Posuzování shody teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva

Stanovenými výrobky podle nařízení č. 25/2003 Sb. a podle § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb.  jsou nové kotle a komponenty. Výrobce nebo nebo jeho zplnomocněný zástupce  je povinen podle zákona č. 22/1997 Sb. uvádět na trh pouze bezpečný výrobek. Technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva  jsou definovány v nařízení vlády č. 25/2003 Sb.

Nařízení vlády č. 25/2003 Sb. (v aktuálním znění) se vztahuje na:

 • kotle na kapalná nebo plynná paliva (složené z kotlového tělesa a hořáku, určeného k ohřevu vody tepelnou energií získanou spalováním kapalného nebo plynného paliva),
 • komponenty kotle (tj. kotlové těleso určené pro montáž s hořákem a  hořáky určené pro montáž s kotlovým tělesem).
Nařízení vlády č. 25/2003 Sb. (v aktuálním znění) se nevztahuje na:
 • kotle vyráběné po jednotlivých kusech;
 • kombinované kotle, které mohou spalovat pevná paliva;
 • průtokové ohřívače;
 • kotle pro spalovaní průmyslových plynů, biopaliv apod.;
 • sporáky a spotřebiče určené především pro vytápění prostor, ve kterých jsou umístěny, s dodatkovou funkcí dodávky teplé užitkové vody nebo teplé vody pro vytápění;
 • spotřebiče se jmenovitým výkonem nižším než 6 kW se samotížným oběhem určené pouze pro přípravu zásobní teplé užitkové vody v zásobníku;
 • zařízení s kombinací výroby užitečného tepla a výroby elektrické nebo mechanické energie současně v jednom výrobním procesu.
Podmínky uvedení kotlů a komponent pro uvedení na trh a do provozu stanoví podrobně § 2 nařízení vlády
č. 25/2003 Sb. Kotle před uvedením do provozu musí splňovat technické požadavky na účinnost kotlů uvedené v příloze č. 1 nařízení vlády č. 25/2003 Sb.

Postupy posuzování shody se provádí podle:
a
 • podle jednoho postupu uvedeného v  Příloze č. 3 nařízení vlády č. 25/2003 Sb.:
  - postup posouzení shody C (shody s typem),
  - postup posuzování shody D (zabezpečování jakosti výroby),
  - postup posuzování shody E (zabezpečování jakosti výrobku).

Výjimka byla pro postupy posuzování shody s technickými požadavky na účinnost u kotlů na plynná paliva, které do 20. 4. 2018 musely být prováděny podle nařízení vlády č. 22/2003 Sb. Tento předpis byl zrušen 21. 4. 2018 nařízením vlády č. 63/2018 Sb. , nyní platí nařízení EP a Rady č. (EU)2016/426. o spotřebičích plynných paliv a o zrušení směrnice 2009/142/ES.

Modul B: ES přezkoušení typu
Oznámený subjekt (notifikovaná osoba) zjišťuje a osvědčuje, že reprezentativní vzorek, představující předpokládanou výrobu, splňuje příslušná ustanovení nařízení vlády č. 25/2003 Sb. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce předloží oznámenému subjektu, kterého si zvolil, žádost o ES přezkoušení typu. Náležitosti žádosti jsou popsány v příloze č. 2 nařízení vlády č. 25/2003 Sb.
Technická dokumentace musí umožnit posouzení shody zařízení s požadavky nařízení vlády č. 25/2003 Sb. Podrobnosti technické dokumentace jsou uvedeny také v příloze č. 2 nařízení vlády č. 25/2003 Sb. Oznámený subjekt přezkoumá technickou dokumentaci, ověří, zda typ zařízení byl vyroben v souladu s dokumentací, případně provede nebo nechá provést další zkoušky a příslušná ověření tam, kde nebyly použity harmonizované technické normy (hEN) a tam, kde byly tyto normy byly použity. Pokud typ splňuje příslušná ustanovení nařízení vlády č. 25/2003 Sb., oznámený subjekt vystaví výrobci nebo jeho zplnomocněnému zástupci certifikát ES přezkoušení typu. Certifikát obsahuje identifikační údaje o výrobci, popřípadě jeho zplnomocněném zástupci, závěry zkoušky a nezbytné údaje pro identifikaci certifikováného typu. Pokud dojde k jakékoliv změně schváleného kotle nebo komponenty výrobce nebo zplnomocněný zástupce informuje oznámený subjekt a vyžaduje dodatečné schválení, které se potvrzuje formou dodatku k původnímu certifikátu ES přezkoušení typu.
Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovávají s technickou dokumentací i kopie certifikátů ES přezkoušení typu a jejich dodatky po dobu nejméně 10 let od data poslední výroby příslušného výrobku.
V případě, že výrobce není z EU a neexistuje jeho zplnomocněný zástupce, za poskytnutí dokladů o posouzení shody na vyžádání orgánu dozoru odpovědný ten, kdo uvádí příslušný výrobek na trh.

Modul C: shoda s typem
Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces zajišťoval shodu vyráběných zařízení s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a s požadavky nařízení vlády č. 25/2003 Sb. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zajišťuje a prohlašuje, že daná zařízení jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a splňují požadavky nařízení vlády č. 25/2003 Sb. Výrobce zajišťuje, aby výrobní postup byl ve shodě vyráběných kotlů nebo komponent s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a s technickými požadavky na účinnost. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce opatří každé zařízení označením CE a vypracuje písemné prohlášení o shodě. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovává kopii prohlášení o shodě po dobu nejméně 10 let po vyrobení posledního výrobku.
Oznámený subjekt, vybraný výrobcem, provádí nebo nechává provést v nahodilých intervalech zkoušky výrobku. Pokud jeden nebo více z náhodně vybraných vzorků hotového výrobku nevyhovuje požadavkům nařízení vlády č. 25/2003 Sb., oznámený subjekt přijímá odpovídající opatření. V případě, že výrobce není z EU a neexistuje jeho zplnomocněný zástupce, za poskytnutí dokladů o posouzení shody na vyžádání orgánu dozoru odpovědný ten, kdo uvádí příslušný výrobek na trh.

Modul D: zabezpečování jakosti výroby
Výrobce předkládá oznámenému subjektu, kterého si zvolil, žádost o posouzení svého systému jakosti výroby pro příslušné kotle nebo komponenty. Systém zabezpečování jakosti výroby musí zajišťovat shodu kotlů nebo komponent s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a s požadavky nařízení vlády č. 25/2003 Sb., které se na ně vztahují. Oznámený subjekt posoudí systém zabezpečování jakosti výroby a součástí tohoto posouzení musí být inspekční prohlídka výrobního  provozu.
Výrobce plní povinnosti podle schváleného systému jakosti pro výrobu, výstupní kontrolu a zkoušení zařízení, zajišťuje a prohlašuje, že daná zařízení jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a splňují požadavky nařízení vlády č. 25/2003 Sb. Výrobce je podroben dohledu oznámeného subjektu. Pro účely dohledu výrobce umožní oznámenému subjektu přístup do výroby, prostorů kontroly, zkoušení a skladování a také nezbytné dokumenty uvedené v nařízení vlády č. 25/2003 Sb. Požadavky na dokumentaci systému jakosti výroby  jsou definovány v  Příloze č. 3  nařízení vlády č. 25/2003 Sb. Oznámený subjekt provádí u výrobce pravidelný dohled, ale i neohlášený dohled ohledně dodržování systému jakosti výroby. O výsledku dohledu poskytne oznámený subjekt výrobci zprávu. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce informuje oznámený subjekt, který schválil systém jakosti, o každé zamýšlené změně v systému jakosti výroby. Oznámený subjekt posoudí zamýšlené změny a rozhodne, zda pozměněný systém jakosti výroby bude i nadále splňovat požadavky uvedené v nařízení vlády č. 25/2003 Sb., nebo zda je potřebné provést nové posuzování. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce opatří každý spotřebič označením CE a vypracuje písemné prohlášení o shodě. Označení CE je doplněno identifikačním číslem oznámeného subjektu odpovědného za dozor.
Výrobce uchovává potřebnou dokumentaci, zprávy, rozhodnutí, aktualizace  po dobu nejméně 10 let od data poslední výroby příslušného výrobku.

Modul E: zabezpečování jakosti výrobku
Výrobce podá u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o posouzení systému jakosti pro jím vyráběné kotle a spotřebiče.

Žádost musí obsahovat příslušné informace o kotlích a komponentách, dokumentaci k systému zabezpečování jakosti výrobku a technickou dokumentaci k certifikovanému typu a  kopii certifikátu ES přezkoušení typu. Každý kotel  nebo komponenta je v rámci systému jakosti zkoušen podle harmonizovaných technických norem, nebo se musí provést ekvivalentní zkoušky za účelem zjištění shody s technickými požadavky na účinnost. Výrobce musí všechna opatření systematicky uchovávat fornou písemných instrukcí, postupů a pokynů. Výrobce plní povinnosti podle schváleného systému jakosti pro výstupní kontrolu a zkoušení kotlů a spotřebičů, zajišťuje a prohlašuje, že kotle a spotřebiče jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu.  Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství opatří každý spotřebič označením CE a vypracuje písemné prohlášení o shodě. Označení CE je doplněno identifikačním číslem oznámeného subjektu odpovědného za dozor.  Výrobce uchovává potřebnou technickou dokumentaci o systému jakosti výrobku, zprávy, rozhodnutí, aktualizace  po dobu nejméně 10 let od data poslední výroby příslušného kotle nebo komponenty.

Označení CE a jiná značení
Kotle a komponenty, pokud splňují požadavky nařízení vlády č.
25/2003 Sb.  mohou být opatřeny označením CE. Kotle a komponenty mohou být označeny i jiným označením než je označení CE, ale viditelnost a čitelnost označení CEmusíbýt zachována.
Pozn.: v nařízení vlády č.  25/2003 Sb. je uveden odkaz na již neplatné nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE. V rámci nového horizontálního legislativního rámce jsou podmínky pro připojení označení CE popsány v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ve znění opravy ze dne 1. 7. 2015 a dále v příslušných předpisech  a na ně navazujících harmonizovaných normách.

Další užitečné informace z webových stránek ÚNMZ:
Přehled subjektů autorizovaných k činnostem při posuzování shody účinnosti nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva:

Evropská unie:

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím