Právní předpisy ES pro výbušniny pro civilní použití

Označení

Název

č. 2014/28/EU
(aktuální znění)
Směrnice EP a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi
// 20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici 93/15/EHS
č. 2008/43/ES
(aktuální znění)
Směrnice Komise, kterou se podle směrnice Rady 93/15/EHS zřizuje systém pro identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití
2017/C/118/2 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 93/15/EHS o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh výbušnin pro civilní použití a dozoru nad nimi (zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice směrnice Rady 93/15/EHS týkající se uvádění na trh výbušnin pro civilní použití a dozoru nad nimi)
(tento seznam nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním věstníku EU)
č. 2017/2118 Dohoda  mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody
(EU)98/2013
Změny:
(EU)2017/216,
(EU)2017/215
(EU)2017/214
 neplatné
Nařízení EP a Rady (EU) o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání
// zrušeno 1. 2. 2021 nařízením EP a Rady č. (EU)2019/1148

č. (ES)1907/2006
nařízení REACH
konsolidované znění 
v
pdf formátu 
z 6. 8. 2023
včetně změny 
(EU)2023/1464

 

Nařízení EP a Rady (ES) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
// nařízení REACH se vztahuje i na pyrotechnické výrobky i na výbušniny: čl. 2 odst. 1 výslovně nevyjímá ze své působnosti pyrotechnické výrobky ani výbušniny; na pyrotechnické výrobky se může za určitých podmínek vztahovat povinnost registrace látky v předmětu podle čl. 7 ods. 1 (předměty mohou obsahovat látku nebo směs a většinou se jedná o kombinaci předmětu (nádoba/obal) a látky/směsi);
dále povinnost sdělovat informace v dodavatelském řetězci: Hlava IV - i když se k předmětům bezpečnostní listy obvykle nevystavují, u pyrotechnických výrobků je doporučen poskytnout bezpečnostní list pouze právnickým osobám ne spotřebitelům, pro spotřebitele potřebné informace stačí uvést na obalu výrobku (předmětu)
/ změna (EU)2020/2096 má částečnou použitelnost viz čl. 2
/ změna (EU)2021/1199 se použije od 10. 8. 2022
/ změna (EU)2021/979 se použije od 8. 1. 2022
/ změna (EU)2021/1297 se použije od 25. 8. 2021
/ změna (EU)2021/2030 se použije od 12. 12. 2021
/ změna (EU)2021/2045 se použije od 14. 12. 2021
/ použitelnost, částečná použitelnost (EU)2021/2204 viz článek 2
/ změna (EU)2022/586 se použije od 1. 5. 2022
/ změna (EU)2022/477 se použije od 14. 10. 2022
/ změna (EU)2023/923 se použije od 28. 5. 2023
/ změna
(EU)2023/1132 se použije od 29. 6. 2023, body 2 a 5 přílohy se použijí od 1. 12. 2023
/ změna (EU)2023/1464 se použije od 6. 8. 2023

(EU)2019/1148 Nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, změně nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušení nařízení (EU) č. 98/2013
/ nařízení Komise č. (EU)2019/1148 se použije od 1. 2. 2021
(EU)2021/647
ve znění 
opravy
(24. 6. 2021)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití některých sloučenin olova a šestimocného chromu v elektrických a elektronických iniciátorech výbušnin pro civilní (profesionální) použití
 (© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu, 1998–2023)
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím