Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»Dozor nad trhem»Přepisy pro dozor nad trhem

Přepisy pro dozor nad trhem

 
Horizontálním evropským předpisem pro dozor nad trhem je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 pro požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh. Toto nařízení, které je přímo aplikovatelné v členských státech, stanoví pravidla pro dozor nad trhem a pravidla pro kontrolu výrobků a označování CE. Principem tohoto horizontálního přístupu je zajistit, aby ustanovení příslušných směrnic byla dodržována v celém Evropském hospodářském prostoru.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. (EU)2019/1020  o dozoru nad trhem (konsolidované znění z 23. 5. 2024 včetně změny (EU)2024/1252) a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011, změna nařízením EP a Rady č. (EU)2023/1542 se použije od 18. 2. 2024. Dále v textu "nařízení o shodě a dozoru" je v souladu s "balíčkem o bezpečnosti spotřebních výrobků a dozoru nad trhem" a jeho cílem je eliminovat velké množství legislativních předpisů obsahující pravidla dozoru nad trhem a vytvořit jednosložkový systém spojující pravidla dozoru nad trhem do jednoho nástroje dozoru. "Nařízení o shodě a dozoru" napravuje určitá selhání strategických cílů nařízení č. (ES) č. 765/2008 - např. rostoucí množství nevyhovujících výrobků, špatná vysledovatelnost nevyhovujících výrobků dovážených do EU v případě on-line prodeje, nedostatečná hraniční kontrola dovážených výrobků do EU. "Nařízení o shodě a dozoru" se vztahuje na všechny výrobky spadající pod harmonizační předpisy Unie a které jsou uvedeny v Příloze I. "Nařízení o shodě a dozoru" požaduje od členských států pravidelně (nejméně  každé čtyři roky, poprvé 16. 7. 2022) vypracovávat vnitrostátní strategii dozoru nad trhem. Dále stanoví spolupráci a postup vzájemné pomoci mezi členskými státy - důkazy a zjištění v průběhu vyšetřování v jednom členském státě lze použít i v jiném členském státě. K účelu koordinace vymáhání požadavků stanovených harmonizačními předpisy EU a usnadnění společných činností členských států zřizuje v článku 29  síť Unie pro soulad výrobků s předpisy, kterou bude provozovat EK. Tento systém bude k dispozici orgánům dozoru v členských státech, EK a  bude informovat širokou veřejnost prostřednictvím veřejného rozhraní systému. V případě dovážených výrobků do EU musí být určena osoba usazená v EU, která bude odpovídat za informační soulad výrobku s harmonizačními předpisy. EK v souladu s nařízením (EU)2018/1724 zajistí portál Vaše Evropa, kde hospodářské subjekty budou mít možnost prostřednictvím on-line portálu zveřejnit informace o přijatých dobrovolných opatřeních v souvislosti s rizikem výrobku, který dodaly na trh.  V rámci dozoru nad trhem a pro zajištění spolehlivosti a jednotnosti zkoušení v celé Unii  určí Komise zkušební zařízení Unie pro konkrétní výrobek nebo konkrétní kategorii/skupinu výrobků nebo pro konkrétní rizika související s kategorií/skupinou výrobků. Zkušební zařízení Unie musí být akreditována v souladu s nařízením (ES) č. 765/2008.
Postupy pro jmenování zkušebních zařízení Unie jsou stanoveny prováděcím aktem Komise:
Prováděcí nařízení Komise č. (EU)2022/1267 (slovenská verze), kterým se stanoví postupy pro určování zkušebních zařízení Unie pro účely dozoru nad trhem a ověřování souladu výrobků v souladu s nařízením EP a Rady (EU) 2019/1020, které se použije od 10. 8. 2022. Prováděcí nařízení Komise č. (EU)2022/1267 řeší v Unii nedostatečnou kapacitu pro laboratorní zkoušky.

Podmínky pro určení zkušebních zařízení Unie:
 
  • zkušební zařízení  Unie musí být akreditovány v souladu s nařízením (ES)765/2008
  • určená zkušební zařízení Unie poskytují své služby pouze orgánům dozoru nad trhem, síti, Komisi a ostatním vládním nebo mezivládním subjektům
  • činnosti, které vykonávají zkušební zařízení  Unie v rámci své působnosti jsou:  zkoušení výrobků na žádost orgánů dozoru nad trhem, sítě nebo Komise; nezávislá technická nebo vědecká poradenství na žádost sítě; vyvíjení nových technik a metod analýzy.
"Nařízení o shodě a dozoru"  se použije od 16. 7. 2021, články 29, 30, 31, 32, 33 a 36 se však použijí ode dne 1. ledna 2021.
EK vydala "Pokyny pro hospodářské subjekty a orgány dozoru nad trhem týkající se praktického provádění článku 4 nařízení (EU) 2019/1020 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy" (en, sk).
Článek 4 se týká úkolů hospodářských subjektů v souvislosti s výrobky, na které se vztahují některé harmonizační právní předpisy Unie. Tento článek se použije na: stavební výrobky, osobní ochranné prostředky, spotřebiče plynných paliv; emisí hluku zřízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí; strojní zařízení; hračky; ekodesign výrobků spojených se spotřebou energií; omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních; pyrotechnické výrobky; rekreační plavidla a vodní skútry; jednoduché tlakové nádoby; elektromagnetickou kompatibilitu; váhy s neautomatickou činností; měřidla; zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu; elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí; rádiová zařízení; tlaková zařízení; bezpilotní systémy (drony).

Prováděcí nařízení Komise (EU)2021/1121, kterým se upřesňují podrobnosti ohledně statistických údajů, jež mají být předloženy členskými státy, pokud jde o kontroly výrobků vstupujících na trh Unie ve vztahu k bezpečnosti výrobků a souladu výrobků s předpisy (ensk).

V České republice jsou pravidla dozoru nad trhem u stanovených výrobků stanovena v § 18 zákona č. 22/1997 Sb. a zákonem č. 90/2016 Sb. Orgánem dozoru nad trhem je v ČR Česká obchodní inspekce (ČOI), která je zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci. Tento zákon vymezuje obecně její dozorové kompetence i pravomoci vůči kontrolovaným subjektům. Tento orgán provádí dozor nad tím, aby stanovené výrobky byly uvedeny na trh a do provozu pouze tehdy, neohrozí-li oprávněný zájem, tj. bezpečnost a zdraví osob nebo životního prostředí, tj. jsou-li v souladu s požadavky zahrnutými v příslušných předpisech.

Ve Slovenské republice platí zákon č. 128/2002 Z. z.  o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa (aktuální znění) (změna zákonem č. 108/2024 Z.z. se použije od 1. 7. 2024).

Dozor nad trhem je nyní nově upraven zákonem č. 87/2023 Sb. o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky). Zákon č. 87/2023 Sb.  nabyl účinnost od 6. 4. 2023. Zákon č. 87/2023 Sb. implementuje do české legislativy nařízení EP a Rady (EU)2019/1020  oblast dozoru nad trhem, pro správní orgány dozoru v ČR stanoví oprávnění a povinnosti, které dosud nebyly české legislativě zavedeny.  Podle zákona č. 87/2023 Sb. se dozor nad trhem bude aplikovat v případě, že EU předpisy uvedené v příloze I nařízení EP a Rady (EU)2019/1020 neobsahují specifická podrobná ustanovení úpravy dozoru nad konkrétními výrobky nebo kategorií výrobků.  

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) je určeno podle § 3 zákona č. 87/2023 Sb. jako ústřední styčný  úřad
Povinností MPO bude především koordinace spolupráce mezi orgány dozoru vykonávajícími dozor nad trhem s výrobky: Česká obchodní inspekce, Český báňský úřad, Státní energetická inspekce, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Ministerstvo dopravy, Drážní úřad, krajské hygienické stanice, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Česká inspekce životního prostředí, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany.
Tyto orgány dozoru jsou správními úřady, které i před schválením tohoto zákona vykonávaly dozor nad trhem s výrobky.
Příloha zákona č. 87/2023 Sb.  přehledně vymezuje konkrétní rozsah působnosti těchto orgánů dozoru.
Dozor nad trhem se uplatňuje na výrobky, které  jsou v harmonizované sféře, jako jsou například výrobky spadající pod zákon č. 22/1997 Sb.  o technických požadavcích na výrobky, pod zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, pod zákon č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích, ale i na další výrobky.  Zákon č. 87/2023 Sb. stanoví v § 11 Přestupky výši možné pokuty od 100 000,- Kč  až do 50 000 000,- Kč.
Zákon č.  87/2023 Sb. mění zákon č. 90/2016 Sb., zákon č. 22/1997 Sb., zákon č. 477/2001 Sb., zákon č. 102/2001 Sb., zákon č. 406/2000 Sb., zákon č. 156/1998 Sb.

Připravuje se legislativa SR - dozor v oblasti ochrany spotřebitele:

  • Zákon o dohľade v oblasti ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dozor nad trhem podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků provádí:

  •   Česká obchodní inspekce
  •   Český báňský úřad
  •   Drážní úřad
  •   další správní úřad

Orgány dozoru provádí rozbory nebo zajišťují provedení rozborů k ověření splnění požadavků zákona č. 90/2016 Sb. pro stanovené výrobky. V případě zjištění, že výrobek nesplňuje požadavky zákona č. 90/2016 Sb., náklady na provedení rozboru hradí kontrolovaná osoba. Orgány dozoru mohou uložit povinnosti hospodářským subjektům, aby příčiny a nedostatky ve stanovené lhůtě odstranili a provedli nezbytná opatření a okamžitě informovali o nebezpečí osoby, které by mohly být ohroženy nebezpečným výrobkem. Pokud se posouzení shody předmětného výrobku účastnil oznámený subjekt, může orgán dozoru uložit oznámenému subjektu, aby přezkoumal osvědčení o shodě, a pokud se prokáže, že výrobek neodpovídá příslušným požadavkům, orgán dozoru může uložit oznámenému subjektu, aby vydaný certifikát hospodářskému subjektu odebral. V případě nesplnění technických požadavků stanoveného výrobku, může orgán dozoru požadovat od oznámeného subjektu informace a dokumenty, týkající se posuzování shody tohoto výrobku, včetně vydaného certifikátu, technické dokumentace a protokolů o zkouškách.

Kontroly v rámci dozoru nad trhem lze provádět v různé době během celé doby životnosti výrobku po jeho uvedení na trh, jako je distribuce, uvedení do provozu nebo konečné použití.

Ochranná opatření
Ochranná opatření orgánů dozoru nad trhem jsou: zákaz dodávání výrobku na trh, zákaz uvádění do provozu nebo zákaz používání výrobku výrobcem pro vlastní potřebu, stažení výrobku z trhu nebo z distribuce, zničení výrobku nebo jiná forma znehodnocení výrobku. Tato ochranná opatření se sdělují hospodářským subjektům ústně a učiní se o nich okamžitě písemný záznam. Ochranná opatření lze po nesplnění výzvy k nápravě uložit také v případě tzv. formálního nesouladu, který spočívá v nedostatcích u označení shody nebo dokumentů osvědčujících shodu. Předmětem kontroly může být i označení CE, které bylo umístěno v rozporu se zákonem nebo nebylo umístěno, dále prohlášení o shodě, které nebylo vypracováno v souladu s nařízením vlády nebo dostupnost a úplnost technické dokumentace.

Výrobky představující riziko i přes splnění požadavků
Zákon č. 90/2016 Sb.  řeší i  případ, kdy výrobek i přes splnění všech stanovených požadavků představuje riziko, orgány dozoru mohou uložit hospodářskému subjektu opatření, aby příslušný výrobek toto riziko nepředstavoval nebo výrobek stáhnul z trhu nebo z oběhu. Nápravná opatření musí být přijata i ve všech členských státech, kam byl daný výrobek dodán. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

Oznamovací povinnost
O opatřeních přijatých ve věci rizikových výrobků orgán dozoru informuje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), a to i v případě, že jde o opatření přijatá dobrovolně kontrolovanou osobou. Vzájemná komunikace mezi orgány jednotlivých států je důležitá v případě zjištění výskytu rizikového výrobku. Tato komunikace, kterou na straně ČR zajišťuje MPO, probíhá prostřednictvím systému pro rychlou výměnu informací „RAPEX".Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím