Právní předpisy ES pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX)

Označení

Název

 č. 2014/34/EU Směrnice EP a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
// 20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici č. 94/9/ES
č. (EU)2019/1202
Změny:
(EU)2021/1403 
(hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260
(hEN 26. 2. 2020)
(EU)2022/406 
(hEN 10. 3. 2022)
(EU)2022/784 

(hEN 19. 5. 2022)
Prováděcí rozhodnutí Komise o harmonizovaných normách pro zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 v pdf formátu včetně změny (EU)2022/784 
(hEN 19. 5. 2022)
/ SEZNAM HEN k ATEX (k 19. 5. 2022, z webu EK, není právně závazný)
č. (EU)2022/1668

Prováděcí rozhodnutí Komise o harmonizovaných normách pro zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU
// ruší a nahrazuje č. (EU)2019/12022018/C/371/1 viz článek 2 a článek 3

č. (EU)2020/260 Prováděcí Rozhodnutí Komise, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU)2019/1202, pokud jde o prevenci a ochranu proti výbuchu (hEN: EN IEC 60079-0 a EN 1127-1)
 2018/C/371/1 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice EP a Rady č. 2014/34/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
(zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice EP a Rady č. 2014/34/EU týkající se uvádění na trh zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu)
// tento seznam nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním věstníku EU
Seznam hEN k ATEX
(k 29. 9. 2022, z webu EK, není právně závazný)
Summary of references of harmonised standards published in the Official Journal – Directive 2014/34/EU 1 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres
č. 2017/2118 Dohoda  mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody
Guidelines
ATEX 2014/34/EU
Guide to application of the ATEX Directive 2014/34/EU (1. vydání, duben 2016)
Guidance document GUIDANCE DOCUMENT ON THE ATEX DIRECTIVE TRANSITION FROM 94/9/EC TO 2014/34/EU (říjen 2015)
1999/92/ES Směrnice EP a Rady  o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených riziku výbušných prostředí (patnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
84/47/EHS
neplatné
Commission Directive adapting to technical progress Council Directive 79/196/EEC on the approximation of the laws of the Member States concerning electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres employing certain types of protection
/ obsahuje rozlišovací znak společenství (EX)
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím