Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 22301 - audit

ČSN EN ISO 22301 - Bezpečnost a odolnost – Systémy managementu kontinuity podnikání – Požadavky

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 22301 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2020-05-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:22301:ed-2:v1:en
Třidící znak: 012306
Obor: Ochrana společnosti a obyvatel
Stav: Platná
Nahlásit chybu

3.2 audit

systematický, nezávislý a dokumentovaný proces (3.26) pro získání důkazu z auditu a pro jeho objektivní vyhodnocení s cílem stanovit do jaké míry jsou splněna kritéria auditu

POZNÁMKA 1 k heslu Audit může být interní (první stranou) nebo externí (audit druhou stranou nebo třetí stranou) a může být i kombinovaný (sdružující dvě nebo více disciplín).

POZNÁMKA 2 k heslu Interní audit je proveden buď samotnou organizací (3.21), nebo externí organizací jejím jménem.

POZNÁMKA 3 k heslu „Důkaz z auditu“ a „kritéria auditu“ jsou definována v ISO 19011.

POZNÁMKA 4 k heslu Mezi základní prvky auditu patří určování shody (3.7) objektu podle postupu prováděného pracovníky, kteří nejsou odpovědní za auditovaný objekt.

POZNÁMKA 5 k heslu Interní audit může sloužit k přezkoumání managementu a jiným interním účelům a také může tvořit základ pro prohlášení organizace o shodě. Nezávislost (auditorů) může být prokázána tím, že neodpovídají za auditovanou činnost. (3.1). Externí audity zahrnují audity druhou a třetí stranou. Audity druhou stranou jsou prováděny zainteresovanými stranami organizace, jako jsou např. zákazníci, nebo jinými osobami v jejich prospěch. Audity třetích stran jsou prováděny externími nezávislými auditorskými organizacemi, jako jsou například ty, které poskytují certifikaci/ registraci shody nebo vládní agentury.

POZNÁMKA 6 k heslu Tento termín představuje jeden z obecných termínů a základních definic závazné struktury ISO norem systému managementu. Původní definice byla upravena doplněním poznámek 4 a 5 k heslu.

3.2 audit

systematic, independent and documented process (3.26) for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which the audit criteria are fulfilled

Note 1 to entry: An audit can be an internal audit (first party) or an external audit (second party or third party), and it can be a combined audit (combining two or more disciplines).

Note 2 to entry: An internal audit is conducted by the organization (3.21) itself, or by an external party on its behalf.

Note 3 to entry: “Audit evidence” and “audit criteria” are defined in ISO 19011.

Note 4 to entry: The fundamental elements of an audit include the determination of the conformity (3.7) of an object according to a procedure carried out by personnel not being responsible for the object audited.

Note 5 to entry: An internal audit can be for management review and other internal purposes and can form the basis for an organization’s declaration of conformity. Independence can be demonstrated by the freedom from responsibility for the activity (3.1) being audited. External audits include secondand third-party audits. Second-party audits are conducted by parties having an interest in the organization, such as customers, or by other persons on their behalf. Third-party audits are conducted by external, independent auditing organizations, such as those providing certification/ registration of conformity or government agencies.

Note 6 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions of the high level structure for ISO management system standards. The original definition has been modified by adding Notes 4 and 5 to entry.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím