Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»OSTATNÍ OBLASTI»Automobilový průmysl»Novinky - Automobilový průmysl

Novinky - Automobilový průmysl

2024-01-29
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl

(EU)2019/2144
konsolidované znění
v pdf formátu
z 5. 9. 2022
Změny:
oprava
z 11. 11. 2021
(EU)2021/1243,
(EU)2021/1341(EU)2021/1958,
(EU)2022/545(EU)2022/1398
(EU)2023/2590

Nařízení EP a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a zranitelných účastníků silničního provozu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 a nařízení Komise (ES) č. 631/2009, (EU) č. 406/2010, (EU) č. 672/2010, (EU) č. 1003/2010, (EU) č. 1005/2010, (EU) č. 1008/2010, (EU) č. 1009/2010, (EU) č. 19/2011, (EU) č. 109/2011, (EU) č. 458/2011, (EU) č. 65/2012, (EU) č. 130/2012, (EU) č. 347/2012, (EU) č. 351/2012, (EU) č. 1230/2012 a (EU) 2015/166
/ změna  (EU)2023/2590 se použije od 7. 7. 2024

(EU)2020/683
konsolidované znění
v pdf formátu
z 1. 1. 2024

Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o správní požadavky na schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a na dozor nad trhem s nimi
// oprava řeckého znění: (EU)2022/799

(EU)134/2014
v html formátu 26. 12. 2023 včetně změny (EU)2023/2724

 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o požadavky týkající se vlivu na životní prostředí a výkonnosti pohonné jednotky, a mění příloha V uvedeného nařízení

 

Environment

(EU)2019/631
znění v pdf formátu
z 3. 12. 2023
včetně změn
(EU)2023/1634,
(EU)2023/2502

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 443/2009 a (EU) č. 510/2011
/ změna (EU)2023/851 se použije od 15. 5. 2023
/ změna (EU)2023/1634 se použije  od 5. 9. 2023
/ změna (EU)2023/2502 se použije od 3. 12. 2023

(EU)2023/2866

Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631, pokud jde o určení postupů provádění ověřování hodnot emisí CO2 a hodnot spotřeby paliva u osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel v provozu (ověřování v provozu)
/ použije se od 7. 1. 2024

(EU)2023/2867

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 stanovením hlavních zásad a kritérií pro určení postupů ověřování hodnot emisí CO2 a spotřeby paliva u osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel v provozu (ověřování v provozu)
/ použije se od 7. 1. 2024

(EU)2023/2767

Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví postup schvalování a certifikace inovativních technologií ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631

(EU)427/2014
(aktuální znění)
3. 1. 2024 zrušeno 
(EU)2023/2767

 

Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví postup schvalování a certifikace inovativních technologií ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel podle nařízení EP a Rady (EU) č. 510/2011

Ostatní

(EU)2016/799 
(konsolidované znění
v pdf formátu
21. 8. 2023)
bez změny rozhodnutím
 2024/293

Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí
/ změna rozhodnutím 2024/293 se použije od 21. 2. 2024

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 168
(EHK 161 -180)

 


Real driving emissions
(Emise vozidel v reálném provozu)
Předpis č. 168 – Jednotná ustanovení pro schvalování lehkých osobních či užitkových vozidel z hlediska emisí v reálném provozu (RDE) [2024/211]

EHK 169
(EHK 161 -180)

 

(Event Data Recorder)
(Záznamník událostí (EDR) - pro těžká nákladní vozidla)
 

EHK 170
(EHK 161 -180)

 

(Dětské zádržné systémy v autobusech)  
Právní předpisy ČR pro automobilový průmysl

č. 481/2012 Sb.
změny:
č. 391/2016 Sb.
č. 101/2018 Sb.,
č. 146/2019 Sb.,
č. 121/2020 Sb.,
č. 344/2020 Sb.,
č. 334/2021 Sb.
č. 120/2022 Sb.,
č. 45/2023 Sb.,
č. 241/2023 Sb.
č. 10/2024 Sb.

Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
/ změna nařízením vlády č. 101/2018 Sb. má dělenou účinnost
/ změna nařízením vlády č. 146/2019 Sb. má dělenou účinnost, viz čl. II
/ změna nařízením vlády č.  121/2020 Sb. se použije od 1. 5. 2020
/ změna nařízením vlády č. 344/2020 Sb. implementuje směrnice
č. (EU)2020/364, č. (EU)2020/365, č. (EU)2020/366, (EU)2020/360, (EU)2020/361, zavádí nové výjimky ze zákazu obsahu olova, kadmia a šestimocného chromu pro konkrétní aplikace a platnost těchto výjimek omezuje na stanovenou dobu, účinnost od 1. 4. 2021
/ změna nařízením vlády č. 334/2021 Sb. se použije od 1. 11. 2021
/ změna nařízením vlády č. 120/2022 Sb. má dělenou účinnost, viz čl. II
/ změna nařízením vlády č. 45/2023 Sb. se použije od 1. 3. 2023
/ změna nařízením vlády č.  241/2023 Sb. se použije od 1. 9. 2023
/ změna nařízením vlády č. 10/2024 Sb. se použije od 1. 2. 2024

Právní předpisy SR pro automobilový průmysl

 

č. 465/2013 Z.z.
 ve znění změny
č.  446/2023 Z.z.

 

Vyhláška MŽP SR o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
/ změna vyhláškou č. 446/2023 Z.z. nastane 1. 2. 20242023-10-27
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl

(EU)2022/1362
ve znění opravy 
(EU)2023/2399

Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (ES) č. 595/2009, pokud jde o výkonnost těžkých přípojných vozidel z hlediska jejich vlivu na emise CO2, spotřebu paliva, spotřebu energie a dojezdovou vzdálenost s nulovými emisemi u motorových vozidel, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/683


Přehled vybraných tříd STN pro automobilový průmysl (podle třídících znaků)
vzhledem ke změně webové stránky ÚNMS byly odkazy na vybrané třídy odpojeny, odkazy na vybrané třídy byly obnoveny

2023-09-27
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Enviroment
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU)2023/1623, kterým se stanoví hodnoty týkající se výkonnosti výrobců a sdružení výrobců nových osobních automobilů a nových lehkých užitkových vozidel za kalendářní rok 2021 a hodnoty, které mají být použity pro výpočet cílů pro specifické emise od roku 2025 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631, a kterým se opravuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2022/2087 (oznámeno pod číslem C(2023) 5068) (Pouze anglické, české, estonské, francouzské, italské, maďarské, německé, nizozemské, polské, rumunské, slovenské, španělské a švédské znění je závazné);
Oprava prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2023/1623, kterým se stanoví hodnoty týkající se výkonnosti výrobců a sdružení výrobců nových osobních automobilů a nových lehkých užitkových vozidel za kalendářní rok 2021 a hodnoty, které mají být použity pro výpočet cílů pro specifické emise od roku 2025 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631, a kterým se opravuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2022/2087;

(EU)2019/631
znění v html formátu
z 5. 9. 2023
včetně změny
(EU)2023/1634

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 443/2009 a (EU) č. 510/2011
/ změna (EU)2023/851 se použije od 15. 5. 2023
/ změna (EU)2023/1634 se použije  od 5. 9. 2023

Právní předpisy ČR pro automobilový průmysl

361/2000 Sb.
(aktuální znění)

Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu)
/ zákonem č. 48/2016 Sb. se mimo jiné doplňuje ustanovení ohledně povinnosti chodce mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu, když se pohybuje mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo v místě bez veřejného osvětlení
/ změna zákonem č. 432/2022 Sb. se použije od 1. 3. 2023, dělená účinnost viz čl. XIX
/ změna zákonem č. 150/2023 Sb. se použije od 1. 7. 2023
/ změna zákonem č. 271/2023 Sb. se použije viz čl. VI


Mezinárodní systém pro správu dat o materiálech (IMDS)
Material Data System (IMDS) User manual (version 14.1), česká verze je k dispozici: Příručka uživatele (verze 14.1).

2023-08-25
Právní předpisy ČR pro automobilový průmysl

č. 481/2012 Sb.
změny:
č. 391/2016 Sb.
č. 101/2018 Sb.,
č. 146/2019 Sb.,
č. 121/2020 Sb.,
č. 344/2020 Sb.,
č. 334/2021 Sb.
č. 120/2022 Sb.,
č. 45/2023 Sb.,
č. 241/2023 Sb.

Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
/ změna nařízením vlády č. 101/2018 Sb. má dělenou účinnost
/ změna nařízením vlády č. 146/2019 Sb. má dělenou účinnost, viz čl. II
/ změna nařízením vlády č.  121/2020 Sb. se použije od 1. 5. 2020
/ změna nařízením vlády č. 344/2020 Sb. implementuje směrnice
č. (EU)2020/364, č. (EU)2020/365, č. (EU)2020/366, (EU)2020/360, (EU)2020/361, zavádí nové výjimky ze zákazu obsahu olova, kadmia a šestimocného chromu pro konkrétní aplikace a platnost těchto výjimek omezuje na stanovenou dobu, účinnost od 1. 4. 2021
/ změna nařízením vlády č. 334/2021 Sb. se použije od 1. 11. 2021
/ změna nařízením vlády č. 120/2022 Sb. má dělenou účinnost, viz čl. II
/ změna nařízením vlády č. 45/2023 Sb. se použije od 1. 3. 2023
/ změna nařízením vlády č.  241/2023 Sb. se použije od 1. 9. 2023


Právní předpisy SR pro automobilový průmysl

 č. 106/2018 Z.z.
(aktuální znění)

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ změna zákonem č. 429/2022 Z.z. se použije od 2. 1. 2023
/ změna zákonem č. 106/2018 Z.z. se použije 1. 7. 2023
/ ruší: NV SR č. 406/2005 Z.z.
/ změna zákonem č. 331/2023 Z.z. se použije od 1. 1. 2024

Oborové normy (Německo, USA)
doplněna informace:
Do eshopu Agentury ČAS byly nově přidány příručky VDA pro automobilový průmysl v českém jazyce.
Právní předpisy ES - Opětovná použitelnost, recyklovatelnost a zpětný odběr
Právní předpisy SR - Opětná použitelnost, recyklovatelnost a využitelnost

č. 371/2015 Z.z.
 (aktuální znění)

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
/ změna vyhláškou č. 259/2023 Z.z. se použije od 1. 7. 20232023-07-21
Právní předpisy ČR pro automobilový průmysl

361/2000 Sb.
(aktuální znění)

Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu)
/ zákonem č. 48/2016 Sb. se mimo jiné doplňuje ustanovení ohledně povinnosti chodce mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu, když se pohybuje mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo v místě bez veřejného osvětlení
/ změna zákonem č. 432/2022 Sb. se použije od 1. 3. 2023, dělená účinnost viz čl. XIX
/ změna zákonem č. 150/2023 Sb. se použije od 1. 7. 2023

Právní předpisy SR pro automobilový průmysl

 č. 106/2018 Z.z.
(aktuální znění)

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ změna zákonem č. 429/2022 Z.z. se použije od 2. 1. 2023
/ změna zákonem č. 106/2018 Z.z. se použije 1. 7. 2023
/ ruší: NV SR č. 406/2005 Z.z.

Právní předpisy ES - Opětovná použitelnost, recyklovatelnost a zpětný odběr

Právní předpisy ČR - Opětná použitelnost, recyklovatelnost a využitelnost

č. 541/2020 Sb.
aktuální znění

Zákon o odpadech
// změna č. 284/2021 Sb. se použije od 1. 7. 2023
// ruší a nahrazuje: zákon č. 185/2001 Sb.
// změna č. 149/2023 Sb. se použije od 1. 1. 2024

Právní předpisy SR - Opětná použitelnost, recyklovatelnost a využitelnost

č. 373/2015 Z.z.
(ve znění změny
č. 265/2023 Z.z.)

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
/ změna č. 265/2023 Z.z. se použije od 5. 7. 20232023-06-30
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Enviroment

(EU)2019/631
znění včetně změny
(EU)2023/851

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 443/2009 a (EU) č. 510/2011
/ změna (EU)2023/851 se použije od 15. 5. 2023

Právní předpisy ČR pro automobilový průmysl

341/2014 Sb.
(aktuální znění)
zrušena 24. 6. 2023
vyhláškou 
153/2023 Sb.

Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

153/2023 Sb.

Vyhláška o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích


2023-05-30
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Enviroment

(EU)2023/688

Doporučení Komise o měření počtu částic při pravidelné technické prohlídce vozidel se vznětovými motory

(EU)2019/631
znění bez změny
(EU)2023/851

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 443/2009 a (EU) č. 510/2011
/ změna (EU)2023/851 se použije od 15. 5. 2023

(EU)2017/1151
konsolidovaný text
z 1. 9. 2023 včetně  změny (EU)2023/443

Nařízení Komise, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008


Právní předpisy ES - Opětovná použitelnost, recyklovatelnost a zpětný odběr

2000/53/ES
(konsolidované znění
v pdf formátu
z 30. 3. 2023 včetně změny (EU)2023/544

Směrnice EP a Rady o vozidlech s ukončenou životností
// změnou směrnice č. (EU)2020/362  ve znění opravy z 3. 4. 2020 se řeší výjimky pro šestimocný chrom jako antikorozní činidlo v chladicích systémech z uhlíkové oceli v absorpčních ledničkách v obytných automobilech
// změnou směrnice č. (EU)2020/363  ve znění opravy (23. 9. 2021) a opravy (z 6. 1. 2022) se řeší výjimky pro olovo a sloučeniny olova v součástech
// změna (EU)2023/544 se použije od 30. 3. 2023

Mezinárodní systém pro správu dat o materiálech (IMDS)
Material Data System (IMDS) User manual (version 14), česká verze je k dispozici: Příručka uživatele (verze 14)


2023-03-27
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl

(EU)2017/1151
ve znění změny (EU)2023/443

Nařízení Komise, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008

Právní předpisy SR pro automobilový průmysl

č. 465/2013 Z.z.
 ve znění změny
č. 193/2022 Z.z.,
č. 80/2023 Z.z.

Vyhláška MŽP SR o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
// účinnost vyhlášky č. 193/2022 Z.z. viz čl. II

Právní předpisy ES - Opětovná použitelnost, recyklovatelnost a zpětný odběr

2000/53/ES
(konsolidované znění
v pdf formátu
z 6. 3. 2020 bez změny (EU)2023/544

Směrnice EP a Rady o vozidlech s ukončenou životností
// změnou směrnice č. (EU)2020/362  ve znění opravy z 3. 4. 2020 se řeší výjimky pro šestimocný chrom jako antikorozní činidlo v chladicích systémech z uhlíkové oceli v absorpčních ledničkách v obytných automobilech
// změnou směrnice č. (EU)2020/363  ve znění opravy (23. 9. 2021) a opravy (z 6. 1. 2022) se řeší výjimky pro olovo a sloučeniny olova v součástech
// změna (EU)2023/544 se použije od 30. 3. 2023


2023-02-27
Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 13h

(EHK 1–EHK 20)

Jednotná ustanovení pro schvalování osobních automobilů z hlediska brzdění

Předpis č. 13–H Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování osobních automobilů z hlediska brzdění


EHK 17

(EHK 1–EHK 20)

Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy

Předpis č. 17 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) –
Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy [2023/406]


EHK 41

(EHK 41 – EHK 60)

Jednotná ustanovení pro homologaci motocyklů z hlediska hluku

Předpis č. 41 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování motocyklů z hlediska hluku [2023/320]

EHK 154
(EHK 141- EHK 160)
Lehká osobní a užitková vozidla - emisní kritéria (WLTP)
Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP)
Předpis OSN č. 154 – Jednotná ustanovení pro schvalování lehkých osobních a užitkových vozidel z hlediska normovaných emisí, emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva a/nebo měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu (WLTP) [2022/2124]
Oprava předpisu OSN č. 154 – Jednotná ustanovení pro schvalování lehkých osobních a užitkových vozidel z hlediska normovaných emisí, emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva a/nebo měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu (WLTP) [2022/2124]
Právní předpisy ČR pro automobilový průmysl

č. 481/2012 Sb.
změny:
č. 391/2016 Sb.
č. 101/2018 Sb.,
č. 146/2019 Sb.,
č. 121/2020 Sb.,
č. 344/2020 Sb.,
č. 334/2021 Sb.
č. 120/2022 Sb.,
č. 45/2023 Sb.

Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
/ změna nařízením vlády č. 101/2018 Sb. má dělenou účinnost
/ změna nařízením vlády č. 146/2019 Sb. má dělenou účinnost, viz čl. II
/ změna nařízením vlády č.  121/2020 Sb. se použije od 1. 5. 2020
/ změna nařízením vlády č. 344/2020 Sb. implementuje směrnice
č. (EU)2020/364, č. (EU)2020/365, č. (EU)2020/366, (EU)2020/360, (EU)2020/361, zavádí nové výjimky ze zákazu obsahu olova, kadmia a šestimocného chromu pro konkrétní aplikace a platnost těchto výjimek omezuje na stanovenou dobu, účinnost od 1. 4. 2021
/ změna nařízením vlády č. 334/2021 Sb. se použije od 1. 11. 2021
/ změna nařízením vlády č. 120/2022 Sb. má dělenou účinnost, viz čl. II
/ změna nařízením vlády č. 45/2023 Sb. se použije od 1. 3. 2023

Seznam látek s povinnou deklarací pro automobilový průmysl - seznam GADSL
GADSL Guidance Document 2016 (pdf) revidovaný v r. 2023;  GADSL Reference List 2022 (Excel) revidovaný 1. 2. 2023.

2023-01-24
Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 49

(EHK 41 – EHK 60)

Jednotná ustanovení pro homologaci vznětových motorů, motorů poháněných zemním plynem a zážehových motorů poháněných zkapalnělými ropnými plyny

Předpis č. 49 - Jednotná ustanovení o opatřeních proti emisím plynných

Právní předpisy ČR pro automobilový průmysl

361/2000 Sb.
(aktuální znění)

Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu)
/ zákonem č. 48/2016 Sb. se mimo jiné doplňuje ustanovení ohledně povinnosti chodce mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu, když se pohybuje mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo v místě bez veřejného osvětlení
/ změna zákonem č. 432/2022 Sb. se použije od 1. 3. 2023, dělená účinnost viz čl. XIX


2022-12-29
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl

(EU)2022/2336

Prováděcí rozhodnutí Komise o zveřejnění seznamu uvádějícího určité emise CO2 výrobce, jakož i průměrné specifické emise CO2 všech nových těžkých vozidel zaregistrovaných v Unii podle nařízení EP a Rady (EU) 2019/1242 za vykazované období roku 2020
(pouze anglické, francouzské, italské, německé, nizozemské a švédské znění je závazné)

(EU)2022/2383

Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 582/2011, pokud jde o schvalování typu těžkých nákladních vozidel na čistou bionaftu z hlediska emisí

Právní předpisy SR pro automobilový průmysl

 
č. 106/2018 Z.z.
(aktuální znění)

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ změna zákonem č. 429/2022 Z.z. se použije od 2. 1. 2023

č. 131/2018 Z.z.

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel
/ změna vyhláškou č. 442/2022 Z.z. se použije od 2. 1. 2023

 

Právní předpisy ČR - Opětovná použitelnost, recyklovatelnost a využitelnost

č. 345/2021 Sb.

Vyhláška  o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností
/ změna vyhláškou č. 445/2022 Sb. se použije od 1. 1. 2023

č. 8/2021 Sb.
prováděcí předpis
k novému zákonu
č. 541/2020 Sb.

Vyhláška o Katalogu odpadů
/ vyhláška č. 93/2016 Sb. byla zrušena 1. 1. 2021 zákonem č. 541/2020 Sb.
/ změna vyhláškou č. 445/2022 Sb. se použije od 1. 1. 2023

č. 273/2021 Sb.
aktuální znění

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
/ změna vyhláškou č. 445/2022 Sb. se použije od 1. 1. 2023


2022-11-28
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl

(EU)2022/2087

Prováděcí rozhodnutí Komise, kterým se potvrzují nebo pozměňují předběžné výpočty průměrných specifických emisí CO2 a cílů pro specifické emise pro výrobce osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel za kalendářní rok 2020 a informují výrobci o hodnotách, které se použijí pro výpočet cílů pro specifické emise a pro výpočet cílových hodnot výjimek na kalendářní roky 2021 až 2024, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631
(Pouze anglické, české, francouzské, italské, německé, nizozemské, maďarské, polské, španělské a švédské znění je závazné)

(EU)2018/858
znění v pdf formátu
z 6. 7. 2022
bez změny (EU)2022/2236 a
opravy z 24. 11. 2022

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 10

(EHK 1–EHK 20)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel
z hlediska elektromagnetické kompatibility

Předpis č. 10 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel
z hlediska elektromagnetické kompatibility [2022/2263]

EHK 154
(EHK 141- EHK 160)
Lehká osobní a užitková vozidla - emisní kritéria (WLTP)
Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP)
Předpis OSN č. 154 – Jednotná ustanovení pro schvalování lehkých osobních a užitkových vozidel z hlediska normovaných emisí, emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva a/nebo měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu (WLTP) [2022/2124]


2022-10-27
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl

(EU)2019/2144
konsolidované znění
v pdf formátu
z 5. 9. 2022
Změny:
oprava
z 11. 11. 2021
(EU)2021/1243(EU)2021/1341(EU)2021/1958(EU)2022/545(EU)2022/1398

Nařízení EP a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a zranitelných účastníků silničního provozu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 a nařízení Komise (ES) č. 631/2009, (EU) č. 406/2010, (EU) č. 672/2010, (EU) č. 1003/2010, (EU) č. 1005/2010, (EU) č. 1008/2010, (EU) č. 1009/2010, (EU) č. 19/2011, (EU) č. 109/2011, (EU) č. 458/2011, (EU) č. 65/2012, (EU) č. 130/2012, (EU) č. 347/2012, (EU) č. 351/2012, (EU) č. 1230/2012 a (EU) 2015/166

(EU)2020/683
konsolidované znění v pdf formátu
z 25. 8. 2022
včetně změny
(EU)2022/1362

Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o správní požadavky na schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a na dozor nad trhem s nimi
// oprava řeckého znění: (EU)2022/799

2014/45/EU
znění v pdf
z 27. 9. 2022
včetně změny (EU)2021/1717

 

Směrnice EP a Rady o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice č. 2009/40/ES
// ruší a nahrazuje: 2009/40/ES

96/53/ES
znění bez opravy
z 27. 10. 2022

Směrnice Rady, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 147
(EHK 141- EHK 160)
Mechanické spojovací části zemědělských vozidel
(Mechanical coupling components of combinations of  agricultural vehicles)
Předpis č. 147 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu mechanických spojovacích konstrukčních částí jízdních souprav zemědělských vozidel [2022/2055]

Právní předpisy ČR - Opětovná použitelnost, recyklovatelnost a využitelnost

č. 542/2020 Sb.
ve znění změny
č. 244/2022 Sb.

Zákon o výrobcích s ukončenou životností
// zákon č. 244/2022 Sb. má dělenou účinnost - viz čl. VIII

2022-09-26
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Obecná bezpečnost motorových vozidel

(EU)2019/2144
konsolidované znění
v html formátu
z 5. 9. 2022
Změny:
oprava
z 11. 11. 2021
(EU)2021/1243(EU)2021/1341(EU)2021/1958(EU)2022/545
(EU)2022/1398

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a zranitelných účastníků silničního provozu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 a nařízení Komise (ES) č. 631/2009, (EU) č. 406/2010, (EU) č. 672/2010, (EU) č. 1003/2010, (EU) č. 1005/2010, (EU) č. 1008/2010, (EU) č. 1009/2010, (EU) č. 19/2011, (EU) č. 109/2011, (EU) č. 458/2011, (EU) č. 65/2012, (EU) č. 130/2012, (EU) č. 347/2012, (EU) č. 351/2012, (EU) č. 1230/2012 a (EU) 2015/166

(EU)2018/858
znění v pdf formátu
z 6. 7. 2022

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES

2022/C/288/2

Oznámení Komise o pokynech týkajících se postupu pro akreditaci, schvalování a oprávnění samostatných provozovatelů k přístupu k bezpečnostním prvkům vozidla, který je stanoven v příloze X nařízení (EU) 2018/858

(EU)2020/683
konsolidované znění v pdf formátu
z 28. 7. 2022
bez změny
(EU)2022/1362
Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o správní požadavky na schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a na dozor nad trhem s nimi
// oprava řeckého znění: (EU)2022/799
2014/47/EU
(konsolidované znění
z 27. 9. 2022 znění včetně změny (EU)2021/1716)
Směrnice EP a Rady o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES
(EU)2017/2400
znění bez změny (EU)2022/1379
Nařízení Komise , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokud jde o stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých nákladních vozidel, a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (EU) č. 582/2011

2022-08-25
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl

Obecná bezpečnost motorových vozidel

(EU)2018/858
znění v html formátu
z 6. 7. 2022

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES

2022/C/288/2

Oznámení Komise o pokynech týkajících se postupu pro akreditaci, schvalování a oprávnění samostatných provozovatelů k přístupu k bezpečnostním prvkům vozidla, který je stanoven v příloze X nařízení (EU) 2018/858

(EU)2022/1209

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1209 ze dne 5. května 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o postup pro ukládání správních pokut a metody pro jejich výpočet a výběr

(EU)2020/683
konsolidované znění
v pdf formátu z 12. 6. 2022 
bez změny (EU)2022/1177
(EU)2022/1362

Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o správní požadavky na schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a na dozor nad trhem s nimi
// oprava řeckého znění: (EU)2022/799

(EU)2022/1426

Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144, pokud jde o jednotné postupy a technické specifikace pro schvalování typu automatizovaného systému řízení (ADS) plně automatizovaných vozidel

Právní předpisy SR pro automobilový průmysl

 

č. 465/2013 Z.z.
 ve znění změny
č. 193/2022 Z.z.

 

Vyhláška MŽP SR o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
// účinnost vyhlášky č. 193/2022 Z.z. viz čl. II

Seznam látek s povinnou deklarací pro automobilový průmysl - seznam GADSL
doplněn: 
GADSL Reference List 2022 (Excel) revidovaný 1. 8. 2022, info o nově přidaných nebo zrušených látkách ZDE.

2022-07-22
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Obecná bezpečnost motorových vozidel

(EU)2020/683
konsolidované znění v pdf formátu z 6. 3. 2022 bez změny (EU)2022/1177

Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o správní požadavky na schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a na dozor nad trhem s nimi
// oprava řeckého znění: (EU)2022/799

Environment

(EU)2022/716
ve znění opravy z 7. 7. 2022

Prováděcí rozhodnutí Komise  o schválení inteligentního ohřívače naftového paliva pro použití v osobních automobilech s konvenčním spalovacím motorem a v některých hybridních elektrických osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech jako inovativní technologie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631

Právní předpisy SR - Opětná použitelnost, recyklovatelnost a využitelnost

č. 373/2015 Z.z.
(ve znění změny
č. 192/2022 Z.z.)

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

č. 371/2015 Z.z.
 (ve znění změny
č. 194/2022 Z.z.)

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

2022-06-28
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl

(EU)2020/683
konsolidované znění v pdf formátu
z 6. 3. 2022 

Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o správní požadavky na schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a na dozor nad trhem s nimi
// oprava řeckého znění: (EU)2022/799

(EU)2022/716

Prováděcí rozhodnutí Komise  o schválení inteligentního ohřívače naftového paliva pro použití v osobních automobilech s konvenčním spalovacím motorem a v některých hybridních elektrických osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech jako inovativní technologie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631

2022-05-31
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl

(EU)2020/683
konsolidované znění v pdf formátu z 6. 3. 2022 

Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o správní požadavky na schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a na dozor nad trhem s nimi

Environment

(EU)2020/1167
konsolidované znění v pdf formátu z 14. 3. 2022
včetně opravy (EU)2020/1167
(3. 2. 2022) a
(EU)2022/252

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení technologie použité v účinném 48voltovém motorgenerátoru ve spojení s 48 V/12 V DC/DC měničem pro použití v konvenčních spalovacích motorech a některých hybridních elektrických osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech jako inovativní technologie podle nařízení EP a Rady (EU) 2019/631

Právní předpisy ČR pro automobilový průmysl

č. 481/2012 Sb.
změny:
č. 391/2016 Sb.
č. 101/2018 Sb.,
č. 146/2019 Sb.,
č. 121/2020 Sb.,
č. 344/2020 Sb.,
č. 334/2021 Sb.
č. 120/2022 Sb.

Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
/ změna nařízením vlády č. 101/2018 Sb. má dělenou účinnost
/ změna nařízením vlády č. 146/2019 Sb. má dělenou účinnost, viz čl. II
/ změna nařízením vlády č.  121/2020 Sb. se použije od 1. 5. 2020
/ změna nařízením vlády č. 344/2020 Sb. implementuje směrnice
č. (EU)2020/364, č. (EU)2020/365, č. (EU)2020/366, (EU)2020/360, (EU)2020/361, zavádí nové výjimky ze zákazu obsahu olova, kadmia a šestimocného chromu pro konkrétní aplikace a platnost těchto výjimek omezuje na stanovenou dobu, účinnost od 1. 4. 2021
/ změna nařízením vlády č. 334/2021 Sb. se použije od 1. 11. 2021
/ změna nařízením vlády č. 120/2022 Sb. má dělenou účinnost, viz čl. II

Mezinárodní systém pro správu dat o materiálech (IMDS)
Material Data System (IMDS) User manual (version 13.2), česká verze je k dispozici: Příručka uživatele (verze 13.2).

Právní předpisy ČR - Opětovná použitelnost, recyklovatelnost a využitelnost

č. 273/2021 Sb.
ve znění vyhlášky
č. 78/2022 Sb.

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

2022-04-28
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl

(EU)2019/2144
ve znění opravy 
z 11. 11. 2021
a změn 
(EU)2021/1243
(EU)2021/1341
(EU)2021/1958
(EU)2022/545

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a zranitelných účastníků silničního provozu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 a nařízení Komise (ES) č. 631/2009, (EU) č. 406/2010, (EU) č. 672/2010, (EU) č. 1003/2010, (EU) č. 1005/2010, (EU) č. 1008/2010, (EU) č. 1009/2010, (EU) č. 19/2011, (EU) č. 109/2011, (EU) č. 458/2011, (EU) č. 65/2012, (EU) č. 130/2012, (EU) č. 347/2012, (EU) č. 351/2012, (EU) č. 1230/2012 a (EU) 2015/166

(EU)2015/208
znění bez změny (EU)2022/518
Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na funkční bezpečnost vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel
// změnou nařízením (EU)2020/540 se opravuje polské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na funkční bezpečnost vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel
(EU)2020/1167
konsolidované znění v html formátu z 14. 3. 2022
včetně opravy (EU)2020/1167
(3. 2. 2022) a
(EU)2022/252
Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení technologie použité v účinném 48voltovém motorgenerátoru ve spojení s 48 V/12 V DC/DC měničem pro použití v konvenčních spalovacích motorech a některých hybridních elektrických osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech jako inovativní technologie podle nařízení EP a Rady (EU) 2019/631
(EU)2016/799 
(konsolidované znění
v pdf formátu
21. 8. 2023)
Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí


2022-03-25
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl

(EU)2020/683
konsolidované znění v html formátu z 6. 3. 2022 

Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o správní požadavky na schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a na dozor nad trhem s nimi


2022-02-25
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl

(EU)2022/163

Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o funkční požadavky na dozor nad trhem s vozidly, systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky

(EU)2020/683
ve znění změny a opravy (EU)2022/195

Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o správní požadavky na schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a na dozor nad trhem s nimi

(EU)2020/174
aktuální znění bez opravy 
(EU)2021/488 (3. 2. 2022)

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení technologie použité ve 12voltových účinných alternátorech používaných v některých osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech jako inovativní technologie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631

(EU)2020/1167
znění bez opravy 
(EU)2020/1167 (3. 2. 2022) a (EU)2022/252

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení technologie použité v účinném 48voltovém motorgenerátoru ve spojení s 48 V/12 V DC/DC měničem pro použití v konvenčních spalovacích motorech a některých hybridních elektrických osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech jako inovativní technologie podle nařízení EP a Rady (EU) 2019/631

Seznam látek s povinnou deklarací pro automobilový průmysl - seznam GADSL
doplněno: GADSL Reference List 2022 (Excel) revidovaný 1. 2. 2022.

Mezinárodní systém pro správu dat o materiálech (IMDS)
doplněna informace:
Material Data System (IMDS) User manual (version 13.1), česká verze je již k dispozici: Příručka uživatele (verze 13.1).


2022-01-27
Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 161
(EHK 161 -180)
Devices against Unauthorized Use
(Ochrana motorových vozidel před neoprávněným použitím)
Předpis OSN č. 161 – Jednotná ustanovení pro ochranu motorových vozidel proti neoprávněnému použití a schvalování zařízení proti neoprávněnému použití (prostřednictvím blokovacího systému) [2021/2274]
EHK 162
(EHK 161 -180)

Immobilizers

(Imobilizer)

Předpis OSN č. 162 – Jednotná technická ustanovení pro schvalování imobilizérů a schvalování vozidla z hlediska jeho imobilizéru [2021/2275]
EHK 163
(EHK 161 -180)
Vehicle Alarm systems
(Poplašný systém)
Předpis OSN č. 163 – Jednotná ustanovení pro schvalování poplašného systému vozidel a schvalování vozidla z hlediska jeho poplašného systému vozidel [2021/2276]

Právní předpisy ES - Opětovná použitelnost, recyklovatelnost a zpětný odběr

2000/53/ES
(konsolidované znění
v pdf formátu
z 6. 3. 2020)

Směrnice EP a Rady o vozidlech s ukončenou životností
// změnou směrnice č. (EU)2020/362  ve znění opravy z 3. 4. 2020 se řeší výjimky pro šestimocný chrom jako antikorozní činidlo v chladicích systémech z uhlíkové oceli v absorpčních ledničkách v obytných automobilech
// změnou směrnice č. (EU)2020/363  ve znění opravy (23. 9. 2021) a opravy (z 6. 1. 2022) se řeší výjimky pro olovo a sloučeniny olova v součástech


2022-01-03

Právní předpisy ES pro automobilový průmysl

(EU)2019/631
ve znění změny (EU)2021/1961

Nařízení EP a Rady, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 443/2009 a (EU) č. 510/2011

(EU)2021/1981

Rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na Světovém fóru Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů pro harmonizaci předpisů týkajících se vozidel k návrhům změn předpisů OSN č. 0, 14, 16, 22, 24, 37, 45, 48, 49, 55, 58, 67, 79, 83, 86, 90, 94, 95, 100, 101, 110, 116, 118, 125, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158 a 159, k návrhům změn úplných usnesení R.E.3 a R.E.5, k návrhům změn vzájemných usnesení M.R.1 a M.R.2 a k návrhům na zmocnění ke změně celosvětového technického předpisu OSN o bezpečnosti chodců a na vypracování celosvětových technických předpisů OSN o celkových emisích v reálném provozu a emisích specifických pro brzdění

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 161
(EHK 161 -180)
Devices against Unauthorized Use
(Ochrana motorových vozidel před neoprávněným použitím)
 
EHK 162
(EHK 161 -180)

Immobilizers

(Imobilizer)

 
EHK 163
(EHK 161 -180)
Vehicle Alarm systems
(Poplašný systém)
 

2021-11-30
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl

(EU)2019/2144
ve znění opravy 

z 11. 11. 2021 a změn (EU)2021/1243
(EU)2021/1341
(EU)2021/1958

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a zranitelných účastníků silničního provozu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 a nařízení Komise (ES) č. 631/2009, (EU) č. 406/2010, (EU) č. 672/2010, (EU) č. 1003/2010, (EU) č. 1005/2010, (EU) č. 1008/2010, (EU) č. 1009/2010, (EU) č. 19/2011, (EU) č. 109/2011, (EU) č. 458/2011, (EU) č. 65/2012, (EU) č. 130/2012, (EU) č. 347/2012, (EU) č. 351/2012, (EU) č. 1230/2012 a (EU) 2015/166(EU)2020/740
ve znění opravy
30. 4. 2021
opravy 28. 10. 2021

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné parametry, o změně nařízení (EU) 2017/1369 a o zrušení nařízení (ES) č. 1222/2009

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 94

(EHK 81 – EHK 100)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska ochrany cestujících při čelním nárazu

Předpis č. 94 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany cestujících při čelním nárazu [2021/1860]

EHK 95

(EHK 81 – EHK 100)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska ochrany cestujících při bočním nárazu

Předpis č. 95 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – JJednotná ustanovení pro schvalování vozidel
z hlediska ochrany cestujících při bočním nárazu [2021/1861]

EHK 137
(EHK 121 – EHK 140)

Jednotná ustanovení pro čelní náraz se zaměřením na zádržné systémy (Frontal impact with focus on restraint systems)

Předpis OSN č. 137 – Jednotná ustanovení pro schvalování osobních automobilů z hlediska chování při čelním nárazu, se zaměřením na zádržné systémy [2021/1862]

EHK 153
(EHK 141- EHK 160)
Integrita palivového systému a bezpečnosti elektrické hnací soupravy v případě nárazu zezadu
(Fuel system integrity and electric power train safety at rear-end collision)
Předpis č. 153 - Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska neporušenosti palivového systému a bezpečnosti elektrického hnacího ústrojí v případě nárazu zezadu [2021/2060]
EHK 154
(EHK 141- EHK 160)
Lehká osobní a užitková vozidla - emisní kritéria (WLTP)
Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP)
Předpis OSN č. 154 – Jednotná ustanovení pro schvalování lehkých osobních a užitkových vozidel z hlediska normovaných emisí, emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva a/nebo měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu (WLTP) [2021/2039]

Právní předpisy SR pro automobilový průmysl

č. 465/2013 Z.z.
(aktuální znění
včetně změny
č. 391/2021 Z.z.)

Vyhláška MŽP SR o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
// změna vyhláškou č. 104/2019 Z.z. se použije od 1. 7. 2019
// účinnost vyhlášky č. 203/2019 Z.z. viz čl. II
// změna vyhláškou č. 88/2020 Z.z. nastala 1. 5. 2020

// účinnost vyhlášky č. 232/2020 Z.z. viz článek II
// změna  vyhláškou č. 391/2021 Z.z. se použije od 1. 11. 2021 výjimka čl. II2021-10-27
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl

(EU)2021/1341
ve znění opravy

(30. 9. 2021)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144 stanovením podrobných pravidel týkajících se zvláštních zkušebních postupů a technických požadavků pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich systémů upozorňování na ospalost a nedostatek pozornosti řidiče a kterým se mění příloha II uvedeného nařízení

(EU)2018/858
znění v pdf formátu
z 26. 9. 2021
bez změny (EU)2019/2144
a včetně změny (EU)2021/1445

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES

2014/47/EU
(znění bez změny (EU)2021/1716)

Směrnice EP a Rady o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES

(EU)2020/1167
aktuální znění

v pdf formátu
včetně
změny (EU)2021/488

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení technologie použité v účinném 48voltovém motorgenerátoru ve spojení s 48 V/12 V DC/DC měničem pro použití v konvenčních spalovacích motorech a některých hybridních elektrických osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech jako inovativní technologie podle nařízení EP a Rady (EU) 2019/631
/ změna (EU)2021/488 se použije od 12. 4. 2021

(EU)2020/174
znění v pdf formátu včetně změny
(EU)2021/488

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení technologie použité ve 12voltových účinných alternátorech používaných v některých osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech jako inovativní technologie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631
/ změna (EU)2021/488 se použije od 12. 4. 2021

Ostatní

(EU)2018/956
(znění v pdf formátu
z 22. 9. 2021
včetně změny (EU)2021/1429)

Nařízení EP a Rady o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel

2014/45/EU
ve znění změny (EU)2021/1717

Směrnice EP a Rady o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice č. 2009/40/ES
// ruší a nahrazuje: 2009/40/ES

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 48

(EHK 41 – EHK 60)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

Předpis č. 48 - Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci [2021/1718]

EHK 129

(EHK 121 – EHK 140)

Jednotná ustanovení pro schvalování typu zdokonalených dětských zádržných systémů (ECRS) používaných v motorových vozidlech

Předpis č. 129 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu zdokonalených dětských zádržných systémů (ECRS) používaných v motorových vozidlech
EHK 148
(EHK 141- EHK 160)
Zařízení pro světelnou signalizaci (LSD)
(Light Signalling Devices (LSD))
Předpis č. 148 – Jednotná ustanovení pro schvalování zařízení pro světelnou signalizaci (svítilen) pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla [2021/1719]
EHK 149
(EHK 141- EHK 160)
Zařízení pro osvětlení vozovky (RID)
(Road Illumination Devices (RID))
Předpis č. 149 – Jednotná ustanovení týkající se schvalování zařízení (světlometů) a systémů pro osvětlení vozovky pro motorová vozidla [2021/1720]
EHK 150
(EHK 141- EHK 160)
Zařízení s vratným odrazem
(Retro-Reflective Devices (RRD))
Předpis č. 150 – Jednotná ustanovení pro schvalování retroreflexních zařízení a značení pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla [2021/1721]

Právní předpisy ES - Opětovná použitelnost, recyklovatelnost a zpětný odběr

2000/53/ES
(konsolidované znění
v pdf formátu
z 6. 3. 2020)

Směrnice EP a Rady o vozidlech s ukončenou životností
// změnou směrnice č. (EU)2020/362  ve znění opravy z 3. 4. 2020 se řeší výjimky pro šestimocný chrom jako antikorozní činidlo v chladicích systémech z uhlíkové oceli v absorpčních ledničkách v obytných automobilech
// změnou směrnice č. (EU)2020/363  ve znění opravy (23. 9. 2021) se řeší výjimky pro olovo a sloučeniny olova v součástech2021-09-30
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Obecná bezpečnost motorových vozidel

(EU)2018/858
znění v html formátu z 26. 9. 2021 bez změny (EU)2019/2144
a včetně změny (EU)2021/1445

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES

Ostatní

(EU)2018/956
(znění v html formátu
z 22. 9. 2021
včetně změny (EU)2021/1429)

Nařízení EP a Rady o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel

(EU)2021/1430

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/956 upřesněním údajů, jež mají členské státy vykazovat pro účely ověření emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 141
(EHK 141- EHK 160)

Jednotná ustanovení pro systémy k monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS - Tyre Pressure Monitoring Systems)

Předpis č. 141 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska jejich systémů monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) [2021/1463]

Právní předpisy ČR pro automobilový průmysl

č. 481/2012 Sb.
změny:
č. 391/2016 Sb.
č. 101/2018 Sb.,
č. 146/2019 Sb.,
č. 121/2020 Sb.,
č. 344/2020 Sb.,
č. 334/2021 Sb.

Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
/ změna nařízením vlády č. 101/2018 Sb. má dělenou účinnost
/ změna nařízením vlády č. 146/2019 Sb. má dělenou účinnost, viz čl. II
/ změna nařízením vlády č.  121/2020 Sb. se použije od 1. 5. 2020
/ změna nařízením vlády č. 344/2020 Sb. implementuje směrnice
č. (EU)2020/364, č. (EU)2020/365, č. (EU)2020/366, (EU)2020/360, (EU)2020/361, zavádí nové výjimky ze zákazu obsahu olova, kadmia a šestimocného chromu pro konkrétní aplikace a platnost těchto výjimek omezuje na stanovenou dobu, účinnost od 1. 4. 2021
/ změna nařízením vlády č. 334/2021 Sb. se použije od 1. 11. 2021

Právní předpisy ČR - Opětovná použitelnost, recyklovatelnost a využitelnost

č. 345/2021 Sb.

Vyhláška  o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností
// použije se od 1. 10. 2021


2021-08-30
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl

(EU)2019/2144
ve zněmí změny (EU)2021/1341

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a zranitelných účastníků silničního provozu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 a nařízení Komise (ES) č. 631/2009, (EU) č. 406/2010, (EU) č. 672/2010, (EU) č. 1003/2010, (EU) č. 1005/2010, (EU) č. 1008/2010, (EU) č. 1009/2010, (EU) č. 19/2011, (EU) č. 109/2011, (EU) č. 458/2011, (EU) č. 65/2012, (EU) č. 130/2012, (EU) č. 347/2012, (EU) č. 351/2012, (EU) č. 1230/2012 a (EU) 2015/166

(EU)2021/1341

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144 stanovením podrobných pravidel týkajících se zvláštních zkušebních postupů a technických požadavků pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich systémů upozorňování na ospalost a nedostatek pozornosti řidiče a kterým se mění příloha II uvedeného nařízení

Environment

(EU)2021/1398

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/654, kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o uznávání schválení udělených v souladu s předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 49 a 96

(EU)2017/654
(ve znění změny (EU)2021/1398)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o technické a obecné požadavky na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 142
(EHK 141- EHK 160)

Jednotná ustanovení pro montáž pnenumatik
(Tyres installation)

Předpis  č. 142 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska montáže pneumatik
EHK 159
(EHK 141- EHK 160)
Uniform provisions concerning the approval of motor vehicles with regard to the Event Data Recorder Předpis OSN č. 160 – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska zapisovače údajů o události

Právní předpisy ČR - Opětovná použitelnost, recyklovatelnost a využitelnost

č. 273/2021 Sb.

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady


2021-07-28
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Environment

(EU)2021/941

Prováděcí nařízení Komise, které stanoví zvláštní postup pro identifikaci těžkých vozidel, která jsou certifikována jakožto účelová vozidla, avšak nejsou jako taková registrována, a pro provedení oprav ročních průměrných specifických emisí CO2 výrobce, aby se tato vozidla zohlednila

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 44

(EHK 41 – EHK 60)

Jednotná ustanovení pro schvalování typu zádržných zařízení pro děti cestující v motorových vozidlech (dětské zádržné systémy)

Předpis č. 44 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK–OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu zádržných zařízení pro děti cestující v motorových vozidlech (dětské zádržné systémy), změny předpisu 44 z 15. 7. 2021

EHK 159
(EHK 141- EHK 160)
Uniform provisions concerning the approval of motor vehicles with regard to the Event Data Recorder Předpis OSN č. 160 – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska zapisovače údajů o události


2021-06-29
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Environment

(EU)2021/781

Prováděcí rozhodnutí Komise o zveřejnění seznamu uvádějícího určité emise CO2 výrobce, jakož i průměrné specifické emise CO2 všech nových těžkých vozidel zaregistrovaných v Unii a referenční emise CO2 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1242 za vykazované období roku 2019 (oznámeno pod číslem C(2021) 3109) (Pouze anglické, francouzské, italské, německé, nizozemské a švédské znění je závazné)

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 158
(EHK 141- EHK 160)
Zařízení pro jízdu dozadu
(niform provisions concerning the approval of devices for reversing motion and motor vehicles with regard to the driver’s awareness of vulnerable road users behind vehicles
Předpis OSN č. 158 – Jednotná ustanovení pro schvalování zařízení pro couvání a motorových vozidel, pokud jde o přehled řidiče o zranitelných účastnících silničního provozu za vozidlem [2021/828]
EHK 159
(EHK 141- EHK 160)
Informační systém pro detekci chodců a cyklistů při rozjezdu vozidla (MOIS)
(Uniform provisions concerning the approval of motor vehicles with regard to the Moving Off Information System for the Detection of Pedestrians and Cyclists (Moving Off Information Systems (MOIS)))
Předpis OSN č. 159 – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska informačního systému k detekci chodců a cyklistů při rozjezdu vozidla [2021/829]

Právní předpisy ČR pro automobilový průmysl
Právní předpisy ČR - Opětovná použitelnost, recyklovatelnost a využitelnost

 

Metodické pokyny, sdělení, informace odboru odpadů
k nakládání
s pneumatikami

Například:
Stanovisko odboru odpadů MŽP k definici výrobce pneumatik a k určení druhů pneumatik, na které se vztahují povinnosti dle zákona č. 542/2020 Sb.,
o výrobcích s ukončenou životností
Seznam míst zpětného odběru pneumatik povinných osob (27. 5. 2021)

Mezinárodní systém pro správu dat o materiálech (IMDS)
doplněna informace: nová verze uživatelského manuálu Material Data System (IMDS) User manual (version 13.0), česká verze je již k dispozici: Příručka uživatele (verze 13.0)

2021-05-28
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Obecná bezpečnost

(EU)2021/646
ve znění opravy
(28. 4. 2021)

Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144, pokud jde o jednotné postupy a technické specifikace pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich systémů pro nouzové udržování vozidla v jízdním pruhu (ELKS)

(EU)2020/740
ve znění opravy
30. 4. 2021 a opravy
28. 10. 2021

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné parametry, o změně nařízení (EU) 2017/1369 a o zrušení nařízení (ES) č. 1222/2009


2021-04-30
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Obecná bezpečnost

(EU)2021/646 

Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144, pokud jde o jednotné postupy a technické specifikace pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich systémů pro nouzové udržování vozidla v jízdním pruhu (ELKS)

(EU)2021/535

Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144, pokud jde o jednotné postupy a technické specifikace pro schvalování typu vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, pokud jde o jejich obecné konstrukční vlastnosti a bezpečnost

 

Environment

(EU)2019/631
aktuální znění

Nařízení EP a Rady, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nové osobní automobily

(EU)2020/1167
aktuální znění

v html formátu
včetně změny 
(EU)2021/488

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení technologie použité v účinném 48voltovém motorgenerátoru ve spojení s 48 V/12 V DC/DC měničem pro použití v konvenčních spalovacích motorech a některých hybridních elektrických osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech jako inovativní technologie podle nařízení EP a Rady (EU) 2019/631
/ změna (EU)2021/488 se použije od 12. 4. 2021

(EU)2020/1339
ve znění opravy

(EU)2021/136
/ konsolidované znění 
(EU)2020/1339
v pdf formátu
z 25. 2. 2021

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení účinného vnějšího osvětlení vozidel využívajícího diod vyzařujících světlo jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z některých lehkých užitkových vozidel podle nařízení EP a Rady (EU) 2019/631 ve vztahu k celosvětově harmonizovanému zkušebnímu postupu pro lehká vozidla

(EU)2020/174
znění v html
formátu včetně
změny
(EU)2021/488

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení technologie použité ve 12voltových účinných alternátorech používaných v některých osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech jako inovativní technologie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631
/ změna (EU)2021/488 se použije od 12. 4. 2021

(EU)2019/1119
ve znění změny

(EU)2020/1714
a opravy 

(EU)2021/136
/ konsolidované znění 

(EU)2019/1119
v pdf formátu 
z 25. 2. 2021

 

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení účinného vnějšího osvětlení vozidel využívajícího diod vyzařujících světlo pro využití u vozidel s motory s vnitřním spalováním a u hybridních elektromobilů bez externího nabíjení jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009


2021-03-29
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Environment

(EU)2021/392

Prováděcí nařízení Komise (EU) o sledování a hlášení údajů týkajících se emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 a o zrušení prováděcích nařízení Komise (EU) č. 1014/2010, (EU) č. 293/2012, (EU) 2017/1152 a (EU) 2017/1153

(EU)2020/1167
ve znění (EU)2021/488

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení technologie použité v účinném 48voltovém motorgenerátoru ve spojení s 48 V/12 V DC/DC měničem pro použití v konvenčních spalovacích motorech a některých hybridních elektrických osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech jako inovativní technologie podle nařízení EP a Rady (EU) 2019/631
/ změna (EU)2021/488 se použije od 12. 4. 2021

(EU)2020/174
ve znění
(EU)2021/488

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení technologie použité ve 12voltových účinných alternátorech používaných v některých osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech jako inovativní technologie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631
/ změna (EU)2021/488 se použije od 12. 4. 2021

(EU)1014/2010
(aktuální znění)

bylo zrušeno 1. 3. 2021 (EU)2021/392

Nařízení Komise o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení EP a Rady (ES) č. 443/2009

(EU)2017/1153
(aktuální znění)

bylo zrušeno 1. 3. 2021 (EU)2021/392

Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví metodika pro stanovení korelačních parametrů nezbytných pro zohlednění změn v regulačním zkušebním postupu a kterým se mění nařízení (EU) č. 1014/2010

(EU)293/2012
(aktuální znění)
bylo zrušeno 1. 3. 2021 (EU)2021/392

Prováděcí nařízení Komise o sledování a hlášení údajů o registraci nových lehkých užitkových vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011

(EU)2017/1152
(aktuální znění)
bylo zrušeno 1. 3. 2021 (EU)2021/392

Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví metodika pro stanovení korelačních parametrů nezbytných pro zohlednění změny v regulačním zkušebním postupu, pokud jde o lehká užitková vozidla, a kterým se mění nařízení (EU) č. 293/2012


Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 153
(EHK 141- EHK 160)
Integrita palivového systému a bezpečnosti elektrické hnací soupravy v případě nárazu zezadu
Forthcoming
Předpis č. 153 - Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska neporušenosti palivového systému a bezpečnosti elektrického hnacího ústrojí v případě nárazu zezadu [2021/386]
EHK 155
(EHK 141- EHK 160)
Kybernetická bezpečnosti a systém řízení kybernetické bezpečnosti
Cyber security and cyber security management system
Předpis č. 155 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska kybernetické bezpečnosti a systému řízení kybernetické bezpečnosti [2021/387]
EHK 156
(EHK 141- EHK 160)
Softwar a systém řízení aktualizací softwaru
Software update and software update management system
Předpis č. 156 - Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska aktualizací softwaru a systému řízení aktualizací softwaru [2021/388]
EHK 157
(EHK 141- EHK 160)
Systém automatizovaného udržování vozidla v jízdním pruhuAutomated Lane Keeping Systems (ALKS) Předpis č. 157 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel, pokud jde o systém automatizovaného udržování vozidla v jízdním pruhu [2021/389]


2021-02-26
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Environment

(EU)2020/1339
ve znění opravy

(EU)2021/136
/ konsolidované znění (EU)2020/1339
v html formátu
z 25. 2. 2021

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení účinného vnějšího osvětlení vozidel využívajícího diod vyzařujících světlo jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z některých lehkých užitkových vozidel podle nařízení EP a Rady (EU) 2019/631 ve vztahu k celosvětově harmonizovanému zkušebnímu postupu pro lehká vozidla

(EU)2019/1119
ve znění změny

(EU)2020/1714
a opravy (EU)2021/136
/ konsolidované znění (EU)2019/1119

v html formátu 
z 25. 2. 2021

 

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení účinného vnějšího osvětlení vozidel využívajícího diod vyzařujících světlo pro využití u vozidel s motory s vnitřním spalováním a u hybridních elektromobilů bez externího nabíjení jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 153
(EHK 141- EHK 160)
Integrita palivového systému a bezpečnosti elektrické hnací soupravy v případě nárazu zezadu
Forthcoming
 
EHK 154
(EHK 141- EHK 160)
Lehká osobní a užitková vozidla - emisní kritéria (WLTP)
Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP)
 

Seznam látek s povinnou deklarací pro automobilový průmysl - seznam GADSL
doplněno: 
GADSL Reference List 2021 (Excel) revidovaný 1. 2. 2021.


Právní předpisy ČR - Opětovná použitelnost, recyklovatelnost a využitelnost

č. 8/2021 Sb.
prováděcí předpis
k novému zákonu
č. 541/2020 Sb.

Vyhláška o Katalogu odpadů
/ vyhláška č. 93/2016 Sb. byla zrušena 1. 1. 2021 
zákonem č. 541/2020 Sb.
2021-01-29
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Environment

(EU)2019/631
ve znění změny 

(EU)2020/2173

Nařízení EP a Rady, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 443/2009 a (EU) č. 510/2011

(EU)2019/1119
ve znění změny

(EU)2020/1714

 

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení účinného vnějšího osvětlení vozidel využívajícího diod vyzařujících světlo pro využití u vozidel s motory s vnitřním spalováním a u hybridních elektromobilů bez externího nabíjení jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009

(EU)582/2011
(konsolidované znění

ve formátu pdf
z 1. 9. 2020)
ve znění 
opravy nařízení (EU)2019/1939 
(15.1.2021)

Nařízení Komise, kterým se provádí a mění nařízení EP a Rady (ES) č. 595/2009 z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a kterým se mění přílohy I a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES

Ostatní

(EU)2018/956
(znění v pdf formátu
z 19. 11. 2020 
včetně změny 
(EU)2020/1589)

 

Nařízení EP a Rady o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel

Právní předpisy SR - Opětovná použitelnost, recyklovatelnost a využitelnost

č. 373/2015 Z.z.
(aktuální znění)

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
/ změna vyhláškou č. 266/2020 Z.z. platí od 1. 10. 2020 a má dělenou účinnost viz čl. II
/ změna vyhláškou č. 25/2021 Z.z. se použije od 26. 1. 2021

č. 371/2015 Z.z.
 (aktuální znění)

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
/ změna vyhláškou č. 348/2020 Z.z. se použije od 1. 1. 2021

 

2020-12-29
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Obecná bezpečnost motorových vozidel

(EU)2020/1812

Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví pravidla pro výměnu údajů online a oznamování EU schválení typu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858

Environment

(EU)2020/1806

Prováděcí rozhodnutí Komise, kterým se schvaluje používání funkce setrvačné jízdy při zapnutém motoru v osobních automobilech se spalovacím motorem a v hybridních elektrických osobních automobilech s jiným než externím nabíjením jako inovativní technologie podle nařízení EP a Rady (EU) 2019/631 a kterým se zrušují prováděcí rozhodnutí Komise 2013/128/EU, 2013/341/EU, 2013/451/EU, 2013/529/EU, 2014/128/EU, 2014/465/EU, 2014/806/EU, (EU) 2015/158, (EU) 2015/206, (EU) 2015/279, (EU) 2015/295, (EU) 2015/1132, (EU) 2015/2280, (EU) 2016/160, (EU) 2016/265, (EU) 2016/588, (EU) 2016/362, (EU) 2016/587, (EU) 2016/1721, (EU) 2016/1926, (EU) 2017/785, (EU) 2017/1402, (EU) 2018/1876, (EU) 2018/2079, (EU) 2019/313, (EU) 2019/314, (EU) 2020/728, (EU) 2020/1102, (EU) 2020/1222

(EU)2020/1222

bude 1. 1. 2021 zrušeno 
(EU)2020/1806

 

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení účinného vnějšího osvětlení vozidel využívajícího diod vyzařujících světlo jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel s motory s vnitřním spalováním s ohledem na podmínky NEDC podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631

(EU)2019/314
bude 1. 1. 2021 zrušeno 

(EU)2020/1806

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení technologie použité ve vysoce účinném 48-voltovém motorgenerátoru (BRM) společnosti SEG Automotive Germany GmbH ve spojení se 48 V/12 V DC/DC měničem pro použití v konvenčních spalovacích motorech a některých hybridních osobních automobilech jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009

(EU)2020/1102
bude 1. 1. 2021 zrušeno 

(EU)2020/1806

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení technologie používané v účinném 48voltovém motorgenerátoru ve spojení s 48 V/12 V DC/DC měničem pro použití v konvenčních spalovacích motorech a některých hybridních elektrických osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech jako inovativní technologie podle nařízení EP a Rady (EU) 2019/631 a s odkazem na nový evropský jízdní cyklus (NEDC)

(EU)2019/313
bude 1. 1. 2021 zrušeno 

(EU)2020/1806

Prováděcí rozhodnutí Komise  o schválení technologie použité ve vysoce účinném 48-voltovém motorgenerátoru (BRM) společnosti SEG Automotive Germany GmbH ve spojení s 48 V/12 V DC/DC měničem pro použití v konvenčních spalovacích motorech a některých hybridních lehkých užitkových vozidlech jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011

(EU)2018/2079
bude 1. 1. 2021 zrušeno 

(EU)2020/1806

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení funkce setrvačné jízdy s motorem běžícím na volnoběh jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009

(EU)2018/1876
bude 1. 1. 2021 zrušeno 

(EU)2020/1806

Prováděcí rozhodnutí Komise  o schválení technologie používané ve 12voltových účinných alternátorech používaných v lehkých užitkových vozidlech poháněných konvenčními spalovacími motory jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011

(EU)2017/1402
bude 1. 1. 2021

zrušeno 
(EU)2020/1806

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení funkce setrvačné jízdy s motorem běžícím na volnoběh vyvinuté společností BMW AG jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009

(EU)2017/785
bude 1. 1. 2021 zrušeno 

(EU)2020/1806

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení dvanáctivoltových účinných motorgenerátorů používaných v osobních automobilech poháněných konvenčními spalovacími motory jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení EP a Rady (ES) č. 443/2009

(EU)2016/1926
bude 1. 1. 2021

zrušeno 
(EU)2020/1806

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení fotovoltaické střechy nabíjející akumulátor jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení EP a Rady (ES) č. 443/2009

(EU)2016/265
bude 1. 1. 2021 zrušeno 

(EU)2020/1806

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení motorgenerátoru MELCO jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení EP a Rady (ES) č. 443/2009

(EU)2020/728
bude 1. 1. 2021 zrušeno 

(EU)2020/1806

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení funkce účinného generátoru použité ve 12voltových motorgenerátorech pro použití v některých osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech jako inovativní technologie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631

(EU)2016/588
znění včetně změny
 (EU)2020/759
v pdf formátu

z 29. 6. 2020
bude 1. 1. 2021 zrušeno 
(EU)2020/1806

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení technologie používané ve 12voltových účinných alternátorech jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení EP a Rady (ES) č. 443/2009

(EU)2016/587
v pdf formátu
z 20. 8. 2020 včetně změny (EU)2020/1168
bude 1. 1. 2021 zrušeno 

(EU)2020/1806

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení technologie použité v účinném vnějším osvětlení vozidla využívajícím diod vyzařujících světlo jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení EP a Rady (ES) č. 443/2009

(EU)2016/362
bude 1. 1. 2021

zrušeno 
(EU)2020/1806

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení zásobníku tepelné energie vyvinutého společností MAHLE Behr GmbH & Co. KG jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení EP a Rady (ES) č. 443/2009

(EU)2016/160
bude 1. 1. 2021

zrušeno 
(EU)2020/1806

Prováděcí rozhodnutí Komise  o schválení účinného vnějšího osvětlení společnosti Toyota Motor Europe využívajícího diod vyzařujících světlo jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení EP a Rady (ES) č. 443/2009

(EU)2015/2280
bude 1. 1. 2021 zrušeno 

(EU)2020/1806

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení účinného alternátoru DENSO jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení EP a Rady (ES) č. 443/2009

(EU)2015/158
bude 1. 1. 2021

zrušeno 
(EU)2020/1806

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) o schválení dvou vysoce účinných alternátorů Robert Bosch GmbH jako inovativních technologií ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení EP a Rady (ES) č. 443/2009

2013/529/EU
bude 1. 1. 2021 zrušeno 

(EU)2020/1806

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení systému společnosti Bosch k řízení stavu nabití baterie u hybridních vozidel s využitím navigačních služeb jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009

2015/206/EU
bude 1. 1. 2021 zrušeno 

(EU)2020/1806

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení účinného vnějšího osvětlení společnosti Daimler AG využívajícího diod vyzařujících světlo jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení EP a Rady (ES) č. 443/2009

2015/279/EU
bude 1. 1. 2021 zrušeno 

(EU)2020/1806
Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení solární střechy Asola nabíjející akumulátor jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009
2013/128/EU
bude 1. 1. 2021 zrušeno 

(EU)2020/1806
Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení používání diod vyzařujících světlo v některých funkcích osvětlení vozidla M1 jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení EP a Rady (ES) č. 443/2009
2013/451/EU
bude 1. 1. 2021 zrušeno 

(EU)2020/1806
Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení systému společnosti Daimler se zapouzdřením motorového prostoru jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z nových osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009
(EU)2016/1721
bude 1. 1. 2021 zrušeno 

(EU)2020/1806
Prováděcí rozhodnutí Komise  o schválení účinného vnějšího osvětlení společnosti Toyota využívajícího diod vyzařujících světlo pro využití u hybridních elektromobilů bez externího nabíjení jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení EP a Rady (ES) č. 443/2009
(EU)2015/1132
bude 1. 1. 2021 zrušeno 

(EU)2020/1806
Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení funkce setrvačné jízdy vyvinuté společností Porsche AG jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení EP a Rady (ES) č. 443/2009
(EU)2015/295
bude 1. 1. 2021 zrušeno 

(EU)2020/1806
Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení účinného alternátoru MELCO GXi jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení EP a Rady (ES) č. 443/2009
2014/806/EU
bude 1. 1. 2021 zrušeno 

(EU)2020/1806
Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení solární střechy Webasto nabíjející akumulátor jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení EP a Rady (ES) č. 443/2009
2014/128/EU
bude 1. 1. 2021 zrušeno 

(EU)2020/1806
Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení modulu tlumeného světla s diodami LED –  „E-Light“ jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2  z osobních automobilů podle nařízení EP a Rady (ES) č. 443/2009
2013/341/EU
bude 1. 1. 2021 zrušeno 

(EU)2020/1806
Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení alternátoru Valeo Efficient Generation jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení EP a Rady (ES) č. 443/2009
2014/465/EU
bude 1. 1. 2021 zrušeno 

(EU)2020/1806
Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení účinného alternátoru DENSO jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení EP a Rady (ES) č. 443/2009 a o změně prováděcího rozhodnutí Komise 2013/341/EU

 Právní předpisy ČR pro automobilový průmysl

 248/2015 Sb.
bude zrušena

1. 1. 2021
zákonem
č. 541/2020 Sb.

Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik
/ vydána na základě zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů a ruší vyhlášku č. 465/2013 Sb. o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik
/ na základě povinnosti zákona č. 185/2001 Sb. pro výrobce pneumatik zřídit místa zpětného odběru sestavil odbor odpadů MŽP „Seznam veřejných míst zpětného odběru pneumatik", který uvádí města, adresy místa provozovatele zpětného odběru použitých pneumatik po ukončení jejich životnosti

// zákon č. 185/2001 Sb.  bude 1. 1. 2021  zrušen a nahrazen novým zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.

Právní předpisy ČR - Opětovná použitelnost, recyklovatelnost a využitelnost

č. 185/2001 Sb.
(aktuální znění)
bude zrušen
1. 1. 2021
zákonem
č. 541/2020 Sb.

Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů
/ změna zákonem č. 403/2020 Sb.  se použije od 1. 1. 2021

č. 541/2020 Sb.

Zákon o odpadech
// použije se od 1. 1. 2021

č. 248/2015 Sb.
bude zrušena

1. 1. 2021
zákonem
č. 541/2020 Sb.

Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik
/ vydána na základě zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů a ruší vyhlášku č. 465/2013 Sb. o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik.
/ na základě povinnosti zákona č. 185/2001 Sb. pro výrobce pneumatik zřídit místa zpětného odběru sestavil odbor odpadů MŽP „Seznam veřejných míst zpětného odběru pneumatik", který uvádí města, adresy místa provozovatele zpětného odběru použitých pneumatik po ukončení jejich životnosti

č. 170/2010 Sb.
(aktuální znění)
bude zrušena
1. 1. 2021
zákonem
č. 541/2020 Sb.

Vyhláška MŽP o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

č. 352/2008 Sb.
(aktuální znění)
bude zrušena
1. 1. 2021
zákonem
č. 541/2020 Sb.

Vyhláška MŽP o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)
č. 93/2016 Sb.
bude zrušena
1. 1. 2021
zákonem
č. 541/2020 Sb
Vyhláška o Katalogu odpadů

383/2001 Sb.
(aktuální znění)
bude zrušena
1. 1. 2021
zákonem
č. 541/2020 Sb.

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů


2020-11-26
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Environment

(EU)2019/631
aktuální znění včetně změny (EU)2020/1590

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 443/2009 a (EU) č. 510/2011
// použije se od 1. 1. 2020

 

(EU)2016/587
v pdf formátu
z 20. 8. 2020 včetně změny (EU)2020/1168

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení technologie použité v účinném vnějším osvětlení vozidla využívajícím diod vyzařujících světlo jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení EP a Rady (ES) č. 443/2009

Ostatní

(EU)2018/956
(znění v html formátu
z 19. 11. 2020 včetně změny (EU)2020/1589)

 

Nařízení EP a Rady o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 151
(EHK 141- EHK 160)
Informační systém slepých míst - detekce jízdních kol
Blind Spot Information System for the Detection of Bicycles
Předpis č. 151 – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska informačního systému pro eliminaci mrtvého úhlu určeného k detekci jízdních kol [2020/1596]
EHK 152
(EHK 141- EHK 160)
Pokročilé systémy nouzového brzdění (AEBS)
Advanced Emergency Braking System (AEBS)
Předpis č. 152 – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska vyspělého systému nouzového brzdění (AEBS) pro vozidla kategorií M1 a N1 [2020/1597]


2020-10-29
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Environment

(EU)2020/1339

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení účinného vnějšího osvětlení vozidel využívajícího diod vyzařujících světlo jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z některých lehkých užitkových vozidel podle nařízení EP a Rady (EU) 2019/631 ve vztahu k celosvětově harmonizovanému zkušebnímu postupu pro lehká vozidla

(EU)582/2011
(konsolidované znění

ve formátu pdf
z 1. 9. 2020 včetně změny (EU)2020/1181

Nařízení Komise, kterým se provádí a mění nařízení EP a Rady (ES) č. 595/2009 z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a kterým se mění přílohy I a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES

(ES)715/2007
  znění z 1. 9. 2020 včetně změny (EU)2018/858

Nařízení EP a Rady (ES) o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla

Ostatní

2007/46/ES
poslední
konsolidované znění
z 1. 9. 2020
včetně změny
  (EU)2020/1181

// zrušeno nařízením (EU)2018/858

Směrnice EP a Rady, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice)
(EU)2018/858 vydané na základě revize rámcové směrnice: COM(2016) 31 final (cs) a přílohy (cs)
(EU)2018/858  ruší směrnici 2007/46/ES  s účinkem od 1. září 2020
(EU)2020/1181 opravuje jazyková znění směrnice

Mezinárodní systém pro správu dat o materiálech (IMDS)
doplněna informace k nové verzi uživatelského manuálu (2020): Material Data System (IMDS) User manual (version 12.2), česká verze zatím není k dispozici.

Opětná použitelnost, recyklovatelnost a zpětný odběr
Právní předpisy ČR - Opětná použitelnost, recyklovatelnost a využitelnost

č. 185/2001 Sb.
(aktuální znění)

Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů
/ změna zákonem č. 403/2020 Sb.  se použije od 1. 1. 2021

Právní předpisy SR - Opětná použitelnost, recyklovatelnost a využitelnost

č. 373/2015 Z.z.
(aktuální znění)

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
/ změna vyhláškou č. 266/2020 Z.z. platí od 1. 10. 2020 a má dělenou účinnost viz čl. II

2020-09-29
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Environment

(EU)2020/1232

Prováděcí rozhodnutí Komise  o schválení funkce účinného generátoru použité ve 12voltových motorgenerátorech pro použití v osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech, včetně některých hybridních elektrických vozidel a vozidel, která mohou být poháněna alternativními palivy, jako inovativní technologie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631

(EU)2020/1222

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení účinného vnějšího osvětlení vozidel využívajícího diod vyzařujících světlo jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel s motory s vnitřním spalováním s ohledem na podmínky NEDC podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 44

(EHK 41 – EHK 60)

Jednotná ustanovení pro schvalování typu zádržných zařízení pro děti cestující v motorových vozidlech (dětské zádržné systémy)

Předpis č. 44 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK–OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu zádržných zařízení pro děti cestující v motorových vozidlech (dětské zádržné systémy)

Právní předpisy ČR pro automobilový průmysl

361/2000 Sb.
(aktuální znění)

Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu)
/ zákonem č. 48/2016 Sb. se mimo jiné doplňuje ustanovení ohledně povinnosti chodce mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu, když se pohybuje mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo v místě bez veřejného osvětlení
/ změna zákonem č. 115/2020 Sb. je účinná od 1. 7. 2020
/ změna zákonem č. 337/2020 Sb. je účinná od 1. 10. 2020


2020-08-28
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Environment

(EU)2020/1167

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení technologie použité v účinném 48voltovém motorgenerátoru ve spojení s 48 V/12 V DC/DC měničem pro použití v konvenčních spalovacích motorech a některých hybridních elektrických osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech jako inovativní technologie podle nařízení EP a Rady (EU) 2019/631

(EU)2020/1102

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení technologie používané v účinném 48voltovém motorgenerátoru ve spojení s 48 V/12 V DC/DC měničem pro použití v konvenčních spalovacích motorech a některých hybridních elektrických osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech jako inovativní technologie podle nařízení EP a Rady (EU) 2019/631 a s odkazem na nový evropský jízdní cyklus (NEDC)

EU)582/2011
(konsolidované znění

ve formátu pdf
z 15. 12. 2019 bez změny (EU)2020/1181
Nařízení Komise, kterým se provádí a mění nařízení EP a Rady (ES) č. 595/2009 z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a kterým se mění přílohy I a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES
EU)2016/588
znění včetně změny
 (EU)2020/759
v pdf formátu

z 29. 6. 2020
Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení technologie používané ve 12voltových účinných alternátorech jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení EP a Rady (ES) č. 443/2009

(EU)2016/587
v html formátu z 20. 8. 2020 včetně změny (EU)2020/1168

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení technologie použité v účinném vnějším osvětlení vozidla využívajícím diod vyzařujících světlo jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení EP a Rady (ES) č. 443/2009

(EU)2016/1628
znění z 1. 7. 2020 včetně změny
(EU)2020/1040

Nařízení EP a Rady (ES) o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES
// 1. 1. 2017 ruší a nahrazuje směrnici č. 97/68/ES

 (EU)2017/2400
(aktuální znění)

Nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (ES) č. 595/2009, pokud jde o stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých nákladních vozidel, a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (EU) č. 582/2011
/ oprava dánského znění: (EU)2020/1181

Ostatní

2007/46/ES
konsolidované znění
z 1. 9. 2019
bez změny
(EU)2018/858 a bez změny (EU)2020/1181

Směrnice EP a Rady, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice)
/ (EU)2018/858 vydané na základě revize rámcové směrnice: COM(2016) 31 final (cs) a přílohy (cs)
/ (EU)2018/858  ruší směrnici 2007/46/ES  s účinkem od 1. září 2020
/ (EU)2020/1181 opravuje jazyková znění směrnice

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 25

(EHK 21 – EHK 40)

Jednotná ustanovení pro homologaci opěrek hlavy, začleněných nebo nezačleněných do sedadel vozidla

Nařízení č. 25 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK–OSN) – Jednotná ustanovení o schvalování opěrek hlavy, bez ohledu na to, zda jsou součástí sedadla 2020/1169

Právní předpisy ČR pro automobilový průmysl

č. 481/2012 Sb.
změny:
č. 391/2016 Sb.
č. 101/2018 Sb.,
č. 146/2019 Sb.,
č. 121/2020 Sb.,
č. 344/2020 Sb.

Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
/ změna nařízením vlády č. 101/2018 Sb. má dělenou účinnost
/ změna nařízením vlády č. 146/2019 Sb. má dělenou účinnost, viz čl. II
/ změna nařízením vlády č.  121/2020 Sb. se použije od 1. 5. 2020
/ změna nařízením vlády č. 344/2020 Sb. implementuje směrnice č. (EU)2020/364,
č. (EU)2020/365, č. (EU)2020/366, (EU)2020/360, (EU)2020/361, zavádí nové výjimky ze zákazu obsahu olova, kadmia a šestimocného chromu pro konkrétní aplikace a platnost těchto výjimek omezuje na stanovenou dobu, účinnost od 1. 4. 2021


2020-07-23
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Traktory

(EU)2015/208
znění včetně změny
(EU)2020/540

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na funkční bezpečnost vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel
// změnou nařízením (EU)2020/540 se opravuje polské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na funkční bezpečnost vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel

Environment

(EU)2020/1035

 

Prováděcí rozhodnutí Komise, kterým se potvrzují nebo pozměňují předběžné výpočty průměrných specifických emisí CO2 a cíle pro specifické emise pro výrobce osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel za kalendářní rok 2018 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 (Pouze anglické, české, francouzské, italské, německé, nizozemské, maďarské, španělské a švédské znění je závazné)

(EU)2016/588
znění včetně změny
 (EU)2020/759
v html formátu

z 29. 6. 2020

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení technologie používané ve 12voltových účinných alternátorech jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení EP a Rady (ES) č. 443/2009


(EU)2016/1628
znění bez změny
(EU)2020/1040

Nařízení EP a Rady (ES) o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES
// 1. 1. 2017 ruší a nahrazuje směrnici č. 97/68/ES

Ostatní

(EU)2020/1079

Prováděcí nařízení Komise o ověřování a opravě údajů uvedených v nařízení (EU) 2018/956 o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 12

(EHK 1–EHK 20)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska ochrany řidiče proti mechanismu řízení
v případě nárazu

Nařízení č. 12 Evropské hospodářské komise Spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany řidiče před mechanismem řízení v případě nárazu [2020/1021]2020-06-26
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Obecná bezpečnost motorových vozidel

(EU)2020/683

Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o správní požadavky na schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a na dozor nad trhem s nimi

(ES)1222/2009
(aktuální znění)
bude zrušeno 1. 5. 2021 nařízením EP a Rady (EU)2020/740

Nařízení EP a Rady  o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry

(EU)2020/740

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné parametry, o změně nařízení (EU) 2017/1369 a o zrušení nařízení (ES) č. 1222/2009

Environment

(EU)2020/728

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení funkce účinného generátoru použité ve 12voltových motorgenerátorech pro použití v některých osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech jako inovativní technologie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631

(EU)2016/588
ve znění změny (EU)2020/759

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení technologie používané ve 12voltových účinných alternátorech jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení EP a Rady (ES) č. 443/2009

Mezinárodní systém pro správu dat o materiálech (IMDS)
Veřejně přístupný je uživatelský manuál (2020): Material Data System (IMDS) User manual (version 12.1), který je k dispozici i v české verzi.

2020-05-30
Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 45

(EHK 41 – EHK 60)

Jednotná ustanovení pro homologaci čističů světlometů a motorových vozidel z hlediska čističů světlometů

Předpis č. 45 - Jednotná ustanovení pro schvalování čističů světlometů a motorových vozidel z hlediska čističů světlometů [2020/575] 

EHK 127

(EHK 121 – EHK 140)

Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel z hlediska bezpečnosti chodců (srážka s chodcem)

Předpis OSN č. 127 - Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska vlastností týkajících se bezpečnosti chodců [2020/638]

EHK 137
(EHK 121 – EHK 140)

Jednotná ustanovení pro čelní náraz se zaměřením na zádržné systémy (Frontal impact with focus on restraint systems)

Předpis OSN č. 137 – Jednotná ustanovení pro schvalování osobních automobilů z hlediska chování při čelním nárazu, se zaměřením na zádržné systémy [2020/576]

Právní předpisy ES pro automobilový průmysl

(EU)2020/683

Prováděcí nařízení Komise,  kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o správní požadavky na schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a na dozor nad trhem s nimi


2020-04-28
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Environment

(EU)2015/208
znění bez změny
(EU)2020/540

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na funkční bezpečnost vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel
// změnou nařízením (EU)2020/540 se opravuje polské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na funkční bezpečnost vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel

(EU)901/2014
(aktuální znění
ve formátu pdf
z 12. 3. 2020 včetně změny
č. (EU)2020/239)

Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o správní požadavky na schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem s těmito vozidly

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 135

(EHK 121 – EHK 140)

Jednotná ustanovení pro boční náraz na sloup (Pole Side Impact (PSI))

 

Předpis OSN č. 135 – Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska jejich vlastností při bočním nárazu na sloup [2020/486]

Právní předpisy ČR pro automobilový průmysl

341/2014 Sb.
(aktuální znění)

Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
/ změna vyhláškou č. 180/2020 Sb. je účinná od 21. 4. 2020

361/2000 Sb.
(aktuální znění bez změny
č. 115/2020 Sb.)

Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu)
/ zákonem č. 48/2016 Sb. se mimo jiné doplňuje ustanovení ohledně povinnosti chodce mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu, když se pohybuje mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo v místě bez veřejného osvětlení
/ změna zákonem č. 115/2020 Sb. je účinná od 1. 7. 2020

č. 481/2012 Sb.
změny:
č. 391/2016 Sb.
č. 101/2018 Sb.,
č. 146/2019 Sb.,
č. 121/2020 Sb.

Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
/ změna nařízením vlády č. 101/2018 Sb. má dělenou účinnost
/ změna nařízením vlády č. 146/2019 Sb. má dělenou účinnost, viz čl. II
/ změna nařízením vlády č.  121/2020 Sb. se použije od 1. 5. 2020

Právní předpisy SR pro automobilový průmysl

č. 465/2013 Z.z.
(aktuální znění bez  změny vyhláškou
č. 203/2019 Z.z. a
č. 88/2020 Z.z. )

Vyhláška MŽP SR o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
// změna vyhláškou č. 104/2019 Z.z. se použije od 1. 7. 2019
// účinnost vyhlášky č. 203/2019 Z.z. viz čl. II
// změna vyhláškou č. 88/2020 Z.z. nastane 1. 5. 2020

Opětná použitelnost, recyklovatelnost a zpětný odběr
Právní předpisy ES - Opětná použitelnost, recyklovatelnost a využitelnost

2000/53/ES
(konsolidované znění
v pdf formátu
z 6. 3. 2020)

Směrnice EP a Rady o vozidlech s ukončenou životností
// změnou směrnice č. (EU)2020/362  ve znění opravy z 3. 4. 2020 se řeší výjimky pro šestimocný chrom jako antikorozní činidlo v chladicích systémech z uhlíkové oceli v absorpčních ledničkách v obytných automobilech
// změnou směrnice č. (EU)2020/363 se řeší výjimky pro olovo a sloučeniny olova v součástech


2020-03-20
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Environment

(EU)2019/631
aktuální znění včetně změny (EU)2020/22

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 443/2009 a (EU) č. 510/2011
// použije se od 1. 1. 2020

(EU)2016/1628
(aktuální znění)

Nařízení EP a Rady (ES) o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES
// 1. 1. 2017 ruší a nahrazuje směrnici č. 97/68/ES

(ES)595/2009
  (aktuální znění)

Nařízení EP a Rady (ES) o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES

901/2014
(aktuální znění ve formátu pdf
z 1. 9. 2017 bez změny
č. (EU)2020/239)

Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o správní požadavky na schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem s těmito vozidly

(EU)2017/1151
(aktuální znění  včetně změny (EU)2020/49)

Nařízení Komise, kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice EP a Rady 2007/46/ES, nařízení

Ostatní

(EU)2016/799 
(aktuální znění včetně změny (EU)2020/158

Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 118

(EHK 101– EHK 120)

Jednotná technická ustanovení týkající se vlastností materiálů používaných v konstrukci určitých kategorií motorových vozidel při hoření a/nebo jejich schopnosti odpuzovat palivo nebo mazivo

Předpis č. 118 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná technická ustanovení týkající se vlastností materiálů používaných v konstrukci určitých kategorií motorových vozidel při hoření a/nebo jejich schopnosti odpuzovat palivo nebo mazivo [2015/622]

EHK 142
(EHK 141- EHK 160)

Jednotná ustanovení pro montáž pnenumatik
(Tyres installation)

Předpis  č. 142 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska montáže pneumatik

Právní předpisy ČR pro automobilový průmysl

č. 481/2012 Sb.
změny:
č. 391/2016 Sb.
č. 101/2018 Sb.,
č. 146/2019 Sb.

Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
/ změna nařízením vlády č. 101/2018 Sb. má dělenou účinnost
/ změna nařízením vlády č. 146/2019 Sb. má dělenou účinnost
/ připravuje se změna nařízení vlády č. 481/2012 Sb

 Seznam látek s povinnou deklarací pro automobilový průmysl - seznam GADSL
doplněno:  GADSL Reference List 2020 (Excel) revidovaný 1. 2. 2020

Opětná použitelnost, recyklovatelnost a zpětný odběr
Právní předpisy ES - Opětná použitelnost, recyklovatelnost a využitelnost

2000/53/ES
(konsolidované znění
v pdf formátu
z 4. 7. 2018
bez změny (EU)2020/363)

Směrnice EP a Rady o vozidlech s ukončenou životností
// změnou směrnice č. (EU)2017/2096 se mění příloha II, použije se od 6. 6. 2018
// změnou směrnice č. (EU)2020/363 se řeší výjimky pro olovo a sloučeniny olova v součástech

2020-02-28
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Environment

(EU)2020/174

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení technologie použité ve 12voltových účinných alternátorech používaných v některých osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech jako inovativní technologie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631

(EU)582/2011
(konsolidované znění

ve formátu pdf
z 15. 12. 2019)

Nařízení z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel, pokud jde o ustanovení o zkoušení pomocí přenosného systému pro měření emisí (PEMS) a o postup zkoušení životnosti náhradních zařízení k regulaci znečišťujících látek


(EU)2020/49

Nařízení Komise, kterým se opravuje německé znění nařízení (EU) 2017/1151, kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008

(EU)2017/1151
(znění  bez změny (EU)2020/49)

Nařízení Komise, kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice EP a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 53

(EHK 41 – EHK 60)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorie L3 (motocykly) z hlediska montáže jejich zařízení k osvětlení a ke světelné signalizaci

Předpis č. 53 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie L 3 z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

EHK 74

(EHK 61 – EHK 80)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorie L1 (mopedů) z hlediska montáže zařízení k osvětlení a ke světelné signalizaci Předpis č. 74 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie L 1 z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

EHK 122

(EHK 121 – EHK 140)

Jednotná ustanovení pro homologaci vytápěcích systémů a vozidel z hlediska jejich vytápěcích systémů Předpis č. 122 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná technická ustanovení pro schvalování vozidel kategorií M, N a O z hlediska jejich systémů vytápění

EHK 126

(EHK 121 – EHK 140)

Jednotná ustanovení pro homologaci přepažovacích systémů pro ochranu cestujících před uvolněnými zavazadly, dodávaných jako neoriginální vybavení vozidla Předpis OSN č. 126 – Jednotná ustanovení o schvalování oddělovacích systémů na ochranu cestujících před pohybem zavazadel, které jsou dodávány jako nepůvodní vybavení vozidla [2020/176]

EHK 152
(EHK 141- EHK 160)

Pokročilé systémy nouzového brzdění (AEBS)
Advanced Emergency Braking System (AEBS)
 

2020-01-31
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Obecná bezpečnost motorových vozidel

(EU)2019/2144

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a zranitelných účastníků silničního provozu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 a nařízení Komise (ES) č. 631/2009, (EU) č. 406/2010, (EU) č. 672/2010, (EU) č. 1003/2010, (EU) č. 1005/2010, (EU) č. 1008/2010, (EU) č. 1009/2010, (EU) č. 19/2011, (EU) č. 109/2011, (EU) č. 458/2011, (EU) č. 65/2012, (EU) č. 130/2012, (EU) č. 347/2012, (EU) č. 351/2012, (EU) č. 1230/2012 a (EU) 2015/166

(EU)2018/858
znění bez změny (EU)2019/2144

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES

 (ES)661/2009
(znění včetně změny (EU)2019/543)

bude zrušeno 6. 7. 2022 (EU)2019/2144

Nařízení EP a Rady (ES) o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti
/ Nařízením EP a Rady (ES) č.  661/2009 se ruší a nahrazuje: 70/222/EHS, 70/311/EHS, 2003/97/ES, 71/320/EHS, 74/61/EHS, 75/443/EHS, 76/114/EHS, 77/389/EHS, 77/649/EHS, 78/316/EHS, 78/317/EHS, 78/318/EHS, 78/549/EHS, 2001/56/ES, 2001/85/ES, 98/91/ES, 92/23/EHS, 92/24/ES, 92/22/EHS, 92/114/EHS, 96/79/ES, 96/27/ES, 95/28/ES, 2000/40/ES, 70/221/EHS, 70/387/EHS, 74/60/EHS, 74/297/EHS, 74/408/EHS, 77/541/EHS, 78/932/EHS, 89/297/EHS, 91/226/EHS, 74/483/EHS, 76/115/EHS, 70/388/EHS, 76/756/EHS, 76/757/EHS, 76/758/EHS, 76/759/EHS, 76/760/EHS, 76/761/EHS, 76/762/EHS, 77/538/EHS, 77/539/EHS, 77/540/EHS, 91/226/EHS, 92/21/EHS, 94/20/ES

 (EU)347/2012
(aktuální znění)

bude zrušeno 6. 7. 2022 (EU)2019/2144

Nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro schvalování typu některých kategorií motorových vozidel, pokud jde o vyspělé systémy nouzového brzdění

(EU)109/2011
(aktuální znění)

bude zrušeno 6. 7. 2022 (EU)2019/2144

Nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky na schválení typu určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel týkající se systémů proti rozstřiku

(EU)458/2011
(aktuální znění)

bude zrušeno 6. 7. 2022 (EU)2019/2144

Nařízení Komise o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, pokud jde montáž jejich pneumatik, a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti

78/2009
(aktuální znění)

bude zrušeno 6. 7. 2022 (EU)2019/2144

Nařízení EP a Rady (ES) o schvalování typu motorových vozidel s ohledem na ochranu chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu, o změně směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 2003/102/ES a 2005/66/ES

(EU)2019/631
ve znění změny (EU)2020/22

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 443/2009 a (EU) č. 510/2011
// použije se od 1. 1. 2020

(EU)1230/2012
(aktuální znění)
bude zrušeno 6. 7. 2022 (EU)2019/2144


Nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel týkající se jejich hmotností a rozměrů, a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 148
(EHK 141- EHK 160)
Zařízení pro světelnou signalizaci (LSD)Light Signalling Devices (LSD)  
EHK 149
(EHK 141- EHK 160)
Zařízení pro osvětlení vozovky (RID)
Road Illumination Devices (RID)
 
EHK 150
(EHK 141- EHK 160)
Zařízení s vratným odrazem
Retro-Reflective Devices (RRD)
 
EHK 151
(EHK 141- EHK 160)
Informační systém slepých míst - detekce jízdních kol
Blind Spot Information System for the Detection of Bicycles
 

2019-12-19
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Environment

(EU)582/2011
(konsolidované znění ve formátu pdf

z 22. 7. 2018 včetně změny (EU)2018/932 bez změny (EU)2019/1939

Nařízení z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel, pokud jde o ustanovení o zkoušení pomocí přenosného systému pro měření emisí (PEMS) a o postup zkoušení životnosti náhradních zařízení k regulaci znečišťujících látek

Ostatní

(EU)2019/1916

Prováděcí Nařízení Komise, kterým se stanoví podrobná ustanovení týkající se používání zadních aerodynamických zařízení podle směrnice Rady 96/53/ES


Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 14

(EHK 1–EHK 20)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska kotevních úchytů bezpečnostních pásů, systémů ukotvení ISOFIX a horních kotevních úchytů ISOFIX

Předpis č. 14 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení týkající se schvalování typu vozidel z hlediska kotevních úchytů bezpečnostních pásů, systémů kotevních úchytů ISOFIX a kotevních úchytů horního postroje ISOFIX

EHK 145
(EHK 141- EHK 160)

Kotevní systémy a horní úchyty ISOFIX a polohy sedění i-Size
ISOFIX anchorage systems, ISOFIX top tether anchorages and i-Size seating positions
Předpis č. 145 - Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN)–Jednotná ustanovení týkající se schvalování typu vozidel s ohledem na systémy kotevních úchytů ISOFIX, kotevní úchyty horního upínání ISOFIX a místa k sezení i-Size

2019-11-28
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Environment

(EU)2019/1861

Prováděcí rozhodnutí Komise, kterým se mění (EU) 2016/587 s cílem objasnit, zda působnost uvedeného prováděcího rozhodnutí zahrnuje vnější osvětlení LED, kterým jsou vybavena určitá hybridní elektrická vozidla kategorie M1 s jiným než externím nabíjením (NOVC-HEV)

(EU)2019/1840

Prováděcí Nařízení Komise, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1153, pokud jde o vykazování hodnot CO2 podle celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP) u určitých kategorií nových osobních automobilů a o úpravu vstupních údajů pro korelační nástroj

(EU)2019/1839

Prováděcí nařízení Komise, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1152, pokud jde o stanovení a vykazování hodnot CO2 podle celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP) u určitých kategorií nových lehkých užitkových vozidel a o úpravu vstupních údajů pro korelační nástroj

(EU)2019/1745

Nařízení Komise v Přenesené Pravomoci, kterým se doplňuje a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU, pokud jde o dobíjecí stanice pro motorová vozidla kategorie L, dodávky elektřiny z pevniny pro plavidla vnitrozemské plavby, dodávky vodíku pro silniční dopravu a dodávky zemního plynu pro silniční a vodní dopravu, a kterým se zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/674

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 29

(EHK 21 – EHK 40)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska ochrany cestujících v kabině nákladního vozidla

Předpis č. 29 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany cestujících v kabině užitkového vozidla

2019-10-31
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Environment

(EU)510/2011
(znění včetně změny (EU)2019/986)
// nařízení bude zrušeno
1. 1. 2020
nařízením EP a Rady (EU)2019/631

Nařízení EP a Rady (EU), kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel
// nařízením Komise č. (EU)2017/1499 se mění přílohy I a II nařízení EP a Rady (EU) č. 510/2011 za účelem jejich přizpůsobení změně regulačního zkušebního postupu pro měření emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel

(EU)2017/1151
(znění bez opravy
z 16. 10. 2019)

Nařízení Komise, kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice EP a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008

Ostatní

(EU)2018/956
včetně změny
(EU)2019/1242

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel

96/53/ES
(znění včetně změny (EU)2019/1242)

Směrnice Rady, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 17

(EHK 1–EHK 20)

Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy

Předpis č. 17 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy

EHK 80

(EHK 61 – EHK 80)

Jednotná ustanovení pro homologaci sedadel autobusů a těchto autobusů z hlediska pevnosti sedadel a jejich ukotvení Předpis č. 80 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování sedadel autobusů a těchto autobusů z hlediska pevnosti sedadel a jejich ukotvení


2019-09-27

Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Obecná bezpečnost motorových vozidel

(ES)1222/2009
(znění bez změny (EU)2019/1243)

Nařízení EP a Rady  o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry

Environment


(EU)2016/1628
oprava z 6. 9. 2019

Nařízení EP a Rady (ES) o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES
// 1. 1. 2017 ruší a nahrazuje směrnici č. 97/68/ES

 

Ostatní

96/53/ES
(znění bezzměny (EU)2019/1242)

Směrnice Rady, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz

Opětná použitelnost, recyklovatelnost a zpětný odběr
Právní předpisy ČR - Opětná použitelnost, recyklovatelnost a využitelnost

383/2001 Sb.
(znění bez tiskové chyby)

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
/ změna vyhláškou č. 200/2019 Sb. má účinnost od 1. 9. 2019


2019-08-26

Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Environment

(ES)595/2009
  znění bez změny (EU)2018/858,
(EU)2019/1242

Nařízení EP a Rady (ES) o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES

(EU)293/2012
(znění včetně změny
(EU)2019/987)

Prováděcí nařízení Komise o sledování a hlášení údajů o registraci nových lehkých užitkových vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011

Ostatní

(EU)2018/956
bez změny
(EU)2019/1242

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel

96/53/ES
(znění včetně změny (EU)2019/984)

Směrnice Rady, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 11

(EHK 1–EHK 20)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska dveřních zámků a součástí upevnění dveří

Předpis č. 11 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska zámků dveří a součástí upevnění dveří

2019-07-22
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Environment

(EU)2019/1029

Rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů k návrhům změn předpisů OSN č. 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 a 145, k návrhům změn celosvětových technických předpisů č. 15 a 19, k návrhu změny vzájemného usnesení M.R.2, k návrhu jednoho nového předpisu OSN a k návrhům změn povolení vypracovat celosvětové technické přepisy

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 136

(EHK 121 – EHK 140)

Jednotná ustanovení pro elektrická vozidla kategorie L (Electric vehicles of category L (EV-L))

Předpis č. 136 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie L z hlediska zvláštních požadavků na elektrické hnací ústrojí [2019/1120]


2019-06-28
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Environment

(EU)540/2014
znění bez změny (EU)2019/839

Nařízení EP a Rady (EU) o hladině akustického tlaku motorových vozidel a náhradních systémů tlumení hluku a o změně směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnice 70/157/EHS

510/2011
(aktuální znění bez změny (EU)2019/986)
// nařízení bude zrušeno
1. 1. 2020
nařízením EP a Rady (EU)2019/631

Nařízení EP a Rady (EU), kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel
// nařízením Komise č. (EU)2017/1499 se mění přílohy I a II nařízení EP a Rady (EU) č. 510/2011 za účelem jejich přizpůsobení změně regulačního zkušebního postupu pro měření emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel

(EU)293/2012
(znění bez změny
(EU)2019/987)

Prováděcí nařízení Komise o sledování a hlášení údajů o registraci nových lehkých užitkových vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011

Ostatní

(EU)2018/956
bez změny

(EU)2019/888

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel

 

96/53/ES
(znění bez změny (EU)2019/984)

Směrnice Rady, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 83

(EHK 81 – EHK 100)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska emisí škodlivin podle požadavků na motorové palivo

Předpis č. 83 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska emisí znečišťujících látek podle požadavků na motorové palivo [2019/253]
ve znění opravy z 19. 6. 2019

EHK 134

(EHK 121 – EHK 140)

Jednotná ustanovení pro pohon vodíkem u vozidel používajících vodík jako palivo (Hydrogen and fuel cell vehicles (HFCV))

Předpis č. 134 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN)  – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel a jejich konstrukčních částí z hlediska bezpečnosti vozidel na vodíkový pohon (HFCV)

Právní předpisy ČR pro automobilový průmysl

č. 481/2012 Sb.
změny:
č. 391/2016 Sb.
č. 101/2018 Sb.,
č. 146/2019 Sb.

Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
/ změna nařízením vlády č. 101/2018 Sb. má dělenou účinnost
/ změna nařízením vlády č. 146/2019 Sb. má dělenou účinnost, viz čl. II 

Mezinárodní systém pro správu dat o materiálech (IMDS) 

Veřejně přístupný je nový uživatelský manuál (2019): Material Data System (IMDS) User manual (version 12.0), který je k dispozici i v české verzi.

2019-05-30

Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Environment

Označení

Název

(EU)2019/631

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 443/2009 a (EU) č. 510/2011
// použije se od 1. 1. 2020

443/2009
(aktuální znění)
bude zrušeno
1. 1. 2020
nařízením EP a Rady (EU)2019/631

Nařízení EP a Rady (ES), kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel
/ změnou nařízením Komise (EU)2017/1502  se mění přílohy I a II za účelem jejich přizpůsobení změně regulačního zkušebního postupu pro měření emisí CO2 z lehkých vozidel

510/2011
(aktuální znění)
bude zrušena
1. 1. 2020
nařízením EP a Rady (EU)2019/631

Nařízení EP a Rady (EU), kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel
// nařízením Komise č. (EU)2017/1499 se mění přílohy I a II nařízení EP a Rady (EU) č. 510/2011 za účelem jejich přizpůsobení změně regulačního zkušebního postupu pro měření emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 96

(EHK 81 – EHK 100)

Jednotná ustanovení pro schvalování vznětových motorů určených k montáži do zemědělských a lesnických traktorů a do nesilničních mobilních strojů z hlediska emisí znečišťujících látek z motoru

Předpis č. 96 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování motorů určených k montáži do zemědělských a lesnických traktorů a do nesilničních mobilních strojů z hlediska emisí znečišťujících látek z motoru

2019-04-30
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Obecná bezpečnost motorových vozidel

 (ES)661/2009
(znění bez změny (EU)2019/543)

Nařízení EP a Rady (ES) o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti
/ Nařízením EP a Rady (ES) č.  661/2009 se ruší a nahrazuje: 70/222/EHS, 70/311/EHS, 2003/97/ES, 71/320/EHS, 74/61/EHS, 75/443/EHS, 76/114/EHS, 77/389/EHS, 77/649/EHS, 78/316/EHS, 78/317/EHS, 78/318/EHS, 78/549/EHS, 2001/56/ES, 2001/85/ES, 98/91/ES, 92/23/EHS, 92/24/ES, 92/22/EHS, 92/114/EHS, 96/79/ES, 96/27/ES, 95/28/ES, 2000/40/ES, 70/221/EHS, 70/387/EHS, 74/60/EHS, 74/297/EHS, 74/408/EHS, 77/541/EHS, 78/932/EHS, 89/297/EHS, 91/226/EHS, 74/483/EHS, 76/115/EHS, 70/388/EHS, 76/756/EHS, 76/757/EHS, 76/758/EHS, 76/759/EHS, 76/760/EHS, 76/761/EHS, 76/762/EHS, 77/538/EHS, 77/539/EHS, 77/540/EHS, 91/226/EHS, 92/21/EHS, 94/20/ES

Traktory

(EU)167/2013
  znění včetně změny  bez změny (EU)2018/829, (EU)2019/519

Nařízení EP a Rady (EU) č. 167/2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly
/ 1. 1. 2016 ruší a nahrazuje: 2009/144/ES, 2003/37/ES, 2000/25/ES, 87/402/EHS, 86/415/EHS, 86/298/EHS, 86/297/EHS, 80/720/EHS, 2009/75/ES, 2009/58/ES, 2009/68/ES, 2009/61/ES, 78/764/EHS, 77/537/EHS, 2009/57/ES, 2009/76/ES, 76/763/EHS, 76/432/EHS, 2009/64/ES, 2009/66/ES, 2009/59/ES, 2009/60/ES, 2009/63/ES, 74/347/EHS, 79/1073/EHS, 83/190/EHS, 86/415/EHS, 87/354/EHS, 88/414/EHS, 88/465/EHS, 89/681/EHS, 89/682/EHS, 96/63/ES, 97/54/ES, 99/57/ES, 99/86/ES, 2000/19/ES, 2000/22/ES, 2005/13/ES, 2005/67/ES, 2009/61/ES, 2009/75/ES, 2009/76/ES, 2010/22/ES, 2010/52/ES, 2010/62/ES, 2011/72/ES, 2011/87/ES, 2012/24/ES, 2013/8/ES

Environment

(EU)2019/583

 

Prováděcí rozhodnutí Komise, kterým se potvrzuje nebo pozměňuje předběžný výpočet průměrných specifických emisí CO2 a cílů pro specifické emise pro výrobce osobních automobilů za kalendářní rok 2017 a pro určité výrobce patřící ke sdružení Volkswagen za kalendářní roky 2014, 2015 a 2016 podle nařízení EP a Rady (ES) č. 443/2009
(pouze české, nizozemské, anglické, francouzské, německé, maďarské, italské a švédské znění je závazné)

(EU)2019/582

Prováděcí rozhodnutí Komise, kterým se potvrzují nebo pozměňují předběžné výpočty průměrných specifických emisí CO2 a cíle pro specifické emise pro výrobce nových lehkých užitkových vozidel za kalendářní rok 2017 a pro sdružení Volkswagen včetně jeho členů za kalendářní roky 2014, 2015 a 2016 podle nařízení EP a Rady (EU) č. 510/2011
(pouze české, nizozemské, anglické, estonské, francouzské, německé, maďarské, italské a švédské znění je závazné)

Ostatní

2007/46/ES
konsolidované znění
z 1. 1. 2019

bez změn
(EU)2018/858(EU)2019/543

Směrnice EP a Rady, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice)
/ (EU)2018/858 vydané na základě revize rámcové směrnice: COM(2016) 31 final (cs) a přílohy (cs)
/ (EU)2018/858  ruší směrnici 2007/46/ES  s účinkem od 1. září 2020.


2019-03-28
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Obecná bezpečnost motorových vozidel

(EU)2019/399

Rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů, pokud jde o návrhy změn předpisů OSN č. 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 a 128, návrh změn úplného usnesení R.E.5, návrhy čtyř nových předpisů OSN a návrh změn rozpisu 4 připojeného k revidované dohodě z roku 1958

(EU)3/2014
(znění bez opravy
z 7. 3. 2019)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o požadavky týkající se funkční bezpečnosti vozidel pro schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek

Environment

(EU)2019/313

Prováděcí rozhodnutí Komise  o schválení technologie použité ve vysoce účinném 48-voltovém motorgenerátoru (BRM) společnosti SEG Automotive Germany GmbH ve spojení s 48 V/12 V DC/DC měničem pro použití v konvenčních spalovacích motorech a některých hybridních lehkých užitkových vozidlech jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011

 (EU)2017/2400
bez změny (EU)2019/318

Nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (ES) č. 595/2009, pokud jde o stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých nákladních vozidel, a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (EU) č. 582/2011

(EU)168/2013
znění včetně změny: (EU)129/2019

Nařízení EP a Rady (EU) o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly
/ 1. 1. 2016 ruší a nahrazuje směrnice 2002/24/ES, 93/14/EHS, 93/30/EHS, 93/33/EHS, 93/93/EHS, 95/1/ES, 97/24/ES, 2000/7/ES, 2002/51/ES, 2009/62/ES, 2009/67/ES, 2009/78/ES, 2009/79/ES, 2009/80/ES a 2009/139/ES

(EU)63/2011
ve znění (EU)2019/248

Nařízení Komise, kterým se stanoví pravidla pro žádost o výjimku z cílů pro specifické emise CO 2 podle článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 58

(EHK 41 – EHK 60)

Jednotná ustanovení pro homologaci:

I. zadních ochranných zařízení proti podjetí (ZOZPP),

II. vozidel z hlediska montáže zadního ochranného zařízení proti podjetí (ZOZP), homologovaného typu,

III. vozidel z hlediska jejich zadní ochrany proti podjetí (ZOZP)

Předpis č. 58 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování: I. Zařízení na ochranu proti podjetí zezadu (RUPD)II. Vozidel z hlediska montáže zařízení RUPD schváleného typu III. Vozidel z hlediska jejich ochrany proti podjetí zezadu (RUP) [2019/272]

EHK 120

(EHK 101– EHK 120)

Jednotná ustanovení pro homologaci spalovacích motorů pro použití v zemědělských a lesnických traktorech a nesilničních mobilních strojích s ohledem na měření jejich užitečného výkonu

Předpis č. 120 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování spalovacích motorů pro montáž do zemědělských a lesnických traktorů a do nesilničních mobilních strojů z hlediska měření netto výkonu, netto točivého momentu a měrné spotřeby paliva [2019/405]

EHK 123

(EHK 121 – EHK 140)

Jednotná ustanovení pro homologaci systémů adaptivních předních světlometů (APS) motorových vozidel

Předpis č. 123 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN)– Jednotná ustanovení pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska adaptivního předního osvětlovacího systému (AFS) [2019/273]2019-02-21
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Environment

(EU)2019/26

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se doplňují právní předpisy Unie v oblasti schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

168/2013
znění bez změny: (EU)129/2019

Nařízení EP a Rady (EU) o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly
/ 1. 1. 2016 ruší a nahrazuje směrnice 2002/24/ES, 93/14/EHS, 93/30/EHS, 93/33/EHS, 93/93/EHS, 95/1/ES, 97/24/ES, 2000/7/ES, 2002/51/ES, 2009/62/ES, 2009/67/ES, 2009/78/ES, 2009/79/ES, 2009/80/ES a 2009/139/ES2019-01-31
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Environment

(EU)2018/2079

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení funkce setrvačné jízdy s motorem běžícím na volnoběh jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 79

(EHK 61 – EHK 80)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska mechanismu řízení

Předpis č. 79 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska mechanismu řízení

EHK 99

(EHK 81 – EHK 100)

Jednotná ustanovení pro schvalování výbojkových zdrojů světla k užívání ve schválených výbojkových světlometech motorových vozidel

Předpis č. 99 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování výbojkových zdrojů světla k užívání ve schválených světlometech motorových vozidel

EHK 128

(EHK 121 – EHK 140)

Jednotná ustanovení pro schvalování zdrojů světla využívajících světelných diod (LED) určených k použití ve schválených celcích svítilen/světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Předpis č. 128 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování zdrojů světla využívajících světelných diod (LED) určených k použití ve schválených celcích svítilen/světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

EHK 146
(EHK 141- EHK 160)
Vodíkové a palivové články vozidel kategorie  LHydrogen and Fuel Cell Vehicles of category L  
EHK 147
(EHK 141- EHK 160)
Mechanické spojovací části zemědělských vozidel Mechanical coupling components of combinations of  agricultural vehicles  

Opětná použitelnost, recyklovatelnost a zpětný odběr
Právní předpisy SR - Opětná použitelnost, recyklovatelnost a využitelnost

č. 373/2015 Z.z.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
/ změna č. 380/2018 Z.z. je účinná od 1. 1. 2019

č. 370/2015 Z.z.
byla zrušena
31. 12. 2018 zákonem
č. 312/2018 Z.z.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu

č. 153/2004 Z.z.

NV SR, ktorým sa ustanovujú záväzné limity a termíny pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel a ich recyklácie

č. 371/2015 Z.z. (aktuální znění)

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
/ změna č. 379/2018 Z.z. je účinná od 1. 1. 2019


2018-12-20
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl

(EU)2018/1876

 

Prováděcí rozhodnutí Komise  o schválení technologie používané ve 12voltových účinných alternátorech používaných v lehkých užitkových vozidlech poháněných konvenčními spalovacími motory jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011

692/2008
(znění bez změny (EU)2017/1221,
(EU) 2018/1832)

Nařízení komise (ES), kterým se provádí a mění nařízení EP a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla
// bude 1. 1. 2022 zrušeno nařízením Komise č. (EU)2017/1151

(EU)2017/1151
(znění bez opravy
z 28. 2. 2018 a změny (EU) 2018/1832

Nařízení Komise, kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice EP a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008

2007/46/ES
konsolidované znění
bez změn
(EU) 2018/1832(EU)2018/858

Směrnice EP a Rady, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice)
/ (EU)2018/858 vydané na základě revize rámcové směrnice: COM(2016) 31 final (cs) a přílohy (cs)
/ (EU)2018/858  ruší směrnici 2007/46/ES  s účinkem od 1. září 2020.

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 9

(EHK 1–EHK 20)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorie L2, L4 a L5 z hlediska hluku

Předpis č. 9 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie L2, L4 a L5 z hlediska jejich emisí hluku

EHK 39

(EHK 21 – EHK 40)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska jejich vybavení rychloměrem včetně jeho montáže

Předpis č. 39 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel, pokud jde o rychloměrné zařízení včetně jeho montáže

EHK 63

(EHK 61 – EHK 80)

Jednotná ustanovení pro homologaci dvoukolových mopedů z hlediska hluku

Předpis č. 63 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN)  – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie L1 z hlediska jejich emisí hluku

EHK 90

(EHK 81 – EHK 100)

Jednotná ustanovení pro homologaci náhradních částí s brzdovým obložením a náhradních obložení bubnových brzd pro motorová a jejich přípojná vozidla

Předpis č. 90 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu náhradních částí s brzdovým obložením, obložení bubnových brzd a kotoučů a bubnů pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla

EHK 92

(EHK 81 – EHK 100)

Jednotná ustanovení pro homologaci nepůvodních náhradních tlumicích systémů výfuku (RESS) pro motocykly, mopedy a pro tříkolová vozidla

Předpis č. 92 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování nepůvodních náhradních systémů tlumení hluku výfuku (NORESS) pro vozidla kategorií L1, L2, L3, L4 a L5 z hlediska jejich emisí hluku

EHK 101

(EHK 101– EHK 120)

Jednotná ustanovení pro homologaci osobních automobilů poháněných výhradně spalovacím motorem nebo poháněných hybridním elektrickým hnacím ústrojím z hlediska měření emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva a/nebo měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu, a dále vozidel kategorií M1 a N1 poháněných výhradně elektrickým hnacím ústrojím z hlediska měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu

Předpis č. 101 Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu osobních automobilů poháněných výhradně spalovacím motorem nebo poháněných hybridním elektrickým hnacím ústrojím z hlediska měření emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva a/nebo měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu, a dále vozidel kategorií M 1 a N 1 poháněných výhradně elektrickým hnacím ústrojím z hlediska měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu
Změna předpisu z 28. 11. 20182018-11-30
Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 9

(EHK 1–EHK 20)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorie L2, L4 a L5 z hlediska hluku

Předpis č. 9 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie L2, L4 a L5 z hlediska jejich emisí hluku

EHK 63

(EHK 61 – EHK 80)

Jednotná ustanovení pro homologaci dvoukolových mopedů z hlediska hluku

Předpis č. 63 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN)  – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie L1 z hlediska jejich emisí hluku

EHK 90

(EHK 81 – EHK 100)

Jednotná ustanovení pro homologaci náhradních částí s brzdovým obložením a náhradních obložení bubnových brzd pro motorová a jejich přípojná vozidla

Předpis č. 90 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu náhradních částí s brzdovým obložením, obložení bubnových brzd a kotoučů a bubnů pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla

EHK 92

(EHK 81 – EHK 100)

Jednotná ustanovení pro homologaci nepůvodních náhradních tlumicích systémů výfuku (RESS) pro motocykly, mopedy a pro tříkolová vozidla

Předpis č. 92 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování nepůvodních náhradních systémů tlumení hluku výfuku (NORESS) pro vozidla kategorií L1, L2, L3, L4 a L5 z hlediska jejich emisí hluku2018-10-26
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Traktory

(EU)2015/208
znění v pdf formátu
z 9. 6. 2018 včetně změny (EU)2018/829

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na funkční bezpečnost vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel


2018-10-01
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Traktory

(EU)2015/504
(znění včetně změny (EU)2018/986)

Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o administrativní požadavky na schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly

Environment

(EU)2017/654
(aktuální znění
Změny:
(EU)2018/236,
(EU)2018/989

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o technické a obecné požadavky na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích

(EU)725/2011
včetně změny
(EU)2018/258

Prováděcí nařízení za účelem jeho přizpůsobení změnám v regulačním zkušebním postupu a zjednodušení správních postupů pro podávání žádostí a certifikaci

(EU)2017/656
(aktuální znění)
změna a oprava: (EU)2018/988

Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví správní požadavky týkající se mezních hodnot emisí a schvalování typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích v souladu s nařízením EP a Rady (EU) 2016/1628

Ostatní

(EU)2016/799 
(znění včetně změny (EU)2018/502)

Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 144
(EHK 141- EHK 160)


Systémy tísňového volání (AECS)
Accident Emergency Call Systems (AECS)

 
EHK 145
(EHK 141- EHK 160)
Kotevní systémy a horní úchyty ISOFIX a polohy sedění i-Size
ISOFIX anchorage systems, ISOFIX top tether anchorages and i-Size seating positions
 

Právní předpisy ČR pro automobilový průmysl 

č. 481/2012 Sb.
(znění bez změny

č. 101/2018 Sb.)

Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
/ změna nařízením vlády č. 101/2018 Sb. má dělenou účinnost

Mezinárodní systém pro správu dat o materiálech (IMDS)
uživatelský manuál (2018): Material Data System (IMDS) User manual (version 11.1),  který je i v české verzi.


2018-08-29
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Traktory

(EU)2015/96
(aktuální znění)
bylo zrušeno:
(EU)2018/985

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na environmentální výkonnost a výkonnost pohonné jednotky u zemědělských a lesnických vozidel

(EU)2018/985

 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na environmentální výkonnost a výkonnost pohonné jednotky u zemědělských a lesnických vozidel a jejich motorů, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/96

(EU)2015/504
(znění bez změny (EU)2018/986)

Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o administrativní požadavky na schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly

Environment

(EU)582/2011
(konsolidované znění ve formátu pdf

z 22. 7. 2018 včetně změny (EU)2018/932)

Nařízení z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel, pokud jde o ustanovení o zkoušení pomocí přenosného systému pro měření emisí (PEMS) a o postup zkoušení životnosti náhradních zařízení k regulaci znečišťujících látek

(EU)2017/1153
(znění bez změny: (EU)2018/1002)

Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví metodika pro stanovení korelačních parametrů nezbytných pro zohlednění změn v regulačním zkušebním postupu a kterým se mění nařízení (EU) č. 1014/2010

(EU)2017/654
Změna:
(EU)2018/989
Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o technické a obecné požadavky na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích
(EU)2017/655
změna a oprava:(EU)2018/987
Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o monitorování emisí plynných znečišťujících látek ze spalovacích motorů v provozu instalovaných v nesilničních mobilních strojích
(EU)2017/656
změna a oprava: (EU)2018/988
Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví správní požadavky týkající se mezních hodnot emisí a schvalování typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích v souladu s nařízením EP a Rady (EU) 2016/1628
(EU)2017/1152
ve znění opravy
z 28. 7. 2017 a změny: (EU)2018/1003
Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví metodika pro stanovení korelačních parametrů nezbytných pro zohlednění změny v regulačním zkušebním postupu, pokud jde o lehká užitková vozidla, a kterým se mění nařízení (EU) č. 293/2012

Ostatní

(EU)2018/956

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel

Právní předpisy ES - Opětná použitelnost, recyklovatelnost a využitelnost

2000/53/ES
(konsolidované znění
v pdf formátu
z 4. 7. 2018
včetně změny (EU)2018/849)

Směrnice EP a Rady o vozidlech s ukončenou životností
// změnou směrnice č. (EU)2017/2096 se mění příloha II, použije se od 6. 6. 2018


2018-07-19
Posuzování automobilových součástí
bylo vydáno:  nařízení EP a Rady č. (EU)2018/858 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES. Nařízení EP a Rady č. (EU)2018/858  ruší směrnici 2007/46/ES  s účinkem od 1. září 2020.


Opětná použitelnost, recyklovatelnost a zpětný odběr

konsolidované znění v html formátu z 4. 7. 2018 směrnice EP a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností včetně změny (EU)2018/849


2018-06-19
Předpisy EHK OSN, které jsou použitelné podle právních předpisů EU, musí být přeloženy do všech úředních jazyků EU a zveřejněny v Úředním věstníku Evropské Unie. Stav překladů viz Status table of the translations.

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU
Předpis č. 55 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení týkající se schvalování mechanických spojovacích částí jízdních souprav vozidel

Předpis č. 51 Evropské hospodářské komise Spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení o schvalování motorových vozidel, která mají nejméně čtyři kola, z hlediska jejich emisí hluku

Předpis č. 0 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 0 – Jednotná ustanovení pro mezinárodní schvalování typu vozidla jako celku (IWVTA) [2018/780]

Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
2018/858 - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES


Oprava - Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1824 ze dne 14. července 2016 , kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 3/2014, pokud jde o požadavky týkající se funkční bezpečnosti vozidel, nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 44/2014, pokud jde o konstrukci vozidel a obecné požadavky, a nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 134/2014, pokud jde o požadavky týkající se vlivu na životní prostředí a výkonnosti pohonné jednotky

2018/828 - Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/828 ze dne 15. února 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/68, pokud jde o požadavky týkající se protiblokovacích brzdových systémů, vysokotlakých zásobníků energie a hydraulických spojení jednohadicového typu

2018/829 - Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/829 ze dne 15. února 2018, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na funkční bezpečnost vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel

2018/830 - Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/830 ze dne 9. března 2018, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014, pokud jde o úpravu požadavků na konstrukci a obecných požadavků v souvislosti se schvalováním zemědělských a lesnických vozidel

2018-05-25
Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 16

( EHK 1–EHK 20 )

Jednotná ustanovení pro homologaci:

I. bezpečnostních pásů, zádržných systémů, dětských zádržných systémů a dětských zádržných systémů ISOFIX pro cestující v motorových vozidlech

II. vozidel vybavených bezpečnostními pásy, zádržnými systémy, dětskými zádržnými systémy a dětskými zádržnými systémy ISOFIX

Předpis č. 16 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování:
I. bezpečnostních pásů, zádržných systémů, dětských zádržných systémů a dětských zádržných systémů ISOFIX pro cestující v motorových vozidlech –
II. vozidel vybavených bezpečnostními pásy, signalizací nezapnutí bezpečnostního pásu, zádržnými systémy, dětskými zádržnými systémy, dětskými zádržnými systémy ISOFIX a dětskými zádržnými systémy i-Size


EHK 132
( EHK 121 – EHK 140 )

Jednotná ustanovení pro klasifikaci, hodnocení a schvalování dodatečně instalovaných zařízení na omezování emisí (Retrofit Emission Control Devices (REC))

Předpis č. 132 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení týkající se schvalování typu dodatečně instalovaných zařízení pro regulaci emisí (REC) pro těžká vozidla, zemědělské a lesnické traktory a nesilniční mobilní stroje vybavené vznětovými motory


Ostatní

443/2009

bez změny
2018/649

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/649 ze dne 23. ledna 2018, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009, pokud jde o vývoj hmotnosti nových osobních automobilů registrovaných v letech 2014, 2015 a 2016


SR

č. 154/2006 Z.z.

(v znení č. 129/2018 Z. z. )

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť určitých kategórií motorových vozidiel

č. 309/2006 Z.z.

(v znení č. 171/2007 Z. z. , 236/2008 Z. z. , 268/2013 Z. z. , 128/2018 Z. z. )

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku motorových vozidiel

č. 154/2006 Z.z.

(v znení č. 129/2018 Z. z. )

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť určitých kategórií motorových vozidiel

č. 309/2006 Z.z.

(v znení č. 171/2007 Z. z. , 236/2008 Z. z. , 268/2013 Z. z. , 128/2018 Z. z. )

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku motorových vozidiel

č. 140/2009 Z.z.

(v znení č. 407/2009 Z. z. , 65/2011 Z. z. , 278/2013 Z. z. , 127/2018 Z. z. )

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá


2018-04-30
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Obecná bezpečnost motorových vozidel

(EU)44/2014
(znění v pdf z 20. 3. 2018 včetně změny (EU)2018/295 )

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o konstrukci vozidel a obecné požadavky pro schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek
/ změna (EU)2018/295 se použije od 20. 3. 2018

(EU)134/2014
(znění v html z 20. 3. 2018 včetně změny (EU)2018/295 )

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o požadavky týkající se vlivu na životní prostředí a výkonnosti pohonné jednotky, a mění příloha V uvedeného nařízení
/ změna (EU)2018/295 se použije od 20. 3. 2018

Ostatní

(EU)2016/799
(znění bez změny (EU)2018/502 )

Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí

Právní předpisy SR pro automobilový průmysl

č. 8/2009 Z.z. (aktuální znění)

Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ změna zákonem č. 106/2018 Z.z. nastane 20. 5. 2018


2018-03-22
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Obecná bezpečnost motorových vozidel

(EU)44/2014
(aktuální znění bez změny (EU)2018/295 )

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o konstrukci vozidel a obecné požadavky pro schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek
/ změna (EU)2018/295 se použije od 20. 3. 2018

(EU)134/2014
(znění bez změny (EU)2018/295 )

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o požadavky týkající se vlivu na životní prostředí a výkonnosti pohonné jednotky, a mění příloha V uvedeného nařízení
/ změna (EU)2018/295 se použije od 20. 3. 2018


Environment


(EU)427/2014
ve znění změny:
(EU)259/2018

Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se stanoví postup schvalování a certifikace inovativních technologií ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel podle nařízení EP a Rady (EU) č. 510/2011

(EU)2017/1151
(znění bez opravy
z 28. 2. 2018)

Nařízení Komise (EU) 2017/1151, kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice EP a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008

(EU)725/2011
bez změny
(EU)2018/258

Prováděcí nařízení za účelem jeho přizpůsobení změnám v regulačním zkušebním postupu a zjednodušení správních postupů pro podávání žádostí a certifikaci

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 94

( EHK 81 – EHK 100 )

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska ochrany cestujících při čelním nárazu

Předpis č. 94 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany cestujících při čelním nárazu[2018/178]

EHK 107

( EHK 101– EHK 120 )

Jednotná ustanovení pro homologaci dvoupodlažních autobusů z hlediska jejich celkové konstrukce

Předpis č. 107 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie M 2 nebo M 3 z hlediska jejich celkové konstrukce [2015/922]


2018-02-27
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Environment

(EU)2018/144

Prováděcí rozhodnutí Komise, kterým se potvrzuje nebo pozměňuje předběžný výpočet průměrných specifických emisí CO2 a cílů pro specifické emise pro výrobce osobních automobilů za kalendářní rok 2016 podle nařízení EP a Rady (ES) č. 443/2009

(pouze bulharské, nizozemské, anglické, francouzské, německé, italské a švédské znění je závazné)

(EU)2018/143

Prováděcí rozhodnutí Komise, kterým se potvrzují nebo pozměňují předběžné výpočty průměrných specifických emisí CO2 a cíle pro specifické emise pro výrobce nových lehkých užitkových vozidel za kalendářní rok 2016 podle nařízení EP a Rady (EU) č. 510/2011 (oznámeno pod číslem C(2018) 184)

(Pouze anglické, estonské, francouzské, italské, německé, nizozemské, španělské a švédské znění je závazné)

(EU)582/2011
(konsolidované znění ve formátu pdf

z 18. 1. 2018 včetně změny (EU)2017/2400 )

Nařízení z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel, pokud jde o ustanovení o zkoušení pomocí přenosného systému pro měření emisí (PEMS) a o postup zkoušení životnosti náhradních zařízení k regulaci znečišťujících látek

Traktory

(EU)2018/128

Prováděcí nařízení Komise, kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) 2015/504, kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o administrativní požadavky na schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly

(netýká se českého znění)

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 125

( EHK 121 – EHK 140 )

Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel z hlediska předního pole výhledu řidiče

Předpis č. 125 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel, pokud jde o pole výhledu řidiče motorového vozidla směrem dopředu

Ostatní

2007/46/ES
(konsolidované znění
v pdf formátu
z 18. 1. 2018
včetně změny (EU)2017/2400 )

Směrnice EP a Rady, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice)
/ připravuje se revize rámcové směrnice: COM(2016) 31 final (cs) a přílohy (cs)2018-01-31
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Environment

(EU)2017/2400

Nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (ES) č. 595/2009, pokud jde o stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých nákladních vozidel, a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (EU) č. 582/2011

(EU)582/2011
(konsolidované znění ve formátu pdf z 27. 7. 2017 bez změny (EU)2017/2400 )

Nařízení z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel, pokud jde o ustanovení o zkoušení pomocí přenosného systému pro měření emisí (PEMS) a o postup zkoušení životnosti náhradních zařízení k regulaci znečišťujících látek

Ostatní

2007/46/ES
(konsolidované znění
v pdf formátu
z 1. 11. 2017
bez změny (EU)2017/2400 )

Směrnice EP a Rady, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice)
/ připravuje se revize rámcové směrnice: COM(2016) 31 final (cs) a přílohy (cs)

2017-12-21
Opětná použitelnost, recyklovatelnost a zpětný odběr

2000/53/ES
(konsolidované znění

z 6. 12. 2016
včetně změny: (EU)2017/2096 )

Směrnice EP a Rady o vozidlech s ukončenou životností
// změnou směrnice č. (EU)2017/2096 se mění příloha II, použije se od 6. 6. 2018


2017-11-29
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl

(ES)1222/2009
(akuální znění)

Nařízení EP a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry
// Připravuje se přezkum systému označování pneumatik v EU, EK zahájila veřejnou konzultaci, na stránkách Hospodářské komory ČR jsou k dispozici dotazníky v pdf formátu i ve wordu , komentáře lze do posílat do 1. 1. 2018 na adresu: eupripominkovani@komora.cz

Právní předpisy SR pro automobilový průmysl

č. 177/2014 Z.z.

Nariadenie vlády SR, ktorým sa zrušujú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách v oblasti typového schválenia ES motorových vozidiel
// 1. 11. 2017 zrušilo a nahradilo nariadenie vlády SR č. 195/2006 Z.z.

č. 195/2006 Z.z.

Nariadenie vlády SR o pneumatikách motorových a ich prípojných vozidiel a na ich montáž
// byl zrušen 1. 11. 2017 NV č. 177/2014 Z.z

Oborové normy (Německo, USA)

VDA QMC
E-BOOKS

www.vda-qmc.de/publikationen/e-books

VDA 6.3 -
Analysis Tool

Benutzerlizenz für VDA 6.3-Analysis Tool
User Licence for VDA 6.3- Analysis Tool

VDA- Methoden

Methoden Assessment Analysis Tool
Benutzerlizenz für Methoden Assessment Analysis Tool

Opětná použitelnost, recyklovatelnost a zpětný odběr

2000/53/ES
(konsolidované znění

z 8. 6. 2016)
bez změny:
(EU)2017/2096

Směrnice EP a Rady o vozidlech s ukončenou životností
// změnou směrnice č. (EU)2017/2096 se mění příloha II, použije se od 6. 6. 2018


2017-10-26
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl

(EU)540/2014
html formát z 22. 9. 2017 ve znění změny (EU)2017/1576

Nařízení EP a Rady (EU) o hladině akustického tlaku motorových vozidel a náhradních systémů tlumení hluku a o změně směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnice 70/157/EHS

(EU)1230/2012
(aktuální znění včetně změny (EU)2017/1151 )

Nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel týkající se jejich hmotností a rozměrů, a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES

901/2014
(aktuální znění ve formátu html z 1. 9. 2017)

Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o správní požadavky na schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem s těmito vozidly

443/2009
(aktuální znění z 15. 9. 2017 v pdf formátu včetně změny (EU)2017/1502 )

Nařízení EP a Rady (ES), kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO 2 z lehkých vozidel
/ změnou nařízením Komise (EU)2017/1502 se mění přílohy I a II za účelem jejich přizpůsobení změně regulačního zkušebního postupu pro měření emisí CO 2 z lehkých vozidel

510/2011
(aktuální znění
z 14. 9. 2017 ve formátu pdf včetně změny (EU)2017/1499 )

Nařízení EP a Rady (EU), kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO 2 z lehkých vozidel
// nařízením Komise č. (EU)2017/1499 se mění přílohy I a II nařízení EP a Rady (EU) č. 510/2011 za účelem jejich přizpůsobení změně regulačního zkušebního postupu pro měření emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel

(EU)293/2012
(znění včetně změny (EU)2017/1152 )

Prováděcí nařízení Komise o sledování a hlášení údajů o registraci nových lehkých užitkových vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011

(EU)2017/1154
ve znění opravy
z 4. 10. 2017

Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (EU) 2017/1151, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení (ES) č. 692/2008 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, pokud jde o emise z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel v reálném provozu (Euro 6)

2007/46/ES
(konsolidované znění
v pdf formátu
z 27. 7. 2016)

Směrnice EP a Rady, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice)
/ připravuje se revize rámcové směrnice: COM(2016) 31 final (cs) a přílohy (cs)

(EU)2016/799
(znění včetně opravy
z 1. 2. 2017)

Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí2017-09-26
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Environment

443/2009
(aktuální znění z 15. 9. 2017 v html formátu včetně změny (EU)2017/1502 )

Nařízení EP a Rady (ES), kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO 2 z lehkých vozidel
/ změnou nařízením Komise (EU)2017/1502 se mění přílohy I a II za účelem jejich přizpůsobení změně regulačního zkušebního postupu pro měření emisí CO 2 z lehkých vozidel

510/2011
(aktuální znění
z 14. 9. 2017 ve formátu html včetně změny (EU)2017/1499 )

Nařízení EP a Rady (EU), kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO 2 z lehkých vozidel
// nařízením Komise č. (EU)2017/1499 se mění přílohy I a II nařízení EP a Rady (EU) č. 510/2011 za účelem jejich přizpůsobení změně regulačního zkušebního postupu pro měření emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel
2017-08-21
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Environment

(EU)2017/1402

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení funkce setrvačné jízdy s motorem běžícím na volnoběh vyvinuté společností BMW AG jako inovativní technologie ke snižování emisí CO 2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009

(EU)582/2011
(konsolidované znění ve formátu html z 27. 7. 2017 nové opravy (EU)2017/1347 )

Nařízení z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel, pokud jde o ustanovení o zkoušení pomocí přenosného systému pro měření emisí (PEMS) a o postup zkoušení životnosti náhradních zařízení k regulaci znečišťujících látek

(EU)2017/1152
ve znění opravy
z 28.7. 2017

Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví metodika pro stanovení korelačních parametrů nezbytných pro zohlednění změny v regulačním zkušebním postupu, pokud jde o lehká užitková vozidla, a kterým se mění nařízení (EU) č. 293/2012

(EU)2017/1151
ve znění (EU)2017/1154 a nové opravy (EU)2017/1347

Nařízení Komise, kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice EP a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/

Ostatní

2007/46/ES
(konsolidované znění
v html formátu
z 27. 7. 2016 včetně změny (EU)2017/1154 a nové opravy (EU)2017/1347 )

Směrnice EP a Rady, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice)
/ připravuje se revize rámcové směrnice: COM(2016) 31 final (cs) a přílohy (cs)

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 138
( EHK 121 – EHK 140 )

Jednotná ustanovení pro tichá silniční vozidla
(Quiet Road Transport Vehicles (QRTV))

Předpis č. 138 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN)– Jednotná ustanovení pro schvalování tichých silničních vozidel z hlediska jejich snížené slyšitelnosti
změna předpisu č. 138 z 5. 8. 2017

EHK 143
( EHK 141- EHK 160 )

Regulation on uniform provisions concerning the approval of Heavy Duty Dual-Fuel Engine Retrofit Systems (HDDF-ERS) to be installed on heavy duty diesel engines and vehicles
Jednotná ustanovení pro schvalování dodatečně instalovaných systémů k přizpůsobení motorů velkého výkonu na dvojí palivo (HDDF-ERS), určených pro vznětové motory velkého výkonu a pro těžká vozidla

-

Právní předpisy ČR pro automobilový průmysl

č. 341/2014 Sb.
(aktuální znění)
změna:
č. 235/2017 Sb.

Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích


2017-07-13
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Environment

(EU)1230/2012
znění bez změny (EU)2017/1151

Nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel týkající se jejich hmotností a rozměrů, a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES

901/2014
(znění bez opravy
z 21. 6. 2017)

Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o správní požadavky na schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem s těmito vozidly

(EU)293/2012
(znění bez změny (EU)2017/1152 )

Prováděcí nařízení Komise o sledování a hlášení údajů o registraci nových lehkých užitkových vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011

(EU)2017/1152

Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví metodika pro stanovení korelačních parametrů nezbytných pro zohlednění změny v regulačním zkušebním postupu, pokud jde o lehká užitková vozidla, a kterým se mění nařízení (EU) č. 293/2012

692/2008
(znění bez změny (EU)2017/1221 , (EU)2017/1151 )

Nařízení komise (ES), kterým se provádí a mění nařízení EP a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla
// bude 1. 1. 2022 zrušeno nařízením Komise č. (EU)2017/1151

(EU)2017/1151
ve znění (EU)2017/1154

Nařízení Komise (EU) 2017/1151, kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice EP a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008

(EU)1014/2010
(znění bez změny (EU)2017/1153 )

Nařízení Komise o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009

(EU)2017/1153

Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví metodika pro stanovení korelačních parametrů nezbytných pro zohlednění změn v regulačním zkušebním postupu a kterým se mění nařízení (EU) č. 1014/2010

Ostatní

(EU)2017/948

Doporučení Komise týkající se používání hodnot spotřeby paliva a emisí CO2 schválených pro daný typ a měřených v souladu s celosvětově harmonizovaným zkušebním postupem pro lehká vozidla při zpřístupňování informací pro spotřebitele podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES

2007/46/ES
(konsolidované znění
v pdf formátu
z 1. 7. 2016 bez
změn 2015/758 , (EU)2017/1151 )

Směrnice EP a Rady, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice)
/ připravuje se revize rámcové směrnice: COM(2016) 31 final (cs) a přílohy (cs)
2017-06-20
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl

(EU)3/2014
znění bez opravy
z 16. 5. 2017

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o požadavky týkající se funkční bezpečnosti vozidel pro schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek

Environment

(EU)2017/785

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení dvanáctivoltových účinných motorgenerátorů používaných v osobních automobilech poháněných konvenčními spalovacími motory jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení EP a Rady (ES) č. 443/2009

510/2011
(aktuální znění)

Nařízení EP a Rady (EU), kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel
// v aktuálním znění je i zapracovaná změna nařízením Komise č. (EU)2017/748

Oborové normy (Německo, USA)
Vybrané předpisy, publikace,knihy VDA byly hypertextově propojeny na funkční webové stránky VDA.


2017-05-29
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Obecná bezpečnost motorových vozidel

(EU)3/2014
znění bez opravy
z 16. 5. 2017

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o požadavky týkající se funkční bezpečnosti vozidel pro schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek


2017-03-20
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Traktory
doplněno aktuální znění nařízení:

(EU)1322/2014
(aktuální znění včetně změny (EU)2016/1788 )

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje a mění nařízení EP a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na konstrukci a obecné požadavky v souvislosti se schvalováním zemědělských a lesnických vozidel

(EU)2015/504
znění včetně změny (EU)2016/1788

Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o administrativní požadavky na schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 10

( EHK 1–EHK 20 )

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel
z hlediska elektromagnetické kompatibility

Předpis č. 10 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel
z hlediska elektromagnetické kompatibility

Systémy managementu kvality
doplněna informace o zrušení normy: ČSN P ISO/TS 16949:2009 Systémy managementu jakosti - Zvláštní požadavky na používání ISO 9001:2008 v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu (01 0329) (cs) náhled
// bude zrušena 1. 4. 2017

2017-02-17
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Environment

(EU)2016/2320

Prováděcí rozhodnutí Komise, kterým se potvrzují nebo pozměňují předběžné výpočty průměrných specifických emisí CO2 a cílů pro specifické emise pro výrobce nových lehkých užitkových vozidel za kalendářní rok 2015 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011

(EU)2016/2319

Prováděcí rozhodnutí Komise, kterým se potvrzuje nebo pozměňuje předběžný výpočet průměrných specifických emisí CO2 a cílů pro specifické emise pro výrobce osobních automobilů za kalendářní rok 2015 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009

(EU)2016/799
(znění bez opravy
z 1. 2. 2017)

Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU
doplněna informace: Připravované návrhy z roku 2017

EHK 138
( EHK 121 – EHK 140 )

Jednotná ustanovení pro tichá silniční vozidla

Předpis č. 138 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN)– Jednotná ustanovení pro schvalování tichých silničních vozidel z hlediska jejich snížené slyšitelnosti

EHK 139
( EHK 121 - EHK 140 )

Jednotná ustanovení pro brzdové asistenční systémy Brake Assist Systems (BAS)

-

EHK 140
( EHK 121 - EHK 140 )

Jednotná ustanovení pro elektronické řízení stability

-

EHK 141
( EHK 141- EHK 160 )

Jednotná ustanovení pro systémy k monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS - Tyre Pressure Monitoring Systems)

-

EHK 142( EHK 141- EHK 160 )

Jednotná ustanovení pro montáž pnenumatik

-

Právní předpisy SR pro automobilový průmysl

č. 373/2015 Z.z.
(aktuální znění)

Vyhláška o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
/ změna vyhláškou č. 14/2017 Z.z. nastala 1. 2. 2017

Mezinárodní systém pro správu dat o materiálech (IMDS)
doplněna informace: Veřejně přístupný je nový uživatelský manuál (2017): Material Data System (IMDS) User manual (version 11.0) , který je i v české verzi .

Opětná použitelnost, recyklovatelnost a zpětný odběr
doplněna info o stavu připomínkování návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností: zařazeno do evidence Odboru vládní agendy Úřadu vlády ČR, doplněna tisková chyba k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

2016-12-19
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Obecná bezpečnost motorových vozidel(EU)2016/2038

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/2038 ze dne 11. listopadu 2016 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů k návrhům změn předpisů OSN č. 7, 16, 37, 44, 45, 46, 48, 53, 78, 80, 83, 86, 87, 99, 105, 107, 110, 121, 128 a 129, k návrhu předpisu OSN o dvoupalivových systémech určených k dodatečné montáži do těžkých motorů, k návrhům změn celosvětových technických předpisů č. 15 a 16, k návrhům dvou celosvětových technických předpisů OSN týkajících se postupu měření dvoukolových a tříkolových motorových vozidel z hlediska některých typů emisí a z hlediska palubní diagnostiky a k návrhu usnesení o společné specifikaci kategorií zdrojů světla

Environment

(EU)2016/1926

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení fotovoltaické střechy nabíjející akumulátor jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009

Právní předpisy ČR pro automobilový průmysl

č. 481/2012 Sb.

Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
// účinnost změny nařízením vlády č. 391/2016 Sb. je od 31. 12. 2016

Právní předpisy SR pro automobilový průmysl

č. 346/2013 Z.z.

Zákon o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach
/ změna zákonem č. 314/2016 Z.z. nastane 22. 7. 2019

Systémy managementu kvality
doplněna informace: Technická specifikace ISO/TS 16949 se nahradí novou mezinárodní normou: IATF 16949:2016, více informací viz také dokument: International Automotive Task Force TRANSITION STRATEGY ISO/TS 16949 › IATF 16949 . Certifikáty podle ISO/TS 16949:2009 budou platné do 14. září 2018. Do 1. října 2017 lze ještě provádět certifikaci podle ISO/TS 16949:2009 . Po 1. říjnu 2017 budou prováděny audity jenom podle nové mezinárodní normy IATF 16949:2016.
Opětná použitelnost, recyklovatelnost a zpětný odběr

383/2001 Sb.
(aktuální znění včetně změny č. 83/2016 Sb. )

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
// změna vyhláškou č. 387/2016 Sb. platí od 1. 1. 2017


2016-11-22
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Traktory
doplněno aktuální znění těchto předpisů:

167/2013
(aktuální znění včetně změny (EU)2016/1788 )

Nařízení EP a Rady (EU) č. 167/2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly
/ 1. 1. 2016 ruší a nahrazuje: 2009/144/ES, 2003/37/ES, 2000/25/ES, 87/402/EHS, 86/415/EHS, 86/298/EHS, 86/297/EHS, 80/720/EHS, 2009/75/ES, 2009/58/ES, 2009/68/ES, 2009/61/ES, 78/764/EHS, 77/537/EHS, 2009/57/ES, 2009/76/ES, 76/763/EHS, 76/432/EHS, 2009/64/ES, 2009/66/ES, 2009/59/ES, 2009/60/ES, 2009/63/ES, 74/347/EHS, 79/1073/EHS, 83/190/EHS, 86/415/EHS, 87/354/EHS, 88/414/EHS, 88/465/EHS, 89/681/EHS, 89/682/EHS, 96/63/ES, 97/54/ES, 99/57/ES, 99/86/ES, 2000/19/ES, 2000/22/ES, 2005/13/ES, 2005/67/ES, 2009/61/ES, 2009/75/ES, 2009/76/ES, 2010/22/ES, 2010/52/ES, 2010/62/ES, 2011/72/ES, 2011/87/ES, 2012/24/ES, 2013/8/ES

(EU)2015/96
znění včetně změny (EU)2016/1788

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na environmentální výkonnost a výkonnost pohonné jednotky u zemědělských a lesnických vozidel

(EU)2015/208
znění včetně změny (EU)2016/1788

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na funkční bezpečnost vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel

(EU)2015/68
znění včetně změny (EU)2016/1788

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na brzdění vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel

// Použije se ode dne 1. ledna 2016.

Environment

97/68/ES
(aktuální znění včetně změny (EU)2016/1628 )

Směrnice EP a Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje
// bude zrušena 1. 1. 2017 nařízením EP a Rady č. (EU)2016/1628

Ostatní

(EU)2016/799
(aktuální znění)

Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU
doplněna informace:

EHK 139
(návrh nového předpisu)

Jednotná ustanovení pro brzdové asistenční systémy

EHK 140
(návrh nového předpisu)

Jednotná ustanovení pro elektronické řízení stability

EHK 141
(návrh nového předpisu)

Jednotná ustanovení pro systémy k monitorování tlaku v pneumatikách

Právní předpisy ČR pro automobilový průmysl
Opětná použitelnost, recyklovatelnost a zpětný odběr
k vyhlášce č. 248/2015 Sb. o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik doplněna informace:
na základě povinnosti zákona č. 185/2001 Sb. pro výrobce pneumatik zřídit místa zpětného odběru sestavil odbor odpadů MŽP „ Seznam veřejných míst zpětného odběru pneumatik ", který uvádí města, adresy místa provozovatele zpětného odběru použitých pneumatik po ukončení jejich životnosti

2016-10-31
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Traktory
doplněna změna (EU)2016/1788

167/2013
(aktuální znění bez změny (EU)2016/1788 )

Nařízení EP a Rady (EU) č. 167/2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly
/ 1. 1. 2016 ruší a nahrazuje: 2009/144/ES, 2003/37/ES, 2000/25/ES, 87/402/EHS, 86/415/EHS, 86/298/EHS, 86/297/EHS, 80/720/EHS, 2009/75/ES, 2009/58/ES, 2009/68/ES, 2009/61/ES, 78/764/EHS, 77/537/EHS, 2009/57/ES, 2009/76/ES, 76/763/EHS, 76/432/EHS, 2009/64/ES, 2009/66/ES, 2009/59/ES, 2009/60/ES, 2009/63/ES, 74/347/EHS, 79/1073/EHS, 83/190/EHS, 86/415/EHS, 87/354/EHS, 88/414/EHS, 88/465/EHS, 89/681/EHS, 89/682/EHS, 96/63/ES, 97/54/ES, 99/57/ES, 99/86/ES, 2000/19/ES, 2000/22/ES, 2005/13/ES, 2005/67/ES, 2009/61/ES, 2009/75/ES, 2009/76/ES, 2010/22/ES, 2010/52/ES, 2010/62/ES, 2011/72/ES, 2011/87/ES, 2012/24/ES, 2013/8/ES

(EU)1322/2014
znění bez změny (EU)2016/1788

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje a mění nařízení EP a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na konstrukci a obecné požadavky v souvislosti se schvalováním zemědělských a lesnických vozidel

(EU)2015/96
znění bez změny (EU)2016/1788

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na environmentální výkonnost a výkonnost pohonné jednotky u zemědělských a lesnických vozidel

(EU)2015/208
znění bez změny (EU)2016/1788

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na funkční bezpečnost vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel

(EU)2015/68
znění bez změny (EU)2016/1788

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na brzdění vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel

// Použije se ode dne 1. ledna 2016.

Environment

(EU)582/2011
(v platném znění)

včetně změny
(EU)2016/1718

Nařízení z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel, pokud jde o ustanovení o zkoušení pomocí přenosného systému pro měření emisí (PEMS) a o postup zkoušení životnosti náhradních zařízení k regulaci znečišťujících látek

901/2014
Změna:
(EU)2016/1825

Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o správní požadavky na schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem s těmito vozidly
/ Nařízení 901/2014 se použije od 1. ledna 2016

(EU)2016/1721

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení účinného vnějšího osvětlení společnosti Toyota využívajícího diod vyzařujících světlo pro využití u hybridních elektromobilů bez externího nabíjení jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení EP a Rady (ES) č. 443/2009

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU
doplněna informace:
Nyní je uzavřena 3. revize Dohody z roku 1958 - viz Rozhodnutí Rady (EU)2016/1790 o uzavření revize 3 Dohody Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě těchto pravidel („revidovaná dohoda z roku 1958“) a Dohoda o přijetí harmonizovaných technických předpisů OSN pro kolová vozidla, zařízení a konstrukční části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě těchto pravidel.

doplněn předpis č. 48 a předpis č. 67

EHK 48

( EHK 41 – EHK 60 )

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

Předpis č. 48 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci [2016/1723]

EHK 67

( EHK 61 – EHK 80 )

Jednotná ustanovení pro:

I. homologaci specifického vybavení motorových vozidel, která používají ve svém pohonném systému zkapalněné ropné plyny,

II. homologaci vozidla se specifickým vybavením pro použití zkapalněných ropných plynů v jeho pohonném systému s ohledem na montáž takového vybavení

Předpis č. 67 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK–OSN) – Jednotná ustanovení pro I. schvalování zvláštních zařízení vozidel kategorií M a N, která ve svém pohonném systému používají zkapalněné ropné plyny; II. schvalování vozidel kategorií M a N vybavených zvláštním zařízením pro použití zkapalněných ropných plynů v jejich pohonném systému s ohledem na montáž takového zařízení [2016/1829]2016-09-23
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Environment

97/68/ES
(aktuální znění)

Směrnice EP a Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje
// bude zrušena 1. 1. 2017 nařízením EP a Rady č. (EU)2016/1628

(EU)2016/1628

Nařízení EP a Rady (ES) o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES
// nabývá účinek 6. 10. 2016

692/2008
(aktuální znění včetně změny
(EU)2016/646 )

Nařízení komise (ES), kterým se provádí a mění nařízení EP a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU
Předpis č. 34 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska ochrany před nebezpečím požáru
Předpis č. 117 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování pneumatik z hlediska akustického tlaku odvalování a/nebo přilnavosti na mokrých površích a/nebo valivého odporu
Právní předpisy ČR pro automobilový průmysl

č. 361/2000 Sb.
(v aktuálním znění)
/ změna zákonem
č. 250/2016 Sb. bude platit od 1. 7. 2017 a zruší pátou část zákona
/ změna zákonem
č. 298/2016 Sb.
platí od 19. 9. 2016

Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu)
/ zákonem č. 48/2016 Sb. se mimo jiné doplňuje ustanovení ohledně povinnosti chodce mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu, když se pohybuje mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo v místě bez veřejného osvětlení


2016-07-21
Posuzování automobilových součástí
doplněno nařízení EP a Rady (ES) č. 661/2009 (v aktuálním znění)

Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Obecná bezpečnost motorových vozidel
doplněno nařízení EP a Rady (ES) č. 661/200 9 (v aktuálním znění včetně změny (EU)2016/1004 )

2016-06-17
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Environment
doplněno aktuální znění nařízení EP a Rady (EU) 168/2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly

Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Ostatní
doplněno aktuální znění prováděcího nařízení Komise (EU)2016/799 ve znění opravy , kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí


Právní předpisy ES - Opětovná použitelnost, recyklovatelnost a zpětný odběr

2000/53/ES
(konsolidované znění

včetně změny (EU)2016/774 )

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o vozidlech s ukončenou životností


2016-05-23
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Environment

Označení

Název

692/2008
(znění bez změny
(EU)2016/646 )

Nařízení komise (ES), kterým se provádí a mění nařízení EP a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla
/ změna (EU)2016/646 platí od 16. 5. 2016


Seznam látek s povinnou deklarací pro automobilový průmysl (GADSL)
Tento seznam byl 15. 4. 2016 zaktualizován a byly do něho vloženy nové látky: GADSL Update of: 15-Apr-2016

2016-04-20
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Environment

Označení

Název

(EU)2016/588

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení technologie používané ve 12voltových účinných alternátorech jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení EP a Rady (ES) č. 443/2009

(EU)2016/587

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení technologie použité v účinném vnějším osvětlení vozidla využívajícím diod vyzařujících světlo jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení EP a Rady (ES) č. 443/2009


2016-04-06
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Environment

Označení

Název

(EU)2016/362

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení zásobníku tepelné energie vyvinutého společností MAHLE Behr GmbH & Co. KG jako inovativní technologie ke snižování emisí CO 2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009

168/2013
(znění bez opravy )

Nařízení EP a Rady (EU) o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly
/ použije se od 1. 1. 2016
/ 1. 1. 2016 ruší a nahrazuje směrnice 2002/24/ES, 93/14/EHS, 93/30/EHS, 93/33/EHS, 93/93/EHS, 95/1/ES, 97/24/ES, 2000/7/ES, 2002/51/ES, 2009/62/ES, 2009/67/ES, 2009/78/ES, 2009/79/ES, 2009/80/ES a 2009/139/ES

692/2008
(znění bez změny
(EU)2016/427)

Nařízení komise (ES), kterým se provádí a mění nařízení EP a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla

Právní předpisy ČR - Opětovná použitelnost, recyklovatelnost a využitelnost

č. 93/2016 Sb.

Vyhláška o Katalogu odpadů
// 1. 4. 2016 ruší a nahrazuje vyhlášku č. 381/2001 Sb.

č. 83/2016 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
// nabyla účinnosti 21. března 2016, k dispozici znění vyhlášky včetně vyznačených změn


2016-03-17
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Environment

Označení

Název

(EU)2016/265

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení motorgenerátoru MELCO jako inovativní technologie ke snižování emisí CO 2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009

(EU)2016/160

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení účinného vnějšího osvětlení společnosti Toyota Motor Europe využívajícího diod vyzařujících světlo jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

Předpis č. 13 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorií M, N a O z hlediska brzdění
Právní předpisy ČR pro automobilový průmysl
doplněna změna zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů zákonem č. 48/2016 Sb. (mimo jiné tento zákon doplňuje ustanovení ohledně povinnosti chodce mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu, když se pohybuje mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo v místě bez veřejného osvětlení)


Právní předpisy ČR - Opětovná použitelnost, recyklovatelnost a využitelnost
doplněn stav připravované legislativy ČR:
Návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností nyní stav: připomínkové řízení ukončeno 27. 2. 2016.
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
nyní stav: zařazeno na jednání Pracovní komise Legislativní rady vlády
Návrh vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů)
nyní stav: zařazeno na jednání Pracovní komise Legislativní rady vlády

2016-02-03
Seznam látek s povinnou deklarací pro automobilový průmysl - seznam GADSL
doplněn nový seznam GADSL (Global Automotive Declarable Substance List) (2016 GADSL Version 1)

zaktualizován text:
Webová adresa GADSL (Global Automotive Declarable Substance List) je k dispozici na adrese: http://www.gadsl.org/. Na této adrese jsou také dokumenty: 2016 GADSL Document (pdf) ; Guidance Document 2016 (pdf) ; GADSL Reference List (Excel).

Posuzování automobilových součástí
Nyní se připravuje velká revize rámcové směrnice 2007/46/ES, ve které Komise požaduje zásadní přepracování rámce pro "EU schválení typu" motorových vozidel. Bližší informace lze najít v tiskové zprávě Evropské komise " Bezpečnější a ekologičtější vozidla: Evropská komise zpřísňuje pravidla " (27. 1. 2016). K dispozici je také návrh nařízení EP a Rady COM(2016) 31 final (cs) a přílohy (cs) o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, zachovávající zásadu vzájemného uznávání, která je základem jednotného trhu EU, ale současně usilující o odstranění nedostatků v systému pro povolování uvádění automobilů na trh.

Právní předpisy ES pro automobilový průmysl

Environment

168/2013
(aktuální znění)

Nařízení EP a Rady (EU) o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly
/ použije se od 1. 1. 2016
/ 1. 1. 2016 ruší a nahrazuje směrnice 2002/24/ES, 93/14/EHS, 93/30/EHS, 93/33/EHS, 93/93/EHS, 95/1/ES, 97/24/ES, 2000/7/ES, 2002/51/ES, 2009/62/ES, 2009/67/ES, 2009/78/ES, 2009/79/ES, 2009/80/ES a 2009/139/ES

Ostatní

2007/46/ES
(bez změny 540/2014 , 2015/758 )

Směrnice EP a Rady, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice)
/ připravuje se revize rámcové směrnice: COM(2016) 31 final (cs) a přílohy (cs)

Připravuje se:

COM(2016) 31 final (cs)
a
přílohy (cs)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi

/ po schválení zruší a nahradí rámcovou směrnici 2007/46/ES

Právní předpisy ČR - Opětovná použitelnost, recyklovatelnost a využitelnost
doplněn stav připravované legislativy ČR:

Připravuje se:
návrh zákona

Návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností
// nyní stav: v připomínkovém řízení do 26. 2. 2016

Připravuje se:
návrh vyhlášky

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
// nyní stav: zařazeno do evidence Odboru vládní legislativy

Připravuje se:
návrh vyhlášky

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů)
// nyní stav: zařazeno do evidence Odboru vládní legislativy

Věstník MŽP ČR 1/2016

Metodika k přeshraniční přepravě použitých pneumatik (str. 35 - str. 48)
/ sjednocuje rozhodovací praxi orgánů státní správy; poskytuje důležité informace vývozcům a dovozcům použitých pneumatik; obsahuje shrnutí a podmínky, kdy jsou pneumatiky pokládány za odpad a které právní předpisy se vztahují na přepravované pneumatik


2016-01-13
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Obecná bezpečnost motorových vozidel
doplněno aktuální znění předpisů a následující informace:

109/2011
(aktuální znění)

Nařízení Komise (EU), kterým se provádí nařízení EP a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky na schválení typu určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel týkající se systémů proti rozstřiku

1003/2010
(aktuální znění)

Nařízení Komise (EU), které se týká požadavků pro schvalování typu týkajících se umístění a připevnění zadních registračních tabulek na motorových vozidlech a jejich přípojných vozidlech a kterým se provádí nařízení EP a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla
z hlediska obecné bezpečnosti

458/2011
(aktuální znění)

Nařízení Komise (EU) o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, pokud jde montáž jejich pneumatik, a kterým se provádí nařízení EP a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti

/ (EU)2015/166 platí od 24. 12. 2015

2011/17/EU

Směrnice EP a Rady, kterou se zrušují směrnice Rady 71/317/EHS, 71/347/EHS, 71/349/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS, pokud jde o metrologii
/ od 1. 12. 2015 ruší směrnici Rady č. 56/217/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se měřidel tlaku vzduchu v pneumatikách motorových vozidel

Traktory

Označení

Název

167/2013
(aktuální znění)

Nařízení EP a Rady (EU) č. 167/2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly
/ 1. 1. 2016 ruší a nahrazuje: 2009/144/ES, 2003/37/ES, 2000/25/ES, 87/402/EHS, 86/415/EHS, 86/298/EHS, 86/297/EHS, 80/720/EHS, 2009/75/ES, 2009/58/ES, 2009/68/ES, 2009/61/ES, 78/764/EHS, 77/537/EHS, 2009/57/ES, 2009/76/ES, 76/763/EHS, 76/432/EHS, 2009/64/ES, 2009/66/ES, 2009/59/ES, 2009/60/ES, 2009/63/ES, 74/347/EHS, 79/1073/EHS, 83/190/EHS, 86/415/EHS, 87/354/EHS, 88/414/EHS, 88/465/EHS, 89/681/EHS, 89/682/EHS, 96/63/ES, 97/54/ES, 99/57/ES, 99/86/ES, 2000/19/ES, 2000/22/ES, 2005/13/ES, 2005/67/ES, 2009/61/ES, 2009/75/ES, 2009/76/ES, 2010/22/ES, 2010/52/ES, 2010/62/ES, 2011/72/ES, 2011/87/ES, 2012/24/ES, 2013/8/ES

Environment
doplněny nové předpisy a aktuální znění předpisů:

(EU)2015/2280

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení účinného alternátoru DENSO jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení EP a Rady (ES) č. 443/2009

(EU)2015/2251

Prováděcí rozhodnutí Komise, kterým se potvrzují nebo pozměňují průměrné specifické emise CO2 a cíle pro specifické emise pro výrobce osobních automobilů za kalendářní rok 2014 podle nařízení EP a Rady (ES) č. 443/2009

(EU)2015/2250

Prováděcí rozhodnutí Komise, kterým se potvrzují nebo pozměňují průměrné specifické emise CO2 a cíle pro specifické emise pro výrobce nových lehkých užitkových vozidel za kalendářní rok 2014 podle nařízení EP a Rady (EU) č. 510/2011

443/2009
(aktuální znění)

Nařízení EP a Rady (ES), kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO 2 z lehkých vozidel

// změna nařízením (EU)2015/6 platí od 27. 1. 2015, mění přílohu I nařízení EP a Rady (ES) č. 443/2009 tak, aby zohledňovala vývoj hmotnosti nových osobních automobilů registrovaných v letech 2011, 2012 a 2013

692/2008
(aktuální znění)

Nařízení komise (ES), kterým se provádí a mění nařízení EP a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla

2015-12-18
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
doplněna oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti
doplněno Rozhodnutí Rady č. (EU)2015/2088 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů k návrhům změn předpisů OSN č. 12, 16, 26, 39, 44, 46, 58, 61, 74, 83, 85, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 110, 116 a 127, k návrhu nového předpisu OSN o čelním nárazu, k návrhům změn Souhrnné rezoluce pro konstrukci vozidel (R.E.3) a k návrhu nové Vzájemné rezoluce č. 2 (M.R.2) o definicích hnacího ústrojí vozidel

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 16 – Jednotná ustanovení pro schvalování:
I. bezpečnostních pásů, zádržných systémů, dětských zádržných systémů a dětských zádržných systémů ISOFIX pro cestující v motorových vozidlech – II. vozidel vybavených bezpečnostními pásy, signalizací nezapnutí bezpečnostního pásu, zádržnými systémy, dětskými zádržnými systémy, dětskými zádržnými systémy ISOFIX a dětskými zádržnými systémy i-Size [2015/2059]

2015-11-13
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
doplněna oprava nařízení EP a Rady (ES) 78/2009 o schvalování typu motorových vozidel s ohledem na ochranu chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu, o změně směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 2003/102/ES a 2005/66/ES

Právní předpisy SR pro automobilový průmysl
doplněna změna zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadech zákonem č. 262/2015 Z.z., která nastane 1. 12. 2015 mimo čl. I a II, které nabývají účinnosti 1. 1. 2016, čl. III ztrácí účinnost 31. 12. 2015


2015-10-19
Právní předpisy ČR pro automobilový průmysl

Označení

Název

č. 248/2015 Sb.

Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik
/ nabyla účinnosti 1. 10. 2015
/ vydána na základě zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů a ruší vyhlášku č. 465/2013 Sb. o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik.

č. 170/2010 Sb.

změna:
č. 212/2015 Sb.
platí od 1. 1. 2016

Vyhláška MŽP o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

č. 352/2008 Sb.
(aktuální znění)

změna
č. 270/2015 Sb.
platí od 1. 1. 2016

Vyhláška MŽP o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání
s autovraky)

Připravuje se:
návrh vyhlášky

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Připravuje se:
návrh vyhlášky

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů)


2015-09-16
Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU
Předpis č. 14 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení týkající se schvalování typu vozidel týkající se kotevních úchytů bezpečnostních pásů, systémů kotevních úchytů ISOFIX, kotevních úchytů horního upínání ISOFIX a míst k sezení i-Size [2015/1406]


2015-08-19
Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU
Předpis č. 95 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany cestujících v případě bočního nárazu


Právní předpisy ES pro automobilový průmysl

(EU)2015/1132

Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení funkce setrvačné jízdy vyvinuté společností Porsche AG jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení EP a Rady (ES) č. 443/2009

2015-07-09
Právní předpisy ČR - Opětovná použitelnost, recyklovatelnost a využitelnost

Připravuje se:
návrh vyhlášky

Návrh vyhlášky o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik – lze připomínkovat do 27. 7. 2015, adresa připomínek: eklep@mzp.cz

// více informací (důvodová zpráva, materiál, příloha, atd.) zde

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU
2015-07-09
doplněny předpisy:
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 107 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie M2 nebo M3 z hlediska jejich celkové konstrukce [2015/922]
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 110 – Jednotná ustanovení pro schvalování: I.zvláštních součástí motorových vozidel, která ve svém pohonném systému používají stlačený zemní plyn (CNG) a/nebo zkapalněný zemní plyn (LNG)II.vozidel s ohledem na zástavbu zvláštních součástí schváleného typu pro použití stlačeného zemního plynu (CNG) a/nebo zkapalněného zemního plynu (LNG) v jejich pohonném systému
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 120 – Jednotná ustanovení pro schvalování spalovacích motorů pro montáž do zemědělských a lesnických traktorů a do nesilničních mobilních strojů z hlediska měření netto výkonu, netto točivého momentu a měrné spotřeby paliva [2015/1000]
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 83 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska emisí znečišťujících látek podle požadavků na motorové palivo [2015/1038]

2015-05-13
doplněn předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 118 – Jednotná technická ustanovení týkající se vlastností materiálů používaných v konstrukci určitých kategorií motorových vozidel při hoření a/nebo jejich schopnosti odpuzovat palivo nebo mazivo [2015/622]

2015-03-13
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl

Traktory
doplněno nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. (EU)2015/208 , kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (EU)
č. 167/2013, pokud jde o požadavky na funkční bezpečnost vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel

Environment
doplněno prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU) 2015/295 o schválení účinného alternátoru MELCO GXi jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009

Právní předpisy ČR - Opětovná použitelnost, recyklovatelnost a využitelnost

Připravuje se:
návrh zákona

Návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností

// Navrhovaná úprava se týká elektrického a elektronického zařízení (elektrozařízení), baterií a akumulátorů, pneumatik a vozidel.

Od 1. 1. 2016 se předpokládá rozdělení legislativy odpadového hospodářství na dva zákony:

  • zákon o odpadech
  • zákon o výrobcích s ukončenou životností
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím