Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Uvádění výrobků na trh»Nové a připravované předpisy SR podle NLF

Nové a připravované předpisy SR podle NLF

V souladu s uplatňováním nového legislativního rámce (NLF) se také ve Slovenské republice připravuje nová legislativa týkající se uvádění výrobků na trh.
Podle NLF bylo již vydáno:
 • 1/2016 Z.z. Nariadenie vlády SR o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu (účinné od 19. 7. 2016, zruší a nahradí nariadenie vlády SR č. 576/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 400/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov v znení nariadenia vlády č. 329/2003 Z.z. a nariadenia vlády č. 41/2015 Z.z.)
 • 77/2016 Z.z. Nariadenie vlády SR o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu
  (účinné od 23. 1. 2016, ruší a nahrazuje 417/2004 Z.z., kterým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupech posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely v znení nariadenia vlády SR č. 86/2006 Z.z.)
 • 235/2015 Z.z. Nariadenie vlády SR o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu
  (účinné od 20. 4. 2016, ruší a nahrazuje NV SR č. č. 571/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy v znení nariadenia vlády č. 327/2003 Z.z. a nariadenia vlády č. 235/2008 Z.z.)
 • 234/2015 Z.z. Nariadenie vlády SR o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu (účinné od 20. 4. 2016, ruší a nahrazuje NV SR č. 513/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby v znení nariadenia vlády č. 328/2003 Z.z.)
 • 70/2015 Z.z. Nariadenie vlády SR o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu (účinné od  1. 7. 2015, ruší a nahrazuje nariadenie vlády SR č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh v znení nariadenia vlády SR č. 281/2013 Z.z.)
 • 126/2016 Z.z. Nariadenie vlády SR o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu (účinné od 20. 4. 2016, ruší nariadenie vlády SR č. 399/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s neautomatickou činnosťou v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 150/2002 Z.z.)
 • 127/2016 Z.z. Nariadenie vlády SR o elektromagnetickej kompatibilite (účinné od 20. 4. 2016, ruší nariadenie vlády SR č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 318/2007 Z.z.)
 • 131/2016 Z.z. Nariadenie vlády SR o sprístupňovaní výbušnín na civilné použitie na trhu (účinné od 20. 4. 2016, ruší nariadenie vlády SR č. 179/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie v znení nariadenia vlády SR č. 294/2002 Z.z. a v znení nariadenia vlády SR č. 25/2005 Z.z.)
 • 145/2016 Z.z. Nariadenie vlády SR o sprístupňovaní meradiel na trhu (účinné od 20. 4. 2016, ruší nariadenie vlády SR č. 294/2005 Z.z. o meradlách v znení nariadenia vlády SR č. 445/2010 Z.z.
 • 148/2016 Z.z. Nariadenie vlády SR o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (účinné od 20. 4. 2016, ruší nariadenie vlády SR č. 308/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády SR č. 449/2007 Z.z.)
 • 149/2016 Z.z. Nariadenie vlády SR o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (účinné od 20. 4. 2016, ruší nariadenie vlády SR č. 117/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v znení nariadenia vlády SR č. 296/2002 Z.z.)
 • 193/2016 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu (nadobúda účinnosť 13. júna 2016 okrem § 5, ktorý nadobúda účinnosť 12. júna 2018,  ruší nariadenie vlády SR č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia)
 • 262/2016 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vybavení námorných lodí
 • 367/2016 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády SR č. 370/2006 Z.z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch v znení neskorších predpiso (účinnost od 1. 1. 2017)
 • 51/2017 Z.z. zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2017 okrem čl. I dvanásteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2018)
 • 61/2017 Z.z. vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR o poplatkoch za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
 • 55/2018 Z.z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru (účinnost zákona od 1. 4. 2018, ruší nariadenie vlády SR č. 60/2017 Z.z. o postupe, rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu)
 • 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (1. 4. 2018 ruší zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, mění zákon č. 529/2010 Z.z. o ekodizajne)
 • 60/2018 Z.z. o technickej normalizácii (účinnost zákona od 1. 4. 2018, mimo § 14 ods. 4 písm. a) s účinností 1. 4. 2020)
 • Nariadenie vlády SR č. 124/2018 Z.z. , ktorým sa zrušuje nariadenie vlády SR č. 183/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu v znení nariadenia vlády SR č. 78/2004 Z.z. (účinnost od 1. 5. 2018)
 • Vyhláška č. 173/2018 Z.z. Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zákonných meracích jednotkách
 • Vyhláška č. 199/2018 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpiso
 • Vyhláška č. 76/2019 Z.z. Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o výške úhrady za poskytovanie technickej normy
 • 78/2019 Z.z. nariadenie vlády SR č. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore (2. 4. 2019 ruší a nahrazuje  NV SR č. 222/2002 Z.z.)
 • 84/2019 Z.z. nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia
 • Vyhláška č. 104/2019 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z.z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov (použije se od 1. 7. 2019)
 • Nariadenie vlády č. 333/2019 Z.z. Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (použije se od 1. 11. 2019)
 • Nariadenie vlády č. 332/2019 Z.z. Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu (použije se od 1. 11. 2019)
 • Nariadenie vlády č. 331/2019 Z.z. Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite (použije se od 1. 11. 2019)
 • Nariadenie vlády č. 330/2019 Z.z. Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu (použije se od 1. 11. 2019)
 • Nariadenie vlády č. 329/2019 Z.z. Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2016 Z. z. o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu (použije se od 1. 11. 2019)
 • Nariadenie vlády č. 328/2019 Z.z.  Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu (použije se od 1. 11. 2019)
 • Nariadenie vlády č. 326/2019 Z.z. Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu (použije se od 1. 11. 2019)
 • Nariadenie vlády č. 325/2019 Z.z.  Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (použije se od 1. 11. 2019)
 • Nariadenie vlády č. 327/2019 Z.z., ktorým sahttps://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-395 mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 262/2016 Z.z. o vybavení námorných lodí (použije se od 1. 11. 2019)
 • Zákon č. 365/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • změna vyhlášky č. 465/2013 Z.z. MŽP SR o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia: vyhláškou č. 88/2020 Z.z. , ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov (nastane 1. 5. 2020, doplňuje směrnici Komise 2019/1845, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP) v niektorých gumených súčiastkach motorov a směrnici Komise 2019/1846 z 8. augusta 2019, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre olovo v spájkach používaných v určitých spaľovacích motoroch)
 • Nariadenie vlády č. 166/2020 Z.z. Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
  technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok (použije se od 23. 6.2020);
 • Nariadenie vládyč. 167/2020 Z.z. Slovenskej republiky,  ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok (použije se od 23. 6. 2020);
 • Vyhláška č. 232/2020 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 259/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Připravuje se:
 • Návrh zákona o akreditácii orgánov posudzovania zhody
  stav: Predprípravná fáza ukončená 8. 1. 2022.
 • Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 72/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie
  stav: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania od 30. 12. 2021
 • Návrh vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov
  stav: Predprípravná fáza ukončená 15. 3. 2022
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov
  stav: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania od 1. 4. 2022

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím