Postup posuzování shody pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX)

POSUZOVÁNÍ SHODY - zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu od 20. 4. 2016

Zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu jsou stanovené výrobky definované zákonem č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a patří do harmonizované oblasti. Od 20. 4. 2016 nabyla účinnosti směrnice EP a Rady č. 2014/34/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí, která zrušila a nahradila směrnici EP a Rady č. 94/9/ES. Tato nová směrnice je implementována v ČR do nového nařízení vlády č. 116/2016 Sb., které zrušuje od 20. 4. 2016 nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se doposud provádělo posuzování shody.

PŘEDMĚT PŮSOBNOSTI
Nařízení vlády č. 116/2016 Sb. se vztahuje na zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a na bezpečnostní, ovládací a regulační přístroje, které jsou určeny k použití mimo prostředí s nebezpečím výbuchu, ale jsou nutné pro bezpečné fungování výrobků a ochranných systémů nebo k bezpečné funkci výrobků přispívají. Nařízení vlády č. 116/2016 Sb. se nevztahuje na zdravotnické prostředky používané v lékařském prostředí; na zařízení pro domácnost a prostředí, kde výbuch může nastat v důsledku náhodného úniku topného plynu; na zařízení a ochranné systémy, kde nebezpečí výbuchu je důsledkem přítomnosti výbušniny nebo chemicky nestabilní látky; na určité dopravní prostředky specifikované v tomto nařízení vlády; na osobní ochranné prostředky; na námořní plavidla a mobilní pobřežní objekty; na zařízení pro výrobu zbraní, střeliva a vojenského materiálu.

NĚKTERÉ DEFINICE
Nařízení vlády č. 116/2016 Sb. definuje zařízení jako „stroje, přístroje, pevná nebo mobilní zařízení, ovládací součásti a jejich přístrojové vybavení a detekční nebo preventivní ochranné systémy, které jsou samostatně nebo společně určeny pro výrobu, přenos, akumulaci, měření, regulaci a přeměnu energie nebo zpracovávání materiálu a které jsou schopny způsobit výbuch v důsledku svých vlastních potenciálních zdrojů vznícení".

Nařízení vlády č. 116/2016 Sb. definuje ochranné systémy jako „přístroje jiné než součásti zařízení, které jsou určeny k bezprostřednímu potlačení počátečního stadia výbuchu nebo k omezení rozsahu účinků výbuchu a které jsou dodávány na trh samostatně a používány jako nezávislé systémy".

Součásti jsou prvky, které jsou důležité pro bezpečné fungování zařízení a ochranných systémů, avšak nemají nezávislou funkci.

Prostředí s nebezpečím výbuchu je takové prostředí, ve kterém vznikají směsi hořlavých látek v podobě, plynů, par, mlhy nebo prachu, které se za určitých provozních podmínek mohou se vzduchem při atmosférických podmínkách vznítit.

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ A OCHRANNÉ SYSTÉMY
Příloha č. 2
nařízení vlády č. 116/2016 Sb. obsahuje základní technické požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost týkající se návrhu a konstrukce zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

DODÁVÁNÍ NA TRH A UVÁDĚNÍ DO PROVOZU
Výrobky mohou být dodávány na trh nebo uváděny do provozu, jenom když splní požadavky uvedené v odst. 1 §4 nařízení vlády č. 116/2016 Sb. Na veletrzích a na výstavách lze předvádět výrobky, které nejsou ve shodě s nařízením vlády č. 116/2016 Sb., jestliže je tato neshoda viditelně označena. Tyto výrobky mohou být dodány na trh nebo do provozu, jenom když je výrobce uvede do shody s nařízením vlády 116/2016 Sb.

POVINNOSTI VÝROBCE

 • nesmí přenést své povinnosti ohledně návrhu, výroby výrobku a vypracování technické dokumentace na zplnomocněného zástupce;
 • musí zajistit návrh a výrobu výrobku v souladu se základními technickými požadavky uvedenými v příloze č. 2 nařízení vlády č. 116/2016 Sb.;
 • musí vypracovat technickou dokumentaci stanovenou v přílohách 3 až 9 nařízení vlády č. 116/2016 Sb.;
 • musí provést nebo nechat provést postup posouzení shody podle §10 nařízení vlády č. 116/2016 Sb.;
 • po prokázání souladu se základními požadavky postupem posuzování shody, musí výrobce vypracovat EU prohlášení o shodě a umístit na výrobek, který není součástí, označení CE;
 • po prokázání souladu se základními požadavky postupem posuzování shody, musí výrobce k součásti vypracovat písemné osvědčení o shodě podle §10 odst. 3 nařízení vlády č. 116/2016 Sb.;
 • musí uchovávat technickou dokumentaci po dobu 10 let ode dne uvedení výrobku na trh;
 • musí zajistit splnění požadavků sledovatelnosti výrobku výrobků, které výrobce uvedl na trh a které nejsou součástí, zajistí zvláštní značení ochrany proti výbuchu a případně další označení a údaje stanovené v bodě 1.0.5 přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 116/2016 Sb.;
 • pro konečné uživatele a orgány dozoru musí srozumitelně uvést na výrobku nebo na jeho obalu nebo v dokladu přiložením k výrobku své identifikační údaje;
 • musí zajistit ke každému výrobku přiložení kopie EU prohlášení o shodě nebo osvědčení o shodě (v případě jednorázové dodávky většího množství výrobků lze zásilku opatřit jedinou kopií EU prohlášení o shodě nebo osvědčení o shodě);
 • je povinen provádět za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti konečných uživatelů zkoušky vzorků výrobků dodávaných na trh a jiná potřebná šetření vzhledem k rizikům, který tento výrobek představuje;
 • musí vést evidenci stížností, nevyhovujících výrobků a stažení výrobků z oběhu a informovat o těchto skutečnostech distributory, kterým tyto výrobky dodal;
 • informovat o těchto skutečnostech distributory, kterým   tyto výrobky dodal.

POVINNOSTI ZPLNOMOCNĚNÉHO ZÁSTUPCE
musí plnit úkoly stanovené v pověření, které obdržel od výrobce a to minimálně:

 • uchovávat po dobu 10 let od uvedení výrobku na trh technickou dokumentaci, EU prohlášení o shodě nebo osvědčení o shodě pro orgány dozoru

POVINNOSTI DOVOZCE

 • musí zaručit řádné plnění povinností výrobce ohledně postupu posuzování shody, vypracování technické dokumentace, označení CE, EU prohlášení o shodě nebo osvědčení o shodě;
 • musí zajistit, zda výrobce splnil požadavky sledovatelnosti výrobku;
 • musí zkontrolovat splnění požadavku výrobcem pro konečné uživatele a orgány dozoru – srozumitelné uvedení identifikačních údajů výrobce na výrobku nebo na jeho obalu nebo v dokladu přiložením k výrobku;
 • musí zajistit přiložení návodů a bezpečnostních informací v českém jazyce k výrobku;
 • musí uchovávat kopii EU prohlášení o shodě nebo osvědčení o shodě pro potřeby orgánů dozoru po dobu 10 let ode dne uvedení výrobku na trh;
 • musí zajistit předložení technické dokumentace na žádost orgánů dozoru;
 • pro konečné uživatele a orgány dozoru musí srozumitelně uvést na výrobku nebo na jeho obalu nebo v dokladu přiložením k výrobku své identifikační údaj;
 • je povinen provádět za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti konečných uživatelů zkoušky vzorků výrobků dodávaných na trh a jiná potřebná šetření vzhledem k rizikům, který tento výrobek představuje;
 • musí vést evidenci stížností, nevyhovujících výrobků a stažení výrobků z oběhu a informovat o těchto skutečnostech distributory, kterým tyto výrobky dodal.

POVINNOSTI DISTRIBUTORA
musí ověřit před dodáním výrobku na trh, zda

 • výrobek nese označení CE;
 • musí ověřit před dodáním výrobku na trh, zda je k výrobku přiloženo EU prohlášení o shodě nebo osvědčení o shodě;
 • jsou k výrobku požadované doklady a návody a bezpečnostní informace v českém jazyce;
 • výrobce uvedl na výrobku své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a adresu (jediné místo, na které lze výrobce kontaktovat), pokud povaha nebo velikost výrobku neumožní uvedení těchto informací, požadované informace musí být uvedeny na obale nebo v dokladu přiloženém k výrobku;
 • dovozce uvedl na výrobku své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a adresu, na které je lze kontaktovat, pokud povaha nebo velikost výrobku neumožní uvedení těchto informací, požadované informace musí být uvedeny na obale nebo v dokladu přiloženém k výrobku;
 • výrobce splnil požadavky sledovatelnosti výrobku.
SLEDOVATELNOST VÝROBKU, IDENTIFIKACE HOSPODÁŘSKÉHO SUBJEKTU
Zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků podrobněji stanoví požadavky na sledovatelnost výrobku, ale způsob uplatnění tohoto požadavku neurčí. Sledovatelnost výrobku musí zajistit výrobce, na výrobcích, které uvádí na trh, musí být uvedeno číslo typu nebo dávky, sériové číslo anebo jiný prvek umožňující jejich identifikaci. V případech, kdy to velikost nebo povaha výrobku neumožní, musí být požadovaná informace uvedena na obalu nebo v dokladu přiloženém k výrobku. Sledovatelnost umožní orgánům dozoru dohledat historii výrobku. Odpovědnost za splnění požadavků na sledovatelnost má výrobce a dovozce (příp. distributor), ti musí po dobu 10 let od dodání výrobku na trh uchovávat údaje, pomocí kterých lze určit hospodářský subjekt, který mu výrobek dodal nebo kterému výrobek dodal.

SKUPINY ZAŘÍZENÍ A KATEGORIE ZAŘÍZENÍ
Příloha č. 1 nařízení vlády č. 116/2016 Sb. obsahuje kritéria pro zařazení skupin zařízení do kategorií. Kategorie zařízení je klasifikace zařízení v rámci každé skupiny zařízení upřesněná v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 116/2016 Sb. a vymezující požadovanou úroveň ochrany, která musí být zaručena. V příloze č. 1 nařízení vlády č. 116/2016 Sb. jsou specifikovány dvě skupiny zařízení označené: skupina zařízení I a skupina zařízení II. Tyto dvě skupiny zařízení se dále dělí do jednotlivých kategorií.
Skupina zařízení I
Skupina zařízení I jsou určena k použití v podzemních částech dolů a v těch částech povrchových instalací těchto dolů, které jsou ohroženy důlním plynem nebo hořlavým prachem
Kategorie skupiny zařízení I
Kategorie M1
má velmi vysokou úroveň ochrany, musí zůstat funkční i v případě mimořádných událostí, musí zajistit požadovanou úroveň bezpečnosti i v případě dvou vzájemně nezávislých poruch (dvě nezávislá konstrukční ochranná opatření).
Kategorie M2 má vysokou úroveň ochrany, v případě vzniku výbušného prostředí musí být vypnuta ze sítě, musí zajistit požadovanou úroveň bezpečnosti při běžném i ztíženém provozu.
Skupina zařízení II
Kategorie skupiny zařízení II
Zařízení kategorie 1
Zařízení kategorie 1 má velmi vysokou úroveň ochrany, musí zůstat funkční i v případě mimořádných událostí, musí zajistit požadovanou úroveň bezpečnosti i v případě dvou vzájemně nezávislých poruch (dvě nezávislá konstrukční ochranná opatření). Zařízení kategorie 1 jsou určena k použití v prostorech, ve kterých je trvale, po dlouhá období nebo často výbušné prostředí vytvářené plyny, parami nebo mlhami nebo prachovzdušnou směsí.
Zařízení kategorie 2
Zařízení kategorie 2 má vysokou úroveň ochrany, musí zůstat funkční i v případě často vznikajících poruch nebo při běžném selhání zařízení. Zařízení kategorie 2 jsou určena k použití v prostorech, ve kterých je pravděpodobný občasný vznik výbušného prostředí vytvářeného plyny, parami, mlhami nebo prachovzdušnou směsí.
Zařízení kategorie č. 3
Zařízení kategorie č. 3 má běžnou úroveň ochrany, musí zajistit požadovanou úroveň bezpečnosti při běžném provozu. Zařízení kategorie č. 3 jsou určena k použití v prostorech, ve kterých není pravděpodobný vznik výbušného prostředí vytvářeného plyny, parami, mlhami nebo prachovzdušnou směsí, a pokud výbušné prostředí vznikne, stane se tak pravděpodobně jen zřídka a pouze na krátkou dobu.

POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY
Posuzováním shody se prokazuje splnění základních požadavků. Dokumenty a korespondence vztahující se k postupům posuzování shody se vypracují v českém jazyce. K posuzování shody se použijí tyto postupy pro tyto skupiny zařízení:

Skupina zařízení I, kategorie zařízení M 1, skupina zařízení II, kategorie zařízení 1

Modul

Typ modulu

Výrobce

OS

Laboratoř výrobce

Zkouška typu

Audit systému

MODUL B

EU PŘEZKOUŠENÍ TYPU

NE

ANO

NE

ANO

NE

MODUL D

SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY VÝROBNÍHO PROCESU

NE

ANO

NE

NE

ANO

MODUL F

SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA OVĚŘOVÁNÍ VÝROBKŮ

NE

ANO

NE

ANO

NE
Skupina zařízení I, kategorie zařízení M 2, skupina zařízení II, kategorie zařízení 2 – spalovací motory a elektrická zařízení

Modul

Typ modulu

Výrobce

OS

Laboratoř výrobce

Zkouška typu

Audit systému

MODUL B

EU PŘEZKOUŠENÍ TYPU

NE

ANO

NE

ANO

NE

MODUL C1

SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA INTERNÍM ŘÍZENÍ VÝROBY SPOLU SE ZKOUŠENÍM VÝROBKŮ POD DOHLEDEM

ANO

ANO/NE

ANO/NE

ANO

NE

MODUL E

SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY MĚŘIDLA

NE

ANO

NE

NE

ANO


Skupina zařízení I, kategorie zařízení M 2, skupina zařízení II, kategorie zařízení 2 – ostatní zařízení

Modul

Typ modulu

Výrobce

OS

Laboratoř výrobce

Zkouška typu

Audit systému

MODUL A

INTERNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY

ANO

NE

NE

NE

NE


Skupina zařízení II, kategorie zařízení 3

Modul

Typ modulu

Výrobce

OS

Laboratoř výrobce

Zkouška typu

Audit systému

MODUL A

INTERNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY

ANO

NE

NE

NE

NE


Skupina zařízení I, skupina zařízení II

Modul

Typ modulu

Výrobce

OS

Laboratoř výrobce

Zkouška typu

Audit systému

MODUL B

EU PŘEZKOUŠENÍ TYPU

NE

ANO

NE

ANO

NE

MODUL D

SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY VÝROBNÍHO PROCESU

NE

ANO

NE

NE

ANO

MODUL F

SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA OVĚŘOVÁNÍ VÝROBKŮ

NE

ANO

NE

ANO

NE

MODUL G

SHODA ZALOŽENÁ NA OVĚŘOVÁNÍ KAŽDÉHO JEDNOTLIVÉHO VÝROBKU

NE

ANO

NE

ANO

NE

MODUL C1

SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA INTERNÍM ŘÍZENÍ VÝROBY SPOLU SE ZKOUŠENÍM VÝROBKŮ POD DOHLEDEM

ANO

ANO/NE

ANO/NE

ANO

NE

MODUL E

SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY MĚŘIDLA

NE

ANO

NE

NE

ANO

MODUL A

INTERNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY

ANO

NE

NE

NE

NE


Ochranné systémy

Modul

Typ modulu

Výrobce

OS

Laboratoř výrobce

Zkouška typu

Audit systému

MODUL B

EU PŘEZKOUŠENÍ TYPU

NE

ANO

NE

ANO

NE

MODUL D

SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY VÝROBNÍHO PROCESU

NE

ANO

NE

NE

ANO

MODUL F

SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA OVĚŘOVÁNÍ VÝROBKŮ

NE

ANO

NE

ANO

NE

MODUL G

SHODA ZALOŽENÁ NA OVĚŘOVÁNÍ KAŽDÉHO JEDNOTLIVÉHO VÝROBKU

NE

ANO

NE

ANO

NE

MODUL C1

SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA INTERNÍM ŘÍZENÍ VÝROBY SPOLU SE ZKOUŠENÍM VÝROBKŮ POD DOHLEDEM

ANO

ANO/NE

ANO/NE

ANO

NE

MODUL E

SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY MĚŘIDLA

NE

ANO

NE

NE

ANO

MODUL A

INTERNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY

ANO

NE

NE

NE

NE
Součásti

Modul

Typ modulu

Výrobce

OS

Laboratoř výrobce

Zkouška typu

Audit systému

MODUL B

EU PŘEZKOUŠENÍ TYPU

NE

ANO

NE

ANO

NE

MODUL D

SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY VÝROBNÍHO PROCESU

NE

ANO

NE

NE

ANO

MODUL F

SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA OVĚŘOVÁNÍ VÝROBKŮ

NE

ANO

NE

ANO

NE

Modul C1

SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA INTERNÍM ŘÍZENÍ VÝROBY SPOLU SE ZKOUŠENÍM VÝROBKŮ POD DOHLEDEM

ANO

ANO/NE

ANO/NE

ANO

NE

MODUL E

SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY MĚŘIDLA

NE

ANO

NE

NE

ANO

MODUL A

INTERNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY

ANO

NE

NE

NE

NE

Ochrana proti ostatním nebezpečím (bod 1.2.7 příloha č. 2 nařízení vlády č. 116/2016 Sb.)

Modul

Typ modulu

Výrobce

OS

Laboratoř výrobce

Zkouška typu

Audit systému

MODUL B

EU PŘEZKOUŠENÍ TYPU

NE

ANO

NE

ANO

NE

MODUL D

SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY VÝROBNÍHO PROCESU

NE

ANO

NE

NE

ANO

MODUL F

SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA OVĚŘOVÁNÍ VÝROBKŮ

NE

ANO

NE

ANO

NE

MODUL C1

SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA INTERNÍM ŘÍZENÍ VÝROBY SPOLU SE ZKOUŠENÍM VÝROBKŮ POD DOHLEDEM

ANO

ANO/NE

ANO/NE

ANO

NE

MODUL E

SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY MĚŘIDLA

NE

ANO

NE

NE

ANO

MODUL A

INTERNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY

ANO

NE

NE

NE

NE

MODUL F

SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA OVĚŘOVÁNÍ VÝROBKŮ

NE

ANO

NE

ANO

NE

MODUL G

SHODA ZALOŽENÁ NA OVĚŘOVÁNÍ KAŽDÉHO JEDNOTLIVÉHO VÝROBKU

NE

ANO

NE

ANO

NEPŘEDPOKLAD SHODY

Základní technické požadavky se považují za splněné, pokud je výrobek ve shodě s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem, případně zahraničních technických norem, které přejímají v členských státech EU harmonizovanou evropskou normu. Když neexistují harmonizované evropské technické normy, ÚNMZ zveřejní ve Věstníku ÚNMZ informaci o existujících českých technických normách nebo jiných dokumentech, které obsahují technické specifikace pokládané za vhodné pro správné provedení technických požadavků u výrobku.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
EU prohlášení o shodě je potvrzením splnění všech základních technických požadavků. Vzor EU prohlášení o shodě je uveden v příloze č. 10 nařízení vlády č. 116/2016 Sb. a musí být stále aktualizováno. EU prohlášení o shodě se překládá do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem EU, ve kterém se výrobek uvádí nebo dodává na trh. Pokud se na výrobek vztahuje více harmonizačních předpisů Evropské unie, požadujících vypracování EU prohlášení o shodě, vypracovává se jediné EU prohlášení o shodě s odkazy na všechny tyto předpisy, včetně odkazů na jejich vyhlášení. Toto jediné EU prohlášení o shodě může mít podobu složky tvořené prohlášeními o shodě vydanými k jednotlivým předpisům.

UMÍSTĚNÍ OZNAČENÍ CE, IDENTIFIKAČNÍCH ČÍSEL OZNÁMENÝCH SUBJEKTŮ A JINÝCH OZNAČENÍ
Před uvedením výrobku na trh, se označení CE umístí na výrobek nebo jeho výrobní štítek, pokud to povaha výrobku neumožní, označení CE se umístí na obal a na průvodní dokumenty. Za označení CE připojuje výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce identifikační číslo oznámeného subjektu (OS), který se účastnil posuzování shody výrobku podle příslušných příloh uvedených v nařízení vlády č. 116/2016 Sb. Za označení CE a nebo za identifikační číslo oznámeného subjektu následuje zvláštní označení ochrany proti výbuchu (viz obrázek), značky skupiny a kategorie zařízení a případně i další označení a údaje stanovené v bodě 1.0.5 přílohy č. 2 v nařízení vlády č. 116/2016 Sb. Za označením CE a za dalšími označeními může být ještě uvedena i jiná značka označující zvláštní riziko nebo použití. Výrobky navržené pro určité výbušné prostředí musí být odpovídajícím způsobem označeny.


OZNAČENÍ PODLE BODU 1. 0. 5 PŘÍLOHY č. 2
Na zařízeních a ochranných systémech musí být čitelným a nesmazatelným způsobem vyznačeny minimálně tyto údaje:
a) jméno, obchodní firma nebo ochranná známka a adresa výrobce,
b) označení CE (viz příloha II nařízení (ES) č. 765/2008),
c) označení série nebo typu,
d) číslo dávky nebo sériové číslo, pokud existuje,
e) rok výroby,
f) zvláštní označení ochrany proti výbuchu (viz níže uvedený obrázek) následované značkou skupiny a kategorie zařízení,

g) pro skupinu zařízení II písmeno "G" (pro výbušné prostředí vytvářené plyny, parami nebo mlhami se vzduchem), nebo
h) písmeno "D" (pro výbušné prostředí vytvářené směsi prachu se vzduchem).
Na zařízeních a ochranných systémech musí být dále v případě potřeby vyznačeny veškeré informace důležité pro bezpečné používání zařízení a ochranných systémů.

TECHNICKÁ DOKUMENTACE (TD)
Technickou dokumentaci musí vypracovat výrobce. TD musí umožnit posouzení shody výrobku s požadavky nařízení vlády č. 116/2016 Sb. a její nedílnou součástí je odpovídající analýzu a posouzení rizik. Minimální obsah technické dokumentace: celkový popis výrobku; koncepční návrh, výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav, obvodů; popisy a vysvětlivky pro pochopení výkresů, schémat a fungování výrobku; seznam harmonizovaných norem, které byly použity v plném rozsahu nebo zčásti; pokud harmonizované normy nebyly použity – popis řešení zvolené ke splnění základních technických požadavků podle nařízení vlády č. 116/2016 Sb. včetně seznamu jiných použitých příslušných technických specifikací; uvedení těch použitých částí harmonizovaných norem, které byly pouze částečně využity; výsledky konstrukčních výpočtů, provedených přezkoušení; protokoly o zkouškách. Výrobce, případně jeho zplnomocněný zástupce, uchovává technickou dokumentaci, po dobu alespoň 10 let od uvedení výrobku na trh.

FORMÁLNÍ NEDOSTATKY
Formální nedostatky jsou uvedeny v § 14 nařízení vlády č. 116/2016 Sb. Pokud tyto formální nedostatky nejsou odstraněny, pak mohou orgány dozoru rozhodnout o zákazu dodávání výrobku na trh, uvádění do provozu nebo o stažení výrobku z trhu nebo z oběhu.

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Výrobky uvedené na trh před 20. 4. 2016 podle starého nařízení vlády č. 23/2003 Sb. mohou být nadále dodávány na trh a uváděny do provozu. Platné certifikáty a jiné dokumenty, které byly vydané notifikovanými osobami podle nařízení vlády č. 23/2003 Sb., zůstávají v platnosti a považují se za certifikáty a jiné dokumenty podle nařízení vlády č. 116/2016 Sb.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím