under the CPD (přehled o vývoji evropských norem je na stránkách CEN z 4/2016.

Velmi užitečným i v souvislosti s harmonizovanými normami k CPR je dokument zpracovaný již dříve k CPD NB-CPD/06/213r5, který se týká postupu notifikované osoby v případě, že dochází k opravám, změnám a revizím u harmonizovaných evropských norem. Popisuje se zde, jak má v těchto případech postupovat notifikovaná osoba např. ve funkci zkušební laboratoře, popřípadě při vydávání certifikátů systému řízení výroby (FPC), nebo jak má postupovat při certifikaci výrobků nebo procesů podle postupu prokazování shody 1+, 1 a 2+. V příloze A se uvádí popis, jakým způsobem mají být citovány opravy, změny a revize norem v OJEU a jak by tyto citace měly být interpretovány pro označování CE. Příloha B pak doporučuje postup, jak má notifikovaná osoba postupovat při zrušení nebo stažení certifikátu.

Také další starší dokument k CPD „Stanovisko služeb Komise ke specifickým ustanovením směrnice Rady 89/106/EHS (CPD) a souvisejícím otázkám“ viz Construct 06/761 (pracovní překlad česky), je aplikovatelný i pro harmonizované normy k CPR. EK zde odmítá odchylku typu A (spojenou s národními právními předpisy) u harmonizovaných norem. „Vnitřní předpisy“ CEN, sice umožňují zahrnout odchylku A do evropské normy, EK je však toho názoru, že v takovém případě nemůže být tato evropská norma uznána jako harmonizovaná. Na základě hEN je totiž výrobek opatřen označením CE. V případě odchylky A v jednom nebo více členských státech by byl výrobce povinen provést zvláštní nebo doplňující zkoušky nebo splnit dodatečné požadavky nebo by byl od některých zkoušek požadovaných normou osvobozen, když nejsou nezbytné.

Kromě harmonizovaných norem a EAD jsou nyní zveřejněny v databázi NANDO také tzv. horizontální specifikace
Mohlo by vás zajímat:
Kontaktní místa pro stavební výrobky s označením CE K CPR

Podle CPR (viz čl. 10) musí každý členský stát zřídit postupem uvedeným v nařízení (ES) č. 764/2008, čl. 10 a 11, kontaktní místa pro stavební výro...

Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností podle CPR

1 Popis jednotlivých systémů posuzování a ověřování stálosti vlastností podle CPR   1 2 Úloha oznámených subjektů a subjektů pro technické posuzová...

ETA - evropské technické posouzení k CPR

1 Podstata, účel a vydávání ETA k CPR   2 EAD – Evropský dokument pro posuzování (ETA) k CPR  3 Subjekt pro technické posuzování (Technical Assessm...

ROZHODNUTÍ KOMISE K CPD (89/106/EHS) A K CPR

1 Podstata a členění 2 Přehled rozhodnutí Komise k CPD a CPR o postupech prokazování shody   1 Podstata a členění Rozhodnutí Komise jsou předpisy E...

Akty k CPR v přenesené pravomoci

Pro dosažení cílů CPR je Komise oprávněna přijmout některé akty v přenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování EU a to po dobu pěti let...

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím