Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»Novinky

Novinky

Pravidla pro předkládání informací spotřebiteli a zúčastněných stran do portálu Safety Gate

25.06.2024 - Pravidla pro předkládání informací spotřebiteli a zúčastněných stran do portálu Safety Gate

Prováděcí nařízení Komise (EU)2024/1740 (slovenská verze), kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení EP a Rady (EU)2023/988, pokud jde o post...

Zrušení rozhodnutí Komise 2004/905/ES, kterým se stanoví pokyny pro oznamování  nebezpečných spotřebitelských výrobků

25.06.2024 - Zrušení rozhodnutí Komise 2004/905/ES, kterým se stanoví pokyny pro oznamování nebezpečných spotřebitelských výrobků

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU)2024/1761 (slovenská verze), kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2004/905/ES, kterým se stanoví pokyny pro oznamová...

Brožura CEN a CENELEC

02.06.2024 - Brožura CEN a CENELEC

CEN a CENELEC vydaly brožuru, která ukazuje, jak lze normy využít k podpoře zodpovědného chování firem ve vztahu k životnímu prostředí, společnosti...

Nově vydaná legislativa týkající se výrobků, které přicházejí do kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě

29.04.2024 - Nově vydaná legislativa týkající se výrobků, které přicházejí do kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě

Tyto předpisy se použijí od 31. 12. 2026, do tohoto data členské státy postupují podle vnitrostátních opatření. Nařízení Komise v přenesené pravomo...

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček a o zrušení směrnice 2009/48/ES

02.04.2024 - Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček a o zrušení směrnice 2009/48/ES

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček a o zrušení směrnice 20...

Připravovaná legislativa ČR

28.02.2024 - Připravovaná legislativa ČR

Připravuje se návrh zákona o obecné bezpečnosti výrobků, o požadavcích na některé výrobky a o změně některých souvisejících zákonů / důvodová zpráv...

Rozšíření Kandidátského seznamu o dalších pět látek SVHC

26.01.2024 - Rozšíření Kandidátského seznamu o dalších pět látek SVHC

23. 1. 2024 byl rozšířen Kandidátský seznam (KS) o dalších 5 látek SVHC, KS nyní obsahuje 24O látek SVHC. Nově vložené látky do KS: 2-(2H-benzotria...

Novinky prosinec 2023

26.12.2023 - Novinky prosinec 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU)2023/2713 (použije se od 1. 10. 2024), kterým se jmenují referenční laboratoře Evropské unie v oblasti diagnostických...

Příprava studie posouzení směrnic 2014/31/EU (váhy s neautomatickou činností - NAWID) a 2014/32/EU (měřidla - MID)

31.10.2023 - Příprava studie posouzení směrnic 2014/31/EU (váhy s neautomatickou činností - NAWID) a 2014/32/EU (měřidla - MID)

Pro EK se připravuje studie posouzení směrnic 2014/31/EU a 2014/32/EU z hlediska jejich funkčnosti, použitelnosti a aktuálnosti. V srpnu 2024 se př...

Nový způsob zveřejňování Úředního věstníku Evropské unie od 1. 10. 2023

31.10.2023 - Nový způsob zveřejňování Úředního věstníku Evropské unie od 1. 10. 2023

1. 10. 2023 přešel Úřední věstník Evropské unie na zveřejňování způsobem akt po aktu, více informací viz webová stránka OJ EU ZDE.

Nařízení Komise č. (EU)2023/2055

27.09.2023 - Nařízení Komise č. (EU)2023/2055

Nařízení Komise (EU)2023/2055 ze dne 25. září 2023, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrac...

Postup pro vydávání žádostí o normalizaci (mandátů)

30.08.2023 - Postup pro vydávání žádostí o normalizaci (mandátů)

Rozhodnutí Stálého výboru států ESVO č. 1/2022/SC  (slovenská verze) o postupu pro vydávání žádostí o normalizaci evropským normalizačním organizac...

Omezení pro formaldehyd a uvolňovače formaldehydu: (EU)2023/1464

21.07.2023 - Omezení pro formaldehyd a uvolňovače formaldehydu: (EU)2023/1464

Změna nařízení REACH: nařízení Komise č. (EU)2023/1464, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud ...

Změna nařízení (EU) č. 10/2011 (nařízení PIM)

21.07.2023 - Změna nařízení (EU) č. 10/2011 (nařízení PIM)

Nařízení Komise (EU)2023/1442, kterým se mění příloha I nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinam...

Nové nařízení EP a Rady č. (EU)2023/1230 o strojních zařízeních

21.07.2023 - Nové nařízení EP a Rady č. (EU)2023/1230 o strojních zařízeních

Nařízení EP a Rady č. (EU)2023/1230  ve znění opravy z 4. 7. 2023 o strojních zařízeních a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/...

Požadavky na bezpečnost evropských norem pro některé výrobky pro děti

30.06.2023 - Požadavky na bezpečnost evropských norem pro některé výrobky pro děti

30. 6. 2023 bylo vydáno rozhodnutí Komise (EU)2023/1338 o požadavcích na bezpečnost, které musí splňovat evropské normy pro některé výrobky pro dět...

Nové nařízení EP a Rady č. 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků

08.06.2023 - Nové nařízení EP a Rady č. 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků

Nařízení EP a Rady č. (EU)2023/988  (sk verze) o obecné bezpečnosti výrobků, o změně nařízení EP a Rady č. (EU)1025/2012 a směrnice EP a Rady (EU)2...

Nový zákon o dozoru nad trhem

27.04.2023 - Nový zákon o dozoru nad trhem

Zákon č. 87/2023 Sb.  o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky) nabyl účinnost od ...

Změna vyhlášky MŽP SR č. 465/2013 Z.z.

30.03.2023 - Změna vyhlášky MŽP SR č. 465/2013 Z.z.

Vyhláška MŽP SR č. 80/2023 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 465/2013 Z.z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronic...

Doporučení Komise (EU)2023/498 o kodexu správné praxe pro normalizaci v Evropském výzkumném prostoru

30.03.2023 - Doporučení Komise (EU)2023/498 o kodexu správné praxe pro normalizaci v Evropském výzkumném prostoru

Doporučení Komise (EU)2023/498,  (EU)2023/498 - sk verze, o kodexu správné praxe pro normalizaci v Evropském výzkumném prostoru. Toto doporučení na...

Nově vydaná legislativa

28.02.2023 - Nově vydaná legislativa

Nařízení vlády č. 45/2023 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elek...

Rozšíření Kandidátského seznamu (KS) o devět látek

07.02.2023 - Rozšíření Kandidátského seznamu (KS) o devět látek

17. 1. 2023 byl Kandidátský seznam (KS) rozšířen o dalších devět látek vzbuzující velmi vážné obavy (SVHC látky). KS obsahuje nyní celkem 233 SVHC ...

Vyhláška č. 445/2022 Sb.

25.01.2023 - Vyhláška č. 445/2022 Sb.

Vyhláška č. 445/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Výběr některých změn vyhláškou č. 445/2022 S...

Platnost bezpečnostních listů (BL)

02.01.2023 - Platnost bezpečnostních listů (BL)

Bezpečnostní listy (BL) mohou být od 1. 1. 2023 poskytovány pouze  v souladu s nařízením Komise (EU)2020/878, kterým se mění příloha II nařízení EP...

Změna nařízení (EU) č. 1025/2012

02.01.2023 - Změna nařízení (EU) č. 1025/2012

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2022/2480, kterým se mění nařízení (EU) č. 1025/2012, pokud jde o rozhodnutí evropských normalizačníc...

Hodnocení NLF (New Legislative Framework - Nový legislativní rámec)

30.11.2022 - Hodnocení NLF (New Legislative Framework - Nový legislativní rámec)

Evropská Komise zveřejnila dva pracovní dokumenty (v anglické verzi): podrobné shrnutí hodnocení NLF SWD(2022) 364 final (156 str.) stručné shrnutí...

Vyhláška č. 304/2022 Sb.

01.11.2022 - Vyhláška č. 304/2022 Sb.

Vyhláška č. 304/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazate...

Nařízení Komise č. (EU)2022/1616

27.09.2022 - Nařízení Komise č. (EU)2022/1616

Nařízení Komise (EU)2022/1616 (slovenská verze)  o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o zrušení naří...

Seznam GADSL

30.08.2022 - Seznam GADSL

Seznam látek s povinnou deklarací pro automobilový průmysl - seznam GADSL byl revidován 1. 8. 2022 viz: GADSL Reference List 2022 (Excel)  // info ...

Prováděcí rozhodnutí  Komise č. (EU)2022/1401

30.08.2022 - Prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2022/1401

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU)2022/1401 (16. 8. 2022), kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1698, pokud jde o evropské normy pro některé...

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím