Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 14405-3 - úhlový rozměr

ČSN EN ISO 14405-3 - Geometrické specifikace produktu (GPS) – Tolerování rozměrů – Část 3: Úhlové rozměry

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 14405-3 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2022-02-01
Třidící znak: 014115
Obor: Nejistoty měření
ICS:
  • 17.040.40 - Geometrické specifikace produktu
Stav: Platná
Nahlásit chybu

3.1 úhlový rozměr

 

úhlový (geometrický) rozměr kužele, nebo mezi dvěma koplanárními protilehlými přímkami, nebo mezi dvěma protilehlými nerovnoběžnými rovinami

 

POZNÁMKA 1 k heslu Úhlový rozměr je definován ze jmenovitých prvků, nebo z přiřazených prvků, které jsou úhlovými rozměrovými prvky.

 

POZNÁMKA 2 k heslu Viz příklad úhlového rozměru na obrázku 1 a obrázku 2.

 

POZNÁMKA 3 k heslu Definice „úhlového rozměrového prvku („angular feature of size; (feature of angular size))“ je uvedena v ISO 17450-1, úhlový rozměr nesmí být 0° nebo 180°.

 

POZNÁMKA 4 k heslu Jsou dva typy úhlových rozměrových prvků.

 

-      Rotační úhlový rozměrový prvek: kužel nebo komolý kužel. Dvě protilehlé přímky jsou ustaveny z podélného průřezu kužele/
komolého kužele s rovinou (průřezu), která obsahuje přiřazenou osu rotace kužele/komolého kužele.

 

-      Hranolovitý úhlový rozměrový prvek: klín (seříznutý, nebo ne). Dvě protilehlé přímky jsou ustaveny z příčného průřezu klínu/seříznutého klínu s rovinou (průřezu) kolmou k průsečné přímce dvou přiřazených rovin klínu/seříznutého klínu.

 

POZNÁMKA 5 k heslu Obrázek 1 a obrázek 2 znázorňují úhlové rozměrové prvky typu klín, kužel, komolý kužel a dvě čáry.

 

POZNÁMKA 6 k heslu Obrázek 3 a) a obrázek 3 b) znázorňují případ s úhlovým rozměrovým prvkem a případ s úhlovou vzdáleností mezi dvěma rovinami, který není úhlovým rozměrovým prvkem, přičemž se ukazuje, že úhlový rozměrový prvek existuje, pokud směry materiálu jsou protilehlé (když jeden z prvků se otáčí kolem jejich průsečné čáry tak, aby se kryl s druhým prvkem, pak materiál obou prvků je vůči sobě umístěn na protilehlých stranách). Viz také příloha B.

 

POZNÁMKA 7 k heslu Požadavek obálky nelze použít pro úhlové rozměrové prvky.NP1)

 

   

a) Klín

b) Kužel

   

c) Seříznutý klín

d) Komolý kužel

 

Obrázek 1 – Příklady plošných úhlových rozměrových prvků

 

   

a) Dvě protilehlé čáry klínu

b) Dvě protilehlé tvořicí (generatrix) čáry kužele

 

Obrázek 2 – Příklady úhlových rozměrových prvků

 

   

a) Příklad 1

b) Příklad 2

 

Legenda

 

1    Úhlový rozměrový prvek

 

2    Není úhlový rozměrový prvekNP2)

 

Obrázek 3 – Příklady možných úhlových rozměrových prvků

 


Obrázek 3 – Příklady možných úhlových rozměrových prvků

NP1)       NÁRODNÍ POZNÁMKA Požadavek obálky je definován v ISO 14405-1.

NP2)       NÁRODNÍ POZNÁMKA Jedná se o úhlovou vzdálenost.

3.1 angular size


angular dimension of a cone or between two coplanar opposite straight lines or between two opposite non parallel planes


Note 1 to entry: The angular size is defined from nominal features or from associated features which are angular features of size.


Note 2 to entry: See example of angular size on Figure 1 and Figure 2.


Note 3 to entry: Definition of “angular feature of size (feature of angular size)” is given in ISO 17450‑1, the angle dimension cannot be 0° or 180°.


Note 4 to entry: Angular features of size are of two types.


— Revolute angular feature of size: a cone or a frustum. Two opposite straight lines are established from a longitudinal section of a cone/frustum with a plane containing the associated axis of revolution of the cone/frustum.


— Prismatic angular feature of size: a wedge (truncated or not). Two opposite straight lines are established from a cross section of a wedge/truncated wedge with a plane perpendicular to the intersection straight line of the two associated planes of the wedge/truncated wedge.


Note 5 to entry: Figure 1 and Figure 2 illustrate angular features of size type wedge, cone, frustum and two lines.


Note 6 to entry: Figure 3a and Figure 3b illustrate the case of an angular feature of size and an angular distance between two planes which is not an angular feature of size and shows that an angular feature of size exists when the material directions are opposed (when one of the features is rotated around their intersection line to coincide with the other feature, then the material is on the opposite sides for the two features). See also Annex B.


Note 7 to entry: Envelope requirement cannot be applied for angular features of size.


image1.wmf

image2.wmf


a)   Wedge

b)   Cone


image3.wmf

image4.wmf


c)   Truncated wedge

d)   Frustum


Figure 1 — Examples of areal angular features of size


image5.wmf

image6.wmf


a)   Two opposite lines of a wedge

b)   Two opposite generatrix lines of a cone


Figure 2 — Examples of angular features of size


image7.wmf

image8.wmf


a)   Example # 1

b)   Example # 2


Key


1

Feature of angular size


2

Non-feature of angular size


Figure 3 — Examples of possible angular features of size

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím