ETA - evropské technické posouzení k CPR

1 Podstata, účel a vydávání ETA k CPR  

2 EAD – Evropský dokument pro posuzování (ETA) k CPR 

3 Subjekt pro technické posuzování (Technical Assessment Body – TAB)

4 Evropská organizace pro technické posuzování (EOTA)

5 Postup výrobce při označení CE v rámci ETA k CPR  

6 Pokyny EOTA pro vypracování ETAG  

7 Technické zprávy EOTA 5

1 Podstata, účel a vydávání ETA k CPR

V případech, kdy daný stavební výrobek nepokrývá nebo plně nepokrývá harmonizovaná norma, volí čeští výrobci zpravidla postup podle českého neharmonizovaného předpisu, tj. podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. bez označení CE (viz podrobně zde). Alternativně však mohou podat žádost o evropské technické posouzení (ETA - European Technical Assessment) vztahující se k CPR, viz čl. 2 odst. 13 a čl. 26. Jeho účelem je umožnit výrobcům těch stavebních výrobků, na které se nevztahuje nebo plně nevztahuje harmonizovaná norma, vypracovat prohlášení o vlastnostech a opatřit výrobek označením CE. Posouzení cestou ETA je tedy výhodné pro výrobce především inovativních výrobků a pro výrobce usilující o dodávání svých výrobků na trhy většího počtu členských zemí EU/EFTA a Turecka (celní unie s EU).

ETA podle CPR lze vydávat od 1. 7. 2013, kdy celá CPR včetně příslušných ustanovení k ETA nabyla účinnosti. Do té doby bylo možno vydávat evropské technické schválení (ETA) podle CPD.

Podrobný obsah a struktura ETA je stanovena v Prováděcím nařízení Komise (EU) č. 1062/2013 ze dne 30. října 2013 o formátu ETA k CPR ze dne 30. října 2013.

V souladu s příslušným evropským dokumentem pro posuzování (EAD) je ETA zdokumentované posouzení vlastností stavebního výrobku ve vztahu k jeho základním charakteristikám. Specifikuje pro daný výrobek systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností (POSV) úrovně a třídy vlastností, které mají být uvedeny v prohlášení o vlastnostech. Na rozdíl od ETA podle CPD je ETA podle CPR jednodušší, byly zkráceny dodací lhůty a zprůhledněn proces přípravy. Např. příprava evropského technického schválení ETA v CPD trvala nejméně 14,5 měsíce (CUAP) nebo až 2 roky v případě tvorby ETAG. Doba vydání ETA v CPR činí podle přílohy II 10,5 měsíců, ve zdůvodněných případech může být prodloužena (viz též bod 2 této kapitoly).

Evropské technické posouzení ETA obsahuje tyto informace:

-     obecné informace o výrobci a typu výrobku

-     popis výrobku a jeho zamýšlené použití

-     vlastnosti výrobku a odkazy na metody použité pro jeho posouzení

-     použité systémy posouzení a ověření stálosti vlastností (AVCP)

-     technické podrobnosti nezbytné pro provedení AVCP

Evropská technická schválení ETAs vydaná podle CPD před 1. 7. 2013 mohou být využita po dobu jejich platnosti místo evropských technických posouzení. V analogii k českému systému posuzování shody podle NV č. 163/2002 Sb. má funkci podobnou jako STO.

Na stránkách EOTA jsou nyní k dispozici dvě databáze vydaných ETA:

a) Evropské technické posouzení (ETA k CPR): ETAssessment

b) Evropské technické schválení (ETA k CPD: ETApproval

Další podrobnosti lze nalézt na stránkách EOTA:

http://www.eota.eu/en-GB/content/what-is-an-eta/18/

byly zde doplněny FAQ - Časté otázky a odpovědi k ETA

Na stránkách EOTA byla nově umístěna databáze pro vyhledávání ETA, (možno vyhledávat podle čísla ETA, čísla EAD, názvu EAD, AVCP, organizace atd.):

http://eota.eu/pages/etassessments/default.aspx

2 EAD – Evropský dokument pro posuzování (ETA) k CPR

Evropský dokument pro posuzování (EAD) k CPR je harmonizovanou technickou specifikací, která určuje strukturu dokumentu ETA pro daný výrobek. EAD vypracuje a přijme na žádost výrobce organizace subjektů pro technické posuzování (reprezentovaná Evropskou organizací pro technické schvalování EOTA)) pro výrobek nepokrytý plně harmonizovanou normou. Přijaté EADs se zasílají Komisi, která následně zveřejní v OJEU odkazy na jejich konečná znění. Pokud se subjekty nedohodnou na znění EAD – předají záležitost Komisi.

Technický obsah EAD se podobá obsahu pokynů ETAGs používaných podle CPD, ale na rozdíl od ETAGs patří EADs podle CPR mezi harmonizované technické specifikace (ETAG podle CPD není harmonizovanou technickou specifikací, ale chybně jí bylo označováno ETA). Plné náklady na vypracování a přijetí evropských dokumentů pro posuzování ponesou subjekty pro technické posuzování společně s EOTA.

Přehled evropských dokumentů pro posuzování - EADs a řídicí pokyny ETAGs používané jako EADs  2

Pro hledání příslušných dokumentů EAD slouží:

Databáze evropských dokumentů pro posuzování (EAD) k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR)

Veškeré přehledy harmonizovaných norem a EAD v jednotlivých skupinách podle přílohy IV k CPR lze nalézt na webu:

Harmonizované normy a EAD rozdělené do skupin výrobků podle přílohy IV k CPR

Znění současně platných pokynů EAD jsou uvedeny na www:

http://www.eota.eu/en-GB/content/eads/56/.

Současně platné pokyny ETAGs, které se mohou používat jako EADs, jsou také uvedeny na www:

http://www.eota.eu/en-GB/content/etags-used-as-ead/26/

Na rozdíl od CPD musí být nově v rámci CPR před vydáním ETA vždy vydán evropský dokument pro posuzování (EAD). Vydání ETA bez ETAG cestou CUAP (uzavírání společných dohod o postupech posuzování shody bez mandátu od Komise ) není dle CPR přípustné

Komise vypracovala ve spolupráci s EOTA konečný EAD formát.

Na stránkách EOTA je zveřejněn informační dokument, podle kterého by mělo být umožněno oznamovat NB pro jednotlivé EADs (ETAGs) v NANDO pro systémy, kde je vyžadována účast oznámeného subjektu.

 

EAD obsahuje tyto informace:

·       obecné informace o předmětu a použití

·      seznam základních charakteristik odpovídajících zamýšlenému použití výrobků předpokládanému výrobcem a odsouhlasených mezi výrobcem a TAB

·      metody posuzování vlastností stavebního výrobku

·       odkaz na příslušné posouzení a ověření stálosti vlastností (AVCP)

·       předpoklady pro posouzení vlastností

·       identifikaci stavebního výrobku

·       doporučené dokumenty jako jsou jiné EADs, normy, technické zprávy atd.

 

Postup pro přijetí EAD (podrobně viz přílohu II k CPR):

·       výrobce podá žádost příslušnému zvolenému TAB o zpracování EAD a vydání ETA podle postupu uvedeném v příloze II k CPR, včetně příslušné dokumentace;

·       TAB dohodne s výrobcem program tvorby EAD a vydání ETA, složení pracovní skupiny z členů EOTA (do 1 měsíce po žádosti);

·       EOTA informuje Komisi o zpracování EAD a o harmonogramu prací (3 měsíce od žádosti);

·       pracovní skupina koordinovaná příslušným TAB připraví návrh EAD (6 měsíců od bodu 3); termín 6 měsíců může být prodloužen, avšak musí to být zdůvodněno a oznámeno Komisi;

·       TAB předloží návrh EAD odsouhlasený v pracovní skupině EOTA výrobci, který má lhůtu 15 dní pro komentáře a námitky, poté odešle EOTA;

·       TAB se vypořádá s komentáři a posílá návrh EAD Komisi, která má 15 dní na reakci;

·       EOTA finalizuje návrh a zasílá jej výrobci a Komisi (do 15 dní) (celkový předepsaný čas bez prodloužení by měl být celkem 10,5 měsíce od podání žádosti);

·       TAB vydá evropské technické posouzení ETA;

·       po vydání prvého ETA se využijí zkušenosti k případné úpravě EAD a EOTA vydává konečnou verzi EAD a odesílá ji Komisi;

·       v případě zpoždění lhůt je třeba zaslat zdůvodnění Komisi;

·       Komise zveřejní odkaz na konečné EAD v OJEU;

·        EOTA udržuje přístup k anglickým verzím EAD elektronicky.

3 Subjekt pro technické posuzování (Technical Assessment Body – TAB)

Subjekt pro technické posuzování (Technical Assessment Body – TAB) je organizace s právní subjektivitou, která prokázala nezávislost, nestrannost a dostatečnou způsobilost ke klíčovým úkolům, tedy k činnostem posuzování a vydávání evropských technických posouzení (European Technical Assessments ETAs) podle příslušných EADs pro skupiny výrobků, pro které byl určen.

TABs jsou subjekty oprávněné provádět úkoly třetích stran v postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností.

Určení TAB pro uvedené činnosti je omezeno pouze na ty skupiny výrobků, viz tabulku 1 přílohy IV k CPR, k nimž TAB prokáže dostatečné kvalifikační zabezpečení a technické vybavení.

Seznam subjektů pro technické posuzování, včetně rozsahu jejich určení, je uveden v elektronické databázi NANDO, spravované Evropskou komisí zde:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33

 

Povinnosti TAB:

Přijímá žádosti od výrobce a informuje výrobce:

·         pokud se na výrobek plně vztahuje hEN - nemůže být vydáno ETA;

·         pokud existuje EAD pro daný výrobek (bude použit jako základ pro vydání ETA) – informuje EOTA a Komisi o obsahu žádosti a o příslušném rozhodnutí Komise;

·         pokud EAD ani hEN není, zpracuje EAD (čl. 19 CPR) - informuje EOTA a Komisi o obsahu žádosti a o příslušném rozhodnutí Komise;

·         pokud pro výrobek neexistuje vhodné rozhodnutí Komise, použije se čl. 28 CPR.

4 Evropská organizace pro technické posuzování (EOTA)

Členské země určují TABs, které se musí podrobovat pravidelným hodnocením v těch skupinách stavebních výrobků, pro které byly určeny. Harmonizovaná kritéria pro určení TABs, včetně vnitřního a vnějšího kontrolního systému na evropské úrovni s ohledem na povahu úkolů, které tyto subjekty musí plnit, jsou uvedeny v tabulce 2 přílohy IV k CPR.

TABs se po oznámení do NANDO stávají oznámenými subjekty. Pojem „notifikace“ je nahrazen „oznámením“. Subjekty pro technické posuzování podle CPR se sdružují v Evropské organizaci pro technické posuzování (EOTA - European Organization for technical Assesment), jejíž status převzala dosavadní Evropská organizace pro technická schválení EOTA. EOTA bude organizovat spolupráci TABs, koordinovat používání procesních pravidel vypracovávat a přijímat evropské dokumenty pro posuzování (EADs), informovat Komisi o otázkách souvisejících s EADs a s TABs a zajišťovat přístupnost EADs i odkazy na.ETA.

Webové stránky EOTA:

http://www.eota.eu

EOTA zaslala otevřený dopis, jako reakce na navržené změny EK k CPR s tím, že některé současné radikální návrhy (např. ukončení systému ETA) mohou negativně ovlivnit evropské stavebnictví.

5 Postup výrobce při označení CE v rámci ETA k CPR

Výrobce postupuje následovně 

·       výrobce požádá subjekt pro technické posuzování (TAB) o vydání evropského technického posouzení (ETA) v souladu s aplikovatelnou specifikací EAD (pokud není EAD zpracováno, postupuje se podle přílohy II k CPR);

·       v ETA zjistí pro zamýšlené použití předepsaný systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (POSV);

·       zjistí zákonné požadavky členských států, kam hodlá výrobek dodávat na trh (za pomoci kontaktních míst pro stavební výrobky ustavených v těchto státech);

·       aplikuje systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (POSV) podle  EAD (ETAG), kde je uvedeno, které úkoly plní výrobce a které oznámený subjekt. Tyto oznámené subjekty jsou zveřejňovány v databázi NANDO k příslušným ETAGs nebo EADs:

Přiřazení oznámených subjektů k příslušným ETAGs

Přiřazení oznámených subjektů k příslušným EADs

·       výrobce vydá prohlášení o vlastnostech podle přílohy III k nařízení CPR, možnost NPD smí uplatnit jen pro vlastnosti neregulované v cílových státech EU;

·       výrobce opatří každý výrobek označením CE.

Nezávisle na existenci harmonizovaných norem lze do nově tvořeného EAD a následně evropského technického posouzení ETA promítnout na základě podkladů výrobce i parametry vztahující se k základnímu požadavku č. 7 – udržitelné využívání přírodních zdrojů. Vydané posouzení ETA stanoví pro daný stavební výrobek systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností POSV a určí úrovně a třídy vlastností, které mají být uvedeny v prohlášení o vlastnostech. Mezi nimi budou i vlastnosti, vztahující se k základnímu požadavku č. 7. Použitím ETA může tedy výrobce prokázat i plnění sedmého požadavku CPR u výrobku, do jehož návrhu promítnul aspekty udržitelného rozvoje a zařadit příslušné parametry do prohlášení o vlastnostech. O případné aplikaci této procedury rozhoduje výrobce.

6 Pokyny EOTA pro vypracování ETAG

Pro přípravu řídících pokynů pro evropská technická schválení (ETAGs) byly doposud vypracovány tyto pokyny EOTA (EOTA Guidance Documents, EOTA GD):

Označení

Název

Rok vydání

Znění (anglicky)

EOTA GD 002

Předpoklad pro životnost stavebních výrobků v ETAG, evropských technických schváleních a harmonizovaných normách

(Assumption of working life of Construction Products in Guidelines for European Technical Approval, European Technical Approvals and Harmonized Standards)

1999

EOTA GD 002

EOTA GD 003

Posuzování životnosti výrobků

(Assessment of Working Life of Products)

1999

EOTA GD 003

EOTA GD 004

Poskytování podkladů pro posouzení vedoucí k ETA, 1999

(The Provision of Data for Assessments Leading to ETA)

1999

EOTA GD 004

EOTA GD 005

Referenční materiál pro ETAG, výkladové dokumenty pro ETAGs, proces aktualizace ETAGs

(Reference Material for ETAGs; Comprehension documents for ETAGs; Updating process of ETAGs )

1999

EOTA GD 005

EOTA GD 006

Kontrolní dotazník sloužící schvalovacímu orgánu k posouzení řízení výroby u výrobce (FPC) pro:

·         přípravu ETAG nebo CUAP

·         vypracování a vydávání ETA

(Checklist by the Approval Body concerning the handling of the factory production control aspects when:

·         preparing ETAG or CUAP

·         writing and issuing ETA)

2003

EOTA GD 006


 

7 Technické zprávy EOTA

Technické zprávy EOTA (OTAB) jsou zpracovávány pro podporu dokumentů ETAG a mohou být také aplikovány pro společné dohody členů EOTA a Evropské komise o postupu posuzování shody (CUAP - Common Understanding of Assessment Procedure) a dále pro EOTA srovnávací dokumenty nebo technické schválení, podle toho, na co se odkazují. Technické zprávy EOTA uvádějí podrobnosti některých obecně známých a existujících poznatků a zkušeností schvalovacích orgánů a lze je využít v rámci CPR.

Lze je nalézt na: https://www.eota.eu/en-GB/content/technical-reports/28/

Dokument

Název anglicky

Název česky

Vydáno

Znění (anglicky)

EOTA TR 001

Determination of impact resistance of panels and panels assemblies

Stanovení rázové odolnosti panelů a panelových sestav

únor 2003

TR_001

EOTA TR 002

Test methods for Light Composite Wood-based Beams and Columns

Zkušební metody pro lehké kompozitní nosníky a sloupy na bázi dřeva

říjen 2000

TR_002

EOTA TR 003

Determination of the water tightness

Stanovení vodotěsnosti

květen 2004

TR_003

EOTA TR 004

Determination of the resistance to delamination

Stanovení odolnosti proti delaminaci

květen 2004

TR_004

EOTA TR 005

Determination of the resistance to wind loads of partially bonded roof waterproofing membranes

Stanovení odolnosti proti zatížení větrem částečně lepených střešních hydroizolačních povlaků

květen 2004

TR_005

EOTA TR 006

Determination of the resistance to dynamic indentation

Stanovení odolnosti proti dynamickému vtlačení

květen 2004

TR_006

EOTA TR 007

Determination of the resistance to static indentation

Stanovení odolnosti proti statickému vtlačení

květen 2004

TR_007

EOTA TR 008

Determination of the resistance to fatigue movement

Stanovení odolnosti proti únavovému posuvu

květen 2004

TR_008

EOTA TR 009

Determination of the resistance to sliding

Stanovení odolnosti proti skluzu

květen 2004

TR_009

EOTA TR 010

Exposure procedure for artificial weathering

Stanovení odolnosti proti umělému stárnutí

květen 2004

TR_010

EOTA TR 011

Exposure procedure for accelerated ageing by heat

Postup vystavení zrychlenému stárnutí za tepla

květen 2004

TR_011

EOTA TR 012

Exposure procedure for accelerated ageing by hot water

Postup vystavení zrychlenému stárnutí pomocí horké vody

květen 2004

TR_012

EOTA TR 013

Determination of crack-bridging capability

Stanovení schopnosti přemosťování trhlin

květen 2004

TR_013

EOTA TR 014

Exposure procedure for accelerated ageing of glass reinforced unsaturated polyester resins by two-hour water boil

Postup vystavení sklem vyztužených nenasycených polyesterových pryskyřic zrychlenému stárnutí při varu ve vodě po dobu 2 h

květen 2004

TR_014

EOTA TR 015

Principles for the static calculation of connections made with Three-Dimensional Nailing Plates, with examples

Zásady statického výpočtu spojů s trojrozměrnými trámovými spojkami, s příklady

únor 2002

TR_015

EOTA TR 016

Method of Testing Three-Dimensional Nailing Plates, with examples

Metoda zkoušení trojrozměrných trámových spojek, s příklady

únor 2002

 

dodatek

říjen 2012

TR_016

EOTA TR 017

Worked example calculation of characteristic load-carrying capacities of 90° angle bracket with a rib

Pracovní příklad výpočtu charakteristických únosností pravoúhlých spojek s žebrem

únor 2002

 

dodatek

říjen 2012

TR_017

EOTA TR 018

Nahrazeno
EAD 330499

Assessment of torque controlled bonded anchors

Posuzování injektovaných kotev aktivovaných krouticím momentem

březen 2003

TR_018

EOTA TR 019

Calculation models for prefabricated wood-based loadbearing stressed skin panels for use in roofs

Výpočtové modely pro prefabrikované nosné sendvičové panely na bázi dřeva pro použití ve střechách

únor 2005

TR_019

EOTA TR 020

Evaluation of Anchorages in Concrete concerning Resistance to fire

Hodnocení kotev do betonu z hlediska požární odolnosti

květen 2004

TR_020

EOTA TR 021

Reaction to fire requirements for small components

Požadavky na reakci malých součástí na oheň

červen

2005

TR_021

EOTA TR 022

Determination of the resistance

to the passage of chloride ions

through a waterproofing layer

subjected to indentation

by aggregate

Stanovení odolnosti proti pronikání chloridových iontů hydroizolační vrstvou vystavenou vtlačování kameniva

listopad 2007

TR_022

EOTA TR 023

nahrazeno
EAD 33087

Assessment of post-installed rebar connections

Posuzování dodatečných spojení tvořených žebírkovou tyčovou výztuží

listopad 2006

TR_023

EOTA TR 024

Stará verze

Characterisation, Aspects of Durability and Factory Production Control for Reactive Materials Components and Products

Charakterizace, aspekty, trvanlivost a systém řízení výroby reaktivních složek materiálů a výrobků

listopad 2006

dodatek

červenec 2009

TR_024

EOTA TR 024

Nová verze

Characterisation, Aspects of Durability and Factory Production Control for Reactive Materials Components and Products

Charakterizace, aspekty, trvanlivost a systém řízení výroby reaktivních složek materiálů a výrobků

2019

TR_024

EOTA TR 025

Determination of point thermal transmittance of plastic anchors for the anchorage of external thermal insulation composite systems (ETICS) June 2007

Stanovení bodového prostupu tepla u plastových kotev pro ukotvení vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

květen 2016

TR_025

EOTA TR 026

Evaluation of plate stiffness from plastic anchors for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering (ETICS)

Hodnocení deskové tuhosti u plastových kotev pro ukotvení vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

květen 2016

TR_026

EOTA TR 029

nahrazeno EN 1992-4:2018

Design of Bonded Anchors

Návrh injektovaných kotev

srpen 2010

TR_029am

EOTA TR 030

Factory made boards and products formed by moulding of a silicate polystyrene composite for thermal and or acoustical insulation

Průmyslově vyráběné desky a výrobky pro tepelnou a/nebo zvukovou izolaci lisované z polystyrén silikátových kompozitů

Říjen 2008

TR_030

EOTA TR 031

Fire Resistance Tests for Cavity Barriers

Zkouška požární odolnosti protipožárních zábran/vložek

Říjen 2008

TR_031

EOTA TR 032

Bending test for swivel

joints made of PVC-U

Ohybová zkouška pro otočné klouby z PVC-U

červenec2010

TR_032

EOTA TR 033

Test method for discontinuously

laid bituminous roof covering

products – Determination of

watertightness

Zkušební metoda pro nespojitě kladené asfaltové střešních krytiny – Stanovení vodotěsnosti

červenec

2010

TR_033

EOTA TR 034

General ER 3 Checklist for

ETAGs/CUAPs/ETAs-

Content and/or release of

dangerous substances

in products/kits

Kontrolní dotazník pro ETAGs, CUAPs a ETAs vztahující se k základnímu požadavku č. 3 – Obsah a/nebo uvolňování nebezpečných látek obsažených ve výrobcích/sestavách

Říjen 2015

TR_034

EOTA TR 035

Rules for extended

application of test results

of fire resisting elements

Pravidla pro rozšířenou aplikaci výsledků zkoušek požárně odolných prvků

červenec

2013

TR_035

EOTA TR 036

A factory made structural

anchor for attaching

personal fall protection

equipment, designed to be

permanently fully bonded

to a multilayered modified

bitumen roof waterproofing

system provided with

polyester reinforcement to a

maximum roof slope of 15°,

without perforating the roof

waterproofing system

Továrně vyráběné kotvy jako zařízení pro ochranu proti pádu, které jsou navrženy tak, aby byly trvale pevně spojeny se systémem vícevrstvé modifikované asfaltové střešní hydroizolace s polyesterovou výztuží pro maximální sklon střechy 15 °, hydroizolační systém bez perforace střechy.

leden

2013

TR_036

EOTA TR 037

Test method for elastomeric

insulating elements –

Determination of creep

Metody zkoušení pro elastomerní izolační prvky – Stanovení krípu

květen
2011

TR_037

EOTA TR 38

Assessment procedure

for durability of thin

metallic composite panels

Postup posuzování trvanlivosti tenkých kovových kompozitních panelů

srpen 2012

+dodatek

červen

2017

TR_038

EOTA TR 39

Ventilated façade system

with self-supporting

composite panels

Větraný fasádní systém se samonosnými kompozitními panely

2013

TR_039

EOTA TR 040

Factory-made boards and products formed by moulding of an expanded polylactic acid (EPLA) for thermal and / or acoustical insulation

Desky a výrobky z tvářeného a expandovaného EPLA pro tepelnou a zvukovou izolaci

říjen 2012

TR_040

EOTA TR 41

Non-reinforcing hexagonal geogrid

for the stabilization of unbound granular layers by way of interlock

with the aggregate

Nevyztužené hexagonální geosítě pro stabilizaci nezpevněných granulovaných vrstev pomocí kameniva

říjen
2012

+dodatek červen 2017

TR_041

EOTA TR 42

Plastics piping kits

for heating

systemsconsisting

of pipes made of PB-R and mechanical and and mechanical and

or welded fittings

Plastové potrubní sestavy pro systémy vytápění z 
PB-R trubek a mechanických nebo svařovaných tvarovek

červenec 2012

TR_042

EOTA TR 43

Plastics piping kits for the underground transport under pressure of water not intended for human consumption, made of glass reinforced filament wound epoxy (GRE)

Plastové potrubní sestavy pro podzemní tlakové rozvody vody, které nejsou ve styku s pitnou vodou vyrobené ze sklem vyztužených epoxidových pryskyřic (GRE)

leden 2013

TR_043

EOTA TR044

Acoustic evaluation of Lightweight Building Structures

Akustické vyhodnocení lehkých stavebních konstrukcí

květen 2013

TR_044

EOTA TR045

Design of Metal Anchors for Use In Concrete Under Seismic Actions

Navrhování kovových kotev pro použití v betonu podle seismických aktivit

únor 2013

TR_045

EOTA TR046

Test methods for foam adhesives for ETICS

Zkušební metody pro pěnová lepidla pro ETICS

leden 2014

TR_046

EOTA TR047

Design of Anchor Channels

Navrhování upevňovacích lišt

září 2015

+dodatek září 2017

+dodatek březen 2018

TR_047

EOTA TR048

Details of tests for post-installed fasteners in concrete

Podrobnosti o zkouškách pro dodatečně osazované kotvy do betonu

srpen 2016

TR_048

EOTA TR049

Post-installed fasteners in concrete under seismic action

Dodatečně osazované kotvy do betonu při seizmické činnosti

srpen 2016

TR_049

EOTA TR050

(stará verze)

Anchor channels under fatigue loading

Upevňovací lišty namáhané zatížením

listopad 2015

TR_050

EOTA TR050

(nová verze)

Calculation method for the performance of anchor channels under fatigue loading

Metoda výpočtu chování kotevních lišt při únavovém zatížení

Duben 2018

TR_050

EOTA TR051

(stará verze)

Recommendations for job-site tests of plastics anchors and screws

Doporučení pro zkoušení plastových kotev a šroubů na staveništi

duben 2018

TR_051

EOTA TR051

(nová verze)

Recommendations for job-site tests of plastics anchors and screws

Doporučení pro zkoušení plastových kotev a šroubů na staveništi

duben 2018

TR_051

EOTA TR052

Recommendations for job-site tests of powder-actuated fasteners for ETICS for use in concrete

Doporučení pro zkoušení práškových spojů pro ETICS pro použití do betonu na staveništi

únor 2017

TR_052

EOTA TR053

Recommendations for job-site tests of metal injection anchors for use in masonry

Doporučení pro zkoušení injektovaných kovových kotev do zdiva na staveništi

duben 2016

TR_053

EOTA TR054

Design methods for anchorages with metal injection anchors for use in masonry

Metody návrhu ukotvení s injektovaných kovových kotev vstřikováním kovové kotvy do zdiva

duben 2016

TR_054

EOTA TR055

Design of fastening based on EAD 330232-00-0601, EAD 330499-00-0601 a EAD 330747-00-0601

Konstrukce uchycení na základě EAD 330232-00-0601 EAD 330499-00-0601 a EAD 330747-00-0601

Prosinec 2016

+ dodatek únor 2018

TR_055

EOTA TR058

Increase of punching shear resistance of flat slabs or footings and ground slabs – lattice girders - Calculation methods

Zvýšení odolnosti proti protržení plochých desek nebo podložek a zemních desek působením oboustranných čepů – Příhradové nosníky - Výpočtové metody

listopad 2017

TR_058

EOTA TR060

Increase of punching shear resistance of flat slabs or footings and ground slabs – double headed studs  - Calculation methods

Zvýšení odolnosti proti protržení plochých desek nebo podložek a zemních desek působením oboustranných čepů - Výpočtové metody

listopad 2017

TR_060

EOTA TR061

Design method in fasteners in concrete under fatigue cycling loading

Výpočtová metoda pro upevňovací prvky v betonu při únavové cyklické změně zatížení

červen 2018

TR_061

EOTA TR062

Design of fasteners for façade panels made of natural stones

Konstrukce spojovacích prvků pro fasádní panely z přírodního kamene

červenec 2018

TR_062

EOTA TR064

Design of plastic anchors in concrete and masonry

Konstrukce plastových kotev do betonu a zdiva

červenec 2018

TR_064

EOTA TR066

Design for requirements for construction works of post- installed shear connection for two concrete layers

Výpočty pro požadavky na stavbu post-instalovaného smykového spojení pro dvě betonové vrstvy

duben 2019

TR_066

EOTA TR067

Bending of column shoe connections – test and results

Ohyb spojů sloupcových patic - Zkouška a výsledky

září 2018

TR_067

EOTA TR068

Calculation method for column shoes

Výpočtová metoda spojů sloupcových patic

září 2018

+ dodatek březen 2020

TR_068

EOTA TR069

Design method for anchorage of post-installed reinforcing bars (rebars) with improved bond-splitting behavior as compared to EN 1992-1-1

Metoda konstrukce ukotvení dodatečně instalovaných výztužných tyčí (výztuží) se zlepšenými vlastnostmi pro porušení spojů ve srovnání s EN 1992-1-1

říjen 2019

TR_069

EOTA TR070

Design of Glued-in Rods for Timber Connections

Konstrukce lepených tyčí pro spojení se dřevem

říjen 2019

TR_070

EOTA TR072

Provisions for the determination of construction products propensity to undergo continuous smouldering in EADs

Opatření pro stanovení náchylnosti stavebních výrobků k průběžnému doutnání v EADs

Duben 2020

TR_072

https://www.eota.eu/handlers/download.ashx?filename=technical-reports%2feota-tr-072-2020.pdf

Pro relevantní informace k CPD viz:

Archiv ETA - evropské technické schválení k CPD

Mohlo by vás zajímat:
Kontaktní místa pro stavební výrobky s označením CE K CPR

Podle CPR (viz čl. 10) musí každý členský stát zřídit postupem uvedeným v nařízení (ES) č. 764/2008, čl. 10 a 11, kontaktní místa pro stavební výro...

Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností podle CPR

1 Popis jednotlivých systémů posuzování a ověřování stálosti vlastností podle CPR   1 2 Úloha oznámených subjektů a subjektů pro technické posuzová...

Harmonizované technické specifikace

Mezi harmonizované technické specifikace k CPR patří harmonizované normy a evropské dokumenty pro posuzování (EAD). Pravidelně měsíčně aktualizovan...

ROZHODNUTÍ KOMISE K CPD (89/106/EHS) A K CPR

1 Podstata a členění 2 Přehled rozhodnutí Komise k CPD a CPR o postupech prokazování shody   1 Podstata a členění Rozhodnutí Komise jsou předpisy E...

Akty k CPR v přenesené pravomoci

Pro dosažení cílů CPR je Komise oprávněna přijmout některé akty v přenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování EU a to po dobu pěti let...

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím