Právní předpisy SR pro výbušniny pro civilní použití

Označení

Název

č. 131/2016 Z.z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní výbušnín na civilné použitie na trhu
/ 20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 179/2001 Z.z.

č. 58/2014 Z.z.
aktuální znění

Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ změna zákonem č. 330/2023 Z.z. se použije od 2. 1. 2024

č. 474/2021 Z.z.

Vyhláška o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii na obranu štátu, základných požiadavkách na tieto určené výrobky, lehotách a postupoch posudzovania zhody, iných podrobnostiach o posudzovaní zhody a o náležitostiach výstupných dokumentov posudzovania zhody
// použije se od 1. 5. 2022

č. 262/2014 Z.z.
aktuální znění

Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

č. 298/2012 Z.z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o systéme identifikácie a sledovateľnosti výbušnín na civilné použitie

č. 144/2013 Z.z.
aktuální znění

Zákon o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
// změna zákonem č. 358/2022 Z.z. se použije od 15. 11. 2022

č. 288/2015 Z.z.

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín, výbušných predmetov a munície, vyhľadávanie nevybuchnutej munície a podmienky uskladňovania výbušnín, výbušných predmetov a munície

č. 393/2006 Z.z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím