Novinky - výbušniny pro civilní použití

aktualizace 2023-09-26
Právní předpisy ES pro výbušniny pro civilní použití
doplněno konsolidované znění nařízení REACH v pdf formátu z 6. 8. 2023 včetně změny (EU)2023/1464
Právní předpisy SR pro výbušniny pro civilní použití

č. 58/2014 Z.z.
aktuální znění

Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ změna zákonem č. 330/2023 Z.z. se použije od 2. 1. 2024


aktualizace 2023-08-23
Právní předpisy ES pro výbušniny pro civilní použití
doplněno konsolidované znění nařízení REACH v pdf formátu z 29. 6. 2023 bez změny (EU)2023/1464

aktualizace 2023-07-19
Právní předpisy ES pro výbušniny pro civilní použití
doplněno konsolidované znění nařízení REACH v pdf formátu z 29. 6. 2023  včetně změny (EU)2023/1132 a bez změny (EU)2023/1464;
doplněna změna nařízení REACH nařízením Komise č. (EU)2023/1464, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud jde o formaldehyd a uvolňovače formaldehydu (použije se od 6. 8. 2023)
Právní předpisy ČR pro výbušniny pro civilní použití

č. 61/1988 Sb.
aktuální znění

Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
/ změna zákonem č. 152/2023 Sb. nastane 1. 7. 2023
/ změna zákonem č. 179/2023 Sb. nastane 1. 7. 2023aktualizace 2023-06-22
Právní předpisy ES pro výbušniny pro civilní použití
doplněno konsolidované znění nařízení REACH v html formátu z 28. 5. 2023  včetně změny (EU)2023/923, bez změny (EU)2023/1132;
doplněna změna nařízení REACH nařízením Komise č. (EU)2023/1132, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud jde o látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, které podléhají omezením (použije se od 29. 6. 2023, body 2 a 5 přílohy se použijí od 1. 12. 2023)
Právní předpisy ČR pro výbušniny pro civilní použití

č. 61/1988 Sb.
aktuální znění

Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
/ změna zákonem č. 152/2023 Sb. nastane 1. 7. 2023


aktualizace 2023-05-26
Právní předpisy ES pro výbušniny pro civilní použití
doplněna změna nařízení REACH nařízením Komise č. (EU)2023/923, kterým se mění příloha XVII nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud jde o olovo a jeho sloučeniny v PVC (použije se od 28. 5. 2023)

aktualizace 2023-04-25
Právní předpisy ČR pro výbušniny pro civilní použití
doplněna změna zákona č. 90/2016 Sb. zákonem č. 87/2023 Sb. (použije se od 6. 4. 2023)

aktualizace 2023-03-23 bez změn
aktualizace 2023-02-23 bez změn
aktualizace 2023-01-20
Právní předpisy ES pro výbušniny pro civilní použití
doplněno konsolidované znění nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 v pdf formátu z 17. 12. 2022 včetně změny (EU)2021/2204

aktualizace 2022-12-28
Právní předpisy ES pro výbušniny pro civilní použití
doplněno konsolidované znění nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 v html formátu z 17. 12. 2022 včetně změny (EU)2021/2204

aktualizace 2022-11-23
Právní předpisy ES pro výbušniny pro civilní použití
doplněno konsolidované znění nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 v pdf formátu z 14. 10. 2022 včetně změny (EU)2022/477
Právní předpisy SR pro výbušniny pro civilní použití

č. 144/2013 Z.z.
aktuální znění

Zákon o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
// změna zákonem č. 358/2022 Z.z. se použije od 15. 11. 2022


aktualizace 2022-10-26
Právní předpisy ES pro výbušniny pro civilní použití
doplněno konsolidované znění nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 v html formátu z 14. 10. 2022 včetně změny (EU)2022/477

aktualizace 2022-09-26 bez změn
aktualizace 2022-08-24
Právní předpisy ČR pro výbušniny pro civilní použití

č. 225/2022 Sb.

Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně souvisejících zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin)
/ použije se od 20. 8. 2022, ruší zákon č. 259/2014 Sb.

č. 61/1988 Sb.
ve znění zákonem
č. 225/2022 Sb.

Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů


aktualizace 2022-07-22
Právní předpisy ES pro výbušniny pro civilní použití
doplněno konsolidované znění nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 v pdf formátu z 1. 5. 2022 bez změny (EU)2022/477

aktualizace k 2022-06-24
Právní předpisy ES pro výbušniny pro civilní použití
doplněno konsolidované znění nařízení REACH č. (ES)1907/2006 v html formátu z 1. 5. 2022 bez změny (EU)2022/477

aktualizace k 2022-05-30 bez změn
aktualizace k 2022-04-26
Právní předpisy ES pro výbušniny pro civilní použití
doplněny změny nařízení REACH: nařízení Komise č. (EU)2022/477, kterým se mění přílohy VI až X nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (použije se od 14. 10. 2022)

nařízení Komise č. (EU)2022/586, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
(použije se od 1. 5. 2022)

aktualizace k 2022-03-23 bez změn
aktualizace k 2022-02-23 bez změn
aktualizace k 2022-01-31
Právní předpisy ES pro výbušniny pro civilní použití
doplněno konsolidované znění nařízení REACH v pdf formátu z 1. 3. 2022 včetně změn (EU)2021/2030
(EU)2021/2045(EU)2021/2204

aktualizace k 2021-12-22
Právní předpisy ES pro výbušniny pro civilní použití
doplněno konsolidované znění nařízení REACH v pdf formátu z 8. 1. 2022 bez změn (EU)2021/2030
(EU)2021/2045(EU)2021/2204
Právní předpisy SR pro výbušniny pro civilní použití

č. 474/2021 Z.z.

Vyhláška o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii na obranu štátu, základných požiadavkách na tieto určené výrobky, lehotách a postupoch posudzovania zhody, iných podrobnostiach o posudzovaní zhody a o náležitostiach výstupných dokumentov posudzovania zhody
// použije se od 1. 5. 2022


aktualizace k 2021-11-29
Právní předpisy ES pro výbušniny pro civilní použití

č. (ES)1907/2006
nařízení REACH
konsolidované znění 
pdf formátu 
z 1. 10. 2021 bez změny
(EU)2021/2030 a 
(EU)2021/2045

Nařízení EP a Rady (ES) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
/ změna (EU)2021/2023 se použije od 12. 12. 2021
/ změna (EU)2021/2045 se použije od 14. 12. 2021


aktualizace k 2021-10-26
Právní předpisy ES pro výbušniny pro civilní použití

č. (ES)1907/2006
nařízení REACH
konsolidované znění 
pdf formátu 
z 1. 10. 2021

Nařízení EP a Rady (ES) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

aktualizace k 2021-09-24
Právní předpisy ES pro výbušniny pro civilní použití
 doplněno konsolidované znění nařízení REACH v pdf formátu z 25. 8. 2021  včetně změny (EU)2021/1199(EU)2021/1297

aktualizace k 2021-08-27
Právní předpisy ES pro výbušniny pro civilní použití
doplněna změna nařízení REACH: (EU)2021/1297 (použije se od 25. 8. 2021)
aktualizace k 2021-07-27
Právní předpisy ES pro výbušniny pro civilní použití
č. (ES)1907/2006
nařízení REACH
konsolidované znění 
pdf formátu 
z 5. 7. 2021
bez změny 
(EU)2021/979 
a změny 
(EU)2021/1199
Nařízení EP a Rady (ES) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
// nařízení REACH se vztahuje i na pyrotechnické výrobky i na výbušniny: čl. 2 odst. 1 výslovně nevyjímá ze své působnosti pyrotechnické výrobky ani výbušniny; na pyrotechnické výrobky se může za určitých podmínek vztahovat povinnost registrace látky v předmětu podle čl. 7 ods. 1 (předměty mohou obsahovat látku nebo směs a většinou se jedná o kombinaci předmětu (nádoba/obal) a látky/směsi);
dále povinnost sdělovat informace v dodavatelském řetězci: Hlava IV - i když se k předmětům bezpečnostní listy obvykle nevystavují, u pyrotechnických výrobků je doporučen poskytnout bezpečnostní list pouze právnickým osobám ne spotřebitelům, pro spotřebitele potřebné informace stačí uvést na obalu výrobku (předmětu)
/ změna (EU)2020/2096 má částečnou použitelnost viz čl. 2
/ změna (EU)2021/1199 se použije od 10. 8. 2022
/ změna (EU)2021/979 se použije od 8. 1. 2022
(EU)2021/647
ve znění 
opravy
(24. 6. 2021)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití některých sloučenin olova a šestimocného chromu v elektrických a elektronických iniciátorech výbušnin pro civilní (profesionální) použití

aktualizace k 2021-06-23 bez změn
aktualizace k 2021-05-28
Právní předpisy ES pro výbušniny pro civilní použití
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU)2021/647, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití některých sloučenin olova a šestimocného chromu v elektrických a elektronických iniciátorech výbušnin pro civilní (profesionální) použití

aktualizace k 2021-04-23 bez změn
aktualizace k 2021-03-26 bez změn
aktualizace k 2021-02-25
Právní předpisy ES pro výbušniny pro civilní použití
č. (ES)1907/2006
nařízení REACH
konsolidované znění 
pdf formátu 
z 15. 2. 2021 včetně změny 
(EU)2021/57
Nařízení EP a Rady (ES) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
// nařízení REACH se vztahuje i na pyrotechnické výrobky i na výbušniny: čl. 2 odst. 1 výslovně nevyjímá ze své působnosti pyrotechnické výrobky ani výbušniny; na pyrotechnické výrobky se může za určitých podmínek vztahovat povinnost registrace látky v předmětu podle čl. 7 ods. 1 (předměty mohou obsahovat látku nebo směs a většinou se jedná o kombinaci předmětu (nádoba/obal) a látky/směsi);
dále povinnost sdělovat informace v dodavatelském řetězci: Hlava IV - i když se k předmětům bezpečnostní listy obvykle nevystavují, u pyrotechnických výrobků je doporučen poskytnout bezpečnostní list pouze právnickým osobám ne spotřebitelům, pro spotřebitele potřebné informace stačí uvést na obalu výrobku (předmětu)
/ změna (EU)2020/2096 má částečnou použitelnost viz čl. 2
/ změna (EU)2020/2081 se použije od 4. 1. 2021
/ změna (EU)2020/878 se použije od 1. 1. 2021
/ změna (EU)2019/957 se použije od 2. 1. 2021

aktualizace k 2021-01-25
Právní předpisy ES pro výbušniny pro civilní použití
č. (ES)1907/2006
nařízení REACH
konsolidované znění
pdf formátu
z 1. 1. 2021
bez změny: 
(EU)2019/1148,
(EU)2020/2096

(EU)2020/2160
(EU)2020/2081
Nařízení EP a Rady (ES) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
// nařízení REACH se vztahuje i na pyrotechnické výrobky i na výbušniny: čl. 2 odst. 1 výslovně nevyjímá ze své působnosti pyrotechnické výrobky ani výbušniny; na pyrotechnické výrobky se může za určitých podmínek vztahovat povinnost registrace látky v předmětu podle čl. 7 ods. 1 (předměty mohou obsahovat látku nebo směs a většinou se jedná o kombinaci předmětu (nádoba/obal) a látky/směsi);
dále povinnost sdělovat informace v dodavatelském řetězci: Hlava IV - i když se k předmětům bezpečnostní listy obvykle nevystavují, u pyrotechnických výrobků je doporučen poskytnout bezpečnostní list pouze právnickým osobám ne spotřebitelům, pro spotřebitele potřebné informace stačí uvést na obalu výrobku (předmětu)
/ změna (EU)2020/2096 má částečnou použitelnost viz čl. 2
/ změna (EU)2020/2081 se použije od 4. 1. 2021
/ změna (EU)2020/878 se použije od 1. 1. 2021
/ změna (EU)2019/957 se použije od 2. 1. 2021
/ změna (EU)2018/1513 se použije od 1. 11. 2020

aktualizace k 2020-12-29
Právní předpisy ES pro výbušniny pro civilní použití
doplněno konsolidované znění nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006, ve formátu html z 1. 1. 2021

aktualizace k 2020-11-24 bez změn
aktualizace k 2020-10-23 bez změn
aktualizace k 2020-09-25
Právní předpisy ES pro výbušniny pro civilní použití
doplněno konsolidovaní znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 v pdf formátu z 24. 8. 2020 bez změny (EU)2019/1148(EU)2020/878

aktualizace k 2020-08-26
Právní předpisy ES pro výbušniny pro civilní použití
doplněna změna nařízení REACH: nařízením Komise č. (EU)2020/1149, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o diisokyanáty
aktualizace k 2020-07-21
Právní předpisy ES pro výbušniny pro civilní použití
doplněna změna nařízení REACH č. (ES)1907/2006: (EU)2020/878
// změna č. (EU)2020/878 se použije  od 1. 1. 2021 a nahradí nařízení (EU)2015/830
aktualizace k 2020-06-25
Právní předpisy ES pro výbušniny pro civilní použití

č. (ES)1907/2006
nařízení REACH
konsolidované znění
v pdf formátu
z 28. 4. 2020 bez změny: (EU)2019/1148

Nařízení EP a Rady (ES) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
// nařízení REACH se vztahuje i na pyrotechnické výrobky i na výbušniny: čl. 2 odst. 1 výslovně nevyjímá ze své působnosti pyrotechnické výrobky ani výbušniny; na pyrotechnické výrobky se může za určitých podmínek vztahovat povinnost registrace látky v předmětu podle čl. 7 ods. 1 (předměty mohou obsahovat látku nebo směs a většinou se jedná o kombinaci předmětu (nádoba/obal) a látky/směsi);
dále povinnost sdělovat informace v dodavatelském řetězci: Hlava IV - i když se k předmětům bezpečnostní listy obvykle nevystavují, u pyrotechnických výrobků je doporučen poskytnout bezpečnostní list pouze právnickým osobám ne spotřebitelům, pro spotřebitele potřebné informace stačí uvést na obalu výrobku (předmětu)
// změna č. (EU)2018/1881 se použije od 1. 1. 2020
// změna č. (EU)2018/2005 se použije od 7. 7. 2020
// změna č. (EU)2020/171 se použije od 27. 2. 2020

aktualizace k 2020-05-22 bez změn
aktualizace k 2020-04-22 bez změn
aktualizace k 2020-03-18 bez změn
aktualizace k 2020-02-25 bez změn
aktualizace k 2020-01-27 bez změn
aktualizace k 2019-12-19 bez změn
aktualizace k 2019-11-26 bez změn
aktualizace k 2019-10-31 bez změn
aktualizace k 2019-09-24 bez změn
aktualizace k 2019-08-22 bez změn
aktualizace k 2019-06-26 bez změn
aktualizace k 2019-05-27 bez změn
aktualizace k 2019-04-26 bez změn
aktualizace k 2019-03-25 bez změn
aktualizace k 2019-02-19 bez změn
aktualizace k 2019-01-28 bez změn
aktualizace k 2018-12-19 bez změn
aktualizace k 2018-11-27 bez změn
aktualizace k 2018-10-24 bez změn
aktualizace k 2018-09-27 bez změn
aktualizace k 2018-08-28 bez změn
aktualizace k 2018-07-19 bez změn
aktualizace k 2018-06-21 bez změn
aktualizace k 2018-05-24 bez změn
aktualizace k 2018-04-25 bez změn
aktualizace k 2018-03-16 bez změn
aktualizace k 2018-02-26 bez změn
aktualizace k 2018-01-26 bez změn
aktualizace k 2017-12-21
Právní předpisy ES pro výbušniny pro civilní použití
doplněna Dohoda č. 2017/2118  mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody

aktualizace k 2017-11-22 bez změn
aktualizace k 2017-10-25 bez změn
aktualizace k 2017-09-20 bez změn
aktualizace k 2017-08-18 bez změn
aktualizace k 2017-07-04 bez změn
aktualizace k 2017-06-16 bez změn
aktualizace k 2017-05-17 bez změn
aktualizace k 2017-04-12
Právní předpisy ES pro výbušniny pro civilní použití
doplněno:  2017/C/118/2 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice EP a Rady č. 2014/28/EU týkající se výbušnin pro civilní použití (tento seznam nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním věstníku EU)

aktualizace k 2017-03-09 - bez změn
aktualizace k 2017-02-13
Právní předpisy ČR pro výbušniny pro civilní použití
doplněna změna vyhlášky č. 99/1995 Sb.: vyhláškou č.  12/2017 Sb., která nastane 1. 3. 2017  
aktualizace k 2017-01-18 - bez změn
aktualizace k 2016-12-19 - bez změn
aktualizace k 2016-11-21 - bez změn
aktualizace k 2016-10-31
Právní předpisy ES pro výbušniny pro civilní použití
Směrnice EP a Rady   č. 2014/28/EU ve znění opravy o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi
aktualizace k 2016-09-21 - bez změn
aktualizace k 2016-08-17 - bez změn
aktualizace k 2016-07-21 - bez změn
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím