Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 25378 - hodnota populační charakteristiky

ČSN EN ISO 25378 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Charakteristiky a podmínky - Definice

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 25378 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2022-05-01
Třidící znak: 014124
Obor: Nejistoty měření
ICS:
  • 01.110 - Technická dokumentace výrobků
Stav: Platná
Terminologie normy
Nahlásit chybu

3.7.2 hodnota populační charakteristiky

hodnota se znaménkem a s nebo bez jednotky vyplývající z vyhodnocení populační charakteristiky kvantifikované pro populaci součástí


POZNÁMKA 1 Použitím vzorkování (namísto celé populace) se zavádí nejistota vzorkování (viz E.4 v ISO/lEC Guide 98-3:2008).


POZNÁMKA 2 Vyhodnocení populační charakteristiky je dvoukrokový proces:


vyhodnocení souboru výsledků individuální charakteristiky;


statistické vyhodnocení výsledků kroku 1.


POZNÁMKA 3 Pro každou hodnotu individuální charakteristiky platí, že hodnota získaná ze zjednodušeného operátoru ověření se obecně bude lišit od hodnoty získané z dokonalého operátoru ověření. Obecně neexistuje žádný jednoduchý způsob, jak odhadnout variaci/kolísání tohoto rozdílu, a ve většině praktických případů je to prostě nemožné. Není neobvyklé, že tento rozdíl má stejný rozsah jako variace populace. Variace/kolísání v rozdílu smí zvýšit, nebo snížit hodnocenou variaci populace. Protože tento rozdíl vstupuje do statistického výpočtu a ovlivňuje jej tak významným a nepředvídatelným způsobem, je smysluplný odhad nejistoty hodnocení variace charakteristiky v populaci zjednodušeným operátorem ověření obecně velmi obtížný a ve většině případů nemožný. Proto je smysluplné používat ve specifikacích populační charakteristiky, které budou vyhodnoceny operátory ověření bez nejistoty metody.


PŘÍKLAD 1 Je nemožné stanovit vztah mezi směrodatnou odchylkou dvoubodových průměrů pro populaci součástí a směrodatnou odchylkou minimálního průměru z obvodu válce stejné populace součástí bez celkové znalosti úchylek tvaru součástí a umístění dvoubodových průměrů.


PŘÍKLAD 2 Průměrná délka populace tyčí: 5,342 mm (délka je stanovena jako vzdálenost mezi dvěma rovnoběžnými rovinami, mezi kterými je uložena každá tyč).

3.7.2 value of a population characteristic


signed value with or without a unit resulting from an evaluation of a population characteristic, quantified on the population of workpieces


NOTE 1 By using sampling (instead of the whole population), a sampling uncertainty is introduced (see E.4 of ISO/IEC Guide 98-3:2008).


NOTE 2 The evaluation of a population characteristic is a two-step process:


evaluation of a set of results of an individual characteristic;


statistical evaluation of the results of step 1.


NOTE 3 For any individual characteristic value, the value obtained from a simplified verification operator will, in general, differ from the value obtained from a perfect verification operator. In general, there is no simple way to estimate the variation of this difference and, in most practical cases, it is simply impossible. It is not unusual for this difference to be of the same magnitude as the population variation. The variation in the difference may increase or decrease the evaluated population variation. Because this difference enters into the statistical calculation and affects it in such a significant and unpredictable way, a meaningful estimation of the uncertainty of the evaluation of the variation of a characteristic in a population by a simplified verification operator is, in general, very difficult and in most cases impossible. Therefore, it is only meaningful to use population characteristics in specifications that will be evaluated by verification operators without method uncertainty.


EXAMPLE 1 It is impossible to define the relationship between the standard deviation of two-point diameters on a population of workpieces and the standard deviation of the minimum circumscribed cylinder diameter of the same population of workpieces without complete knowledge of the form deviations of the workpieces and the locations of the two-point diameters.


EXAMPLE 2 Average length of a population of rods: 5,342 mm (where the length is defined as the distance between two parallel planes between which each rod fits).

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím