Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 25378 - podmínka

ČSN EN ISO 25378 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Charakteristiky a podmínky - Definice

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 25378 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2022-05-01
Třidící znak: 014124
Obor: Nejistoty měření
ICS:
  • 01.110 - Technická dokumentace výrobků
Stav: Platná
Terminologie normy
Nahlásit chybu

3.2 podmínka

kombinace mezní hodnoty a binárního relačního matematického operátoru


PŘÍKLAD 1 „menší než, nebo rovno 6,3“, vyjádření této podmínky může být například: 6,3 max nebo U 6,3. Matematicky: nechť X je uvažovaná hodnota charakteristiky, podmínka je X ≤ 6,3.


PŘÍKLAD 2 „větší než, nebo rovno 0,8“, vyjádření této podmínky může být například: 0,8 min nebo L 0,8. Matematicky: nechť X je uvažovaná hodnota charakteristiky, podmínka je 0,8 ≤ X.


PŘÍKLAD 3 Soubor dvou doplňujících podmínek (dolní a horní meze) může být například vyjádřen takto: 10,2 – 9,8,PŘÍKLAD 4 „menší než, nebo rovno R“, R je vyjádřeno funkcí R = (X 2 + Y 2) × 0,85, kde X a Y jsou souřadnice souřadnicového systému.


POZNÁMKA 1 Binární relační matematický operátor je matematický pojem, který zobecňuje pojem jako „větší než nebo roven“ v aritmetice, nebo „je položka množiny“ v teorii množin.


POZNÁMKA 2 Mezní hodnota může být stanovena pro jakoukoliv individuální součást nebo populace součástí.


POZNÁMKA 3 Mezní hodnota může být nezávislá, nebo závislá na souřadnicovém systému. Ve druhém případě je mezní hodnota závislá na funkci souřadnic souřadnicového systému, nebo grafické soustavě souřadnic.


POZNÁMKA 4 Mezní hodnota může být stanovena pomocí statistického tolerování, aritmetického tolerováním (v horším případě), nebo jinými prostředky. Způsob stanovení mezní hodnoty a výběr podmínky není předmětem této mezinárodní normy.


POZNÁMKA 5 Existují dva možné vztahy nerovnosti:


hodnota charakteristiky může být menší než, nebo rovna mezní hodnotě (horní mez);


hodnota charakteristiky může být větší než, nebo rovna mezní hodnotě (dolní mez).

3.2 condition


combination of a limit value and a binary relational mathematical operator


EXAMPLE 1 “be less than or equal to 6,3”, the expression of this condition can be, for instance: 6,3 max or U 6,3. Mathematically: let X be the considered value of the characteristic, the condition is X u 6,3.


EXAMPLE 2 “be greater than or equal to 0,8”, the expression of this condition can be, for instance: 0,8 min or L 0,8. Mathematically: let X be the considered value of the characteristic, the condition is 0,8 u X.


EXAMPLE 3 a set of two complementary conditions (lower and upper limits) can be expressed through, for instance: 10,2 ( 9,8, 9,8EXAMPLE 4 “be less than or equal to R, R being given by a function, R = (2 ( 2) ( 0,85, X and Y being the ordinates of the coordinate system.


NOTE 1 A binary relational mathematical operator is a mathematical concept which generalizes the notion as “greater than or equal to” in arithmetic, or “is item of the set” in set theory.


NOTE 2 The limit value can be defined for any individual workpiece or for populations of workpieces.


NOTE 3 The limit value can be independent of a coordinate system or dependent upon it. In the latter case, the limit value depends on the function of the ordinates of the coordinate system or graphical ordinate system.


NOTE 4 The limit value can be determined by a statistical tolerancing approach, by an arithmetical tolerancing (worst case) approach or by other means. The manner of determining the limit value and the choice of condition is not the subject of this International Standard.


NOTE 5 Two possible inequality relations exist:


the characteristic value can be less than or equal to the limit value (upper limit);


the characteristic value can be greater than or equal to the limit value (lower limit).

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím