Novinky - Evropský letový provoz

aktualizace k 2022-09-29
Právní předpisy ES pro evropský letový provoz

(EU)2015/640
znění včetně změny 
(EU)2022/1254

Nařízení Komise  z o dodatečných specifikacích letové způsobilosti pro daný druh provozu a o změně nařízení (EU) č. 965/2012
// (EU)2022/1254 použije se od 9. 9. 2022, výjimky viz čl. 2

(EU)748/2012
znění v pdf formátu
bez změn 
(EU)2022/1361
(EU)2022/1358
(EU)2022/1645

Nařízení Komise , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací
// nařízení (EU)2022/1645 se použije od 16. 10. 2025

(EU)2022/1645

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139, pokud jde o požadavky na řízení rizik bezpečnosti informací s potenciálním dopadem na bezpečnost letectví pro organizace, na něž se vztahují nařízení Komise (EU) č. 748/2012 a (EU) č. 139/2014, a kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 748/2012 a (EU) č. 139/2014

(EU)139/2014
znění bez změny 
(EU)2022/1645

Nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky a správní postupy týkající se letišť podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008aktualizace k 2022-08-26
Právní předpisy ES pro evropský letový provoz

(EU)748/2012
znění v html formátu bez změny (EU)2022/1361, (EU)2022/1358

Nařízení Komise , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací

(EU)965/2012
znění v pdf formátu
z 9. 6. 2022

Nařízení Komise , kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

(EU)1321/2014
(aktuální znění
bez změny (EU)2022/1360)

Nařízení Komise o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů


aktualizace k 2022-07-22
Právní předpisy ES pro evropský letový provoz

(EU)2015/640
znění bez změny (EU)2022/1254

Nařízení Komise  z o dodatečných specifikacích letové způsobilosti pro daný druh provozu a o změně nařízení (EU) č. 965/2012
// (EU)2022/1254 použije se od 9. 9. 2022, výjimky viz čl. 2

(EU)965/2012
znění v html formátu
z 9. 6. 2022

Nařízení Komise , kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008


aktualizace k 2022-06-27 bez změn
aktualizace k 2022-05-30 bez změn
aktualizace k 2022-04-27 bez změn
aktualizace k 2022-03-23 bez změn
aktualizace k 2022-02-24
Právní předpisy ES pro evropský letový provoz

(EU)2015/1018
včetně změny
(EU)2022/3

Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví seznam klasifikovaných událostí v civilním letectví, které podléhají povinnému hlášení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014
// změnou (EU)2022/3 se opravují některá jazyková znění přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2015/1018


aktualizace k 2022-01-02
Právní předpisy ES pro evropský letový provoz

(EU)2015/1018
bez změny (EU)2022/3

Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví seznam klasifikovaných událostí v civilním letectví, které podléhají povinnému hlášení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014
// změnou (EU)2022/3 se opravují některá jazyková znění přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2015/1018

(EU)1207/2011
(aktuální znění)

Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky na výkonnost a interoperabilitu přehledu v jednotném evropském nebi
/ oprava francouzské znění prováděcího nařízení (EU) č. 1207/2011: (EU)2022/2

aktualizace k 2021-12-16

Právní předpisy ES pro evropský letový provoz

(EU)1321/2014
(aktuální znění včetně změny (EU)2021/1963)

Nařízení Komise o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů


aktualizace k 2021-11-26 bez změn

aktualizace k 2021-10-26 bez změn
aktualizace k 2021-09-30 bez změn

aktualizace k 2021-08-27
Právní předpisy ES pro evropský letový provoz
Právní předpisy ČR pro letový provoz
Právní předpisy SR pro letový provoz

doplněno konsolidované znění nařízení EP a Rady (EU)2018/1139 včetně nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)2021/1087
aktualizace k 2021-07-27
Právní předpisy ES pro evropský letový provoz
Právní předpisy ČR pro letový provoz
Právní předpisy SR pro letový provoz

 doplněna změna nařízení EP a Rady (EU)2018/1139  nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU)2021/1087, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139, pokud jde o aktualizaci odkazů na ustanovení Chicagské úmluvy

aktualizace k 2021-06-25 bez změn
aktualizace k 2021-05-28 bez změn
aktualizace k 2021-04-26 bez změn
aktualizace k 2021-03-26 bez změn
aktualizace k 2021-02-26 bez změn
aktualizace k 2021-01-29 bez změn
aktualizace k 2020-12-29 bez změn

aktualizace k 2020-11-24 bez změn
aktualizace k 2020-10-29 bez změn

aktualizace k 2020-09-25 bez změn
aktualizace k 2020-08-26 bez změn

aktualizace k 2020-07-22 bez změn
aktualizace k 2020-06-25 bez změn
aktualizace k 2020-05-25 bez změn

aktualizace k 2020-04-27 bez změn
aktualizace k 2020-03-18 bez změn

aktualizace k 2020-02-21 bez změn
aktualizace k 2020-01-27 bez změn

aktualizace k 2019-12-19 bez změn
aktualizace k 2019-10-31 bez změn
aktualizace k 2019-08-22 bez změn
aktualizace k 2019-08-22 bez změn

aktualizace k 2019-06-27 bez změn
aktualizace k 2019-05-26 bez změn
aktualizace k 2019-04-26 bez změn
aktualizace k 2019-03-26 bez změn
aktualizace 2019-02-19
Právní předpisy ES pro evropský letový provoz

doplněno Sdělení Komise 2019/C/31/6 týkající se provádění článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (zveřejnění názvů specifikací Společenství a odkazů na ně podle uvedeného nařízení);

doplněno Sdělení 2019/C/31/5 týkající se provádění článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (zveřejnění názvů specifikací Společenství a odkazů na ně podle uvedeného nařízení);

doplněno Sdělení 2019/C/31/4 týkající se provádění článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (zveřejnění názvů specifikací Společenství a odkazů na ně podle uvedeného nařízení);
Právní předpisy ČR pro letový provoz

č. 523/2006 Sb.
zrušena a nahrazena vyhláškou č. 315/2018 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování)

č. 315/2018 Sb.

Vyhláška o strategickém hlukovém mapování

aktualizace 2018-11-27 bez změn
aktualizace 2018-10-30

Právní předpisy ES pro evropský letový provoz
Právní předpisy ČR pro letový provoz

Právní předpisy SR pro letový provoz

(EU)2018/1139

Nařízení EP a Rady o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91
// 11. 9. 2018 ruší a nahrazuje původní nařízení EP a Rady (ES)552/2004

(ES)552/2004
(konsolidované znění
z 11. 9. 2018)
zrušeno nařízením (EU)2018/1139

Nařízení EP a Rady o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu
(nařízení o interoperabilitě)

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím