Posuzování shody - evropský železniční systém

Posuzování shody

Oblast působnosti směrnice o interoperabilitě č. 2008/57/ES je vymezena v ČR zákonem č. 266/1994 Sb. o drahách a nařízením vlády č. 133/2005 Sb., které implementuje také prováděcí nařízení Komise č. (EU)402/2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009. Směrnice o interoperabilitě č. 2008/57/ES byla 30. 10. 2020 zrušena a nahrazena směrnicí č. (EU)2016/797. Nařízení vlády č. 133/2005 Sb. stanoví technické požadavky na součásti a subsystémy evropského železničního systému a upravuje podmínky pro pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody stanovených výrobků.

Připravuje se novela zákona o drahách (technická transpozice směrnice č. (EU)2016/797, oznamování by se mělo provádět podle zákona č. 90/2016 Sb.

Součásti interoperability podle nařízení vlády č. 133/2005 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb. jsou stanovenými výrobky. Použití součásti interoperability definuje § 5 nařízení vlády č. 133/2005 Sb. Požadavky na součásti interoperability a posuzování shody součástí interoperability jsou uvedeny ve druhé části nařízení vlády č. 133/2005 Sb.

Zákon č. 266/1994 Sb. v § 3 a stanoví, že celostátní dráhy jsou součástí evropského železničního systému.

Používané pojmy a definice:

Evropský železniční systém
je struktura složená ze součástí drah evropského železničního systému, vybudované nebo modernizované pro vysokorychlostní nebo konvenční železniční dopravu a pro kombinovanou dopravu po železnici, a vozidlový park drážních vozidel určených pro jízdu v tomto železničním systému.

Subsystémy definuje v příloze II směrnice 2008/57/ES, mohou být strukturální nebo funkční (provozní – údržba, telematické aplikace).

Strukturální subsystémy: infrastruktura (INS), energetika (ENE), traťové řízení a zabezpečení (CCS), palubní řízení a zabezpečení (CCS), kolejová vozidla (RST)

Funkční subsystémy: provoz a řízení dopravy (OPE), údržba, využití telematiky v osobní a nákladní dopravě

Součásti interoperability evropského železničního systému jsou veškeré součásti dráhy a drážních a kolejových vozidel, na kterých přímo či nepřímo závisí interoperabilita evropského železničního systému; za součásti interoperability se považují hmotné objekty i nehmotné objekty, například programové vybavení.

Interoperabilita evropského železničního systému je schopnost evropského železničního systému umožnit při splnění technických specifikací interoperability (TSI vyhlašovaných v Úředním věstníku Evropské unie) provozní a technickou propojenost, bezpečný a nepřerušovaný provoz drážních vozidel po dráze a zajistit požadovanou výkonnostní úroveň, bezpečnost a kvalitu dopravy.

Součásti interoperability
Součásti interoperability smí být uvedeny na trh a do provozu pouze, když umožňují dosažení interoperability evropského železničního systému a současně vyhovují technickým specifikacím interoperability a základním požadavkům na konstrukční a provozní vlastnosti podle vyhlášky č. 352/2004 Sb. Součásti interoperability smí být užity pouze pro účely uvedené v technické dokumentaci nebo v technických specifikacích interoperability. Součásti interoperability musí být instalovány, provozovány a udržovány v souladu s technickou dokumentací a s technickými specifikacemi interoperability. Když jsou součásti interoperability ve shodě s technickými specifikacemi interoperability, pak základní požadavky na součásti interoperability se považují za splněné. Při neexistenci technických specifikací interoperability, musí být součásti interoperability ve shodě s evropskými specifikacemi. Splnění požadavků součástí interoperability uvedených v § 3 nařízení vlády č. 133/2005 Sb. se provádí postupem posouzení shody.

Posouzení shody součásti interoperability nebo její vhodnosti pro použití v příslušných subsystémech se provádí podle:

 • technické specifikace interoperability upravující součást interoperability
 • rozhodnutí EP a Rady č. 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS (pokud příslušná technická specifikace interoperability vstoupila v platnost nejpozději dne 31. prosince 2010)
 • rozhodnutí Komise č. 2010/713/EU o modulech pro postupy posuzování shody, vhodnosti pro použití a ES ověřování, které mají být použity v technických specifikacích pro interoperabilitu přijatých na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES (pokud příslušná technická specifikace interoperability vstoupila v platnost po 31. prosinci 2010)

Příloha I rozhodnutí Komise č. 2010/713/EU o modulech pro postupy posuzování shody, vhodnosti pro použití a ES ověřování, které mají být použity v technických specifikacích pro interoperabilitu přijatých na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES uvádí:

 • moduly pro posuzování shody prvků interoperability
 • moduly posouzení vhodnosti prvků interoperability pro použití
 • moduly pro ES ověřování subsystémů

Moduly pro posuzování shody prvků interoperability

Modul CA

Interní řízení výroby

Modul CA1

Interní řízení výroby spolu s ověřováním výrobku na základě individuální kontroly

Modul CA2

Interní řízení výroby spolu s ověřováním výrobku v náhodně zvolených intervalech

Modul CB

ES přezkoušení typu

Modul CC

Shoda s typem založená na interním řízení výroby

Modul CD

Shoda s typem založená na systému řízení jakosti výrobního procesu

Modul CF

Shoda s typem na základě ověřování výrobku

Modul CH

Shoda založená na komplexním systému řízení jakosti

Modul CH1

Shoda založená na komplexním systému řízení jakosti a přezkoušení konstrukce

Moduly posouzení vhodnosti prvků interoperability pro použití

Modul CV

Ověřování typu na základě zkušeností z provozu (vhodnost pro použití)

Moduly pro ES ověřování subsystémů

Modul SB

ES přezkoušení typu

Modul SD

ES ověřování založené na systému řízení jakosti výrobního procesu

Modul SF

ES ověřování založené na ověřování výrobku

Modul SG

ES ověřování založené na ověřování každého jednotlivého výrobku

Modul SH1

ES ověřování založené na komplexním systému řízení jakosti a přezkoušení konstrukce

TSI posuzují součásti interoperability v etapách návrhu a vývoje nebo výroby nebo vše jako celek.

Posouzení shody nebo vhodnosti použití součástí interoperability žádá výrobce a provádí notifikovaná osoba. Splňuje-li součást interoperability a činnosti související s její výrobou, případně použitím požadavky podle § 3 nařízení vlády č. 133/2005 Sb., vydá notifikovaná osoba certifikát o přezkoumání typu, certifikát o shodě, certifikát o vhodnosti pro použití nebo jiný dokument stanovený v předpisech (768/2008/ES, 2010/713/EU). Jiná než notifikovaná osoba může provádět posouzení shody nebo vhodnosti pro použití, jen pokud to umožňují předpisy: 768/2008/ES, 2010/713/EU.

Výstupním dokumentem NO je certifikát o přezkoumání typu, certifikátu o shodě, certifikát o vhodnosti pro použití, nebo jiný dokument vydaného notifikovanou osobou, popřípadě na základě protokolu vnitřní kontroly výrobce o shodě výrobku s technickými specifikacemi interoperability. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce pak prokazuje shodu součásti interoperability vydáním ES prohlášení o shodě s technickými specifikacemi interoperability, o shodě s evropskými specifikacemi nebo o shodě s přezkoumaným typem a u určených součástí interoperability podle odstavce 2 § 4 nařízení vlády č. 133/2005 Sb. prokazuje jejich vhodnost pro použití vydáním ES prohlášení o vhodnosti pro použití.

Obsah ES prohlášení o shodě a ES prohlášení o vhodnosti pro použití je uveden v příloze č. 1 nařízení vlády č. 133/2005 Sb. Podmínkou vydání těchto prohlášení je aplikace ustanovení technických specifikací interoperability při výrobě, popřípadě při ověření shody součásti.

Součásti interoperability, pro které bylo vydáno ES prohlášení o shodě nebo ES prohlášení o vhodnosti pro použití, se považují za součásti, které splňují základní požadavky a podmínky stanovené v příslušných technických specifikacích interoperability.

Výjimka: Pro náhradní díly do subsystémů, které jsou v okamžiku vstupu příslušné technické specifikace interoperability v platnost již uvedeny do provozu, se posouzení shody a vhodnosti pro použití nevyžaduje.

Postup posuzování shody součástí interoperability prováděný NO v etapách celkového projektu a provedení subsystému musí být v souladu s podmínkami uvedenými v technických specifikacích interoperability. Pokud není stanoven specifický postup při posouzení shody součástí interoperability v příslušné technické specifikaci interoperability, v nařízení vlády č. 133/2005 Sb. nebo v prováděcím předpise k zákonu o drahách, pak se postupuje podle zvláštních předpisů např. podle nařízení, kterými se stanovují technické požadavky na: vybrané stavební výrobky, označované CE, na přepravitelná tlaková zařízení, na tlaková zařízení, na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, na elektrická zařízení nízkého napětí. Pak se v ES prohlášení o shodě nebo ES prohlášení o vhodnosti pro použití uvede, podle kterého předpisu byly součásti posouzeny a zda splňují technické požadavky stanovené tímto předpisem.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce, který uvádí součásti interoperability na trh na území EU, musí uchovávat ES prohlášení o shodě a ES prohlášení o vhodnosti pro použití a technickou dokumentaci k dispozici příslušnému vnitrostátnímu orgánu po dobu vymezenou příslušnou TSI. Pokud není v TSI tato doba vymezena, pak tyto dokumenty musí uchovávat 10 let ode dne, kdy byl vyrobena poslední součást interoperability. To platí pro součásti interoperability vyrobené v EU i pro součásti dovezené ze třetí země. Když tato povinnost nebyla výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem v EU splněna, pak ji musí splnit osoba, která prvek interoperability uvedla na trh EU (dovozce).

Subsystémy

Pro každý subsystém (strukturální i funkční) jsou stanoveny základní požadavky na konstrukční a provozní podmínky. Pro strukturální subsystémy jsou vydávány technické specifikace: TSI (technická specifikace interoperability), HS (technická specifikace vysokorychlostní), CR (konvenční technická specifikace). Průřezové TSI mohou pokrývat více strukturálních systémů.

Strukturální subsystémy, které jsou součástí evropského železničního systému, byly posouzeny podle nařízení Komise (EU) č. 402/2013 a příslušných technických specifikací interoperability a byla k nim vydána ES prohlášení o ověření subsystému, se považují za interoperabilní a základním požadavkům vyhovující.

O posuzování shody subsystémů žádá provozovatel nebo jeho zplnomocněný zástupce. Provozovatelem subsystému je osoba, která systém provozuje, nebo osoba, která odpovídá za zadání návrhu subsystému, konstrukci nebo provedení subsystému a jeho stav při uvedení do provozu. Certifikát o ověření subsystému vydává notifikovaná osoba. Autorizace právnických osob pro posuzování shody subsystémů evropského železničního systému se řídí § 11 zákona č. 22/1997 Sb. a podmínky autorizace jsou uvedeny v příloze č. 3 nařízení vlády č. 133/2005 Sb.

Postup ověřování subsystémů a obsah ES prohlášení o ověření subsystému je uveden v příloze č. 2 nařízení vlády č. 133/2005 Sb.

Subsystémy tvořící železniční systém musí podléhat postupu ověřování. Toto ověřování musí umožnit orgánům, které jsou odpovědné za povolení k uvedení těchto subsystémů do provozu, ujistit se, že ve fázích návrhu, výstavby a uvedení do provozu budou výsledky v souladu s platnými právními, technickými a provozními předpisy. Subsystém může být uveden do provozu pouze po vydání certifikátu o přezkoumání typu subsystému, certifikátu o ověření subsystému, nebo jiného dokumentu stanoveného v příslušné technické specifikaci interoperability, v rozhodnutí EP a Rady č. 768/2008/ES nebo v rozhodnutí Komise č. 2010/713/EU.

Provozovatel subsystému nebo jeho zplnomocněný zástupce vydá na základě certifikátu o ověření subsystému, zprávy o posouzení bezpečnosti podle prováděcí nařízení Komise (EU) č. 402/2013 a také podle vydaného certifikátu o ověření splnění vnitrostátních požadavků (pokud je vydán), ES prohlášení o ověření subsystému. Provozovatel subsystému nebo jeho zplnomocněný zástupce předá ES prohlášení o ověření subsystému Drážnímu úřadu k evidenci.

Po uvedení subsystému do provozu je vhodné se ujistit, že je tento subsystém provozován a udržován v souladu se základními požadavky, které se na něj vztahují. Za dodržování těchto požadavků je podle směrnice EP a Rady 2004/49/ES (směrnice o bezpečnosti železnic) odpovědný provozovatel infrastruktury nebo železniční podnik, a to každý za své vlastní subsystémy. Tato směrnice bude 16. 6. 2020 zrušena a nahrazena směrnicí EP a Rady (EU)  č. 2016/798 o bezpečnosti železnic ve znění opravy.

Prozatímní stanovisko o přezkoumání typu subsystému nebo prozatímní stanovisko o ověření subsystému (§ 6a nařízení vlády č. 133/2005 Sb.)

V etapě celkového projektu nebo v etapě provedení subsystému může provozovatel subsystému nebo jeho zplnomocněný zástupce požádat notifikovanou osobu o vydání prozatímního stanoviska o přezkoumání typu subsystému nebo prozatímního stanoviska o ověření subsystému. Postup ověřování subsystémů a obsah ES prohlášení o ověření subsystému je uveden v příloze č. 2 nařízení vlády č. 133/2005 Sb.

Předběžné ověření subsystému se provede v rozsahu:

a) celého subsystému v některé z etap ověřování subsystému, nebo

b) části subsystému v některé z etap ověřování subsystému nebo ve všech etapách současně.

Doplňkové ES prohlášení o ověření subsystému (§ 6b nařízení vlády č. 133/2005 Sb.)

V případě provedení úpravy základních konstrukčních vlastností subsystému významných pro dodržení základních parametrů vymezených v technických specifikacích interoperability, provozovatel subsystému opatřeného certifikátem o ověření subsystému požádá notifikovanou osobu o přezkoušení subsystému v rozsahu jeho změněné části včetně rozhraní s nezměněnou částí subsystému. Pokud k upravenému subsystému bylo vydáno ES prohlášení o ověření systému, provozovatel subsystému vydá doplňkové ES prohlášení o ověření subsystému, ve kterém rovněž vymezí základní parametry dotčené úpravou subsystému. K doplňkovému ES prohlášení o ověření subsystému přiloží:

a) seznam dokumentů z původního souboru technické dokumentace dotčených úpravou subsystému a

b) soubor technické dokumentace, který zahrnuje dokument prokazující, že úprava subsystému je omezena na základní parametry vymezené v doplňkovém ES prohlášení o ověření subsystému.

V případě jiné úpravy subsystému než uvádí § 6b nařízení vlády č. 133/2005 Sb. musí provozovatel subsystému aktualizovat soubor technické dokumentace připojené k ES prohlášení o ověření subsystému včetně odkazů na technickou dokumentaci v ES prohlášení o ověření subsystému. Pokud se provádí údržba nebo oprava subsystému výměnou dílů subsystému, postup podle § 6b nařízení vlády č. 133/2005 Sb. se nepoužije.

 

Evropské specifikace

Evropské specifikace
jsou evropské technické specifikace a harmonizované české technické normy podle § 4a zákona č. 22/1997 Sb. Harmonizované evropské normy vycházejí v OJ EU. Když pro příslušnou oblast nejsou evropské technické specifikace ani harmonizované české normy, použijí se jako evropská specifikace normy určené ÚNMZ

Technické specifikace interoperability (TSI)

Evropský železniční systém se skládá ze subsystémů a součástí (prvků), je velmi složitou strukturou, a proto pro zajištění povinné interoperability bylo nutné zavést technické specifikace interoperability (TSI). TSI napomáhají přechodu ze starších integrovaných vnitrostátních železničních systémů do sdíleného evropského železničního systému, na který se vztahují převážně společné EU předpisy. TSI obvykle nepředepisují konkrétní technická řešení pro splnění požadavků.

TSI se přijímají rozhodnutími Komise nebo nařízeními Komise (EU) a jsou závazné v celém rozsahu a přímo použitelná ve všech členských státech:

 • rozhodnutí Komise č. 2012/757/EU – TSI CCS (subsystém „provoz a řízení dopravy" železničního systému v EU)
 • nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 - TSI (subsystém infrastruktury železničního systému v EU)
 • nařízení Komise (EU) č. 1301/2014 – TSI ENE (subsystém energie železničního systému v EU)
 • nařízení Komise (EU) č. (EU)2016/919 – TSI (subsystémy „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v EU)
 • nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 – TSI SRT (bezpečnosti v železničních tunelech železničního systému EU)
 • nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 – TSI PRM (osoby se zdravotním postižením a s omezenou schopností pohybu a orientace)
 • nařízení Komise (EU) č. 454/2011 – TSI (subsystém „využití telematiky v osobní dopravě" transevropského železničního systému)

TSI stanoví veškeré podmínky pro splnění prvku interoperability a postup pro posuzování shody. Každý prvek interoperability musí být posuzován z hlediska shody a vhodnosti pro použití uvedené v TSI a musí mít odpovídající osvědčení. Subsystémy musí být ve shodě s jednotlivými TSI, které jsou platné při jejich uvedení do provozu, modernizaci nebo obnově. Územní působnost TSI je dána revizí stávajících TSI nebo přijetím nových TSI, přičemž původní uvedená územní působnost TSI je v platnosti.

TSI uvedená v nařízení Komise (EU) jsou většinou členěna na 7 hlavních kapitol a přílohy:

 1. Úvod – oblast technické působnosti
 2. Definice subsystému a oblast působnosti
 3. Základní požadavky na subsystémy
 4. Popis subsystémů
 5. Prvky interoperability
 6. Posuzování shody a/nebo vhodnosti pro použití prvků a ověření subsystému
 7. Provádění TSI pro subsystémy

Přílohy TSI obsahují vlastní technické specifikace, odkazy, obrázky a tabulky.

TSI se mohou odkazovat na evropské nebo mezinárodní normy, specifikace nebo technickou dokumentaci zveřejněnou Evropskou agenturou pro železnice (ERA). Pokud tyto neexistují, pak se TSI mohou odkazovat na jiné konkrétní určené normativní dokumenty (letáky UIC - International Union of Railways - Mezinárodní železniční unie), vnitrostátní normy,…). Dodržování těchto norem, specifikací a dokumentace uvedené v TSI se stává závazným. Dodržením harmonizovaných norem vzniká předpoklad shody s odpovídajícími základními požadavky. Na stránkách ERA jsou také vydávány příručky k příslušným TSI, ve kterých jsou seznamy použitelných norem a další dokumentace. Např.: Evropská agentura pro železnice vydala Příručku pro používání technických specifikací pro interoperabilitu (TSI). Tato příručka vysvětluje, jak by měly být prvky a subsystémy interoperability posuzovány ve vztahu splnění základních požadavků daných směrnicí č. 2008/57/ES.

Pokud subsystémy nepokrývá TSI nebo nelze technické aspekty odpovídající základním požadavkům do TSI výslovně zahrnout (vzhledem k jejich složitosti nebo nedostatku času) – musí být jednoznačně určeny jako „otevřené body" v příloze dané TSI. V tomto případě pak na otevřený bod platí oznámená vnitrostátní pravidla („Notified national technical rules"). Subsystém, který je ve shodě se všemi použitelnými TSI a nemá „otevřené body" by měl být pokládán za vyhovující základním požadavků směrnice o interoperabilitě.

Na webové stránce Evropské agentury pro železnice ERA jsou k dispozici tyto TSI:

Locomotives and passenger rolling stock - LOC & PAS TSI

lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob

Noise - NOI TSI

hluk

Wagons - WAG TSI

nákladní vůz (vozy)

Infrastructure - INF TSI

infrastruktura

Energy - ENE TSI

energie

Control command and signalling - CCS TSI

řízení a zabezpečení

Persons with reduced mobility - PRM TSI

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Safety in railway tunnels - SRT TSI

bezpečnost v železničních tunelech

Operation and traffic management - OPE TSI

provoz a řízení dopravy

Telematics applications for freight service - TAF TSI

telematické aplikace pro osobní dopravu / využití telematiky v osobní dopravě 

Pro info: chronologicky seřazené všechny vydané TSI pro železniční interoperabilitu agenturou ERA: http://www.era.europa.eu/Document-Register/Documents/TSIs-chronology.pdf

webová stránka ACRI (Asociace podniků českého železničního průmyslu):
zkratky používané především v evropské legislativě týkající se železniční interoperability

Referenční dokument

Účelem referenčního dokumentu je usnadnění postupu povolování uvedení vozidel do provozu, tím že:

a)    uvede seznam všech parametrů, které by měly být zkontrolovány v souvislosti s povolením k uvedení vozidel do provozu;

-       příloha rozhodnutí Komise č. 2009/965/ES stanoví seznam parametrů (tyto parametry jsou ještě podrobněji rozděleny):

 1. Dokumentace
 2. Konstrukce a mechanické součásti
 3. Vzájemné působení s kolejí a obrysy vozidel
 4. Brzdění
 5. Položky týkající se cestujících
 6. Podmínky prostředí a aerodynamické účinky
 7. Požadavky na vnější výstrahu, signalizaci, funkce značení a neporušenost softwaru
 8. Palubní napájení a řídicí systémy
 9. Zařízení, rozhraní a prostředí pro zaměstnance
 10. Požární bezpečnost a evakuace
 11. Údržba
 12. Palubní řízení a signalizace
  Specifické provozní požadavky
 13. Položky týkající se nákladu
b) určí všechna pravidla používaná členskými státy pro povolení k uvedení vozidel do provozu;
c) vztáhne každé pravidlo k jednomu z parametrů, které se mají kontrolovat v souvislosti s povolením k uvedení vozidel do provozu;
d) klasifikuje všechny předpisy ve skupinách A, B nebo C v souladu s částí 2 přílohy VII směrnice č. 2008/57/ES o interoperabilitě;
e) v souladu s článkem 1 rozhodnutí 2009/965/ES nastíní vnitrostátní právní rámec týkající se povolení k uvedení vozidel do provozu.
14. Příloha č. VII směrnice č. 2008/57/ES obsahuje seznam ukazatelů a klasifikaci předpisů (skupina A, skupina B a  skupina C).

Agentura na svých webových stránkách zveřejní a spravuje referenční dokumenty v databázi referenčních dokumentů (RDD).

Agentura vypracuje doporučení k referenčnímu dokumentu odkazujícímu na všechny vnitrostátní předpisy uplatňované členskými státy pro uvedení vozidla do provozu. Vnitrostátní bezpečnostní orgány s agenturou na tomto úkolu spolupracují. Na základě doporučení agentury Komise přijme referenční dokument i jakékoli rozhodnutí o jeho aktualizaci.

Právní předpisy týkající se referenčního dokumentu:

Označení

Název

2009/965/ES
(aktuální znění)

Rozhodnutí Komise o referenčním dokumentu uvedeném v čl. 27 odst. 4 směrnice EP a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství

2011/155/EU

Rozhodnutí Komise o zveřejnění a správě referenčního dokumentu uvedeného v čl. 27 odst. 4 směrnice EP a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství
// Návod na použití – Část 1 referenčního dokumentu

Referenční dokument uvedený v čl. 27 odst. 4 směrnice 2008/57/ES se vypracuje na základě seznamu parametrů stanoveného v příloze rozhodnutí Komise č. 2009/965/ES. Tento seznam parametrů se použije pro klasifikaci vnitrostátních předpisů v RD uvedeném v článku 27 směrnice 2008/57/ES. Dokument bude rovněž obsahovat základní informace o vnitrostátním právním rámci každého členského státu, který se vztahuje na uvádění železničních vozidel do provozu.

Obsah referenčního dokumentu uvedeného v čl. 27 odst. 4 směrnice 2008/57/ES je stanoven v příloze rozhodnutí Komise č. 2011/155/EU.

Příloha rozhodnutí Komise č. 2011/155/EU se člení na tři části:

 1. Účel referenčního dokumentu
 2. Struktura a obsah
 3. Oblast působnosti referenčního dokumentu

Na webové stránce Agentury jsou veřejně přístupné tyto registry:

ERADIS

European Railway Agency Database of Interoperability and Safety
databáze interoperability a bezpečnosti Evropské agentury pro železnice

ERAIL

European Railway Accident Information links
databáze ERA s odkazy na Informace o evropských železničních nehodách

ERATV

European Register of Authorised Vehicle Types
evropský registr schválených typů vozidel

NOTIF-IT

Notif-IT - database for the notification of national railway safety and technical rules
oznámené národní železniční bezpečnostní a technická předpisy

RDD

The Reference Document Database (RDD)
databáze referenčních dokumentů

RINF

Register of Railway Infrastructure
registr železniční infrastruktury

VKM Register

Vehicle Keeper Marking Register (VKMR)
označení držitele vozidla


Další využitelné informace:

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím