Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»O portálu»Obchodní podmínky pro objednání on-line studií

OBCHODNÍ PODMÍNKY NA ON-LINE PRODUKTY portálu Zákony a normy

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro objednání on-line studií

1.   ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky na on-line produkty (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Institut pro testování a certifikaci, a. s., Třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, zapsané u Krajského soudu Brno, odd. B, vložka 1002 (dále jen „poskytovatel“nebo „ITC“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smluv na on-line produkty mezi poskytovatelem a zákazníkem, který se po splnění podmínek podle těchto obchodních podmínek stává registrovaným uživatelem on-line produktu (dále jen „zákazník“). Smlouvy na on-line produkty jsou uzavírány přes registrační formulář pro přístup do všech on-line produktů umístěných na http://www.nlfnorm.cz/informacni-portal.

1.2. Zákazník potvrzením objednávky prostřednictvím registračního formuláře a úhradou platby za objednané on-line produkty podle faktury vystavené poskytovatelem potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a tyto obchodní podmínky se stávají součástí uzavřené smlouvy na on-line produkty.

2.  UZAVŘENÍ SMLOUVY NA ON-LINE PRODUKTY 

2.1. Zákazník v registračním formuláři vyplní údaje o své osobě a vybere si jeden nebo více nabízených on-line produktů.

2.2. Zákazník si současně při registraci zvolí heslo pro přístup do objednaných on-line produktů.

2.3. V případě, že zákazníkem je podnikatel, je třeba kliknutím na tlačítko „registrace na firmu“ doplnit registrační formulář o  IČ, popřípadě jde-li o právnickou osobu o DIČ.

2.4. Při registraci je zákazník povinen uvádět pravdivé a správné údaje a zákazníkovi je umožněno před odesláním objednávky na on-line produkty zkontrolovat si jím zadané údaje při registraci objednávky, případně je změnit, anebo upravit. Osobní údaje poskytnuté při registraci slouží výhradně k uzavření smlouvy a realizaci/plnění uzavřené smlouvy na on-line produkty.

2.5. Po potvrzení souhlasu s obchodními podmínkami v registračním formuláři, zákazník odešle objednávku poskytovateli kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

2.6. Po odeslání objednávkového formuláře poskytovateli je zákazníkovi automaticky e-mailem zasláno potvrzení jeho objednávky, obchodní podmínky a zálohová faktura na elektronickou adresu zákazníka, kterou uvedl v objednávce.

2.7. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem vzniká, tzn. smlouva  na on-line produkty, která se řídí obchodními podmínkami, je uzavřena, doručením potvrzení objednávky od poskytovatele (akceptací) zákazníkovi na elektronickou adresu zákazníka, kterou uvedl v objednávce.

2.8. Smlouva na on-line produkty mezi zákazníkem a poskytovatelem je uzavřena na dobu určitou, a to   na dobu 12 měsíců od aktivace přístupu k on-line produktu zákazníkovi, s možností prodloužení této smlouvy způsobem podle obchodních podmínek.

3.  CENA  A PLATEBNÍ  PODMÍNKY

3.1. Za zřízení a přístup k užívání on-line produktu po dobu 12 měsíců zákazník uhradí cenu. Ceny jednotlivých on-line produktů jsou uvedeny bez DPH a jsou aktuální v objednávkovém formuláři při registraci. Lze volit  platbu v EUR nebo Kč a dále stát, odkud bude platba uskutečněna (SR nebo ČR).

3.2. Celková cena k úhradě je uvedena včetně DPH, přičemž DPH je uvedeno zvlášť. Při platbě zálohové faktury je zákazník povinen uvést variabilní symbol, shodně s variabilním symbolem na zálohové faktuře. Bez uvedení variabilního symbolu nemusí být jeho platba správně identifikována. Splatnost všech faktur je 15 dnů od doručení. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit cenu za on-line produkty splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele

3.3. Po připsání platby na účet poskytovatele bude nejpozději do tří pracovních dnů zákazníkovi zaslán e-mail s informací, že byl jeho účet aktivován. Od tohoto data zákazník, nyní již registrovaný uživatel, získá užívací práva k on-line produktu, a to na dobu 12 měsíců. Současně mu bude zaslán poštou daňový doklad o zaplacení. Registrovaný uživatel se může se s  použitím přihlašovacích údajů, které zadal při registraci služby přihlásit do objednaných on-line produktů ITC.

3.4. Poskytovatel, s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen, je oprávněn zvýšit jednou ročně ceny za on-line produkty na další roční období, maximálně však vždy o 3 % ze stávající ceny on-line produktu.

4.  AUTORSKÁ  PRÁVA

4.1  Přístupy a on-line produkty jsou chráněny autorskými právy poskytovatele podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

4.2.  Produkt nesmí být zákazníkem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu poskytovatele jakkoli upravován, rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, vystavován, půjčován třetím osobám a  sdělován v jakékoli formě veřejnosti. Právo užívat on-line produkt je nepřenosné.

4.3. Zákazník  se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení k produktům.

4.4. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivosti ohledně informací nezbytných k přístupu k on-line produktu.

4.5. Zákazník  není oprávněn poskytnout přihlašovací údaje pro přístup do jednotlivých on-line produktů třetí osobě, není oprávněn umožnit využití on-line produktu třetí osobě a není oprávněn kopírovat data z rubrik  jednotlivých produktů a poskytnout je třetí osobě.

4.6. V případě porušení povinnosti zákazníka podle odst. 4.2. až 4.5. tohoto článku, se jedná o podstatné porušení povinnosti zákazníkem  a poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy na on-line produkty a zrušit přístup zákazníka k on-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla. V tomto případě se cena zaplacená zákazníkem ani její poměrná část nevrací.

5.  DALŠÍ  PRÁVA  A  POVINNOSTI  SMLUVNÍCH  STRAN

5.1. Zákazníkovi vzniká právo užívat on-line produkt po zaplacení ceny na základě uzavřené smlouvy na on-line produkty a aktivaci přístupu do on-line produktu provedené poskytovatelem. O aktivaci přístupu do on-line produktu je zákazník, nyní již registrovaný uživatel, poskytovatelem informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do on-line produktu.

5.2. Poskytovatel se zavazuje umožnit  registrovanému uživateli nepřetržitý přístup do on-line produktu po sjednanou dobu s tím, že porušením tohoto závazku není, pokud je přístup omezen na nezbytné nutnou dobu potřebnou na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

5.3. Registrovaný uživatel bere na vědomí, že přístup do on-line produktu nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob, které je podmiňující  pro tento přístup.

5.4. V případě reklamace dostupnosti webu může registrovaný uživatel kontaktovat poskytovatele prostřednictvím kontaktů uvedených na www.nlfnorm.cz. Pokud bude alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost on-line produktu nižší než 90%, vznikne registrovanému právo vypovědět smlouvu na on-line produkty.

5.5. Rozhodne-li se registrovaný uživatel svého práva na užívání on-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost uzavřené smlouvy na on-line produkty a na zaplacenou cenu na základě této smlouvy.

5.6. Čtyři týdny před uplynutím 12 měsíčního přístupu k on-line produktu, bude registrovanému uživateli zaslán e-mail s upozorněním na možnost prodloužení přístupu k účtu na on-line produkty o dalších 12 měsíců. Toto upozornění bude mít registrovaný uživatel také viditelné čtyři týdny před uplynutím 12 měsíčního přístupu při každém přihlášení na web http://www.nlfnorm.cz/informacni-portal. Kliknutím na tlačítko “pokračovat v přístupu dalších 12 měsíců” bude opět automaticky e-mailem zasláno potvrzení objednávky a zálohová faktura a tím prodlouženo trvání smluvního vztahu mezi poskytovatelem a registrovaným uživatelem vzniklého dle odst. 2.7.  těchto obchodních podmínek.

6. DALŠÍ UJEDNÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN

6.1. Smlouva na on-line produkty ITC a tyto obchodní podmínky se nevztahují na služby Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „ÚNMZ“) a České agentury pro standardizaci (dále jen „ČAS“) na poskytování českých technických norem.  

6.2.  On-line produkty mají informativní charakter a nenahrazují profesionální rešerše k určité problematice zpracované odborníkem. S ohledem na výše uvedené, dále na způsob zadání a vyhledávání informací registrovaným uživatelem prostřednictvím on-line produktů, se vylučuje právní úprava případné náhrady škody podle ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoníkem tzn. případná škoda či nemajetková újma způsobená užitím obsahu on-line produktu.

6.3. Při registraci se zákazník zavazuje uvádět pravdivé a správné daje. Údaje uvedené zákazníkem v objednávce jsou poskytovatelem považovány za pravdivé a správné a poskytovatel tyto poskytnuté údaje je použije pro realizaci/plnění uzavřené smlouvy na on-line produkty.

6.4. Pokud je zákazník podnikatel, má se za to že registraci a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností a smlouva na on-line produkty je uzavřena mezi podnikateli.

6.5. Zákazník bere na vědomí, že vzhledem k charakteru poskytované služby, přístupu k on-line produktu, po zaplacení zálohové faktury a aktivaci přístupu k on-line produktu, nemá v souladu s ustanovením § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právo na odstoupení od smlouvy na on-line produkty.

6.6. Veškeré podrobnosti a prezentace týkající se obsahu jednotlivých on-line produktů, četnosti jejich aktualizací včetně možnosti nahlížení do demo verzí jsou u každého on-line produktu veřejně umístěny v rámci jeho nabídky.

6.7. Poskytovatel se zavazuje, že údaje, které mu byly sděleny zákazníkem při uzavírání smlouvy na on-line produkty nebudou poskytnuty bez předchozího souhlasu zákazníka  třetím osobám.

6.8. Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, se řídí platnou a účinnou právní úpravou.

6.9. Zákazníka informujeme, pokud by měl zájem o zasílání informací ITC a obchodních sdělení ITC (marketingové účely ITC), ITC tak učiní až na základě uděleného zvláštního souhlasu zákazníka se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely ITC. Souhlas s použitím údajů pro marketingové účely ITC je umístěn v příslušné sekci pro registraci příp. správu již funkčního uživatelského účtu na www.nlfnorm.cz a kliknutím „souhlasím“ potvrdíte, že souhlasíte s použitím údajů pro marketingové účely ITC. Pokud si budete přát, můžete udělený souhlas se zpracováním osobních údjů pro marketingové účely ITC kdykoli odvolat. Informace o způsobu odvolání tohoto souhlasu naleznete v příslušné sekci pro správu svého uživatelského účtu na www.nlfnorm.cz.

7.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Pokud vztah související s přístupem a užitím on-line produktu nebo založený smlouvou na on-line produkty obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že tento vztah a otázky přímo neupravené  smlouvou na on-line produkty a z této smlouvy plynoucí, se řídí českým právem, zejména úpravou obsaženou v z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Smlouva na on-line produkty se řídí výhradně a je vykládána podle zákonů České republiky. K projednání jakéhokoli sporu vyplývajícího ze smlouvy na on-line produkty nebo souvisejících s touto smlouvou, včetně případného sporu o její existenci, platnosti nebo ukončení, které nebudou smluvní strany schopné vyřešit smírně, je příslušný soud v České republice. Smluvní strany se dohodly, že k projednání těchto sporů je místně příslušný Okresní soud ve Zlíně.

7.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek.

7.4. Tyto obchodní podmínky je poskytovatel oprávněn v případě potřeby jednostranně změnit. O takovéto změně bude zákazník vždy s dostatečným časovým předstihem písemně nebo elektronicky emailem anebo na internetových stránkách www.nlfnorm.cz informován. V případě nesouhlasu se změnou obchodních podmínek, zákazník, registrovaný uživatel, se může obrátit na poskytovatele a smlouvu na on-line produkty z tohoto důvodu ukončit.

 Ve Zlíně dne 10.05.2018

 

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím