Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»OSTATNÍ OBLASTI»Materiály ve styku s potravinami»Novinky - Materiály ve styku s potravinami

Novinky - Materiály ve styku s potravinami

aktualizace  25. 11. 2022
Právní předpisy ES pro styk s potravinami

(EU) 2022/1616
konsolidované  znění včetně
opravy z 21. 9. 2022

Nařízení Komise o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o zrušení nařízení (ES) č. 282/2008 
// Přechodná ustanovení viz článek 31, zvláštní přechodná ustanovení viz článek 32, částečná použitelnost viz článek 33


aktualizace  26. 10. 2022 bez změn
aktualizace  26. 9. 2022
Právní předpisy ES pro styk s potravinami

(EU) 2022/1616
ve znění
opravy z 21. 9. 2022

Nařízení Komise o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o zrušení nařízení (ES) č. 282/2008 
// Přechodná ustanovení viz článek 31, zvláštní přechodná ustanovení viz článek 32, částečná použitelnost viz článek 33

(ES)282/2008

(en, sk)
(aktuální znění)
bude zrušeno
10. 10. 2022

Nařízení Komise (ES) o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES) č. 2023/2006
/ (EU)2015/1906) mění článek 6 odst. 1 - upravuje odkaz na postup pro přijímání rozhodnutí v nařízení č. 282/2008aktualizace  25. 8. 2022 bez změn
aktualizace 22. 7. 2022 bez změn

aktualizace 27. 6. 2022
Právní předpisy SR pro materiály ve styku s potravinami

č. 152/1995 Z.z.
(znění bez změny
zákonem
č. 211/2022 Z.z.)

Zákon Národnej rady Slovenska o potravinách
// změna č. 211/2022 Z.z. se použije od 1. 7. 2022

aktualizace 31. 5. 2022 bez změn
aktualizace 27. 4. 2022 bez změn
aktualizace 25. 3. 2022 bez změn
aktualizace 24. 2. 2022 bez změn
aktualizace 28. 1. 2022 bez změn
aktualizace 22. 12. 2021 bez změn
aktualizace 29. 11. 2021 bez změn
aktualizace 27. 10. 2021 bez změn
aktualizace 30. 9. 2021 bez změn
aktualizace 27. 8. 2021 bez změn
aktualizace 28. 7. 2021 bez změn
aktualizace 29. 6. 2021 bez změn
aktualizace 28. 5. 2021 bez změn
aktualizace 27. 4. 2021 bez změn
aktualizace 27. 4. 2021 bez změn
aktualizace 29. 3. 2021 bez změn
aktualizace 26. 2. 2021 bez změn
aktualizace 27. 1. 2021
Právní předpisy ČR pro materiály ve styku s potravinami

č. 258/2000 Sb.
(znění ve znění změny
č. 205/2020 Sb.)

Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
// novela zákona zákonem č. 205/2020 Sb. zavádí oznamovací povinnost týkající se zahájení, změny nebo ukončení činnosti pro výrobce, distributory a dovozce materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami,  nesplnění této povinnosti podat oznámení bude sankcionováno pokutou 3 mil Kč, pro distributora materiálů a předmětů pro styk s potravinami navrhuje stejné povinnosti jako pro výrobce a dovozce,  pro oblast materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami navrhuje jako koordinátora Ministerstvo zdravotnictví, tato povinnost vznikla zejména z důvodu efektivního provádění úředních kontrol a povinnosti vypracovat a vést evidenci provozovatelů podléhající státnímu zdravotnímu dozoru v oblasti materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami, zákon č. platí 205/2020 Sb. od 1. 5. 2020
/ změna zákonem č. 544/2020 Sb. se použije od 1. 2. 2021

aktualizace 29. 12. 2020 bez změn
aktualizace 25. 11. 2020 bez změn
aktualizace 29. 10. 2020
Právní předpisy ES pro styk s potravinami
Právní předpisy ČR pro materiály ve styku s potravinami
Právní předpisy SR pro materiály ve styku s potravinami
doplněno nové konsolidované znění nařízení Komise (EU) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami  (EU)10/2011 v pdf formátu z 23. 9. 2020 včetně změny (EU)2020/1245

aktualizace 29. 9. 2020
Právní předpisy ES pro styk s potravinami
Právní předpisy ČR pro materiály ve styku s potravinami
Právní předpisy SR pro materiály ve styku s potravinami

(EU)10/2011
konsolidované znění
v pdf z 29. 8. 2019
bez změny
 (EU)2020/1245
oprava: (EU)2019/988
z 18. 6. 2019 se týká francouzského znění

Nařízení Komise (ES) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
/ změna  nařízením č. (EU)2018/213) bude použitelná od 6. 9. 2018 a týká se omezení bisfenolu A v lacích a nátěrových hmotách určených pro styk s potravinami
/ změna č. (EU)2018/831 doplňuje přílohu č. I
/změna č. (EU)2019/37 mění a opravuje nařízení PIM
/ změna č. (EU)2019/1338 mění přílohu č. I nařízení PIM, použije se od 29. 8. 2019
/ změna č. (EU)2020/1245 se použije od 23. 9.2020, materiály a předměty z plastů, které jsou v souladu s PIM nařízením ve znění platném před 23. 9. 2020 a které byly poprvé uvedeny na trh před 23. březnem 2021, mohou být nadále uváděny na trh až do 23 září 2022 a mohou na trhu zůstat do vyčerpání zásob


aktualizace 27. 8. 2020 bez změny
aktualizace 22. 7. 2020 bez změny
aktualizace 26. 6. 2020 bez změny
aktualizace 30. 5. 2020
Právní předpisy ČR pro materiály ve styku s potravinami

258/2000 Sb.
(znění ve znění změny č. 205/2020 Sb.)

Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
// novela zákona zákonem č. 205/2020 Sb. zavádí oznamovací povinnost týkající se zahájení, změny nebo ukončení činnosti pro výrobce, distributory a dovozce materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami,  nesplnění této povinnosti podat oznámení bude sankcionováno pokutou 3 mil Kč, pro distributora materiálů a předmětů pro styk s potravinami navrhuje stejné povinnosti jako pro výrobce a dovozce,  pro oblast materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami navrhuje jako koordinátora Ministerstvo zdravotnictví, tato povinnost vznikla zejména z důvodu efektivního provádění úředních kontrol a povinnosti vypracovat a vést evidenci provozovatelů podléhající státnímu zdravotnímu dozoru v oblasti materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami, platí od 1. 5. 2020)


aktualizace 27. 4. 2020
Právní předpisy ES pro styk s potravinami

(ES)1935/2004

(en, sk)
(znění včetně změny č. (EU)2019/1381)

 

Nařízení EP a Rady (ES) o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic č. 80/590/EHS a č. 89/109/EHS
aktualizace 19. 3. 2020 bez změny
aktualizace 27. 2. 2020 bez změny
aktualizace 27. 1. 2020 bez změny
aktualizace 18. 12. 2019 bez změny
aktualizace 28. 11. 2019 bez změny
aktualizace 31. 10. 2019 bez změny
aktualizace k 2019-09-26
Právní předpisy ES pro styk s potravinami
Právní předpisy ČR pro materiály ve styku s potravinami
Právní předpisy SR pro materiály ve styku s potravinami
doplněna změna nařízení (ES) č. 1935/2004 (EU)2019/1381
doplněno nové konsolidované znění nařízení Komise (EU) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (EU)10/2011
v pdf formátu z 29. 8. 2019

Právní předpisy ES pro styk s potravinami
Právní předpisy ČR pro materiály ve styku s potravinami
Právní předpisy SR pro materiály ve styku s potravinami

(EU)10/2011
konsolidované znění
v pdf
z 8. 7. 2019

oprava: (EU)2019/988
z 18. 6. 2019 se týká francouzského znění

(en, sk)


 

Nařízení Komise (EU) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
// změna nařízením č. (EU)2016/1416 napravuje určité chyby v textu a dvojznačnosti, s ohledem na dostupné vědecké informace zohledňuje používání dalších látek  pro styk s potravinami
// změna nařízením č. (EU)2017/752  mění přílohy I až IV:

 • v příloze I jsou u některých položek odstraněny poznámky, protože jsou již dostupné přiměřené metody zkoušky migrace a byly stanoveny specifické migrační limity
 • zohledňuje vědecká stanoviska u látek označených jako materiál určený pro styk s potravinami: č. 142, č. 168, č. 202, č. 387, č. 462, č. 467, č. 481, č. 502, č. 662, č. 779,
  č. 1062, č. 1007, č. 1016, č. 1030, č. 1055, č. 1060, č. 1062,
 • příloha II nově uvádí limit migrace pro nikl z plastů určenýchpro stky s potravinami
 • v příloze III ujasňuje text bodu 4 přílohy III pro kombinaci reprezentativních simulantů pro různé druhy potravin, které by se měly použít pro zkoušky celkové migrace
 • v příloze IV ujasňuje odkaz na nejvyšší poměr povrchu ku objemu, pro který byla ověřena shoda výsledků zkoušek migrace a  soulad se specifickými migračními limity
 • materiály a předměty z plastů,které jsou v souladu s nařízením PIM ve znění platném před vstupem nařízení č. (EU)2017/752 v platnost, mohou být uváděny na trh do 19. května 2018 a mohou na trhu zůstat do vyčerpání zásob
/ nařízením č. (EU)2018/79  se od 8. 2. 2018 mění příloha I nařízení (EU) č. 10/2011
(EU) 2018/213
/ nařízení č. (EU)2018/213 se týká použití bisfenolu A v lacích a nátěrových hmotách určených pro styk s potravinami a použití uvedené látky v materiálech z plastů určených pro styk s potravinami

/ (EU)2018/831 (en, sk)

- směs 2,4-bis(1,1-dimethylpropyl)fenyltriesterů a 4-(1,1-dimethylpropyl)fenyl triesterů kyseliny fosforité;

- 1,2,3,4-tetrahydronaftalen-2,6-dikarboxylová kyselina, dimethylester;

- [3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilan
/ změna č. (EU)2019/37 mění a opravuje nařízení PIM
/ oprava (EU)2019/988  se týká pouze francouzského znění nařízení PIM
/ změna č. (EU)2019/1338 mění přílohu č. I nařízení PIM, použije se od 29. 8. 2019


aktualizace k 2019-08-22
Právní předpisy ES pro styk s potravinami
Právní předpisy ČR pro materiály ve styku s potravinami
Právní předpisy SR pro materiály ve styku s potravinami

 

(EU)10/2011
konsolidované znění
v pdf z 19. 5. 2019 bez změny (EU)2019/1338

oprava: (EU)2019/988
z 18. 6. 2019 se týká francouzského znění

(en, sk)


 

Nařízení Komise (EU) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
// změna nařízením č. (EU)2016/1416 napravuje určité chyby v textu a dvojznačnosti, s ohledem na dostupné vědecké informace zohledňuje používání dalších látek  pro styk s potravinami
// změna nařízením č. (EU)2017/752  mění přílohy I až IV:

 • v příloze I jsou u některých položek odstraněny poznámky, protože jsou již dostupné přiměřené metody zkoušky migrace a byly stanoveny specifické migrační limity
 • zohledňuje vědecká stanoviska u látek označených jako materiál určený pro styk s potravinami: č. 142, č. 168, č. 202, č. 387, č. 462, č. 467, č. 481, č. 502, č. 662, č. 779,
  č. 1062, č. 1007, č. 1016, č. 1030, č. 1055, č. 1060, č. 1062,
 • příloha II nově uvádí limit migrace pro nikl z plastů určenýchpro stky s potravinami
 • v příloze III ujasňuje text bodu 4 přílohy III pro kombinaci reprezentativních simulantů pro různé druhy potravin, které by se měly použít pro zkoušky celkové migrace
 • v příloze IV ujasňuje odkaz na nejvyšší poměr povrchu ku objemu, pro který byla ověřena shoda výsledků zkoušek migrace a  soulad se specifickými migračními limity
 • materiály a předměty z plastů,které jsou v souladu s nařízením PIM ve znění platném před vstupem nařízení č. (EU)2017/752 v platnost, mohou být uváděny na trh do 19. května 2018 a mohou na trhu zůstat do vyčerpání zásob
/ nařízením č. (EU)2018/79  se od 8. 2. 2018 mění příloha I nařízení (EU) č. 10/2011
(EU) 2018/213
/ nařízení č. (EU)2018/213 se týká použití bisfenolu A v lacích a nátěrových hmotách určených pro styk s potravinami a použití uvedené látky v materiálech z plastů určených pro styk s potravinami

/ (EU)2018/831 (en, sk)

- směs 2,4-bis(1,1-dimethylpropyl)fenyltriesterů a 4-(1,1-dimethylpropyl)fenyl triesterů kyseliny fosforité;

- 1,2,3,4-tetrahydronaftalen-2,6-dikarboxylová kyselina, dimethylester;

- [3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilan
/ změna č. (EU)2019/37 mění a opravuje nařízení PIM
/ oprava (EU)2019/988  se týká pouze francouzského znění nařízení PIM

/ změna č. (EU)2019/1338 mění přílohu č. I nařízení PIM, použije se od 29. 8. 2019


aktualizace k 2019-07-17
Právní předpisy ES pro styk s potravinami
doplněna oprava (EU)2019/988  se týká pouze francouzského znění nařízení PIM

aktualizace k 2019-06-27 bez změn
aktualizace k 2019-05-28
Právní předpisy SR pro materiály ve styku s potravinami

č. 152/1995 Z.z.
(aktuální znění)

Zákon Národnej rady Slovenska o potravinách
/ od 1. 5. 2019 platí změna zákonem č. 91/2019 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

aktualizace k 2019-04-26
Právní předpisy ES pro styk s potravinami
Právní předpisy ČR pro materiály ve styku s potravinami
Právní předpisy SR pro materiály ve styku s potravinami
Posuzování materiálů pro styk s potravinami
doplněno konsolidované znění nařízení PIM v pdf formátu z 31. 1. 2019: (EU)10/2011 včetně změny
(EU)2019/37

aktualizace k 2019-03-26 bez změn
aktualizace k 2019-02-21 bez změn
aktualizace k 2019-01-30
Právní předpisy ES pro styk s potravinami
Právní předpisy ČR pro materiály ve styku s potravinami
Právní předpisy SR pro materiály ve styku s potravinami
doplněna změna nařízení PIM: č. (EU)2019/37 mění a opravuje nařízení PIM

č. 258/2000 Sb.
(v aktuálním znění)

Připravuje se:
novela zákona
o ochraně veřejného zdraví


Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
// novela zákona o ochraně zdraví navrhuje zavést oznamovací povinnost týkající se zahájení, změny nebo ukončení činnosti pro výrobce, distributory a dovozce materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami,  nesplnění této povinnosti podat oznámení bude sankcionováno pokutou 3 mil Kč, pro distributora materiálů a předmětů pro styk s potravinami navrhuje stejné povinosti jako pro výrobce a dovozce,  pro oblast materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami navrhuje jako koordinátora Ministerstvo zdravotnictví
stav: připomínkové řízení ukončeno


aktualizace k 2018-12-20 bez změn
aktualizace k 2018-11-27 bez změn
aktualizace k 2018-10-25 bez změn
aktualizace k 2018-09-27
Právní předpisy ES pro styk s potravinami
Právní předpisy ČR pro materiály ve styku s potravinami
Právní předpisy SR pro materiály ve styku s potravinami
doplněno konsolidované znění nařízení PIM v pdf formátu z 14. 9. 2018: (EU)10/2011 včetně změny č. (EU)2018/831, č. (EU)2018/213 (en, sk)

aktualizace k 2018-08-29 - bez změn
aktualizace k 2018-07-19
Právní předpisy ES pro styk s potravinami
Právní předpisy ČR pro materiály ve styku s potravinami
Právní předpisy SR pro materiály ve styku s potravinami
doplněno konsolidované znění nařízení PIM v pdf formátu z 26. 6. 2018: 10/2011 včetně změny č. (EU)2018/831, bez změny č. (EU)2018/213 (en, sk)

2018-06-19
2018/852 (en, sk) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/852, ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

aktualizace k 2018-05-30 bez změn
aktualizace k 2018-04-25
Právní předpisy ES pro styk s potravinami
Právní předpisy ČR pro materiály ve styku s potravinami
Právní předpisy SR pro materiály ve styku s potravinami
doplněno konsolidované znění nařízení PIM v pdf formátu: 10/2011 (PIM)(konsolidované znění v pdf z 8. 2. 2018 znění včetně změny č. (EU)2018/79)

aktualizace k 2018-03-21 bez změn
aktualizace k 2018-02-21
Právní předpisy ES pro styk s potravinami
Právní předpisy ČR pro materiály ve styku s potravinami
Právní předpisy SR pro materiály ve styku s potravinami
Posuzování materiálů pro styk s potravinami
doplněno konsolidované znění nařízení PIM z 8. 2. 2018

10/2011
(PIM)
(konsolidované znění v html
z 8. 2. 2018
znění
včetně změny
č.(EU)2018/79)
(en, sk)

/  změna (EU)2018/213 se použije od
6. 9. 2018

Nařízení Komise (ES) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
// změna nařízením č. (EU)2016/1416 napravuje určité chyby v textu a dvojznačnosti, s ohledem na dostupné vědecké informace zohledňuje používání dalších látek  pro styk s potravinami
// změna nařízením č. (EU)2017/752  mění přílohy I až IV:

 • v příloze I jsou u některých položek odstraněny poznámky, protože jsou již dostupné přiměřené metody zkoušky migrace a byly stanoveny specifické migrační limity
 • zohledňuje vědecká stanoviska u látek označených jako materiál určený pro styk s potravinami: č. 142, č. 168, č. 202, č. 387, č. 462, č. 467, č. 481, č. 502, č. 662, č. 779,
  č. 1062, č. 1007, č. 1016, č. 1030, č. 1055, č. 1060, č. 1062,
 • příloha II nově uvádí limit migrace pro nikl z plastů určenýchpro stky s potravinami
 • v příloze III ujasňuje text bodu 4 přílohy III pro kombinaci reprezentativních simulantů pro různé druhy potravin, které by se měly použít pro zkoušky celkové migrace
 • v příloze IV ujasňuje odkaz na nejvyšší poměr povrchu ku objemu, pro který byla ověřena shoda výsledků zkoušek migrace a  soulad se specifickými migračními limity
 • materiály a předměty z plastů,které jsou v souladu s nařízením PIM ve znění platném před vstupem nařízení č. (EU)2017/752 v platnost, mohou být uváděny na trh do 19. května 2018 a mohou na trhu zůstat do vyčerpání zásob
/ nařízením č. (EU)2018/79  se od 8. 2. 2018 mění příloha I nařízení (EU) č. 10/2011
(EU) 2018/213
/ nařízení č. (EU)2018/213 se týká použití bisfenolu A v lacích a nátěrových hmotách určených pro styk s potravinami a použití uvedené látky v materiálech z plastů určených pro styk s potravinami


aktualizace k 2018-01-29
Právní předpisy ES pro styk s potravinami
Právní předpisy ČR pro materiály ve styku s potravinami
Právní předpisy SR pro materiály ve styku s potravinami
doplněna změna nařízení 10/2011 (nařízení PIM): nařízením Komise  č. (EU)2018/79, které mění přílohu č. 1 nařízení PIM a to od 8. 2. 2018

aktualizace k 2017-12-21 bez změn
aktualizace k 2017-11-22 bez změn
aktualizace k 2017-10-26 bez změn
aktualizace k 2017-09-26 bez změn
aktualizace k 2017-08-21 bez změn
aktualizace k 2017-07-12 bez změn

aktualizace k 2017-06-16
Právní předpisy ES pro styk s potravinami
Právní předpisy ČR pro materiály ve styku s potravinami
Právní předpisy SR pro materiály ve styku s potravinami
doplněno konsolidované znění z 19. 5. 2017 nařízení 10/2011 (PIM) včetně změny č.(EU)2017/752)(en, sk)

aktualizace k 2017-05-25
Právní předpisy ES pro styk s potravinami
Právní předpisy ČR pro materiály ve styku s potravinami
Právní předpisy SR pro materiály ve styku s potravinami

10/2011
(PIM)
(konsolidované znění z 14. 9. 2016 znění bez změny
č.(EU)2017/752)
(en, sk)

Nařízení Komise (ES) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
// změna nařízením č. (EU)2016/1416 napravuje určité chyby v textu a dvojznačnosti, s ohledem na dostupné vědecké informace zohledňuje používání dalších látek  pro styk s potravinami
// změna nařízením č. (EU)2017/752  mění přílohy I až IV:

 • v příloze I jsou u některých položek odstraněny poznámky, protože jsou již dostupné přiměřené metody zkoušky migrace a byly stanoveny specifické migrační limity
 • zohledňuje vědecká stanoviska u látek označených jako materiál určený pro styk s potravinami: č. 142, č. 168, č. 202, č. 387, č. 462, č. 467, č. 481, č. 502, č. 662, č. 779,
  č. 1062, č. 1007, č. 1016, č. 1030, č. 1055, č. 1060, č. 1062,
 • příloha II nově uvádí limit migrace pro nikl z plastů určenýchpro stky s potravinami
 • v příloze III ujasňuje text bodu 4 přílohy III pro kombinaci reprezentativních simulantů pro různé druhy potravin, které by se měly použít pro zkoušky celkové migrace
 • v příloze IV ujasňuje odkaz na nejvyšší poměr povrchu ku objemu, pro který byla ověřena shoda výsledků zkoušek migrace a  soulad se specifickými migračními limity
 • materiály a předměty z plastů,které jsou v souladu s nařízením PIM ve znění platném před vstupem nařízení č. (EU)2017/752 v platnost, mohou být uváděny na trh do 19. května 2018 a mohou na trhu zůstat do vyčerpání zásob

aktualizace k 2017-04-24 bez změn

aktualizace k 2017-02-16
Právní předpisy ES pro styk s potravinami
doplněno:
 

2017/84

(en,sk)

Doporučení Komise (EU) 2017/84 o monitorování uhlovodíků minerálního oleje v potravinách a v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami


aktualizace k 2017-01-27: nové předpisy, které jsou předmětem zájmu této kapitoly, nebyly zjištěny

aktualizace k 2016-11-23
Posuzování materiálů pro styk s potravinami
přepracovaná kapitola, doplněno informace ohledně členění oblasti pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami na harmonizovanou a neharmonizovanou; doplněny obecné a zvláštní požadavky; informace pro označování; sledovatelnost; seznam povolených nanolátek; doplněn seznam evropských rezolucí, pokynů a technických dokumentů, které vydává Rada Evropy pro neharmonizovanou oblast, tyto předpisy pro neharmonizovanou oblast  používají i profesní svazy a pokud byly k dispozici, jsou hypertextově propojeny a lze je otevírat.

aktualizace k 2016-10-20
Posuzování materiálů pro styk s potravinami
Právní předpisy ES pro styk s potravinami
Právní předpisy ČR pro materiály ve styku s potravinami
Právní předpisy SR pro materiály ve styku s potravinami
doplněno konsolidované znění z 14. 9. 2016 nařízení č. 10/2011  včetně změny nařízením č. (EU)2016/1416)

aktualizace k 2016-09-22
Posuzování materiálů pro styk s potravinami
doplněno znění nařízení č. 10/2011  o změnu nařízením č. (EU)2016/1416), která platí od 14. 9. 2016

aktualizace k 2016-08-26
Právní předpisy ES pro styk s potravinami
doplněna změna a oprava  nařízení Komise (ES) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami č. 10/2011: nařízením č.  (EU)2016/1416)
změna nařízením č. (EU)2016/1416 napravuje určité chyby v textu a dvojznačnosti, s ohledem na dostupné vědecké informace zohledňuje používání dalších látek  pro styk s potravinami

aktualizace k 2016-08-17
nové předpisy, které jsou předmětem zájmu této kapitoly, nebyly zjištěny
aktualizace k 2016-07-22
nové předpisy, které jsou předmětem zájmu této kapitoly, nebyly zjištěny
aktualizace k 2016-06-17
nové předpisy, které jsou předmětem zájmu této kapitoly, nebyly zjištěny
aktualizace k 2016-05-23
nové předpisy, které jsou předmětem zájmu této kapitoly, nebyly zjištěny
aktualizace k 2016-04-21
nové předpisy, které jsou předmětem zájmu této kapitoly, nebyly zjištěny
aktualizace k 2016-03-16
nové předpisy, které jsou předmětem zájmu této kapitoly, nebyly zjištěny
aktualizace k 2016-02-16
nové předpisy, které jsou předmětem zájmu této kapitoly, nebyly zjištěny
aktualizace k 2016-01-13
nové předpisy, které jsou předmětem zájmu této kapitoly, nebyly zjištěny
aktualizace k 2015-12-16
nové předpisy, které jsou předmětem zájmu této kapitoly, nebyly zjištěny

aktualizace k 2015-11-19
Právní předpisy ES pro styk s potravinami 

282/2008

(en, sk)
(v aktuálním znění včetně změny (EU)2015/1906)

Nařízení Komise (ES) o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES) č. 2023/2006

/ (EU)2015/1906) mění článek 6 odst. 1 - upravuje odkaz na postup pro přijímání rozhodnutí v nařízení
č. 282/2008


aktualizace k 2015-10-19
nové předpisy, které jsou předmětem zájmu této kapitoly, nebyly zjištěny
Právní předpisy ES pro styk s potravinami
doplněno aktuální znění nařízení Komise (ES) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (nařízení PIM): 10/2011

aktualizace k 2015-08-19
nové předpisy, které jsou předmětem zájmu této kapitoly, nebyly zjištěny

aktualizace k 2015-04-13
Právní předpisy ES pro styk s potravinami
Vydána oprava k nařízení č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím