Postup posuzování shody pro výbušniny pro civilní použití

POSUZOVÁNÍ SHODY - výbušniny pro civilní použití od 20. 4. 2016

Výbušniny pro civilní použití jsou stanovené výrobky definované zákonem č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a patří do harmonizované oblasti. Od 20. 4. 2016 nabyla účinnosti směrnice EP a Rady č. 2014/28/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi, která zrušila a nahradila směrnici č. 93/15/EHS. Tato nová směrnice je implementována v ČR do nového nařízení vlády č. 97/2016 Sb., které zrušuje od 20. 4. 2016 nařízení vlády č. 358/2001 Sb., kterým se doposud provádělo posuzování shody.
Nařízení vlády č. 97/2016 Sb. se nevztahuje na výbušniny držené ozbrojenými silami ČR, Vojenskou policií, bezpečnostními sbory ČR, Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva a policejními školami zřízenými Ministerstvem vnitra, nebo ozbrojenými silami nebo bezpečnostními sbory jiných států při jejich pobytu na území ČR, při průjezdu přes území ČR nebo při přeletu nad územím ČR.
Nařízení vlády č. 97/2016 Sb. se vztahuje na tyto čtyři skupiny výbušnin:
 1. trhaviny,
 2. bleskovice, bezpečnostní zápalnice a rázové trubice,
 3. rozbušky (včetně časovaných), bleskovicové zpožďovače,
 4. střeliviny a tuhé pohonné hmoty.

Technické požadavky na výbušniny
Příloha č. 1
nařízení vlády č. 97/2016 Sb. obsahuje obecné a zvláštní požadavky pro výbušniny.
Obecné požadavky
se týkají návrhu, výroby a dodání výbušniny do doby jejího použití, funkčních vlastností výbušniny z hlediska maximální bezpečnosti a spolehlivosti včetně požadavku na způsob jejího zneškodnění s minimálními dopady na životní prostředí. Zvláštní požadavky se vztahují na charakteristické vlastnosti výbušniny, jejího chemického složení, zejména slučitelnosti všech složek výbušniny vzhledem k fyzikální a chemické stabilitě, požadavkům na chemickou čistotu, na stupeň homogenizace, na granulometrické složení a rozměry. Výbušnina musí být také podrobena zkouškám na fyzikální a chemickou stabilitu v podmínkách prostředí, kde může být použita. Zkouší se také citlivost k nárazu a tření, odolnost výbušniny proti vlhkosti, odolnost nízkým a vysokým teplotám, vhodnost výbušniny pro použití v nebezpečném prostředí, odolnost rozkladu výbušniny a jejího obalu při jejím skladování do uvedeného data spotřeby výrobcem. Prověřují se bezpečnostní prvky proti předčasné nebo neúmyslné iniciaci nebo zážehu výbušniny a správné nabíjení a funkce výbušniny při použití ke stanovenému účelu. Kontrolují se vhodné pokyny a označení k bezpečnému zacházení, skladování, používání a zneškodňování výbušniny včetně všech zařízení a pomůcek potřebných pro spolehlivou a bezpečnou funkci výbušniny. Všechny tyto zkoušky se musí provádět za reálných podmínek. Pokud zkoušky nelze provést za laboratorních podmínek, musí se provádět v podmínkách určeného použití výbušniny.

Výbušniny používané pro vlastní potřebu
Povinnosti a splnění základních technických požadavků včetně posuzování shody se vyžadují i pro výbušniny, které nevstupují do dodavatelského řetězce – tj. výbušniny používané výrobcem pro vlastní potřebu. Použitím výbušniny pro vlastní potřebu je použití výbušniny výrobcem při trhacích pracích. Výrobcem je také osoba, která používá výbušninu pro vlastní potřebu.

Postupy posuzování shody
Výrobce použije k posuzování shody výbušniny se základními technickými požadavky podle přílohy č. 1 jeden z těchto postupů:

a) EU přezkoušení typu (modul B) podle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 97/2016 Sb. a současně jeden z těchto postupů:

 1. modul C2 – shoda s typem založená na interním řízení výroby spolu s kontrolami výrobků pod dohledem v náhodně zvolených intervalech
 2. modul D - shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobního procesu
 3. modul E - shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobků
 4. modul F - shoda s typem založená na ověřování výrobků

b) shodu založenou na ověřování každého jednotlivého výrobku (modul G) podle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 97/2016 Sb.

Pozn.: OS - oznámený subjekt

Modul

Typ modulu

Výrobce

OS

Laboratoř výrobce

Zkouška typu

Audit systému

MODUL B

EU PŘEZKOUŠENÍ TYPU

NE

ANO

NE

ANO

NE

MODUL C2

SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA INTERNÍM ŘÍZENÍ VÝROBY A KONTROLÁCH MĚŘIDEL POD DOHLEDEM V NÁHODNĚ ZVOLENÝCH INTERVALECH

ANO

ANO/NE

ANO/NE

ANO

NE

MODUL D

SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY VÝROBNÍHO PROCESU

NE

ANO

NE

NE

ANO

MODUL E

SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY MĚŘIDLA

NE

ANO

NE

NE

ANO

MODUL F

SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA OVĚŘOVÁNÍ VÝROBKŮ

NE

ANO

NE

ANO

NE

MODUL G

SHODA ZALOŽENÁ NA OVĚŘOVÁNÍ KAŽDÉHO JEDNOTLIVÉHO VÝROBKU

NE

ANO

NE

ANO

NETechnická dokumentace (TD)

Minimální obsah technické dokumentace: celkový popis výbušniny; koncepční návrh, výrobní výkresy a schémata součástí; popisy a vysvětlivky pro pochopení výkresů, schémat a fungování výbušniny; seznam harmonizovaných norem, které byly použity v plném rozsahu nebo zčásti; pokud harmonizované normy nebyly použity - popis řešení zvolené ke splnění základních technických požadavků podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 97/2016 Sb. včetně seznamu jiných použitých příslušných technických specifikací; uvedení těch použitých částí harmonizovaných norem, které byly pouze částečně využity; výsledky konstrukčních výpočtů, provedených přezkoušení; protokoly o zkouškách. Technická dokumentace k výbušnině musí upřesňovat základní technické požadavky podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 97/2016 Sb. a umožnit zhodnocení souladu výbušniny s těmito požadavky. Nedílnou součástí technické dokumentace k výbušnině musí být analýza a posouzení rizik s výbušninou spojených. Pro zhodnocení souladu výbušniny se základními technickými požadavky podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 97/2016 Sb. musí TD mít popis návrhu, výroby a fungování výbušniny v míře nezbytně nutné. Výrobce, případně jeho zplnomocněný zástupce, uchovává technickou dokumentaci, kopii certifikátu EU přezkoušení typu, jeho přílohy a dodatky po dobu alespoň 10 let od uvedení výbušniny na trh nebo jejího použití pro vlastní potřebu, a to i v případě, že k posuzování shody již nedochází.

EU prohlášení o shodě
EU prohlášení o shodě vypracovává výrobce před uvedením výbušniny na trh podle vzoru, který uvádí podrobně příloha č. 4 nařízení vlády č. 97/2016 Sb. Pokud se na výbušninu vztahuje více harmonizačních předpisů Evropské unie, požadujících vypracování EU prohlášení o shodě, vypracovává se jediné EU prohlášení o shodě s odkazy na všechny tyto předpisy, včetně odkazů na jejich vyhlášení. Výrobce, případně jeho zplnomocněného zástupce (pokud ho výrobce jmenoval k vykonávání některých jeho úkolů podle zákona č. 90/2016 Sb. a nařízení vlády č. 97/2016 Sb.), uchovává EU prohlášení o shodě alespoň po dobu 10 let od uvedení výbušnin na trh nebo jejího použití pro vlastní potřebu, a to i v případě, že k posuzování shody již nedochází. Dovozce uchovává kopii EU prohlášení o shodě alespoň po dobu 10 let od uvedení výbušnin na trh.

Označení CE
Označení CE umísťuje přímo na výbušninu výrobce sám nebo tak činí jeho zplnomocněný zástupce, a to vždy před uvedením výrobku na trh. Ve specifických případech (velikost, tvar nebo povaha výbušniny neumožní umístění označení CE přímo na výbušnině) je dostatečné současné umístění označení CE na jejím obale a na průvodní dokumentaci. U výbušniny vyrobené pro použití pro vlastní potřebu, u výbušniny přepravované a dodávané bez obalu, u výbušniny vyrobené mobilní jednotkou připravující výbušniny v místě spotřeby pro její přímé nabití do vývrtu nebo vyrobené v místě odstřelu, která je nabita do vývrtu bezprostředně po jejím vyrobení, je dostatečné umístění označení CE na průvodní dokumentaci.

Povinnosti hospodářských subjektů
Povinnosti výrobce, zplnomocněného zástupce a dovozce jsou obecně definovány v zákoně č. 90/2016 Sb. o posuzování shody. Nařízení vlády č. 97/2016 Sb. obsahuje ustanovení ohledně povinností distributora s příslušnými odkazy na povinnosti distributora uvedenými v zákoně č. 90/2016 Sb.

Distributor
Před dodáním výbušniny na trh je distributor povinen ověřit, zda je výbušnina opatřena označením CE, identifikačními a informačními údaji o výrobku od výrobce nebo od dovozce. Výrobce povinen podle zákona č. 90/2016 Sb. uvést na výbušnině tyto údaje: informační a identifikační údaje o výrobku a identifikační údaje a kontaktní údaje týkající se jeho osoby, stanovené nařízením vlády. Výrobce musí zajistit přiložení k výrobku jasných a srozumitelných instrukcí a bezpečnostních informací v českém jazyce. Identifikačními a kontaktními údaji, které je dovozce povinen podle zákona č. 90/2016 Sb. uvést na výbušnině v českém jazyce jsou: název, obchodní firma nebo zapsaná ochranná známka dovozce a jeho adresa pro doručování. Pokud velikost, tvar nebo způsob provedení výbušniny neumožňuje uvedení těchto údajů přímo na výbušnině, uvedou se tyto údaje na jejím obale nebo průvodní dokumentaci. Rozsah informací a identifikačních údajů výbušniny stanoví v §10 nařízení vlády č. 97/2016 Sb. Informační a identifikační údaje výbušniny a průvodní dokumenty slouží jako označení pro účely sledovatelnosti.

Sledovatelnost výbušnin a požadavky na označení výbušnin pro účely sledovatelnosti
Zpětné vysledovatelnosti výbušnin podléhá každá výbušnina, která představuje riziko z hlediska zneužití. Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 97/2016 Sb. uvádí v první části výčet výjimek, které tomuto požadavku na sledovatelnost nepodléhají. Konkrétní požadavky na označení výbušnin pro účely sledovatelnosti jsou také uvedeny ve druhé části přílohy č. 3 nařízení vlády č. 97/2016 Sb.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 97/2016 Sb. obsahuje pro použití maticového nebo čárového kódu také příklad grafického znázornění pro účely zpětné sledovatelnosti výbušniny.

Dalším využitelným právním předpisem ČR pro označování a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití je zákon č. 83/2013 Sb., ve kterém podle §3 Český báňský úřad přiděluje každému místu výroby výbušnin trojmístný číselný kód a to na žádost osob podnikajících v oboru výbušnin.

Označení pro účely sledovatelnosti využívá v příloze č. 3 nařízení vlády č. 97/2016 Sb. abecedně-číselný kód a to podle požadavků technické normy ČSN ISO 3166-1:2015 Kódy pro názvy zemí a jejich částí - Část 1: Kódy zemí (97 1002) (en).

Orgán dozoru může podle §12 nařízení vlády č. 97/2016 Sb. rozhodnout o zákazu dodávání výrobku na trh, uvádění do provozu nebo používání výrobku výrobcem pro vlastní potřebu, anebo o stažení výrobku z trhu nebo z oběhu když:

 • výbušnina byla neoprávněně opatřena označením CE v rozporu se zákonem č. 90/2016 Sb. nebo s nařízením vlády
  č. 97/2016 Sb.;
 • výbušnina nebyla označením CE opatřena;
 • identifikační číslo oznámeného subjektu bylo připojeno k označení CE v rozporu se zákonem č. 90/2016 Sb. nebo s nařízením vlády č. 97/2016 Sb.;
 • identifikační číslo oznámeného subjektu nebylo vůbec připojeno k označení CE;
 • EU prohlášení o shodě bylo vypracováno v rozporu se zákonem č. 90/2016 Sb. nebo s nařízením vlády č. 97/2016 Sb.;
 • EU prohlášení o shodě nebylo vůbec vypracováno;
 • technická dokumentace k výbušnině chybí podle nařízení vlády č. 97/2016 Sb.;
 • technická dokumentace je neúplná;
 • výbušnina není opatřena informačními a identifikačními údaji a průvodními dokumenty podle §10 nařízení vlády
  č. 97/2016 Sb.;
 • k výbušnině není přiložen návod k jejímu bezpečnému používání;
 • chybí doklad o vlastnostech výbušniny podle §10 odst. 3 o nařízení vlády č. 97/2016 Sb.
Přechodná ustanovení
Výbušnina uvedená na trh před 20. 4. 2016 podle starého nařízení vlády č. 358/2001 Sb. se považuje za výbušninu uvedenou na trh podle nového nařízení a může být nadále dodávána na trh. Certifikáty ES o přezkoušení typu, certifikát o shodě a rozhodnutí vydaná notifikovanou nebo autorizovanou osobou podle přílohy č. 2 starého nařízení vlády č. 358/2001 Sb. (před 20. 4. 2016) se považují za certifikáty EU přezkoušení typu, certifikát shody nebo rozhodnutí podle nového nařízení vlády č. 97/2016 Sb. a zůstávají v platnosti podle nového nařízení.
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím