Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 1101 - teoreticky exaktní rozměr TED

ČSN EN ISO 1101 - Geometrické specifikace produktu (GPS) – Geometrické tolerování – Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 1101 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2020-03-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:1101:ed-4:v1:en
Třidící znak: 014120
Obor: Nejistoty měření
ICS:
  • 01.100.20 - Technické výkresy ve strojírenství
  • 17.040.40 - Geometrické specifikace produktu
Stav: Platná
Nahlásit chybu

3.7 teoreticky exaktní rozměr TED

délkový, nebo úhlový rozměr použitý v GPS operacích ke stanovení teoreticky exaktní geometrie, rozsahů, umístění a orientace prvků

Poznámka 1 k heslu Pro účel tohoto dokumentu byl termín „teoreticky exaktní rozměr“ zkrácen na TED.

Poznámka 2 k heslu TED lze použít ke stanovení:

jmenovitého tvaru a rozměrů prvků;

teoreticky exaktních prvků (TEF);

umístění a rozměrů částí prvků, včetně omezených tolerovaných prvků;

délky promítnutých tolerovaných prvků;

relativního umístění a orientace dvou nebo více tolerančních polí;

relativního umístění a orientace cílené základny, včetně pohyblivé cílené základny;

umístění a orientace tolerančních polí vzhledem k základnám a soustavám základen;

směru šířky tolerančních polí.

Poznámka 3 k heslu TED může být explicitní nebo implicitní. Když je indikováno, explicitní TED je indikován obdélníkovým rámečkem včetně hodnoty a někdy přiřazenou značkou, např. Ø nebo R. Na 3D modelech smějí být explicitní rozměry TED dostupné prostřednictvím dotazů.

Poznámka 4 k heslu Implicitní TED není indikován. Implicitní TED je jeden z následujících: 0 mm, 0°, 90°, 180°, 270° a úhlová vzdálenost mezi rovnoměrně rozmístěnými prvky na celé kružnici.

Poznámka 5 k heslu Rozměry TED nejsou ovlivněny individuálními ani obecnými specifikacemi.

3.7 theoretically exact dimension TED

linear or angular dimension used in GPS operations to define theoretically exact geometry, extents, locations and orientations of features

Note 1 to entry: For the purpose of this document, the term “theoretically exact dimension” has been abbreviated as TED.

Note 2 to entry: A TED can be used to define the following:

the nominal shape and dimensions of features;

the definition of theoretically exact features (TEF);

the location and dimensions of portions of features, including restricted toleranced features;

the length of projected toleranced features;

the relative location and orientation of two or more tolerance zones;

the relative location and orientation of datum targets, including moveable datum targets;

the location and orientation of tolerance zones relative to datums and datum systems;

the direction of the width of tolerance zones.

Note 3 to entry: A TED can be explicit or implicit. When indicated, an explicit TED is indicated by a rectangular frame including a value and sometimes an associated symbol, e.g. Ø or R. On 3D models, explicit TEDs may be available by queries.

Note 4 to entry: An implicit TED is not indicated. An implicit TED is one of the following: 0 mm, 0°, 90°, 180°, 270° and the angular distance between equally spaced features on a complete circle.

Note 5 to entry: TEDs are not affected by individual or general specifications.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím