Novinky - Hračky

aktualizace 22. 2. 2023
Právní předpisy ES pro hračky
doplněna změna směrnice EP a Rady č. 2011/65: směrnicí Komise v přenesené pravomoci č. (EU)2023/171 změna (EU)2023/171 se použije od 1. 9. 2023

aktualizace 20. 1. 2023
Právní předpisy ES pro hračky
doplněno konsolidované znění nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 v pdf formátu z 17. 12. 2022 včetně změny (EU)2021/2204 ;
doplněno konsolidované nařízení EP a Rady (ES) č. 1223/2009 v pdf formátu z 17. 12. 2022 bez změny (EU)2022/2195;
doplněno konsolidované znění nařízení CLP č. (ES)1272/2008 v pdf formátu z 17. 12. 2022

aktualizace 28. 12. 2022
Právní předpisy ES pro hračky
doplněno konsolidované znění směrnice EP a Rady 2009/48/ES v pdf formátu z 5. 12. 2022 včetně změny (EU)2021/903;
doplněno konsolidované znění nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 v html formátu z 17. 12. 2022 včetně změny (EU)2021/2204;
doplněno konsolidované znění v html formátu z 17. 12. 2022 (ES)1272/2008 (nařízení CLP);
doplněno konsolidované nařízení EP a Rady (ES) č. 1223/2009 v html formátu z 17. 12. 2022 bez změny (EU)2022/2195

aktualizace 22. 11. 2022
Právní předpisy ES pro hračky
doplněno konsolidované znění nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 v pdf formátu z 14. 10. 2022 včetně změny (EU)2022/477;
 doplněno nařízení Komise č. (EU)2022/2195, kterým se mění nařízení EP a Rady (ES) č. 1223/2009, pokud jde o používání látek Butylated Hydroxytoluene, Acid Yellow 3, Homosalate a HAA299 v kosmetických přípravcích, a kterým se opravuje uvedené nařízení, pokud jde o používání látky Resorcinol v kosmetických přípravcích, (použije se od 1. 12. 2022)

aktualizace 25. 10. 2022
Právní předpisy ES pro hračky
doplněno konsolidované znění nařízení EP a Rady (ES) č. 1223/2009 v pdf formátu z 6. 10. 2022
doplněno konsolidované znění nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 v html formátu z 14. 10. 2022 včetně změny (EU)2022/477;
doplněno konsolidované znění směrnice EP a Rady č. 2011/65/EU v pdf formátu z 1. 10. 2022;
doplněna směrnice Komise v přenesené pravomoci č. (EU)2022/1631, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice EP a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v supravodivých kabelech a vodičích z bismuthum-stroncium-kalcium-kuprum-oxidu a olova v jejich elektrických spojích (použije se od 1. 3. 2023);
doplněna směrnice Komise v přenesené pravomoci č. (EU)2022/1632, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice EP a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v některých zařízeních pro snímkování pomocí magnetické rezonance (použije se od 1. 3. 2023);

aktualizace 23. 9. 2022
Právní předpisy SR pro hračky
doplněna vyhláška č. 299/2022 Z.z. ,ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z.z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisovse (použije se od 5. 12. 2022)

aktualizace 23. 8. 2022
Právní předpisy ES pro hračky
doplněno aktuální znění směrnice EP a Rady 2009/48/ES v pdf formátu z 5. 7. 2022;
doplněno konsolidované znění směrnice EP a Rady č. 2011/65/EU v pdf formátu z 1. 7. 2022;
doplněno konsolidované znění nařízení Komise nařízení EP a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích v pdf formátu z 31. 7. 2022

aktualizace 21. 7. 2022
Právní předpisy ES pro hračky
doplněno aktuální znění směrnice EP a Rady 2009/48/ES v html formátu z 5. 7. 2022
doplněno konsolidované znění nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 v pdf formátu z 1. 5. 2022 bez změny (EU)2022/477;
doplněno nařízení Komise  (EU)2022/1181, kterým se mění úvod přílohy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích;
doplněno nařízení Komise (EU)2022/1176 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, pokud jde o používání některých filtrů ultrafialového záření v kosmetických přípravcích

aktualizace 22. 6. 2022
Právní předpisy ES pro hračky

kosmetika


(ES)1223/2009 (konsolidované znění v pdf formátu z 1. 3. 2022)
bez změn (EU)2022/135, (EU)2022/677

 

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

elektrické a elektronické hračky

směrnice EP a Rady
č. 2011/65/EU

konsolidované znění v html formátu z 1. 7. 2022

/ změny: (EU)2022/274
(EU)2022/275
(EU)2022/276
(EU)2022/277,
(EU)2022/278(EU)2022/279
(EU)2022/280(EU)2022/281,  
(EU)2022/282(EU)2022/283
(EU)2022/284(EU)2022/287 
se použijí od 1. 10. 2022

Směrnice EP a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

/ Na webové stránce MPO ČR je od dubna 2019  k dispozici zaktualizovaný Manuál k nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, který vypracoval Elektrotechnický zkušební ústav ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu


aktualizace 26. 5. 2022
Právní předpisy ES pro hračky

kosmetika


(ES)1223/2009 (konsolidované znění v pdf formátu z 1. 3. 2022) včetně změny (EU)2021/1902 bez změny (EU)2022/135

 

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Právní předpisy ČR pro hračky
nařízení vlády č. 121/2022 Sb.  implementuje směrnici Komise č. (EU)2021/903 a
č. (EU)2020/2088; doplňuje speciální limity pro anilin u hraček určených pro děti mladší 36 měsíců a hraček určených ke vkládání do úst; rozšiřuje seznam alergenních vonných látek, o jejichž přítomnosti v hračce musí výrobce informovat, předpis má dělenou účinnost – viz čl. II

aktualizace 26. 4. 2022
Právní předpisy ES pro hračky

některé typy hraček např. textilní, měkčené, dřevěné atd.

č(ES)1907/2006
nařízení REACH
konsolidované znění 
pdf formátu 
z 1. 3. 2022

bez změn (EU)2022/477
(EU)2022/586

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES


aktualizace 22. 3. 2022
Právní předpisy SR pro hračky
doplněna změna vyhlášky č. 225/2013 Z.z. vyhláškou č. 35/2022 Z.z. (použije od 5. 7. 2022)
Právní předpisy ES pro hračky
doplněny změny směrnice 2011/65/EU: (EU)2022/274(EU)2022/275(EU)2022/276(EU)2022/277, (EU)2022/278
(EU)2022/279(EU)2022/280(EU)2022/281(EU)2022/282(EU)2022/283(EU)2022/284
(EU)2022/287 se použijí od 1. 10. 2022

aktualizace 22. 2. 2022 bez změn
aktualizace 28. 1. 2022
Právní předpisy ES pro hračky
doplněno konsolidované znění nařízení REACH v pdf formátu z 1. 3. 2022 včetně změn (EU)2021/2030, (EU)2021/2045(EU)2021/2204

aktualizace 21. 12. 2021
Právní předpisy ES pro hračky
doplněno doplněno konsolidované znění nařízení REACH v pdf formátu z 8. 1. 2022 bez změn (EU)2021/2030(EU)2021/2045(EU)2021/2204
doplněno konsolidované znění nařízení EP a Rady č. (ES)1223/2009 v pdf formátu z 1. 10. 2021 bez změny (EU)2021/1902

aktualizace 25. 11. 2021
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti hraček:
Změny - Hračky
Právní předpisy ES pro hračky
doplněno prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2021/1992 (hEN 16. 11. 2021) o harmonizovaných normách pro hračky vypracovaných na podporu směrnice EP a Rady 2009/48/ES

kosmetika


(ES)1223/2009 (konsolidované znění v html formátu z 1. 10. 2021) bez změny (EU)2021/1902

 

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

 

elektrické a elektronické hračky

směrnice EP a Rady
č. 2011/65/EU
konsolidované znění v pdf formátu z 1. 11. 2021 bez změn (EU(2021/884
(EU)2021/1978
(EU)2021/1979
(EU)2021/1980

Směrnice EP a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

/ Na webové stránce MPO ČR je od dubna 2019  k dispozici zaktualizovaný Manuál k nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, který vypracoval Elektrotechnický zkušební ústav ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu

některé typy hraček např. textilní, měkčené, dřevěné atd.

č. (ES)1907/2006
nařízení REACH
konsolidované znění 
pdf formátu 
z 1. 10. 2021
bez změny
(EU)2021/2030 a 
(EU)2021/2045

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

některé typy hraček např. textilní, měkčené, dřevěné, chemické sety atd.

(ES)1272/2008
(nařízení CLP)
(konsolidované znění v pdf formátu
z 1. 10. 2021)

Změny:
790/2009,
oprava,
286/2011,
oprava 286/2011,
618/2012,
487/2013,
517/2013,
758/2013, 944/2013 ve znění opravy, 605/2014, 1297/2014, (EU)2015/1221, (EU)2016/918, (EU)2016/1179, (EU)2017/542, (EU)2017/776,
(EU)2018/669, (EU)2018/1480, (EU)2019/521,
oprava z 3. 5. 2019,
(EU)2019/1243, (EU)2020/11, (EU)2020/217,
(EU)2020/1182, (EU)2020/1413, (EU(2020/1676, (EU)2020/1677,
(EU)2021/643
(EU(2021)/797
(EU)2021/849, (EU)2021/1962

 

Nařízení EP a Rady o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006

 

aktualizace 26. 10. 2021
Právní předpisy ES pro hračky
k nařízení EP a Rady (ES) č. 1223/2009 doplněna oprava (14. 10. 2021) nařízení Komise (EU)2021/1099;
doplněno nové konsolidované znění v pdf formátu z 1. 10. 2021 č. (ES)1907/2006 nařízení REACH


aktualizace 24. 9. 2021
Právní předpisy ES pro hračky
doplněno konsolidované znění nařízení EP a Rady (ES) č. 1223/2009 v pdf formátu z 23. 8. 2021;
 doplněno konsolidované znění nařízení REACH v pdf formátu z 25. 8. 2021  včetně změny (EU)2021/1199(EU)2021/1297;

aktualizace 25. 8. 2021
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti hraček:
Změny - Hračky
aktualizace 26. 7. 2021
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti hraček:
Změny - Hračky
Právní předpisy ES pro hračky
doplněno konsolidované znění nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 v pdf z 5. 7. 2021 bez změny (EU)2021/979;
doplněno konsolidované znění nařízení EP a Rady (ES) č. 1223/2009 v pdf formátu z 17. 6. 2021;
Právní předpisy SR pro hračky
doplněna změna zákona č. 78/2012 Z.z. zákonem č. 259/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

aktualizace 22. 6. 2021
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti hraček:
Změny - Hračky
Právní předpisy ES pro hračky

č. (EU)2021/867 
(hEN 31. 5. 2021)

Prováděcího rozhodnutí Komise o harmonizovaných normách pro hračky vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES
// ruší prováděcí rozhodnutí (EU)2019/1728, článek 1 prováděcího rozhodnutí (EU)2019/1728 se však nadále použije na odkazy na harmonizované normy pro hračky vypracované na podporu směrnice 2009/48/ES, které jsou uvedeny v příloze II tohoto rozhodnutí, a to až do dat stanovených v uvedené příloze

 (EU)2021/903 Směrnice Komise, kterou se mění směrnice EP a Rady 2009/48/ES, pokud jde o zvláštní limitní hodnoty pro anilin v některých hračkách
(použije se od 5. 12. 2022)

doplněno konsolidované znění nařízení EP a Rady (ES) č. 1223/2009 v pdf formátu z 26. 5. 2021;
doplněna změna směrnice EP a Rady č. 2011/65/EU: směrnice Komise v přenesené pravomoci
č. (EU(2021/884, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o dobu platnosti výjimky pro použití rtuti v otáčecích elektrických konektorech používaných v systémech intravaskulárního ultrazvukového obrazového snímání (použije se od  1. 7. 2022);


aktualizace 28. 5. 2021
Právní předpisy ES pro hračky
doplněno aktuální znění směrnice EP a Rady 2009/48/ES v pdf  formátu z 21. 5. 2021 včetně změn (EU)2019/1922 a (EU)2019/1929

aktualizace 2021-04-21 bez změn
aktualizace 2021-03-25
Právní předpisy ČR pro hračky

č. 86/2011 Sb.
(aktuální znění)
Změny:
č.  97/2017 Sb.,
č. 86/2018 Sb.,
č. 222/2019 Sb., č. 137/2021 Sb.

Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky
/  nařízením vlády č. 97/2017 Sb. se transponuje do legislativy ČR směrnice Komise (EU) 2015/2115, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice EP a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o formamid a směrnice Komise (EU) 2015/2116, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice EP a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o benzisothiazolinon
/ účinnost změny nařízením vlády č. 86/2018 Sb. od 28. 10. 2018, výjimky viz čl. II
/ změna nařízením vlády č.  222/2019 Sb. snižuje se limit pro obsah šestimocného chromu v seškrábnutém materiálu hračky ze současných 0,2 mg/kg na 0,053 mg/kg, použije se od 18. 11. 2019
/ změnou nařízením vlády č. 137/2021 Sb. se snižují limity pro obsah hliníku v různých materiálech hračky a doplňují se speciální limity pro formaldehyd u hraček určených pro děti mladší 36 měsíců a hraček určených ke vkládání do úst.


aktualizace 2021-02-24
Právní předpisy ČR pro hračky

Připravuje se změna
nařízení vlády
č. 86/2011 Sb.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
/ stav: zařazeno do evidence, návrh představuje plnou transpozici směrnic Komise (EU) 2019/1922 a 2019/1929

Právní předpisy ES pro hračky

některé typy hraček např. textilní, měkčené, dřevěné atd.

č. (ES)1907/2006
nařízení REACH
konsolidované znění 
pdf formátu 
z 15. 2. 2021 včetně změny 
(EU)2021/57

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES


aktualizace 2021-01-22
Právní předpisy ES pro hračky
doplněno konsolidované znění nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006, ve formátu pdf z 1. 1. 2021
doplněno konsolidované znění nařízení EP a Rady (ES) č. 1223/2009 v pdf formátu z 3. 12. 2020
Právní předpisy SR pro hračky

č. 225/2013 Z.z.
znění bez změny vyhláškou č. 448/2020 Z.z. 

Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z.z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z.z.
// změna vyhláškou č. 448/2020 Z.z. se použije od 20. 5. 2021


aktualizace 2020-12-29
Právní předpisy ES pro hračky
doplněna směrnice Komise č. (EU)2020/2088, kterou se mění příloha II směrnice EP a Rady 2009/48/ES, pokud jde o označování alergenních vonných látek v hračkách
(použije se od  5. 7. 2022)
doplněna směrnice Komise č. (EU)2020/2089, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES, pokud jde o zákaz alergenních vonných látek v hračkách
(použije se od  5. 7. 2022)
doplněno konsolidované znění nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006, ve formátu html z 1. 1. 2021;
doplněno nařízení Komise č. (EU)2020/2081, kterým se mění příloha XVII nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky v tetovacích inkoustech nebo permanentním make-upu (použije se od 4. 1. 2021)
doplněno nařízení Komise č. (EU)2020/2096, kterým se mění příloha XVII nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR), prostředky, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745, perzistentní organické znečišťující látky, některé kapalné látky nebo směsi, nonylfenol a zkušební metody pro azobarviva (má částečnou použitelnost viz čl. 2)
doplněno konsolidované znění (ES)1272/2008 (nařízení CLP) v html formátu z 14. 11. 2020
Právní předpisy SR pro hračky
Připravuje se změna a doplnění vyhlášky: LP/2020/501
/ stav: vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania od 21. 11. 2020

aktualizace 2020-11-23
Právní předpisy ES pro hračky

kosmetika


(ES)1223/2009 (konsolidované znění v pdf formátu z 1. 5. 2020)

 

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích
/ změna (EU)2017/745 se použije od 26. 5. 2020
/ rozhodnutí Komise 2013/674/EU
/ změny (EU)2019/1857, (EU)2019/1858 se použijí
od 27. 11. 2019
/ oprava nařízení Komise (EU)2019/1966 (13. 12. 2019)
/ změny: (EU)2020/1682, (EU)2020/1683(EU)2020/1684 se použijí od 3. 12. 2020


některé typy hraček např. textilní, měkčené, dřevěné, chemické sety atd.


(ES)1272/2008
(nařízení CLP)
(konsolidované znění v pdf
z 28. 10. 2020 bez změny:
(EU)2020/1182, (EU(2020/1676
(EU)2020/1677)

Změny:
790/2009,
oprava,
286/2011,
oprava 286/2011,
618/2012,
487/2013,
517/2013,
758/2013, 944/2013 ve znění opravy, 605/2014, 1297/2014, (EU)2015/1221, (EU)2016/918, (EU)2016/1179, (EU)2017/542, (EU)2017/776,
(EU)2018/669, (EU)2018/1480, (EU)2019/521,
oprava z 3. 5. 2019,
(EU)2019/1243, (EU)2020/11, (EU)2020/217,
(EU)2020/1182, (EU)2020/1413, (EU(2020/1676, (EU)2020/1677


Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008  o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

/ Nařízením č. (EU)2015/1221 se mění příloha VI nařízení CLP, použije se od 1. 1. 2017, odchylně lze použít harmonizovanou klasifikaci i před tímto datem.
// změna (EU)2018/1480 se použije od 1. 5. 2020, látky a směsi mohou být nově klasifikovány podle (EU)2018/1480 i před datem 1. 5. 2020
/ Nařízení č. (EU)2020/217 mění přílohu VI nařízení CLP, aktualizuje nebo ruší harmonizované klasifikace a označení látek; použije se od 1. 10. 2021, nově je zde mimo jiné látky zařazena látka oxid titaničitý, nařízení obsahuje chybu – podrobnosti viz novinky


Právní předpisy SR pro hračky
Připravuje se změna a doplnění vyhlášky: LP/2020/501
/ stav: Medzirezortné pripomienkové konanie do 20. 11. 2020

aktualizace 2020-10-23
Právní předpisy ES pro hračky
doplněno konsolidované znění (EU)10/2011 v pdf formátu z 23. 9. 2020 včetně změny (EU)2020/1245

aktualizace 2020-09-24
Právní předpisy ES pro hračky

ektrické a elektronické hračky

2011/65/ES
konsolidované znění v pdf formátu
z 1. 9. 2020 bez změn:
(EU)2020/360
(EU)2020/361
(EU)2020/365
(EU)2020/366

Směrnice EP a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

/ Na webové stránce MPO ČR je od dubna 2019  k dispozici zaktualizovaný Manuál k nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, který vypracoval Elektrotechnický zkušební ústav ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu
/ změny (EU)2019/1845(EU)2019/1846 se použijí od 1. 5. 2020
/ změny (EU)2020/360(EU)2020/361(EU)2020/365(EU)2020/366 se použijí od 1. 4. 2021
/ změna (EU)2020/364 se použije od 1. 9. 2020

některé typy hraček např. textilní, měkčené, dřevěné atd.

č. (ES)1907/2006
nařízení REACH
konsolidované znění 
pdf formátu 
z 24. 8. 2020 bez změny: 
(EU)2019/1148
(EU)2020/878

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

materiály a předměty přicházející do styku s potravinami

(hygienické vlastnosti hraček)

 

(EU)10/2011
konsolidované znění
v pdf z 29. 8. 2019
bez změny (EU)2020/1245
oprava(EU)2019/988 
z 18. 6. 2019 se týká
francouzského znění

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 10/2011  o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
/ nařízením č. (EU)2018/79  se od 8. 2. 2018 mění
příloha I nařízení (EU) č. 10/2011
/ změna č. (EU)2018/213) bude použitelná od 6 9. 2018 a týká se omezení bisfenolu A v lacích a nátěrových hmotách určených pro styk s potravinami
/ změna č. (EU)2018/831 se použije od 26. 6. 2018
/ změna č. (EU)2019/37 mění a opravuje nařízení PIM
/ změna č. 
(EU)2019/1338 mění přílohu č. I nařízení PIM, použije se od 29. 8. 2019
/ změna č. (EU)2020/1245 se použije od 23. 9.2020, materiály a předměty z plastů, které jsou v souladu s PIM nařízením ve znění platném před 23. 9. 2020 a které byly poprvé uvedeny na trh před 23. březnem 2021, mohou být nadále uváděny na trh až do 23 září 2022 a mohou na trhu zůstat do vyčerpání zásob

aktualizace 2020-08-25
Právní předpisy ES pro hračky
některé typy hraček např. textilní, měkčené, dřevěné atd. č. (ES)1907/2006
nařízení REACH
konsolidované znění 
v
pdf formátu 
z 28. 4. 2020 bez změny:
(EU)2019/1148, (EU)2020/878, (EU)2020/1149
Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
některé typy hraček např. textilní, měkčené, dřevěné, chemické sety atd. (ES)1272/2008
(nařízení CLP)
(konsolidované znění v pdf
z 1. 5. 2020 bez změny:(EU)2019/521,
(EU)2020/1182
Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008  o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006

aktualizace 2020-07-20
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti hraček:
Změny - Hračky
Právní předpisy ES pro hračky
některé typy hraček např. textilní, měkčené, dřevěné atd. č(ES)1907/2006
nařízení REACH
konsolidované znění 
v
pdf formátu 
z 28. 4. 2020 bez změny:
(EU)2019/1148
a (EU)2020/878
Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

23. 6. 2020
Právní předpisy ES pro hračky

kosmetika


(ES)1223/2009 (konsolidované znění v pdf formátu z 1. 5. 2020)

 

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích
/ změna (EU)2017/745 se použije od 26. 5. 2020
/ rozhodnutí Komise 2013/674/EU
/ změny (EU)2019/1857, (EU)2019/1858 se použijí
od 27. 11. 2019
/ oprava nařízení Komise (EU)2019/1966 (13. 12. 2019)

některé typy hraček např. textilní, měkčené, dřevěné, chemické sety atd.

(ES)1272/2008
(nařízení CLP)
(konsolidované znění v pdf
z 1. 5. 2020 bez změny:(EU)2019/521)

Změny:
790/2009,
oprava,
286/2011,
oprava 286/2011,
618/2012,
487/2013,
517/2013,
758/2013, 944/2013 ve znění opravy, 605/2014, 1297/2014, (EU)2015/1221, (EU)2016/918, (EU)2016/1179, (EU)2017/542, (EU)2017/776,
(EU)2018/669, (EU)2018/1480, (EU)2019/521,
oprava z 3. 5. 2019,
(EU)2019/1243, (EU)2020/11, (EU)2020/217


Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008  o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

/ Nařízením č. (EU)2015/1221 se mění příloha VI nařízení CLP, použije se od 1. 1. 2017, odchylně lze použít harmonizovanou klasifikaci i před tímto datem.
// změna (EU)2018/1480 se použije od 1. 5. 2020, látky a směsi mohou být nově klasifikovány podle (EU)2018/1480 i před datem 1. 5. 2020
/ Nařízení č. (EU)2020/217 mění přílohu VI nařízení CLP, aktualizuje nebo ruší harmonizované klasifikace a označení látek; použije se od 1. 10. 2021, nově je zde mimo jiné látky zařazena látka oxid titaničitý, nařízení obsahuje chybu – podrobnosti viz novinky
některé typy hraček např. textilní, měkčené, dřevěné atd. č. (ES)1907/2006
nařízení REACH
konsolidované znění 
v
pdf formátu 
z 28. 4. 2020 bez změny:
(EU)2019/1148
Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

22. 5. 2020
Právní předpisy ES pro hračky

kosmetika


(ES)1223/2009 (konsolidované znění v pdf formátu z 18. 12. 2019)

 

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích
/ změna (EU)2017/745 se použije od 26. 5. 2020
/ rozhodnutí Komise 2013/674/EU
/ změny (EU)2019/1857, (EU)2019/1858 se použijí
od 27. 11. 2019
/ oprava nařízení Komise (EU)2019/1966 (13. 12. 2019)

elektrické a elektronické hračky

2011/65/ES
konsolidované znění v pdf formátu z 1. 5. 2020
bez změn:
(EU)2020/360, (EU)2020/361, (EU)2020/364, (EU)2020/365, (EU)2020/366

Směrnice EP a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

/ Na webové stránce MPO ČR je od dubna 2019  k dispozici zaktualizovaný Manuál k nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, který vypracoval Elektrotechnický zkušební ústav ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu
/ změny (EU)2019/1845(EU)2019/1846 se použijí od 1. 5. 2020
/ změny (EU)2020/360, (EU)2020/361, (EU)2020/365, (EU)2020/366 se použijí od 1. 4. 2021
/ změna (EU)2020/364 se použije od 1. 9. 2020

některé typy hraček např. textilní, měkčené, dřevěné atd. č(ES)1907/2006
nařízení REACH
konsolidované znění 
v
pdf formátu 
z 27. 2. 2020 bez změny:
(EU)2019/1148
a (EU)2020/507
Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
21. 4. 2020
Právní předpisy ES pro hračky

a elektronické hračky

2011/65/ES
konsolidované znění v pdf formátu z 1. 3. 2020
bez změn:
(EU)2019/1845, (EU)2019/1846
ve znění opravy (EU)2019/1846
z 12. 12. 2019, (EU)2020/360, (EU)2020/361, (EU)2020/364, (EU)2020/365, (EU)2020/366
/1845,(EU)2019/1846
ve znění opravy (12. 12. 2019),
(EU)2020/360, (EU)2020/361, (EU)2020/364, (EU)2020/365, (EU)2020/366

Směrnice EP a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

/ Na webové stránce MPO ČR je od dubna 2019  k dispozici zaktualizovaný Manuál k nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, který vypracoval Elektrotechnický zkušební ústav ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu
/ změny (EU)2019/1845(EU)2019/1846 se použijí od 1. 5. 2020
/ změny (EU)2020/360, (EU)2020/361, (EU)2020/365, (EU)2020/366 se použijí od 1. 4. 2021
/ změna (EU)2020/364 se použije od 1. 9. 2020

které typy hraček např. textilní, měkčené, dřevěné atd.

č. (ES)1907/2006
nařízení REACH
konsolidované znění 
v
pdf formátu 
z 27. 2. 2020 bez změny:
(EU)2019/1148

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

17. 3. 2020
Právní předpisy ES pro hračky

elektrické a elektronické hračky

2011/65/ES
konsolidované znění v pdf formátu z 22. 7. 2019
bez změn: (EU)2019/169, (EU)2019/170, (EU)2019/171, (EU)2019/172, (EU)2019/173, (EU)2019/174, (EU)2019/175, (EU)2019/176, (EU)2019/177,(EU)2019/1845,(EU)2019/1846
ve znění opravy (12. 12. 2019),
(EU)2020/360, (EU)2020/361, (EU)2020/364, (EU)2020/365, (EU)2020/366

Směrnice EP a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

/ Na webové stránce MPO ČR je od dubna 2019  k dispozici zaktualizovaný Manuál k nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, který vypracoval Elektrotechnický zkušební ústav ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu
/ změny (EU)2019/1845(EU)2019/1846 se použijí od 1. 5. 2020
/ změny (EU)2020/360, (EU)2020/361, (EU)2020/365, (EU)2020/366 se použijí od 1. 4. 2021
/ změna (EU)2020/364 se použije od 1. 9. 2020

 některé typy hraček např. textilní, měkčené, dřevěné, chemické sety atd.  

(ES)1272/2008
(nařízení CLP)
(konsolidované znění v pdf
z 1. 1. 2020 bez změn: (EU)2017/542, (EU)2019/521, (EU)2020/217)

Změny:
790/2009,
oprava,
286/2011,
oprava 286/2011,
618/2012,
487/2013,
517/2013,
758/2013, 944/2013 ve znění opravy, 605/2014, 1297/2014, (EU)2015/1221, (EU)2016/918, (EU)2016/1179, (EU)2017/542, (EU)2017/776,
(EU)2018/669, (EU)2018/1480, (EU)2019/521,
oprava z 3. 5. 2019,
(EU)2019/1243, (EU)2020/11, (EU)2020/217

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008  o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

/ Nařízením č. (EU)2015/1221 se mění příloha VI nařízení CLP, použije se od 1. 1. 2017, odchylně lze použít harmonizovanou klasifikaci i před tímto datem.
// změna (EU)2018/1480 se použije od 1. 5. 2020, látky a směsi mohou být nově klasifikovány podle (EU)2018/1480 i před datem 1. 5. 2020
/ Nařízení č. (EU)2020/217 mění přílohu VI nařízení CLP, aktualizuje nebo ruší harmonizované klasifikace a označení látek; použije se od 1. 10. 2021, nově je zde mimo jiné látky zařazena látka oxid titaničitý, nařízení obsahuje chybu – podrobnosti viz novinky

některé typy hraček např. textilní, měkčené, dřevěné atd. č. (ES)1907/2006
nařízení REACH
konsolidované znění 
v
html formátu 
z 27. 2. 2020 bez změny:
(EU)2019/1148
Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

20. 2. 2020
Právní předpisy ES pro hračkyněkteré typy hraček např. textilní, měkčené, dřevěné atd.

č. (ES)1907/2006
nařízení REACH
konsolidované znění v 
pdf formátu z 1. 1. 2020 bez změny: (EU)2019/1148,(EU)2020/171


21. 1. 2020
Právní předpisy ES pro hračky

některé typy hraček např. textilní, měkčené, dřevěné, chemické sety atd.


(ES)1272/2008
(nařízení CLP)
(konsolidované znění
v pdf z 1. 12. 2019)

Změny:
790/2009,
oprava,
286/2011,
oprava 286/2011,
618/2012,
487/2013,
517/2013,
758/2013944/2013 ve znění opravy605/20141297/2014(EU)2015/1221(EU)2016/918(EU)2016/1179(EU)2017/542(EU)2017/776,
(EU)2018/669(EU)2018/1480(EU)2019/521,
oprava z 3. 5. 2019,
(EU)2019/1243(EU)2020/11


Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008  o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

/ Nařízením č. (EU)2015/1221 se mění příloha VI nařízení CLP, použije se od 1. 1. 2017, odchylně lze použít harmonizovanou klasifikaci i před tímto datem.

// změna (EU)2018/1480 se použije od 1. 5. 2020, látky a směsi mohou být nově klasifikovány podle (EU)2018/1480 i před datem 1. 5. 2020


aktualizace 2019-1218
Právní předpisy ES pro hračky

č. 2009/48/ES
(aktuální znění v pdf formátu z 26. 11. 2018 bez změn: (EU)2019/1922  ve znění opravy
(4. 12. 2019),
(EU)2019/1929

Směrnice EP a Rady o bezpečnosti hraček
// změna (EU)2019/1929  a změna (EU)2019/1922  se použije od 21. 5. 2021


(EU)2019/1922
ve znění opravy
(4. 12. 2019)

Směrnice, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému vývoji mění příloha II část III bod 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o hliník

kosmetika


(ES)1223/2009 (konsolidované znění v pdf formátu z 27. 11. 2019 bez změn:
(EU)2019/1857, (EU)2019/1858, (EU)2019/1966

 

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích
/ změna (EU)2017/745 se použije od 26. 5. 2020
/ rozhodnutí Komise 2013/674/EU
/ změny (EU)2019/1857, (EU)2019/1858 se použijí
od 27. 11. 2019
/ oprava nařízení Komise (EU)2019/1966 (13. 12. 2019)


elektrické a elektronické hračky

2011/65/ES
konsolidované znění v pdf formátu z 22. 7. 2019
bez změn: (EU)2019/169, (EU)2019/170, (EU)2019/171, (EU)2019/172, (EU)2019/173, (EU)2019/174, (EU)2019/175, (EU)2019/176, (EU)2019/177,(EU)2019/1845,(EU)2019/1846
ve znění opravy (12. 12. 2019)

Směrnice EP a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

/ Na webové stránce MPO ČR je od dubna 2019  k dispozici zaktualizovaný Manuál k nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, který vypracoval Elektrotechnický zkušební ústav ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu
/ změny (EU)2019/1845(EU)2019/1846 se použijí od 1. 5. 2020


některé typy hraček např. textilní, měkčené, dřevěné atd.

č. (ES)1907/2006
nařízení REACH
konsolidované znění 
pdf formátu 
z 30. 10. 2019 bez změny: 
(EU)2018/1881
(EU)2019/1148

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ESaktualizace 2019-11-25
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti hraček:
Změny - Hračky
Právní předpisy ES pro hračky

č. 2009/48/ES
(aktuální znění v pdf formátu z 26. 11. 2018 bez změn: (EU)2019/1922,
(EU)2019/1929

Směrnice EP a Rady o bezpečnosti hraček
// změna (EU)2019/1929  a změna (EU)2019/1922  se použije od 21. 5. 2021


(EU)2019/1922 Směrnice, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému vývoji mění příloha II část III bod 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o hliník
(EU)2019/1929 Směrnice, kterou se mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky používané v některých hračkách, pokud jde o formaldehyd

Další předpisy ES vztahující se na určité druhy hraček

kosmetika


(ES)1223/2009 (konsolidované znění v pdf formátu z 13. 8. 2019 bez změn:
(EU)2019/1857(EU)2019/1858

 

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích
/ změna (EU)2017/745 se použije od 26. 5. 2020
/ rozhodnutí Komise 2013/674/EU
/ změny (EU)2019/1857, (EU)2019/1858 se použijí
od 27. 11. 2019


elektrické a elektronické hračky

2011/65/ES
konsolidované znění v pdf formátu z 22. 7. 2019
bez změn: 
(EU)2019/169, (EU)2019/170, (EU)2019/171, (EU)2019/172, (EU)2019/173, (EU)2019/174, (EU)2019/175, (EU)2019/176, (EU)2019/177,(EU)2019/1845,(EU)2019/1846

Směrnice EP a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

/ Na webové stránce MPO ČR je od dubna 2019  k dispozici zaktualizovaný Manuál k nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, který vypracoval Elektrotechnický zkušební ústav ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu
/ změny (EU)2019/1845(EU)2019/1846 se použijí od 1. 5. 2020


některé typy hraček např. textilní, měkčené, dřevěné atd.

č. (ES)1907/2006
nařízení REACH
konsolidované znění 
pdf formátu 
z 2. 7. 2019 bez změny: 
(EU)2018/1881
(EU)2019/1148, (EU)2019/1691

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES


materiály a předměty přicházející do styku s potravinami

(hygienické vlastnosti hraček)

(EU)10/2011
konsolidované znění
v pdf z 29. 8. 2019 včetně změny 
(EU)2019/1338

oprava(EU)2019/988 
z 18. 6. 2019 se týká francouzského znění

 

Nařízení Komise (EU) č. 10/2011  o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
/ nařízením č. (EU)2018/79  se od 8. 2. 2018 mění
příloha I nařízení (EU) č. 10/2011
/ změna č. (EU)2018/213) bude použitelná od 6 9. 2018 a týká se omezení bisfenolu A v lacích a nátěrových hmotách určených pro styk s potravinami
/ změna č. (EU)2018/831 se použije od 26. 6. 2018
/ změna č. (EU)2019/37 mění a opravuje nařízení PIM
/ změna č. 
(EU)2019/1338 mění přílohu č. I nařízení PIM, použije se od 29. 8. 2019aktualizace 2019-10-24
byla zaktualizována Příručka uvádějící podrobný postup posuzování shody pro hračky, která byla zpracována v ITC, a.s za finanční podpory ČAS: Předpisy a normy pro hračky (září 2019)

Právní předpisy ES pro hračky

(EU)2019/1728 
(hEN 16. 10. 2019)

Prováděcí rozhodnutí Komise o harmonizovaných normách pro hračky vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES
// ruší prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2019/1254

(EU)2019/1254 (hEN)
zrušeno
(EU)2019/1728 
(hEN 16. 10. 2019)

Prováděcí rozhodnutí Komise o harmonizovaných normách pro bezpečnost hraček vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ESaktualizace 2019-09-23
Právní předpisy ES pro hračky
Další předpisy ES vztahující se na určité druhy hraček

kosmetika


(ES)1223/2009 (konsolidované znění v pdf formátu z 1. 8. 2019)

 

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích
/ změna (EU)2017/745 se použije od 26. 5. 2020
/ rozhodnutí Komise
2013/674/EU


elektrické a elektronické hračky

2011/65/ES
konsolidované znění v pdf formátu z 22. 7. 2019
bez změn: 
(EU)2019/169, (EU)2019/170, (EU)2019/171, (EU)2019/172, (EU)2019/173, (EU)2019/174, (EU)2019/175, (EU)2019/176, (EU)2019/177

Směrnice EP a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

/ Na webové stránce MPO ČR je od dubna 2019  k dispozici zaktualizovaný Manuál k nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, který vypracoval Elektrotechnický zkušební ústav ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu


materiály a předměty přicházející do styku s potravinami

(hygienické vlastnosti hraček)

(EU)10/2011
konsolidované znění
v pdf z 8. 7. 2019 změny (EU)2019/1338

oprava(EU)2019/988 
z 18. 6. 2019 se týká francouzského znění

Nařízení Komise (EU) č. 10/2011  o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
/ nařízením č. (EU)2018/79  se od 8. 2. 2018 mění
příloha I nařízení (EU) č. 10/2011
/ změna č. (EU)2018/213) bude použitelná od 6 9. 2018 a týká se omezení bisfenolu A v lacích a nátěrových hmotách určených pro styk s potravinami
/ změna č. (EU)2018/831 se použije od 26. 6. 2018
/ změna č. (EU)2019/37 mění a opravuje nařízení PIM
/ změna č. 
(EU)2019/1338 mění přílohu č. I nařízení PIM, použije se od 29. 8. 2019Právní předpisy ČR pro hračky

č. 86/2011 Sb.
(aktuální znění)
Změny:
č.  97/2017 Sb.,
č. 86/2018 Sb.,
č. 222/2019 Sb.

Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky
/  nařízením vlády č. 97/2017 Sb. se transponuje do legislativy ČR směrnice Komise (EU) 2015/2115, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice EP a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o formamid a směrnice Komise (EU) 2015/2116, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice EP a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o benzisothiazolinon
/ účinnost změny nařízením vlády č. 86/2018 Sb. od 28. 10. 2018, výjimky viz čl. II
/ změna nařízením vlády č.  222/2019 Sb. snižuje se limit pro obsah šestimocného chromu v seškrábnutém materiálu hračky ze současných 0,2 mg/kg na 0,053 mg/kg, použije se od 18. 11. 2019aktualizace 2019-08-21
Právní předpisy ES pro hračky

(EU)2019/1254 (hEN)

Prováděcí rozhodnutí Komise o harmonizovaných normách pro bezpečnost hraček vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES

Další předpisy ES vztahující se na určité druhy hraček

kosmetika


(ES)1223/2009
(konsolidované znění
v pdf formátu z 17. 6. 2019)

 

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích
/ změna (EU)2017/745 se použije od 26. 5. 2020
/ rozhodnutí Komise 2013/674/EU

elektrické a elektronické hračky

2011/65/ES
konsolidované znění v pdf formátu z 27. 6. 2019
bez změn: 
(EU)2019/169, (EU)2019/170, (EU)2019/171, (EU)2019/172, (EU)2019/173, (EU)2019/174, (EU)2019/175, (EU)2019/176, (EU)2019/177(EU)2019/178

 

Směrnice EP a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

/ Na webové stránce MPO ČR je od dubna 2019  k dispozici zaktualizovaný Manuál k nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, který vypracoval Elektrotechnický zkušební ústav ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu

 

některé typy hraček např. textilní, měkčené, dřevěné atd. č. (ES)1907/2006
nařízení REACH
konsolidované znění 
pdf formátu 
z 2. 7. 2019 bez změny: 
(EU)2018/1881
(EU)2019/1148
Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

materiály a předměty přicházející do styku s potravinami

(hygienické vlastnosti hraček)

(EU)10/2011
konsolidované znění 
v pdf z 19. 5. 2019 bez změny 
(EU)2019/1338

oprava(EU)2019/988 
z 18. 6. 2019 se týká francouzského znění

 

Nařízení Komise (EU) č. 10/2011  o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
/ nařízením č. (EU)2018/79  se od 8. 2. 2018 mění
příloha I nařízení (EU) č. 10/2011
/ změna č. (EU)2018/213) bude použitelná od 6 9. 2018 a týká se omezení bisfenolu A v lacích a nátěrových hmotách určených pro styk s potravinami
/ změna č. (EU)2018/831 se použije od 26. 6. 2018
/ změna č. (EU)2019/37 mění a opravuje nařízení PIM
/ změna č. 
(EU)2019/1338 mění přílohu č. I nařízení PIM, použije se od 29. 8. 2019
všechny hračky, které by mohly obsahovat chemické látky uvedené v nařízení (např. retardéry hoření atd.) 850/2004
(konsolidované znění z 2016-03-22)
bylo 15. 7. 2019 zrušeno nařízením (EU)2019/1021
Nařízení EP a Rady 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS

Právní předpisy ČR pro hračky

Připravuje se změna nařízení vlády
č. 86/2011 Sb.

 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

POZNÁMKA Snižuje se limit pro obsah šestimocného chromu v seškrábnutém materiálu hračky ze současných 0,2 mg/kg na 0,053 mg/kg.
// stav: zařazeno do evidence Odboru vládní agendy Úřadu vlády ČR
aktualizace 2019-07-17
Právní předpisy ČR pro hračky

Připravuje se změna nařízení vlády
č. 86/2011 Sb.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů (snižuje limit pro obsah šestimocného chromu v seškrábnutém materiálu hračky ze současných 0,2 mg/kg na 0,053 mg/kg)
/ stav: připomínkové řízení ukončeno 13. 7. 2019


aktualizace 2019-06-26
Právní předpisy ES pro hračky
Další předpisy ES vztahující se na určité druhy hraček

kosmetika


(ES)1223/2009 (konsolidované znění v pdf formátu z 1. 8. 2018 bez změny (EU)2018/1847, (EU)2019/680, (EU)2019/681, (EU)2019/698, (EU)2019/831

 

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích
/ změna (EU)2017/745 se použije od 26. 5. 2020
/ rozhodnutí Komise 2013/674/EU


některé typy hraček např. textilní, měkčené, dřevěné atd.

č. (ES)1907/2006
nařízení REACH
konsolidované znění
v pdf formátu
z 7. 1. 2019 bez změny: (EU)2018/1881, (EU)2019/957

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

Právní předpisy SR pro hračky

č. 225/2013 Z.z.
(znění bez změny vyhláškou
č. 157/2019 Z.z.,
která se použije
od 18. 11. 2019)

Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z.z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z.z.aktualizace 2019-05-24
Právní předpisy ES pro hračky
Další předpisy ES vztahující se na určité druhy hraček

kosmetika


(ES)1223/2009 (konsolidované znění v pdf formátu z 1. 8. 2018 bez změny (EU)2018/1847, (EU)2019/680, (EU)2019/681, (EU)2019/698

 

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích
/ změna (EU)2018/885 se použije od 11. 7. 2018
/ změna (EU)2017/745 se použije od 26. 5. 2020)
/ rozhodnutí Komise
2013/674/EU

některé typy hraček např. textilní, měkčené, dřevěné, chemické sety atd.

ES)1272/2008
(nařízení CLP)
(konsolidované znění
v pdf z 1. 12. 2018)

Změny:
790/2009,
oprava,
286/2011,
oprava 286/2011,
618/2012,
487/2013,
517/2013,
758/2013, 944/2013 ve znění opravy, 605/2014, 1297/2014, (EU)2015/1221, (EU)2016/918, (EU)2016/1179, (EU)2017/542, (EU)2017/776,
(EU)2018/669, (EU)2018/1480, (EU)2019/521,
oprava z 3. 5. 2019

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008  o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

/ Nařízením č. (EU)2015/1221 se mění příloha VI nařízení CLP, použije se od 1. 1. 2017, odchylně lze použít harmonizovanou klasifikaci i před tímto datem.

// změna (EU)2018/1480 se použije od 1. 5. 2020, látky a směsi mohou být nově klasifikovány podle (EU)2018/1480 i před datem 1. 5. 2020
 aktualizace 2019-04-26
Právní předpisy ES pro hračky
Další předpisy ES vztahující se na určité druhy hraček

některé typy hraček např. textilní, měkčené, dřevěné, chemické sety atd.


(ES)1272/2008
(nařízení CLP)
(konsolidované znění
v pdf z 1. 12. 2018)

Změny:
790/2009,
oprava,
286/2011,
oprava 286/2011,
618/2012,
487/2013,
517/2013,
758/2013, 944/2013 ve znění opravy, 605/2014, 1297/2014, (EU)2015/1221, (EU)2016/918, (EU)2016/1179, (EU)2017/542, (EU)2017/776,
(EU)2018/669, (EU)2018/1480, (EU)2019/521


Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008  o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

/ Nařízením č. (EU)2015/1221 se mění příloha VI nařízení CLP, použije se od 1. 1. 2017, odchylně lze použít harmonizovanou klasifikaci i před tímto datem.

// změna (EU)2018/1480 se použije od 1. 5. 2020, látky a směsi mohou být nově klasifikovány podle (EU)2018/1480 i před datem 1. 5. 2020


materiály a předměty přicházející do styku s potravinami

(hygienické vlastnosti hraček)

(EU)10/2011
konsolidované znění
v pdf z 31. 1. 2019 včetně změny (EU)2019/37

Nařízení Komise (EU) č. 10/2011  o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
/ nařízením č. (EU)2018/79  se od 8. 2. 2018 mění
příloha I nařízení (EU) č. 10/2011
/ změna č. (EU)2018/213) bude použitelná od 6 9. 2018 a týká se omezení bisfenolu A v lacích a nátěrových hmotách určených pro styk s potravinami
/ změna č. (EU)2018/831 se použije od 26. 6. 2018
/ změna č. (EU)2019/37 mění a opravuje nařízení PIM


aktualizace 2019-03-25 bez změn

aktualizace 2019-02-19
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti hraček:
Změny - Hračky

aktualizace 28. 1. 2019
Právní předpisy ES pro hračky

materiály a předměty přicházející do styku s potravinami

(hygienické vlastnosti hraček)

(EU)10/2011
konsolidované znění v pdf
z 14. 9. 2018
bez změny č. (EU)2019/37

Nařízení Komise (EU) č. 10/2011  o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
/ nařízením č. (EU)2018/79  se od 8. 2. 2018 mění
příloha I nařízení (EU) č. 10/2011
/ změna č. (EU)2018/213) bude použitelná od 6 9. 2018 a týká se omezení bisfenolu A v lacích a nátěrových hmotách určených pro styk s potravinami
/ změna č. (EU)2018/831 se použije od 26. 6. 2018
/ změna č. (EU)2019/37 mění a opravuje nařízení PIM


některé typy hraček např. textilní, měkčené, dřevěné atd.

č. (ES)1907/2006
nařízení REACH
(konsolidované znění
v pdf formátu
z 1. 12. 2018 bez změn (EU)2018/1881, (EU)2018/2005)

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ESaktualizace 2018-19-12
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti hraček:
Změny - Hračky
Právní předpisy ES pro hračky

některé typy hraček např. textilní, měkčené, dřevěné atd.

č. (ES)1907/2006
nařízení REACH
(konsolidované znění
v pdf formátu
z 1. 12. 2018 bez změny (EU)2018/1881)

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES


aktualizace 2018-11-21
Právní předpisy ES pro hračky
doplněno aktuální znění směrnice č. 2009/48/ES  EP a Rady o bezpečnosti hraček (v pdf formátu z 26. 11. 2018)
Další předpisy ES vztahující se na určité druhy hraček

některé typy hraček např. textilní, měkčené, dřevěné atd.

č. (ES)1907/2006
nařízení REACH
(konsolidované znění
v pdf formátu
z 1. 12. 2018 včetně změny (EU)2018/1513)

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES


elektrické a elektronické hračky

směrnice EP a Rady
č.2011/65/EU
(RoHS II)
(konsolidované znění v pdf formátu z 21. 11. 2018 bez změn
(EU)2018/736, (EU)2018/737, (EU)2018/738, (EU)2018/739, (EU)2018/740, (EU)2018/741, (EU)2018/742

Směrnice EP a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

/ Od 24. 11. 2015 na webové stránce MPO ČR je k dispozici zaktualizovaný Manuál k nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, který vypracoval Elektrotechnický zkušební ústav ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu


aktualizace 2018-10-22
Právní předpisy ES pro hračky

č. 2009/48/ES
(aktuální znění v html formátu z 4. 11. 2018)

Směrnice EP a Rady o bezpečnosti hraček

Další předpisy ES vztahující se na určité druhy hraček

kosmetika


(ES)1223/2009 (konsolidované znění v pdf formátu z 1. 8. 2018, včetně změny (EU)2018/978

 

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích
/ změna (EU)2018/885 se použije od 11. 7. 2018
/ změna (EU)2017/745 se použije od 26. 5. 2020)
/ rozhodnutí Komise
2013/674/EU


některé typy hraček např. textilní, měkčené, dřevěné, chemické sety atd.

1272/2008
(nařízení CLP)
(konsolidované znění
z 1. 3. 2018)

Změny:
790/2009,
oprava,
286/2011,
oprava 286/2011,
618/2012,
487/2013,
517/2013,
758/2013, 944/2013, 605/2014, 1297/2014, (EU)2015/1221, (EU)2016/918(EU)2016/1179, (EU)2018/669, (EU)2018/1480


Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008  o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

/ Nařízením č. (EU)2015/1221 se mění příloha VI nařízení CLP, použije se od 1. 1. 2017, odchylně lze použít harmonizovanou klasifikaci i před tímto datem.

// změna (EU)2018/1480 se použije od 1. 5. 2020, látky a směsi mohou být nově klasifikovány podle (EU)2018/1480 i před datem 1. 5. 2020

některé typy hraček např. textilní, měkčené, dřevěné atd.

č. (ES)1907/2006
nařízení REACH
(konsolidované znění
v html formátu
z 1. 12. 2018 včetně změny: (EU)2018/675
bez změny (EU)2018/1513)

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

materiály a předměty přicházející do styku s potravinami

(hygienické vlastnosti hraček)

10/2011
konsolidované znění v pdf
z 14. 9. 2018
včetně změny č. (EU)2018/831 a změny č. (EU)2018/213

Nařízení Komise (EU) č. 10/2011  o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
/ nařízením č. (EU)2018/79  se od 8. 2. 2018 mění
příloha I nařízení (EU) č. 10/2011
/ změna č. (EU)2018/213) bude použitelná od 6 9. 2018 a týká se omezení bisfenolu A v lacích a nátěrových hmotách určených pro styk s potravinami
/ změna č. (EU)2018/831 se použije od 26. 6. 2018aktualizace 2018-09-27
byla zaktualizována Příručka uvádějící podrobný postup posuzování shody pro hračky, která byla zpracována v ITC, a.s za finanční podpory ÚNMZ: Předpisy a normy pro hračky (září 2018)

aktualizace 2018-08-27
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti hraček:
Změna - Hračky
Právní předpisy ES pro hračky

2018/C/282/2

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady EP a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček

Další předpisy ES vztahující se na určité druhy hraček

obaly
(všechny obaly hraček)

94/62/ES
(konsolidované znění z 2018-07-04 včetně změny (EU)2018/852)
/ změna (EU)2018/852 se použije 5. 7. 2020

Směrnice EP a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

Seznam harmonizovaných norem ke směrnici 94/62/ES

kosmetika

(ES)1223/2009 (konsolidované znění v html formátu z 1. 8. 2018, včetně změny (EU)2018/978

 

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

hračky na baterie

2006/66/ES
(konsolidované znění v pdf formátu z 4. 7. 2018 včetně změny (EU)2018/849)

Směrnice EP a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHSaktualizace 2018-07-19
Právní předpisy ES pro hračky
Další předpisy ES vztahující se na určité druhy hraček

obaly
(všechny obaly hraček)

94/62/ES
(konsolidované znění z 2015-05-26 bez změny (EU)2018/852)
/ změna (EU)2018/852 se použije 5. 7. 2020

Směrnice EP a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

Seznam harmonizovaných norem ke směrnici 94/62/ES

kosmetika

nařízení EP a Rady (ES)
č. (ES)1223/2009 (konsolidované platné znění
z 11. 7. 2018,
včetně změny (EU)2018/885
/ změna (EU)2018/885 se použije od 11. 7. 2018
/ změna (EU)2017/745 se použije od 26. 5. 2020)
/ rozhodnutí Komise
2013/674/EU

 

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

elektrické a elektronické hračky

směrnice EP a Rady
č.2011/65/EU
(RoHS II)
(konsolidované znění v pdf formátu z 6. 7. 2018 bez změn
(EU) 2017/1975, (EU)2018/736, (EU)2018/737, (EU)2018/738, (EU)2018/739, (EU)2018/740, (EU)2018/741, (EU)2018/742

Směrnice EP a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

/ Od 24. 11. 2015 na webové stránce MPO ČR je k dispozici zaktualizovaný Manuál k nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, který vypracoval Elektrotechnický zkušební ústav ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu

hračky na baterie

2006/66/ES
(konsolidované znění v html formátu z 4. 7. 2018 včetně změny (EU)2018/849)

Směrnice EP a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS

obaly
(všechny obaly hraček)
94/62/ES
(konsolidované znění z 2015-05-26 bez změny (EU)2018/852)
/ změna (EU)2018/852 se použije 5. 7. 2020

Směrnice EP a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

Seznam harmonizovaných norem ke směrnici 94/62/ES

materiály a předměty přicházející do styku s potravinami

(hygienické vlastnosti hraček)

10/2011
konsolidované znění v pdf
z 26. 6. 2018
včetně změny č. (EU)2018/831, bez změny č. (EU)2018/213

Nařízení Komise (EU) č. 10/2011  o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
/ nařízením č. (EU)2018/79  se od 8. 2. 2018 mění
příloha I nařízení (EU) č. 10/2011
/ změna č. (EU)2018/213) bude použitelná od 6 9. 2018 a týká se omezení bisfenolu A v lacích a nátěrových hmotách určených pro styk s potravinami
/ změna č. (EU)2018/831 se použije od 26. 6. 2018


aktualizace 2018-06-19
Právní předpisy ES pro hračky
Další předpisy ES vztahující se na určité druhy hraček

elektrické a elektronické hračky

směrnice EP a Rady
č. 2011/65/EU
(RoHS II) (znění bez změn  (EU)2017/1009, (EU)2017/1010, (EU)2017/1011, (EU)2017/1975, (EU)2018/736, (EU)2018/737, (EU)2018/738, (EU)2018/739, (EU)2018/740, (EU)2018/741, (EU)2018/742)

Směrnice EP a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

/ Od 24. 11. 2015 na webové stránce MPO ČR je k dispozici zaktualizovaný Manuál k nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, který vypracoval Elektrotechnický zkušební ústav ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu

některé typy hraček např. textilní, měkčené, dřevěné atd.

č. (ES)1907/2006
nařízení REACH
(konsolidované znění
v pdf formátu
z 9. 5. 2018 bez změny: (EU)2018/675)

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

materiály a předměty přicházející do styku s potravinami

(hygienické vlastnosti hraček)

10/2011
(konsolidované znění
v pdf z 8. 2. 2018 včetně změny č. (EU)2018/79,
bez změny č. (EU)2018/213), (EU)2018/831

Nařízení Komise (EU) č. 10/2011  o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
/ nařízením č. (EU)2018/79  se od 8. 2. 2018 mění
příloha I nařízení (EU) č. 10/2011
/ změna č. (EU)2018/213) bude použitelná od 6 9. 2018 a týká se omezení bisfenolu A v lacích a nátěrových hmotách určených pro styk s potravinami
/ změna č. (EU)2018/831 se použije od 26. 6. 2018

aktualizace 2018-05-22
Právní předpisy ES pro hračky
(EU)2018/725 Směrnice Komise, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému vývoji mění příloha II část III bod 13 směrnice EP a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o chrom VI změna směrnice (použije se od 18. 11. 2019)
Další předpisy ES vztahující se na určité druhy hraček

některé typy hraček např. textilní, měkčené, dřevěné atd.

č. 1907/2006
nařízení REACH
(konsolidované znění v pdf
z 1. 3. 2018 bez změn: (EU)2018/588, (EU)2018/589 ve znění opravy, (EU)2018/675)

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

Právní předpisy SR pro hračky

č. 225/2013 Z.z.
(aktuální znění)

Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z.z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z.z.
/ změna vyhláškou č. 130/2018 Z.z. bude použitelná od 28. 10. 2018


aktualizace 2018-04-23
Právní předpisy ES pro hračky
Další předpisy ES vztahující se na určité druhy hraček

některé typy hraček např. textilní, měkčené, dřevěné atd.

č. 1907/2006
nařízení REACH
(konsolidované znění v pdf
z 1. 3. 2018 včetně změny nařízením Komise (EU)2018/35)


Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES


aktualizace 2018-03-16
Právní předpisy SR pro hračky
doplněna změna zákona č. 78/2012 Z.z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonem č. 56/2018 Z.z. (účinnost změny zákonem č. 56/2018 Z.z. je od 1. 4. 2018)
Právní předpisy ES pro hračky
Další předpisy ES vztahující se na určité druhy hraček

některé typy hraček např. textilní, měkčené, dřevěné atd.

č. 1907/2006
nařízení REACH
(konsolidované znění v html
z 31. 1. 2018 včetně změny nařízením Komise (EU)2018/35)
/ změna (EU)2018/35 se použije od 31. 1. 2018

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

 

materiály a předměty přicházející do styku s potravinami

(hygienické vlastnosti hraček)

10/2011
(konsolidované znění
v pdf z 8. 2. 2018 včetně změny č. (EU)2018/79,
bez změny č. (EU)2018/213)
Nařízení Komise (EU) č. 10/2011  o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
/ nařízením č. (EU)2018/79  se od 8. 2. 2018 mění
příloha I nařízení (EU) č. 10/2011
/ změna č. (EU)2018/213) bude použitelná od 6 9. 2018 a týká se omezení bisfenolu A v lacích a nátěrových hmotách určených pro styk s potravinami


aktualizace 2018-02-21
Právní předpisy ES pro hračky
Další předpisy ES vztahující se na určité druhy hraček

některé typy hraček např. textilní, měkčené, dřevěné atd.

č. 1907/2006
nařízení REACH
(konsolidované znění v pdf formátu z 10. 10. 2017 bez změny (EU)2018/35)
/ změna (EU)2018/35 se použije od 31. 1. 2018

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

materiály a předměty přicházející do styku s potravinami

(hygienické vlastnosti hraček)

10/2011
(znění v pdf z 19. 5. 2017 bez změny
č.(EU)2018/79)

Nařízení Komise (EU) č. 10/2011  o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
/ nařízením č. (EU)2018/79  se od 8. 2. 2018 mění
příloha I nařízení (EU) č. 10/2011


aktualizace 2018-01-24
Právní předpisy ES pro hračky
Další předpisy ES vztahující se na určité druhy hraček

kosmetika


nařízení EP a Rady (ES)
č. 1223/2009 (konsolidované znění
z 25. 12. 2017) bez opravy nařízení Komise (EU)2017/2228)
/ změna (EU)2017/745 se použije od 26. 5. 2020)
/ změna (EU)2017/2228  ve znění opravy se použije
od 25. 12. 2017
/ rozhodnutí Komise
2013/674/EU

 

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

elektrické a elektronické hračky

směrnice EP a Rady
č. 2011/65/EU
(RoHS II) (znění bez změn (EU)2017/1009, (EU)2017/1010, (EU)2017/1011, (EU)2017/1975)

Směrnice EP a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

/ Od 24. 11. 2015 na webové stránce MPO ČR je k dispozici zaktualizovaný Manuál k nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, který vypracoval Elektrotechnický zkušební ústav ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu


aktualizace 2017-12-20
Právní předpisy ES pro hračky
Další předpisy ES vztahující se na určité druhy hraček

kosmetika


nařízení EP a Rady (ES)
č. 1223/2009 (konsolidované znění z 3. 9. 2017 včetně změn: (EU)2017/1410(EU)2017/1413 
/ změna (EU)2017/2228
 se použije od 25. 12. 2017
/ změna (EU)2017/1224 se použije od 27. 7. 2017
/ změna (EU)2017/238 se použije od 3. 9. 2017
/ změna (EU)2017/745 se použije od 26. 5. 2020)
/ změna (EU)2017/1410 se použije od 23. 8. 2017
/ změna (EU)2017/1413 se použije od 24. 8. 2017
/ rozhodnutí Komise
2013/674/EU

 

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

elektrické a elektronické hračky

směrnice EP a Rady
č. 2011/65/EU
(RoHS II) (znění bez změn (EU)2017/1009, (EU)2017/1010, (EU)2017/1011, (EU)2017/1975(EU)2017/2102)

Směrnice EP a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

/ Od 24. 11. 2015 na webové stránce MPO ČR je k dispozici zaktualizovaný Manuál k nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, který vypracoval Elektrotechnický zkušební ústav ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu


aktualizace 2017-11-21
Právní předpisy ES pro hračky
Další předpisy ES vztahující se na určité druhy hraček

elektrické a elektronické hračky

směrnice EP a Rady
č. 2011/65/EU
(RoHS II) (znění bez změn (EU)2016/585, (EU)2017/1009, (EU)2017/1010, (EU)2017/1011, (EU)2017/1975)

Směrnice EP a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

/ Od 24. 11. 2015 na webové stránce MPO ČR je k dispozici zaktualizovaný Manuál k nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, který vypracoval Elektrotechnický zkušební ústav ve spolupráci
s Ministerstvem průmyslu a obchodu

některé typy hraček např. textilní, měkčené, dřevěné atd.

č. 1907/2006
nařízení REACH
(konsolidované znění v pdf formátu z 10. 10. 2017 včetně změny (EU)2017/1510)
/ změna (EU)2017/1000 se použije od 4. 7. 2017
/ změna 848/2012 se použije se od 10. 10. 2017
/ změna (EU)2017/1510 se použije od 20. 9. 2017

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES


aktualizace 2017-10-19
Příručka pro uvádění hraček na trh
byla zaktualizována - září 2017
Právní předpisy ES pro hračky
doplněno konsolidované znění z 3. 9. 2017 nařízení EP a Rady (ES) č. 1223/2009 včetně změn: (EU)2017/1410(EU)2017/1413 

aktualizace 2017-09-20
Právní předpisy ES pro hračky
doplněny změny nařízení EP a Rady (ES) č. 1223/2009: (EU)2017/1410(EU)2017/1413
/ změna (EU)2017/1410 se použije od 23. 8. 2017
/ změna (EU)2017/1413 se použije od 24. 8. 2017

doplněna změna nařízení REACH č.  1907/2006 nařízením Komise č. (EU)2017/1510)
/ změna (EU)2017/1510 se použije od 20. 9. 2017

aktualizace 2017-08-10
Právní předpisy ES pro hračky
doplněno konsolidované znění nařízení EP a Rady (ES) č. 1223/2006 ve formátu html (z 27. 7. 2017); včetně nové změny nařízením Komise (EU)2017/1224 , která se použije od 27. 7. 2017
doplněno konsolidované znění nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH) ve formátu pdf (z 4. 7. 2017)

aktualizace 2017-07-04
Právní předpisy ES pro hračky
doplněno aktuální znění směrnice EP a Rady o bezpečnosti hraček č. č. 2009/48/ES v pdf formátu z 24. 5. 2017
Další předpisy ES vztahující se na určité druhy hraček

elektrické a elektronické hračky

směrnice EP a Rady
č. 2011/65/EU (RoHS II) (znění bez změn (EU)2016/585, (EU)2017/1009, (EU)2017/1010, (EU)2017/1011)

Směrnice EP a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

/ Od 24. 11. 2015 na webové stránce MPO ČR je k dispozici zaktualizovaný Manuál k nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, který vypracoval Elektrotechnický zkušební ústav ve spolupráci
s Ministerstvem průmyslu a obchodu

některé typy hraček např. textilní, měkčené, dřevěné atd.

č.  1907/2006
nařízení REACH
(konsolidované znění v pdf
z 2. 3. 2017 bez bez změny nařízením Komise č. (EU)2017/999, (EU)2017/1000)
/ změna (EU)2017/999 se použije od 4. 7. 2017
/ změna (EU)2017/1000 se použije od 4. 7. 2017/ změna 848/2012 se použije se od 10. 10. 2017

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES


aktualizace 2017-06-14
Právní předpisy ES pro hračky
doplněno aktuální znění směrnice EP a Rady o bezpečnosti hraček č. 2009/48/ES v html formátu z 24. 5. 2017
Další předpisy ES vztahující se na určité druhy hraček

materiály a předměty přicházející do styku s potravinami

(hygienické vlastnosti hraček)

10/2011
(znění v pdf z 19. 5. 2017 včetně změny
č. (EU)2017/752)Nařízení Komise (EU) č. 10/2011  o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinamiaktualizace 2017-05-24
Právní předpisy ES pro hračky
doplněny změny směrnice EP a Rady č. 2009/48/ES:
(EU)2017/738 Směrnice Rady (EU), kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha II směrnice EP a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o olovo
/ změna směrnice (EU)2017/738 se použije od 28. 10. 2018
(EU)2017/774 Směrnice Rady (EU), kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice EP a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o fenol
/ změna směrnice (EU)2017/774 se použije od 4. 11. 2018
(EU)2017/898 Směrnice  Komise, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o bisfenol A
// Pro bisfenol A  CAS 80-05-7 stanovuje nový migrační limit 0,04 mg/l v souladu s metodami stanovenými v normách EN 71-10:2005 a EN 71-11:2005.Tento předpis musí členské státy implementovat do své legislativy do 25. 11. 2018, předpis se použije od 26. 11. 2018.


Další předpisy ES vztahující se na určité druhy hraček

kosmetika


nařízení EP a Rady (ES)
č. 1223/2009 (konsolidované znění z 3. 3. 2017 znění bez změn:(EU)2017/238
(EU)2017/745
/ změna (EU)2017/238 se použije od 3. 9. 2017
/ změna (EU)2017/745 se použije od 26. 5. 2020)
/ rozhodnutí Komise
2013/674/EU

 

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

některé typy hraček např. textilní, měkčené, dřevěné atd.

č.  1907/2006
nařízení REACH
(konsolidované znění v pdf
z 2. 3. 2017 bez změny nařízením Komise
č. (EU)2017/706)
/ změna 848/2012 se použije se od 10. 10. 2017;
/ změna (EU)2017/227 platí od 3. 2. 2017

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

materiály a předměty přicházející do styku s potravinami

(hygienické vlastnosti hraček)

10/2011
(znění z 14. 9. 2016 bez
změny č. (EU)2017/752)

 

Nařízení Komise (EU) č. 10/2011  o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami


aktualizace 2017-04-10
Právní předpisy ČR pro hračky

č. 86/2011 Sb.
(aktuální znění)
Změna:
č.  97/2017 Sb.

Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky
/  nařízením vlády č. 97/2017 Sb. se transponuje do legislativy ČR směrnice Komise (EU) č. 2015/2115, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice EP a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o formamid a směrnice Komise (EU) č. 2015/2116, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice EP a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o benzisothiazolinon
/ účinnost změny nařízením vlády č. 97/2017 Sb. je 24. května 2017, s výjimkou bodů 2 a 4, které nabývají účinnosti dnem 24. listopadu 2017

Právní předpisy ES pro hračky
Další předpisy ES vztahující se na určité druhy hraček
doplněno konsolidované znění ve formátu html z 2. 3. 2017 nařízení REACH č.  1907/2006 včetně změny (EU)2017/227
Právní předpisy SR pro hračky

č. 78/2012 Z.z.
(aktuální znění)

Zákon o o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ účinnost změny zákonem č. 51/2017 Z.z. od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017aktualizace 2017-03-08
Právní předpisy ES pro hračky
Další předpisy ES vztahující se na určité druhy hraček
doplněno konsolidované znění ve formátu pdfz 2. 1. 2017 nařízení REACH č. 1907/2006  bez změny (EU)2017/227
Právní předpisy ČR pro hračky

Připravuje se:
návrh změny
nařízení vlády

č. 86/2011 Sb.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů


aktualizace 2017-02-17
Právní předpisy ES pro hračky
Další předpisy ES vztahující se na určité druhy hraček
doplněno nové konsolidované znění z 1. 1. 2017 nařízení CLP: 1272/2008
bez opravy z 21. 12. 2016;
doplněna změna nařízení REACH nařízením Komise č. (EU)2017/227, změna (EU)2017/227 se použije od 3. 2. 2017;
doplněno konsolidované znění ve formátu html z 2. 1. 2017 nařízení REACH č. 1907/2006  bez změny (EU)2017/227
Právní předpisy SR pro hračky
doplněna změna vyhlášky č. 225/2013 Z.z.: vyhláškou č. 11/2017 Z.z., účinnost vyhlášky č. 11/2017 Z.z. od 24. 5. 2017 do 23. 11. 2017

aktualizace 2017-01-09
Další předpisy ES vztahující se na určité druhy hraček
doplněna změna nařízení REACH nařízením Komise č. (EU)2016/2235 (změna (EU)2016/2235 se použije od 2. 1. 2017)

aktualizace 2016-12-08 bez změn

aktualizace 2016-11-16
Další předpisy ES vztahující se na určité druhy hraček
doplněno konsolidované znění ve formátu html z 11. 10. 2016 nařízení REACH č.  1907/2006 včetně  změny (EU)2016/1688
doplněno konsolidované znění ve formátu pdf z 14. 9. 2016 nařízení Komise (EU) č. 10/2011  o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami včetně změny (EU)2016/1416

aktualizace 2016-10-11
Příručka pro uvádění hraček na trh
Předpisy a normy pro hračky byly zaktualizovány - září 2016
Právní předpisy ES pro hračky
Další předpisy ES vztahující se na určité druhy hraček

doplněna změna nařízením Komise č. (EU)2016/1688, kterým se mění příloha č. VII, pokud jde o senzibilizaci kůže

aktualizace 2016-09-21
Právní předpisy ES pro hračky
Další předpisy ES vztahující se na určité druhy hraček

doplněno konsolidované znění (12. 8. 2016) nařízení EP a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích;
doplněno konsolidované znění směrnice EP a Rady č. 2011/65/EU (RoHS II) (znění bez změny (EU)2016/585);
doplněno konsolidované znění z 14. 7. 2016  nařízení REACH č.  1907/2006 včetně  změn (EU)2016/1005 a (EU)2016/1017);
doplněna změna nařízení PIM 10/2011 nařízením č.  (EU)2016/1416

aktualizace 2016-08-17
Právní předpisy ES pro hračky
Další předpisy ES vztahující se na určité druhy hraček
doplněno konsolidované znění (10. 8. 2016) nařízení EP a Rady (ES) č. 1223/2009 bez změny nařízením Komise (EU)2016/1198;
doplněna změna nařízením Komise (EU)2016/1143, která platí od 3. 8. 2016;
doplněna změna nařízením Komise (EU)2016/1198, která platí od 12. 8. 2016;
doplněno konsolidované znění nařízení REACH z 21. 6. 2016 v pdf formátu;
doplněna změna nařízení CLP nařízením č. (EU)2016/1179

aktualizace 2016-07-21
Právní předpisy ES pro hračky
Další předpisy ES vztahující se na určité druhy hraček
doplněny změny nařízení č. 1223/2009(EU)2016/1120, (EU)2016/1121)
doplněny změny směrnice EP a Rady č. 2011/65/EU(EU)2016/1028, (EU)2016/1029
doplněna změna nařízení CLP č. 1272/2008: (EU)2016/918
doplněno konsolidované znění nařízení REACH č. 1907/2006 z 21. 6. 2016 bez změn (EU)2016/1005 a (EU)2016/1017)

aktualizace 2016-06-16
Právní předpisy ES pro hračky
Další předpisy ES vztahující se na určité druhy hraček

doplněno aktuální znění nařízení REACH: 1907/2006  (nařízení REACH) (konsolidované znění z 1. 4. 2016), změna (EU)2016/863 se použije od 21. 6. 2016)
doplněno aktuální znění: nařízení č. 1223/2009 (konsolidované znění z 2016-05-12 o kosmetických přípravcích)

aktualizace 2016-05-10 bez změn

aktualizace 2016-04-20
Právní předpisy ES pro hračky
Další předpisy ES vztahující se na určité druhy hraček

doplněno aktuální znění nařízení REACH: 1907/2006 (nařízení REACH)  včetně změny (EU)2016/217 (znění ze dne 8. 3. 2016)
doplněno aktuální znění: nařízení č. 1223/2009 (konsolidované znění z 2016-03-25 o kosmetických přípravcích)
doplněno znění: směrnice č. 2011/65/EU (RoHS II) znění bez změny (EU)2016/585  (změna (EU)2016/585 se použije od 5. 6. 2016)
doplněno aktuální znění nařízení č. 850/2004 (konsolidované znění z 2016-03-22)

aktualizace 2016-03-16
Další předpisy ES vztahující se na určité druhy hraček
doplněna změna nařízení REACH nařízením č. (EU)2016/217  použije se od 8. 3. 2016

aktualizace 2016-02-16
Právní předpisy ES pro hračky
Další předpisy ES vztahující se na určité druhy hraček
doplněno aktuální znění nařízení REACH: 1907/2006 (nařízení REACH) (aktuální znění ze dne 3. 2. 2016)
Právní předpisy SR pro hračky
doplněna změna zákona:

č. 78/2012 Z.z.
(aktuální znění)

Zákon o o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ změna zákonem č. 391/2015 Z.z. platí od 1. 2. 2016


aktualizace 2016-01-19 bez změn

aktualizace 2015-12-04
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti hraček:
Změny – Hračky (TOYS)
Právní předpisy ES pro hračky

(EU)2015/2115

Směrnice Komise, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité
v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES
o bezpečnosti hraček, pokud jde o formamid
/ účinnost od od 24. května 2017

(EU)2015/2116 Směrnice Komise, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité
v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o benzisothiazolinon
/ účinnost od od 24. května 2017
(EU)2015/2117 Směrnice Komise, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité
v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES
o bezpečnosti hraček, pokud jde o chloromethylisothiazolinon a methylisothiazolinon, jak samostatně, tak v poměru 3:1
/ účinnost od od 24. listopadu 2017
Další předpisy ES vztahující se na určité druhy hraček
doplněna informace: od 24. 11. 2015 na webové stránce MPO ČR je k dispozici zaktualizovaný Manuál k nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, který vypracoval Elektrotechnický zkušební ústav ve spolupráci
s Ministerstvem průmyslu a obchodu

aktualizace 2015-11-18
zaktualizována příručka pro uvádění hraček na trh

Další předpisy ES vztahující se na určité druhy hraček
doplněno aktuální znění nařízení REACH (1907/2006)
doplněna změna nařízení č. 282/2008 nařízením Komise (EU)2015/1906
doplněno aktuální znění nařízení Komise č. 282/2008

aktualizace 2015-10-19 bez změn

aktualizace k 2015-08-19
Právní předpisy ES pro hračky
Další předpisy ES vztahující se na určité druhy hraček

provedena aktualizace všech uvedených předpisů a doplněna nová konsolidovaná znění, pokud byla k dispozici

Právní předpisy ČR pro hračky
Nařízení vlády č. 86/2011 Sb.  o technických požadavcích na hračky:
 - změna  nařízením vlády č. 151/2015 Sb. platí od 1. 7. 2015, ustanovení bodů 2 a 4 nabývají účinnosti 21. 12. 2015

Právní předpisy SR pro hračky
vyhláška č. 225/2013 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z.z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z.z.:
-
změna vyhláškou č. 101/2015 Z.z. platí od 1. 7. 2015
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím