Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»OSTATNÍ OBLASTI»Automobilový průmysl»Posuzování automobilových součástí

Posuzování automobilových součástí

 
V případě dovozu automobilových součástí musí být splněny zákonné a technické požadavky příslušné homologace podle předpisů EHK OSN (tj. předpisy Evropské hospodářské Komise Organizace spojených národů). Některé tyto EHK OSN předpisy byly odsouhlaseny členskými státy EU a zveřejněny v Úředním věstníku EU. Tyto předpisy EHK OSN, které byly zveřejněny jako „předpisy EU“, jsou pro členy EU právně závazné. Podrobný přehled viz Právní předpisy EHK a odsouhlasené předpisy EU.
Kromě toho byly v rámci EU zpracovány další předpisy ES pro automobilový průmysl. Uvedené směrnice Rady jsou implementovány přímo do právních předpisů ČR pro automobilový průmysl nebo do právních předpisů SR pro automobilový průmysl. Pokud jsou v rámci předpisů EU zpracována nařízení, např. nařízení EP a Rady (ES) č. 661/2009 (v aktuálním znění), tato nařízení mají přímou účinnost v právním řádu členských států EU a je proto třeba dodržovat jejich ustanovení přímo, aniž by byly implementovány do národních předpisů.

V rámci velké revize rámcové směrnice 2007/46/ES, ve které Komise požadovala zásadní přepracování rámce pro "EU schválení typu" motorových vozidel, bylo vydáno:  nařízení EP a Rady č. (EU)2018/858 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES. Nařízení EP a Rady č. (EU)2018/858  zrušilo směrnici 2007/46/ES  s účinkem od 1. září 2020. Bližší informace k této revizi lze najít v tiskové zprávě Evropské komise "Bezpečnější a ekologičtější vozidla: Evropská komise zpřísňuje pravidla" (27. 1. 2016).

Na tyto právní předpisy navazuje velké množství norem zpracovávaných v ISO a CEN, viz vybrané třídy CEN/TC pro automobilový průmysl a vybrané třídy ISO/TC pro automobilový průmysl. Tyto normy jsou postupně zaváděny do systému ČSN a STN, viz vybrané třídy ČSN a vybrané třídy STN.

Velké automobilové koncerny mají požadavky na automobilové součásti ošetřeny pomocí svých vlastních speciálních podnikových norem. Tyto normy však nejsou volně přístupné veřejnosti a koncerny je poskytují pouze svým subdodavatelům. Kromě podnikových norem však existují veřejně přístupné oborové normy (např. Německa, USA). Jde o normy dobrovolně dodržované výrobci automobilového průmyslu, které jsou přístupné volně nebo za poplatek.

V dodavatelském řetězci automobilového průmyslu se dodržovaly systémy managementu kvality podle ISO/TS 16949:2009. Technická specifikace ISO/TS 16949 byla nahrazena novou mezinárodní normou:  IATF 16949:2016, více informací viz také dokument: International Automotive Task Force TRANSITION STRATEGY ISO/TS 16949 › IATF 16949. Certifikáty podle ISO/TS 16949:2009 byly platné do 14. září 2018. Do 1. října 2017 bylo možné provádět certifikaci ještě podle ISO/TS 16949:2009. Po 1. říjnu 2017 jsou prováděny audity jenom podle nové mezinárodní normy IATF 16949:2016. Další informace viz webová stránka International Automotive Task Force - IAFT.

Světoví výrobci automobilů a organizace, které jsou součástí automobilového dodavatelského řetězce využívají Mezinárodní systém pro správu dat o materiálech (IMDS) a Seznam látek s povinnou deklarací pro automobilový průmysl - seznam GADSL.

Výrobky automobilového průmyslu patří do sféry neharmonizovaných výrobků, to znamená, že pro ně neexistují evropské harmonizované normy. Nyní platí nařízení EP a Rady č. (EU)2019/515 o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě posiluje fungování vnitřního trhu zlepšením uplatňování zásady vzájemného uznávání a  odstraněním neodůvodněných překážek obchodu. Nařízení EP a Rady č. (EU)2019/515 ukládá povinnost jednoznačně odůvodnit omezení nebo odepření přístupu na trh. Nařízení EP a Rady č. (EU)2019/515 se vztahuje na výrobky jakéhokoli druhu včetně zemědělských produktů, také na výrobky, u kterých se harmonizační právní předpisy EU vztahují jen na některé jejich aspekty. Nově nařízení EP a Rady č. (EU)2019/515 umožní hospodářským subjektům vypracovat dobrovolné vlastní „prohlášení pro vzájemné uznávání“, které prokáže příslušným orgánům členského stát, že konkrétní výrobek byl v souladu s právními předpisy uveden na trh v jiném členském státě. Prohlášení pro vzájemné uznávání musí obsahovat všechny informace uvedené v části I a v části II přílohy a musí zachovávat i stanovenou strukturu těchto údajů. Část I přílohy je určena pro výrobce nebo jeho zástupce, část II přílohy je pro dovozce nebo distributory. Prohlášení se předkládá příslušnému orgánu členského státu v papírové podobě nebo elektronicky nebo se zpřístupní online. Pro online zpřístupnění musí být splněny tyto podmínky: snadná identifikace druhu nebo série  výrobků, na které se prohlášení vztahuje; snadné vyhledání a vysledování i dostupnost prohlášení a přístup k němu. Jestliže se na výrobek vztahuje i předpis EU vyžadující prohlášení o shodě, prohlášení pro vzájemné uznávání lze připojit k EU prohlášení o shodě. Prohlášení pro vzájemné uznávání se vypracovává v jednom z úředních jazyků EU, pokud tento jazyk není jazykem požadovaným členským státem určení, hospodářské subjekty ho přeloží do jazyka požadovaného tímto státem.
V případě pochybností, zda se jedná/nejedná o neharmonizovaný výrobek, lze kontaktovat službu PCPs (Product Contact Points). Hlavním úkolem PCPs (Product Contact Points) je poskytování informací podnikatelům a správním orgánům jiných členských států ohledně problematiky volného pohybu zboží v neharmonizované sféře. Pro podnikatele to znamená možnost, např. jak bezplatně a do 15 pracovních dnů od přijetí žádosti získat informace o příslušných technických pravidlech pro určitý druh výrobku na území, kde jsou tato kontaktní místa pro výrobky zřízena.
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím