Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»OSTATNÍ OBLASTI»Obuvnický průmysl»Novinky - Obuvnický průmysl

Novinky - Obuvnický průmysl

24. 2. 2023 bez změn

23. 1. 2023
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv

doplněno konsolidované znění nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 v pdf formátu z 17. 12. 2022 včetně změny (EU)2021/2204
28. 12. 2022
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv

doplněno konsolidované znění nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 v html formátu z 17. 12. 2022 včetně změny (EU)2021/2204;
doplněno konsolidované znění směrnice EP a Rady 2009/48/ES v pdf formátu z 5. 12. 2022 včetně změny (EU)2021/903
Právní předpisy ČR pro obuv

č. 62/2015 Sb.
(aktuální znění)
zrušena 22. 12. 2022 zákonem
č. 375/2022 Sb.

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích

č. 375/2022 Sb.

Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro


25. 11. 2022
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv

doplněno konsolidované znění nařízení REACH v pdf formátu z 14. 10. 2022 včetně změny (EU)2022/477

27. 10. 2022
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv

doplněno konsolidované znění nařízení REACH v html formátu z 14. 10. 2022 včetně změny (EU)2022/477

26. 9. 2022 bez změn
25. 8. 2022
Právní předpisy ES pro obuv
doplněno aktuální znění směrnice EP a Rady 2009/48/ES v pdf formátu z 5. 7. 2022

22. 7. 2022
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv

doplněno konsolidované znění nařízení REACH v pdf formátu z 1. 5. 2022 bez změny (EU)2022/477

27. 6. 2022
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv

doplněno konsolidované znění nařízení REACH v html formátu z 1. 5. 2022 bez změny (EU)2022/477
Právní předpisy ČR pro obuv
doplněno nařízení vlády č. 121/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

31. 5. 2022 bez změn
27. 4. 2022
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv
doplněny změny nařízení REACH:
nařízení Komise č. (EU)2022/477, kterým se mění přílohy VI až X nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (použije se od 14. 10. 2022);
nařízení Komise č. (EU)2022/586, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (použije se od 1. 5. 2022)

24. 3. 2022 bez změn
24. 2. 2022 bez změn
27. 1. 2022
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv

doplněno konsolidované znění nařízení REACH v pdf formátu z 1. 3. 2022 včetně změn (EU)2021/2030
(EU)2021/2045(EU)2021/2204

22. 12. 2021
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv

doplněno konsolidované znění nařízení REACH v pdf formátu z 8. 1. 2022 bez změn (EU)2021/2030
(EU)2021/2045(EU)2021/2204 (změna (EU)2021/2045 se použije od 14. 12. 2021, změna (EU)2021/2030 se použije od 12. 12. 2023 použitelnost, částečná použitelnost (EU)2021/2204 viz článek 2

29. 11. 2021
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv

č. (ES)1907/2006
nařízení REACH
konsolidované znění 
pdf formátu 
z 1. 10. 2021
bez změny (EU)2021/2030, (EU)2021/2045

Nařízení EP a Rady (ES) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
/ změna (EU)2021/1199 se použije od 10. 8. 2022
/ změna (EU)2021/979 se použije od 8. 1. 2022
/ změna (EU)2021/1297 se použije od 25. 8. 2021
/ změna (EU)2021/2030 se použije od 12. 12. 2021
/ změna (EU)2021/2045 se použije od 14. 12. 2021
27. 10. 2021
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv

doplněno konsolidované znění z 1. 10. 2021 nařízení REACH v pdf formátu

30. 9. 2021

Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv

doplněno konsolidované znění z 25. 8. 2021 nařízení REACH v pdf formátu

27. 8. 2021

Právní předpisy ES pro obuv

Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv

doplněna změna nařízení REACH: (EU)2021/1297 (použije se od 25. 8. 2021)

28. 7. 2021

Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv

č. (ES)1907/2006
nařízení REACH
konsolidované znění 
pdf formátu 
z 5. 7. 2021
bez změny 

(EU)2021/979 
a změny 
(EU)2021/1199

Nařízení EP a Rady (ES) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
/ změna (EU)2021/1199 se použije od 10. 8. 2022
/ změna (EU)2021/979 se použije od 8. 1. 2022
29. 6. 2021
Právní předpisy ES pro obuv
doplněna změna směrnice Komise č. (EU)2021/903, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES, pokud jde o zvláštní limitní hodnoty pro anilin v některých hračkách (použije se od 5. 12. 2022)

28. 5. 2021
Právní předpisy ES pro obuv
doplněno aktuální znění směrnice EP a Rady 2009/48/ES v pdf  formátu z 21. 5. 2021 včetně změn (EU)2019/1922 a (EU)2019/1929
27. 4. 2021 bez změn
29. 3. 2021
Právní předpisy ČR pro obuv

č. 86/2011 Sb. 
(aktuální znění
bez změny
č. 137/2021 Sb.)

Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky
// změna nařízením vlády č. 222/2019 Sb. , účinnost nařízení vlády č. 222/2019 Sb. od 18. 11. 2019
// změna č.  137/2021 Sb. se použije od 20. 5. 2021

č. 268/2014 Sb.
ve znění změny

č. 90/2021 Sb.

Zákon  o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
// změna č.  90/2021 Sb. se použije od 26. 5. 2021

č. 54/2015 Sb.
bude zrušeno
26. 5. 2021
zákonem
č. 89/2021 Sb.

Nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky
// Zdravotnický prostředek uvedený na trh před dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení
(tj. 1. 4. 2015)  podle dosavadních právních předpisů se považuje za zdravotnický prostředek uvedený na trh v souladu s tímto nařízením.


26. 2. 2021
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv

doplněno konsolidované znění nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006, ve formátu pdf z 15. 2. 2021
včetně změny  (EU)2021/57

27. 1. 2021
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv

doplněno konsolidované znění nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006, ve formátu pdf z 1. 1. 2021
Právní předpisy ČR pro obuv

č. 22/1997 Sb.
(aktuální znění)

Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
/ změna zákonem č. 526/2020 Sb. se použije od 1. 1. 2021

29. 12. 2020
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv

doplněno konsolidované znění nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006, ve formátu html z 1. 1. 2021

26. 11. 2020 bez změn
29. 10. 2020 bez změn
29. 9. 2020
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv

č. (ES)1907/2006
nařízení REACH
konsolidované znění
pdf formátu
z 24. 8. 2020 bez změny: 
(EU)2019/1148,

 (EU)2020/878

Nařízení EP a Rady (ES) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
// změna č. (EU)2020/878 se použije  od 1. 1. 2021 a nahradí nařízení (EU)2015/830

27. 8. 2020
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv

doplněna změna nařízení REACH: nařízením Komise č. (EU)2020/1149, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o diisokyanáty (použije se od 24. 8. 2020)

22. 7. 2020
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv

doplněno nařízení Komise č. (EU)2020/878, kterým se mění příloha II nařízení EP  a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (použije se od 1. 1. 2021 a nahradí nařízení (EU)2015/830)
25. 6. 2020
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv

č. (ES)1907/2006
nařízení REACH
konsolidované znění
v pdf formátu
z 28. 4. 2020 bez změny: (EU)2019/1148

Nařízení EP a Rady (ES) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

/ Nařízením Komise č. 301/2014 se mění příloha XVII od 1. května 2015 (doplňuje položku 47 přílohy XVII týkající se sloučenin šestimocného chromu o další tři odstavce, které omezují obsah šestimocného chromu u kožených výrobků, u výrobků obsahujících kožené části, přicházejících do styku s lidskou kůží, koncentrace šestimocného chromu nesmí být v celkové sušině kůže 3 mg/kg nebo vyšší (0,0003 % hmotnostních).
/ změna č. (EU)2016/26 se použije od 3. 2. 2016
/ změna č. (EU)2016/217 se použije od 8. 3. 2016, týká se omezení použití kadmia a jeho sloučenin v nátěrových barvách a v nátěrových barvách s obsahem zinku
/změna č. (EU)2016/863 se týká žíravosti/dráždivosti pro kůži, vážného poškození očí/podráždění očí a akutní toxicity
/ změna nařízením Komise č. (EU)2016/1005 se týká azbestových vláken (chrysotilu), použije se od 13. 7. 2016
/ změna nařízením Komise č. (EU)2016/1017 se týká anorganických amonných solí ve směsích celulózové izolace nebo v předmětech celulózové izolace, použije se od 13. 7. 2016
/ změna nařízením Komise č. (EU) 2016/1688 se týká přílohy  VII nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o senzibilizaci kůže
/ změna nařízením Komise č. (EU)2016/2235 se použije od 2. 1. 2017 - doplňuje v příloze č. XVII novou položku č. 66 - Bisfenol A
/ změna nařízením Komise č.  (EU)2017/227 platí od 3. 2. 2017- doplňuje v příloze č. XVII novou položku č. 67 Bis(pentabromfenyl)ether (dekabromdifenyl ether; dekaBDE)
/ změna nařízením Komise č. (EU)2017/999 se rozšiřuje příloha XIV, která nyní obsahuje 43 SVHC látek, tyto látky se budou používat pouze na základě povolení pro určitá použití
/ změna nařízením Komise č. (EU)2017/1000 se týká zákazu perfluoroktanové kyseliny (PFOA), jejích solí a chemických látek příbuzných PFOA používání při výrobě a uvádění na trh jako složka jiné látky, ve směsi a v předmětu v koncentraci rovné nebo vyšší než 25 ppb PFOA včetně jejích solí nebo 1 000 ppb jedné nebo několika látek příbuzných PFOA
/ změna (EU)2017/1510 se použije od 20. 9. 2017
/ nařízením Komise č. (EU)2018/35 se do přílohy č. XVII doplňuje nová položka č. 70, omezení oktamethylcyklotetrasiloxanu (D4) a dekamethylcyklopentasiloxanu (D5) se týká smývatelných kosmetických přípravků podle nařízení (ES) č. 1223/2009
/ změna nařízením Komise č. (EU)2018/588 doplňuje do přílohy XVII novou položku:
1-methylpyrrolidin-2-on
/ změna nařízením Komise č. (EU)2018/589 ve znění opravy doplňuje o přílohy XVII novou položku: methanol
/ nařízením Komise č.  (EU)2018/675 se mění příloha XVII, pokud jde o látky CMR
/  změna (EU)2018/1513 se použije od 1. 11. 2018
/ změna (EU)2018/1881 se použije  od 1. 1. 2020
/ změna nařízením Komise č. (EU)2018/2005 se týká ftalátů: bis(2-ethylhexyl)- ftalát (DEHP), dibutyl-ftalát (DBP), benzyl-butyl-ftalát (BBP) a diisobutyl-ftalát (DIBP), použije se od 7. 7. 2020
/ změna nařízením Komise č. (EU)2019/957 se použije od 2. 7. 2019
/ změna nařízením Komise č. (EU)2019/1148 se použije od 1. 2. 2021
/ změna nařízením Komise č. (EU)2020/171 se použije od 27. 2. 2020

26. 5. 2020 bez změn
27. 4. 2020
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv

doplněno konsolidované znění nařízení EP a Rady č. (ES)1907/2006 nařízení REACH v pdf formátu z 27. 2. 2020 bez změny: (EU)2019/1148, (EU)2020/507

č. 93/42/EHS

Směrnice Rady o zdravotnických prostředcích
// bude částečně zrušena a nahrazena nařízením EP a Rady č. (EU)2017/745, které se použije od 26. 5. 2020, odchylně viz čl. 123 Vstup v platnost a použitelnost
se změnou nařízení č.
// změnou (EU)2020/561  se účinnost některých ustanovení nařízení (EU)2017/745 odkládá o rok

19. 3. 2020
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv

Označení

Název

č. (ES)1907/2006
nařízení REACH
konsolidované znění
v html formátu
z 27. 2. 2020 bez změny: (EU)2019/1148

Nařízení EP a Rady (ES) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

/ Nařízením Komise č. 301/2014 se mění příloha XVII od 1. května 2015 (doplňuje položku 47 přílohy XVII týkající se sloučenin šestimocného chromu o další tři odstavce, které omezují obsah šestimocného chromu u kožených výrobků, u výrobků obsahujících kožené části, přicházejících do styku s lidskou kůží, koncentrace šestimocného chromu nesmí být v celkové sušině kůže 3 mg/kg nebo vyšší (0,0003 % hmotnostních).
/ změna č. (EU)2016/26 se použije od 3. 2. 2016
/ změna č. (EU)2016/217 se použije od 8. 3. 2016, týká se omezení použití kadmia a jeho sloučenin v nátěrových barvách a v nátěrových barvách s obsahem zinku
/změna č. (EU)2016/863 se týká žíravosti/dráždivosti pro kůži, vážného poškození očí/podráždění očí a akutní toxicity
/ změna nařízením Komise č. (EU)2016/1005 se týká azbestových vláken (chrysotilu), použije se od 13. 7. 2016
/ změna nařízením Komise č. (EU)2016/1017 se týká anorganických amonných solí ve směsích celulózové izolace nebo v předmětech celulózové izolace, použije se od 13. 7. 2016
/ změna nařízením Komise č. (EU) 2016/1688 se týká přílohy  VII nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o senzibilizaci kůže
/ změna nařízením Komise č. (EU)2016/2235 se použije od 2. 1. 2017 - doplňuje v příloze č. XVII novou položku č. 66 - Bisfenol A
/ změna nařízením Komise č.  (EU)2017/227 platí od 3. 2. 2017- doplňuje v příloze č. XVII novou položku č. 67 Bis(pentabromfenyl)ether (dekabromdifenyl ether; dekaBDE)
/ změna nařízením Komise č. (EU)2017/999 se rozšiřuje příloha XIV, která nyní obsahuje 43 SVHC látek, tyto látky se budou používat pouze na základě povolení pro určitá použití
/ změna nařízením Komise č. (EU)2017/1000 se týká zákazu perfluoroktanové kyseliny (PFOA), jejích solí a chemických látek příbuzných PFOA používání při výrobě a uvádění na trh jako složka jiné látky, ve směsi a v předmětu v koncentraci rovné nebo vyšší než 25 ppb PFOA včetně jejích solí nebo 1 000 ppb jedné nebo několika látek příbuzných PFOA
/ změna (EU)2017/1510 se použije od 20. 9. 2017
/ nařízením Komise č. (EU)2018/35 se do přílohy č. XVII doplňuje nová položka č. 70, omezení oktamethylcyklotetrasiloxanu (D4) a dekamethylcyklopentasiloxanu (D5) se týká smývatelných kosmetických přípravků podle nařízení (ES) č. 1223/2009
/ změna nařízením Komise č. (EU)2018/588 doplňuje do přílohy XVII novou položku:
1-methylpyrrolidin-2-on
/ změna nařízením Komise č. (EU)2018/589 ve znění opravy doplňuje o přílohy XVII novou položku: methanol
/ nařízením Komise č.  (EU)2018/675 se mění příloha XVII, pokud jde o látky CMR
/  změna (EU)2018/1513 se použije od 1. 11. 2018
/ změna (EU)2018/1881 se použije  od 1. 1. 2020
/ změna nařízením Komise č. (EU)2018/2005 se týká ftalátů: bis(2-ethylhexyl)- ftalát (DEHP), dibutyl-ftalát (DBP), benzyl-butyl-ftalát (BBP) a diisobutyl-ftalát (DIBP), použije se od 7. 7. 2020
/ změna nařízením Komise č. (EU)2019/957 se použije od 2. 7. 2019
/ změna nařízením Komise č. (EU)2019/1148 se použije od 1. 2. 2021
/ změna nařízením Komise č. (EU)2020/171 se použije od 27. 2. 2020

26. 2. 2020
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv
doplněno konsolidované znění nařízení EP a Rady č. (ES)1907/2006 v pdf z 1. 1. 2020 bez změny (EU)2019/1148(EU)2020/171;

doplněno nařízení Komise č. (EU)2020/171, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (použije se od 27. 2. 2020)

31. 1. 2020
Právní předpisy SR pro obuv

č. 128/2002 Z.z.
(aktuální znění)

Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
// od 1. 1. 2020 se použije změna zákonem č. 371/2019 Z.z.

19. 12. 2019
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv

doplněno konsolidované znění nařízení REACH č. (ES)1907/2006 v pdf formátu z 30. 10. 2019 bez změn: (EU)2018/1881, (EU)2019/1148
28. 11. 2019
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv

doplněna změna nařízení REACH: nařízení Komise č. (EU)2019/1691
31. 10. 2019
byla zaktualizována příručka Předpisy a normy pro obuv  - září 2019
26. 9. 2019
Právní předpisy ČR pro obuv

č. 86/2011 Sb. 
(aktuální znění)

Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky
// změna nařízením vlády č. 222/2019 Sb. , účinnost nařízení vlády č. 222/2019 Sb. od 18. 11. 2019

22. 8. 2019
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv
doplněno konsolidované znění nařízení REACH: č. (ES)1907/2006 v pdf formátu z 2. 7. 2019 bez změny (EU)2018/1881, (EU)2019/1148

18. 7. 2019
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv
doplněna změna nařízení REACH: nařízení Komise č. (EU)2019/1148, které se použije od 1. 2. 2021


27. 6. 2019
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv
doplněna změna nařízení REACH: č. (EU)2019/957, která se použije od 2. 7. 2019

28. 5. 2019 bez změn
30. 4. 2019
Posuzování obuvi
Na webové stránce ECHA je otevřena veřejná konzultace k návrhům na omezení mimo jiné látky také i pro
N, N-dimethylformamidu (EC 200-679-5, CAS 68-12-2). Konzultace bude ukončena 19. června 2019.
26. 3. 2019
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv
doplněno konsolidované znění nařízení REACH: č. (ES)1907/2006 v pdf formátu z 7. 1. 2019 bez změny (EU)2018/1881

21. 2. 2019 bez změn

30. 1. 2019
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv
č. (ES)1907/2006
doplněna změna nařízení REACH  (EU)2018/2005, která se týká  ftalátů: bis(2-ethylhexyl)- ftalát (DEHP), dibutyl-ftalát (DBP), benzyl-butyl-ftalát (BBP) a diisobutyl-ftalát (DIBP), použije se od 7. 7. 2020

20. 12. 2018
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv

č. (ES)1907/2006
nařízení REACH
(konsolidované znění
v pdf formátu
z 1. 12. 2018
bez změny: (EU)2018/1881)

Nařízení EP a Rady (ES) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

/ Nařízením Komise č. 301/2014 se mění příloha XVII od 1. května 2015 (doplňuje položku 47 přílohy XVII týkající se sloučenin šestimocného chromu o další tři odstavce, které omezují obsah šestimocného chromu u kožených výrobků, u výrobků obsahujících kožené části, přicházejících do styku s lidskou kůží, koncentrace šestimocného chromu nesmí být v celkové sušině kůže 3 mg/kg nebo vyšší (0,0003 % hmotnostních).
/ změna č. (EU)2016/26 se použije od 3. 2. 2016
/ změna č. (EU)2016/217 se použije od 8. 3. 2016, týká se omezení použití kadmia a jeho sloučenin v nátěrových barvách a v nátěrových barvách s obsahem zinku
/změna č. (EU)2016/863 se týká žíravosti/dráždivosti pro kůži, vážného poškození očí/podráždění očí a akutní toxicity
/ změna nařízením Komise č. (EU)2016/1005 se týká azbestových vláken (chrysotilu), použije se od 13. 7. 2016
/ změna nařízením Komise č. (EU)2016/1017 se týká anorganických amonných solí ve směsích celulózové izolace nebo v předmětech celulózové izolace, použije se od 13. 7. 2016
/ změna nařízením Komise č. (EU) 2016/1688 se týká přílohy  VII nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o senzibilizaci kůže
/ změna nařízením Komise č. (EU)2016/2235 se použije od 2. 1. 2017 - doplňuje v příloze č. XVII novou položku č. 66 - Bisfenol A
/ změna nařízením Komise č.  (EU)2017/227 platí od 3. 2. 2017- doplňuje v příloze č. XVII novou položku č. 67 Bis(pentabromfenyl)ether (dekabromdifenyl ether; dekaBDE)
/ změna nařízením Komise č. (EU)2017/999 se rozšiřuje příloha XIV, která nyní obsahuje 43 SVHC látek, tyto látky se budou používat pouze na základě povolení pro určitá použití

/ změna nařízením Komise č. (EU)2017/1000 se týká zákazu perfluoroktanové kyseliny (PFOA), jejích solí a chemických látek příbuzných PFOA používání při výrobě a uvádění na trh jako složka jiné látky, ve směsi a v předmětu v koncentraci rovné nebo vyšší než 25 ppb PFOA včetně jejích solí nebo 1 000 ppb jedné nebo několika látek příbuzných PFOA
/ změna (EU)2017/1510 se použije od 20. 9. 2017
/ nařízením Komise č. (EU)2018/35 se do přílohy č. XVII doplňuje nová položka č. 70, omezení oktamethylcyklotetrasiloxanu (D4) a dekamethylcyklopentasiloxanu (D5) se týká smývatelných kosmetických přípravků podle nařízení (ES) č. 1223/2009
/ změna nařízením Komise č. (EU)2018/588 doplňuje do přílohy XVII novou položku:
1-methylpyrrolidin-2-on
/ změna nařízením Komise č. (EU)2018/589 ve znění opravy doplňuje o přílohy XVII novou položku: methanol
/ nařízením Komise č.  (EU)2018/675 se mění příloha XVII, pokud jde o látky CMR
/  změna (EU)2018/1513 se použije od 1. 11. 2018
/ změna (EU)2018/1881 se použije  od 1. 1. 202027. 11. 2018
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv
doplněno konsolidované znění nařízení REACH č. 1907/2006  v pdf formátu z 1. 12. 2018  včetně změny (EU)2018/1513
Právní předpisy ES pro obuv

2009/48/ES
(znění v pdf
formátu z 26. 11. 2018 bez změny
(EU)725/2018 )

Směrnice EP a Rady o bezpečnosti hraček


26. 10. 2018
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv
doplněno konsolidované znění  nařízení č. 1907/2006  nařízení REACH v html formátu z 1. 12. 2018 včetně změny (EU)2018/675 bez změny (EU)2018/1513)
Právní předpisy SR pro obuv

č. 250/2007 Z.z.
(aktuální znění)

Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
/ změna zákonem č. 271/2018 Z.z. nabývá účinnosti od 27. 9. 2018


1. 10. 2018
Příručka - Předpisy a normy pro obuv
byla zaktualizována příručka Předpisy a normy pro obuv - září 2018


29. 8. 2018 bez změn
19. 7. 2018 bez změn
25. 6. 2018
Právní předpisy ES pro obuv

2009/48/ES
(Znění v pdf
formátu z 24. 11. 2017, bez změn:
(EU)738/2017, (EU)774/2017,
(EU)898/2017, (EU)725/2018 )

Směrnice EP a Rady o bezpečnosti hraček

doplněno konsolidované znění  nařízení č. (ES)1907/2006 (nařízení REACH) v pdf formátu  z 9. 5. 2018 bez změny: (EU)2018/675
Právní předpisy ČR pro obuv

č. 86/2011 Sb. 
(znění bez 
86/2018 Sb.)

Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky
// změna nařízením vlády č.  86/2018 Sb. se použije od 28.10.2018

doplněno konsolidované znění  nařízení č. (ES)1907/2006 (nařízení REACH) v pdf formátu  z 9. 5. 2018 bez změny: (EU)2018/675
Právní předpisy SR pro obuv
doplněno konsolidované znění  nařízení č. (ES)1907/2006 (nařízení REACH) v pdf formátu  z 9. 5. 2018 bez změny: (EU)2018/675

25. 5. 2018
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv

č. 1907/2006
nařízení REACH
(konsolidované znění
v pdf formátu
z 1. 3. 2018 bez změn: (EU)2018/588, (EU)2018/589 ve znění opravy, (EU)2018/675)

Nařízení EP a Rady (ES) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

/ Nařízením Komise č. 301/2014 se mění příloha XVII od 1. května 2015 (doplňuje položku 47 přílohy XVII týkající se sloučenin šestimocného chromu o další tři odstavce, které omezují obsah šestimocného chromu u kožených výrobků, u výrobků obsahujících kožené části, přicházejících do styku s lidskou kůží, koncentrace šestimocného chromu nesmí být v celkové sušině kůže 3 mg/kg nebo vyšší (0,0003 % hmotnostních).
/ změna č. (EU)2016/26 se použije od 3. 2. 2016
/ změna č. (EU)2016/217 se použije od 8. 3. 2016, týká se omezení použití kadmia a jeho sloučenin v nátěrových barvách a v nátěrových barvách s obsahem zinku
/změna č. (EU)2016/863 se týká žíravosti/dráždivosti pro kůži, vážného poškození očí/podráždění očí a akutní toxicity
/ změna nařízením Komise č. (EU)2016/1005 se týká azbestových vláken (chrysotilu), použije se od 13. 7. 2016
/ změna nařízením Komise č. (EU)2016/1017 se týká anorganických amonných solí ve směsích celulózové izolace nebo v předmětech celulózové izolace, použije se od 13. 7. 2016
/ změna nařízením Komise č. (EU) 2016/1688 se týká přílohy  VII nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o senzibilizaci kůže
/ změna nařízením Komise č. (EU)2016/2235 se použije od 2. 1. 2017 - doplňuje v příloze č. XVII novou položku č. 66 - Bisfenol A
/ změna nařízením Komise č.  (EU)2017/227 platí od 3. 2. 2017- doplňuje v příloze č. XVII novou položku č. 67 Bis(pentabromfenyl)ether (dekabromdifenyl ether; dekaBDE)
/ změna nařízením Komise č. (EU)2017/999 se rozšiřuje příloha XIV, která nyní obsahuje 43 SVHC látek, tyto látky se budou používat pouze na základě povolení pro určitá použití
/ změna nařízením Komise č. (EU)2017/1000 se týká zákazu perfluoroktanové kyseliny (PFOA), jejích solí a chemických látek příbuzných PFOA používání při výrobě a uvádění na trh jako složka jiné látky, ve směsi a v předmětu v koncentraci rovné nebo vyšší než 25 ppb PFOA včetně jejích solí nebo 1 000 ppb jedné nebo několika látek příbuzných PFOA
/ změna (EU)2017/1510 se použije od 20. 9. 2017
/ nařízením Komise č. (EU)2018/35 se do přílohy č. XVII doplňuje nová položka č. 70, omezení oktamethylcyklotetrasiloxanu (D4) a dekamethylcyklopentasiloxanu (D5) se týká smývatelných kosmetických přípravků podle nařízení (ES) č. 1223/2009
/ změna nařízením Komise č. (EU)2018/588 doplňuje do přílohy XVII novou položku:
1-methylpyrrolidin-2-on
/ změna nařízením Komise č. (EU)2018/589 ve znění opravy doplňuje o přílohy XVII novou položku: methanol
/ nařízením Komise č.  (EU)2018/675 se mění příloha XVII, pokud jde o látky CMR


25. 4. 2018
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv

č. 89/686/EHS

Směrnice Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků
// byla 21. 4. 2018 zrušena a nahrazena nařízením č. (EU)2016/425 , směrnici 89/686/EHS lze používat do 20. dubna 2019

(EU)2016/425

Nařízení EP a Rady  o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS
// 21. 4. 2018 ruší a nahrazuje směrnici Rady 89/686/EHS, kterou lze používat do 20. 4. 2019 souběžně


26. 3. 2018 bez změn
27. 2. 2018
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv
doplněno konsolidované znění nařízení REACH č. 1907/2006 v html formátu z 31. 1. 2018 včetně změny (EU)2018/35

č. (EU)1007/2011
(znění bez změny
č. (EU)2018/122)

Nařízení EP a Rady (EU) o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES
(Textilní výrobky, pro které není označení povinné: položka 23. Textilní části obuvi)

Přímo použitelný předpis

1907/2006
nařízení REACH
(konsolidované znění
v pdf formátu
z 1. 3. 2018 včetně změny (EU)2018/35)

Nařízení EP a Rady (ES) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

/ Nařízením Komise č. 301/2014 se mění příloha XVII od 1. května 2015 (doplňuje položku 47 přílohy XVII týkající se sloučenin šestimocného chromu o další tři odstavce, které omezují obsah šestimocného chromu u kožených výrobků, u výrobků obsahujících kožené části, přicházejících do styku s lidskou kůží, koncentrace šestimocného chromu nesmí být v celkové sušině kůže 3 mg/kg nebo vyšší (0,0003 % hmotnostních).
/ změna č. (EU)2016/26 se použije od 3. 2. 2016
/ změna č. (EU)2016/217 se použije od 8. 3. 2016, týká se omezení použití kadmia a jeho sloučenin v nátěrových barvách a v nátěrových barvách s obsahem zinku
/změna č. (EU)2016/863 se týká žíravosti/dráždivosti pro kůži, vážného poškození očí/podráždění očí a akutní toxicity
/ změna nařízením Komise č. (EU)2016/1005 se týká azbestových vláken (chrysotilu), použije se od 13. 7. 2016
/ změna nařízením Komise č. (EU)2016/1017 se týká anorganických amonných solí ve směsích celulózové izolace nebo v předmětech celulózové izolace, použije se od 13. 7. 2016
/ změna nařízením Komise č. (EU) 2016/1688 se týká přílohy  VII nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o senzibilizaci kůže
/ změna nařízením Komise č. (EU)2016/2235 se použije od 2. 1. 2017 - doplňuje v příloze č. XVII novou položku č. 66 - Bisfenol A
/ změna nařízením Komise č.  (EU)2017/227 platí od 3. 2. 2017- doplňuje v příloze č. XVII novou položku č. 67 Bis(pentabromfenyl)ether (dekabromdifenyl ether; dekaBDE)
/ změna nařízením Komise č. (EU)2017/999 se rozšiřuje příloha XIV, která nyní obsahuje 43 SVHC látek, tyto látky se budou používat pouze na základě povolení pro určitá použití
/ změna nařízením Komise č. (EU)2017/1000 se týká zákazu perfluoroktanové kyseliny (PFOA), jejích solí a chemických látek příbuzných PFOA používání při výrobě a uvádění na trh jako složka jiné látky, ve směsi a v předmětu v koncentraci rovné nebo vyšší než 25 ppb PFOA včetně jejích solí nebo 1 000 ppb jedné nebo několika látek příbuzných PFOA
/ změna (EU)2017/1510 se použije od 20. 9. 2017
/ nařízením Komise č. (EU)2018/35 se do přílohy č. XVII doplňuje nová položka č. 70, omezení oktamethylcyklotetrasiloxanu (D4) a dekamethylcyklopentasiloxanu (D5) se týká smývatelných kosmetických přípravků podle nařízení (ES) č. 1223/2009

Právní předpisy ČR pro obuv

č. 21/2003 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
// bylo 21. 4. 2018 zrušeno nařízením vlády č. 63/2018 Sb.

Právní předpisy SR

č. 264/1999 Z.z.
byl zrušen

1. 4. 2018 zákonem
č. 56/2018 Z.z.

Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

č. 56/2018 Z.z.

Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ 1. 4. 2018 ruší zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody

č. 35/2008 Z.z.

Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky
// bylo 21. 4. 2018  zrušeno nařízením vlády č. 117/2018 Z.z.


29. 1. 2018
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv

č. 1907/2006
nařízení REACH
(konsolidované znění v pdf formátu z 10. 10. 2017 bez změny (EU)2018/35)

Nařízení EP a Rady (ES) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

/ Nařízením Komise č. 301/2014 se mění příloha XVII od 1. května 2015 (doplňuje položku 47 přílohy XVII týkající se sloučenin šestimocného chromu o další tři odstavce, které omezují obsah šestimocného chromu u kožených výrobků, u výrobků obsahujících kožené části, přicházejících do styku s lidskou kůží, koncentrace šestimocného chromu nesmí být v celkové sušině kůže 3 mg/kg nebo vyšší (0,0003 % hmotnostních).
/ změna č. (EU)2016/26 se použije od 3. 2. 2016
/ změna č. (EU)2016/217 se použije od 8. 3. 2016, týká se omezení použití kadmia a jeho sloučenin v nátěrových barvách a v nátěrových barvách s obsahem zinku
/změna č. (EU)2016/863 se týká žíravosti/dráždivosti pro kůži, vážného poškození očí/podráždění očí a akutní toxicity
/ změna nařízením Komise č. (EU)2016/1005 se týká azbestových vláken (chrysotilu), použije se od 13. 7. 2016
/ změna nařízením Komise č. (EU)2016/1017 se týká anorganických amonných solí ve směsích celulózové izolace nebo v předmětech celulózové izolace, použije se od 13. 7. 2016
/ změna nařízením Komise č. (EU) 2016/1688 se týká přílohy  VII nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o senzibilizaci kůže
/ změna nařízením Komise č. (EU)2016/2235 se použije od 2. 1. 2017 - doplňuje v příloze č. XVII novou položku č. 66 - Bisfenol A
/ změna nařízením Komise č.  (EU)2017/227 platí od 3. 2. 2017- doplňuje v příloze č. XVII novou položku č. 67 Bis(pentabromfenyl)ether (dekabromdifenyl ether; dekaBDE)
/ změna nařízením Komise č. (EU)2017/999 se rozšiřuje příloha XIV, která nyní obsahuje 43 SVHC látek, tyto látky se budou používat pouze na základě povolení pro určitá použití
/ změna nařízením Komise č. (EU)2017/1000 se týká zákazu perfluoroktanové kyseliny (PFOA), jejích solí a chemických látek příbuzných PFOA používání při výrobě a uvádění na trh jako složka jiné látky, ve směsi a v předmětu v koncentraci rovné nebo vyšší než 25 ppb PFOA včetně jejích solí nebo 1 000 ppb jedné nebo několika látek příbuzných PFOA
/ změna (EU)2017/1510 se použije od 20. 9. 2017
/ nařízením Komise č. (EU)2018/35 se do přílohy č. XVII doplňuje nová položka č. 70, omezení oktamethylcyklotetrasiloxanu (D4) a dekamethylcyklopentasiloxanu (D5) se týká smývatelných kosmetických přípravků podle nařízení (ES) č. 1223/2009


21. 12. 2017 bez změn

22. 11. 2017
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv
doplněno konsolidované znění nařízení REACH č. 1907/2006  v pdf formátu z 10. 10. 2017 včetně změny nařízením Komise (EU)2017/1510


25. 10. 2017
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv
doplněno konsolidované znění nařízení REACH č. 1907/2006  v html formátu z 10. 10. 2017 včetně změny nařízením Komise (EU)2017/1510
Další užitečné informace pro splnění požadavku na bezpečnost, zdravotní nezávadnost obuvi a materiálů použitých při výrobě obuvi
v září 2017 byla zaktualizována příručka Předpisy a normy pro obuv

25. 9. 2017
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv
doplněna změna nařízení REACH: nařízením Komise (EU)2017/1510, která se použije od 20. 9. 2017

23. 8. 2017
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv
doplněno konsolidované znění nařízení č. 1907/2006 v pdf formátu z 4. 7. 2017

12. 7. 2017
Právní předpisy ES pro obuv
doplněna informace o částečném zrušení a nahrazení směrnice č. 93/42/EHS a aktuální znění směrnice o bezpečnosti hraček v pdf formátu:

č. 93/42/EHS

Směrnice Rady o zdravotnických prostředcích
// bude částečně zrušena a nahrazena nařízením EP a Rady č. (EU)2017/745, které se použije od 26. 5. 2020, odchylně viz čl. 123 Vstup v platnost a použitelnost

2009/48/ES
(aktuální znění v pdf
formátu z 24. 5. 2017)

Směrnice EP a Rady o bezpečnosti hraček

Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv
doplněny nové změny nařízení REACH:
změna nařízením Komise č. (EU)2017/999 se rozšiřuje příloha XIV, která nyní obsahuje 43 SVHC látek, tyto látky se budou používat pouze na základě povolení pro určitá použití
změna nařízením Komise č. (EU)2017/1000 se týká zákazu perfluoroktanové kyseliny (PFOA), jejích solí a chemických látek příbuzných PFOA používání při výrobě a uvádění na trh jako složka jiné látky, ve směsi a v předmětu v koncentraci rovné nebo vyšší než 25 ppb PFOA včetně jejích solí nebo 1 000 ppb jedné nebo několika látek příbuzných PFOA


16. 6. 2017
Právní předpisy ES pro obuv
doplněno konsolidované znění směrnice EP a Rady č. 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (v html formátu z 24. 5. 2017)

30. 5. 2017
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv
doplněno konsolidované znění nařízení č. 1907/2006 v pdf formátu z 2. 3. 2017  bez změny nařízením Komise
č. (EU)2017/706

24. 4. 2017
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv
doplněno konsolidované znění nařízení č. 1907/2006 v html formátu z 2. 3. 2017  včetně změny nařízením Komise
č. (EU)2017/227

20. 3. 2017
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
doplněno konsolidované znění nařízení č. 1907/2006 v pdf formátu z 2. 1. 2017  bez změny nařízením Komise
č. (EU)2017/227
Právní předpisy SR pro obuv
doplněno konsolidované znění nařízení č. 1907/2006 v pdf formátu z 2. 1. 2017  bez změny nařízením Komise
č. (EU)2017/227
doplněna změna zákona č. č. 264/1999 Z.z. zákonem č. 51/2017 Z.z. (nadobúda účinnosť 1. apríla 2017 okrem čl. I dvanásteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2018)

17. 2. 2017
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv
doplněna změna nařízení REACH nařízením Komise č. (EU)2017/227, změna (EU)2017/227 se použije od 3. 2. 2017 - doplňuje v příloze č. XVII novou položku č. 67 Bis(pentabromfenyl)ether (dekabromdifenyl ether; dekaBDE);
doplněno konsolidované znění ve formátu html z 2. 1. 2017 nařízení REACH č. 1907/2006  bez změny (EU)2017/227

27. 1. 2017
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv
doplněna změna nařízení REACH nařízením Komise č. (EU)2016/2235, která se týká přílohy  XVII nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 - doplňuje novou položku č. 66 - Bisfenol A

19. 12. 2016 bez změn

22. 11. 2016
Posuzování obuvi
vzhledem k novým webovým stránkám Ministerstva průmyslu a obchodu přepojen odkaz na přehled dokumentů na ochranu spotřebitele: zde
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv
doplněno konsolidované znění nařízení č. 1907/2006  v pdf formátu z 11. 10. 2016  včetně změny nařízením Komise
č. (EU) 2016/1688

31. 10. 2016
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv
doplněna změna nařízení REACH nařízením Komise č. (EU) 2016/1688, která se týká přílohy  VII nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o senzibilizaci kůže

23. 9. 2016
Právní předpisy ES pro obuv
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv
doplněno konsolidované znění nařízení REACH z 14. 7. 2016 v pdf formátu

17. 8. 2016
Posuzování obuvi
doplněna informace:
Itálie navrhuje omezení N,N-dimethylformamidu (DMF) (EC 200-679-5, CAS 68-12-2) v předmětech, očekává se šestiměsíční veřejná konzultace k tomuto návrhu, která bude asi zahájena v polovině září 2016.
Právní předpisy ES pro obuv

č. (EU)2016/1349

Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU obuvi
// 5. 10. 2016 zruší a nahradí rozhodnutí Komise č. 2009/563/ES , licence na ekoznačku EU se smí používat do 5. 8. 2017

doplněno konsolidované znění nařízení REACH z 21. 6. 2016 v pdf formátu
Právní předpisy ČR pro obuv
Právní předpisy SR pro obuv
doplněno konsolidované znění nařízení REACH z 21. 6. 2016 v pdf formátu

20. 5. 2016
Právní předpisy ČR pro obuv
doplněna změna zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů zákonem  č. 91/2016 Sb.  (platná od 15. 4. 2016)

20. 4. 2016
Právní předpisy ES pro obuv

č. 89/686/EHS

Směrnice Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků
// bude 21. 4. 2018 zrušena a nahrazena nařízením č. (EU)2016/425

Přímo použitelný předpis EU

1907/2006
(nařízení REACH)

(konsolidované znění
z 8. 3. 2016 včetně změny (EU)2016/217)

Nařízení EP a Rady (ES) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

/ Nařízením Komise č. 301/2014 se mění příloha XVII od 1. května 2015 (doplňuje položku 47 přílohy XVII týkající se sloučenin šestimocného chromu o další tři odstavce, které omezují obsah šestimocného chromu u kožených výrobků, u výrobků obsahujících kožené části, přicházejících do styku s lidskou kůží, koncentrace šestimocného chromu nesmí být v celkové sušině kůže 3 mg/kg nebo vyšší (0,0003 % hmotnostních).
/ změna č.
(EU)2016/26  se použije od 3. 2. 2016
/ změna č.
(EU)2016/217  se použije od 8. 3. 2016, týká se omezení použití kadmia a jeho sloučenin v nátěrových barvách a v nátěrových barvách s obsahem zinku

Právní předpisy ČR pro obuv
doplněno konsolidované znění nařízení REACH z 8. 3. 2016 včetně změny č. (EU)2016/217 
Právní předpisy SR pro obuv
doplněno konsolidované znění nařízení REACH z 8. 3. 2016 včetně změny č. (EU)2016/217 

16. 3. 2016
Právní předpisy ES pro obuv
doplněna změna nařízení REACH nařízením č. (EU)2016/217, platí od 8. 3. 2016, týká se omezení použití kadmia a jeho sloučenin v nátěrových barvách a v nátěrových barvách s obsahem zinku
Právní předpisy ČR pro obuv
doplněna změna nařízení REACH nařízením č. (EU)2016/217, platí od 8. 3. 2016, týká se omezení použití kadmia a jeho sloučenin v nátěrových barvách a v nátěrových barvách s obsahem zinku
Právní předpisy SR pro obuv
doplněna změna nařízení REACH nařízením č. (EU)2016/217, platí od 8. 3. 2016, týká se omezení použití kadmia a jeho sloučenin v nátěrových barvách a v nátěrových barvách s obsahem zinku

9. 2. 2016
Právní předpisy SR pro obuv
doplněna změna zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov zákonem č. 391/2015 Z.z. (platí od 1. 2. 2016)


18. 1. 2016
Právní předpisy ES pro obuv
doplněna změna nařízení REACH nařízením č. (EU)2016/26, platí od 3. 2. 2016
Právní předpisy ČR pro obuv

doplněna změna nařízení REACH nařízením č. (EU)2016/26, platí od 3. 2. 2016
Právní předpisy SR pro obuv
doplněna změna nařízení REACH nařízením č. (EU)2016/26, platí od 3. 2. 2016

19. 11. 2015
zaktulizována příručka: PŘEDPISY A NORMY PRO OBUV
Právní předpisy ES pro obuv
doplněno aktuální znění nařízení REACH: 1907/2006
Právní předpisy ČR pro obuv
doplněno aktuální znění nařízení REACH: 1907/2006
Právní předpisy SR pro obuv
doplněno aktuální znění nařízení REACH: 1907/2006

19. 10. 2015
Právní předpisy ES pro obuv

Označení

Název

č. (EU)1007/2011
(znění bez opravy ze dne 18. 9. 2015 )

Nařízení EP a Rady (EU)  o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES
(Textilní výrobky, pro které není označení povinné: položka 23. Textilní části obuvi)


16. 9. 2015
Právní předpisy ES pro obuv
doplněna změna nařízení REACH: (EU)2015/1494, platí od 25. 9. 2015
Právní předpisy ČR pro obuv
doplněna změna nařízení REACH: (EU)2015/1494, platí od 25. 9. 2015
Právní předpisy SR pro obuv
doplněna změna nařízení REACH: (EU)2015/1494, platí od 25. 9. 2015

19. 8. 2015
Právní předpisy ES pro obuv
doplněno aktuální znění nařízení REACH: č. 1907/2006
Právní předpisy ČR pro obuv
doplněno aktuální znění nařízení REACH: č. 1907/2006
Právní předpisy SR pro obuv
doplněno aktuální znění nařízení REACH: č. 1907/2006

5. 3. 2015
Nařízením Komise č. 301/2014 se mění příloha XVII nařízení REACH - od 1. května 2015 - doplňuje položku 47 přílohy XVII týkající se sloučenin šestimocného chromu o další tři odstavce, které omezují obsah šestimocného chromu u kožených výrobků, u výrobků obsahujících kožené části, přicházejících do styku s lidskou kůží, koncentrace šestimocného chromu nesmí být v celkové sušině kůže 3 mg/kg nebo vyšší (0,0003 % hmotnostních).
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím