Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»OSTATNÍ OBLASTI»Interoperabilita evropského letového provozu»Právní předpisy ES pro evropský letový provoz

Právní předpisy ES pro evropský letový provoz

Označení

Název

(EU)2018/1139 
(aktuální znění)

Nařízení EP a Rady o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91
// 11. 9. 2018 ruší a nahrazuje původní nařízení EP a Rady (ES)552/2004

(EU)2019/945
(aktuální znění)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci o bezpilotních systémech a o provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí

(EU)2015/640
(aktuální znění)

Nařízení Komise  z o dodatečných specifikacích letové způsobilosti pro daný druh provozu a o změně nařízení (EU) č. 965/2012
// (EU)2022/1254 použije se od 9. 9. 2022, výjimky viz čl. 2

(EU)2023/203 
v pdf formátu
z 5. 10. 2023
včetně znění (EU)2023/1769

Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení EP a Rady (EU)2018/1139, pokud jde o požadavky na řízení rizik v oblasti bezpečnosti informací s možným dopadem na bezpečnost letectví pro organizace, na které se vztahují nařízení Komise (EU) č. 1321/2014, (EU) č. 965/2012, (EU) č. 1178/2011, (EU) 2015/340, prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/373 a (EU) 2021/664, a pro příslušné orgány, na které se vztahují nařízení Komise (EU) č. 748/2012, (EU) č. 1321/2014, (EU) č. 965/2012, (EU) č. 1178/2011, (EU) 2015/340 a (EU) č. 139/2014, prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/373 a (EU) 2021/664, a kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 1178/2011, (EU) č. 748/2012, (EU) č. 965/2012, (EU) č. 139/2014, (EU) č. 1321/2014, (EU) 2015/340 a prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/373 a (EU) 2021/664

(EU)2023/2117

Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví nezbytná pravidla a podrobné požadavky pro fungování a správu databáze informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139

(EU)748/2012
znění v pdf formátu
z 25. 8. 2023

včetně změn (EU)2022/1361, (EU)2022/1358, (EU)2022/1645, (EU)2023/203, (EU)2023/1028

Nařízení Komise , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací
// nařízení (EU)2022/1645 se použije od 16. 10. 2025

(EU)2022/1645

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139, pokud jde o požadavky na řízení rizik bezpečnosti informací s potenciálním dopadem na bezpečnost letectví pro organizace, na něž se vztahují nařízení Komise (EU) č. 748/2012 a (EU) č. 139/2014, a kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 748/2012 a (EU) č. 139/2014

(EU)139/2014
konsolidované znění
v pdf formátu
z 12. 3. 2023
včetně změny (EU)2022/1645, (EU)2023/203, (EU)2023/369

Nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky a správní postupy týkající se letišť podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

(EU)2023/145
neplatné

Rozhodnutí EP a Rady, kterým se zrušuje směrnice Rady 89/629/EHS

(ES)474/2006 
(znění v pdf formátu  včetně změny (EU)2023/1111)

Nařízení Komise  o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedeného v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005

(EU)965/2012
znění v pdf formátu

z 2. 10. 2023

Nařízení Komise , kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008
// (EU)2022/2502 opravuje francouzské znění

(EU)1321/2014
znění v pdf formátu
z 25. 8. 2023

včetně změny (EU)2023/1152

Nařízení Komise o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů
(EU)2023/1152 opravuje některá jazyková znění nařízení (EU) č. 1321/2014

(EU)2023/217

Prováděcí nařízení Komise, kterým se opravuje nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o některé nesrovnalosti v požadavcích zavedených prováděcím nařízením (EU) 2019/1387 a nařízeními (EU) 2021/1296 a (EU) 2021/2237

(EU)2015/1018
(aktuální znění)

Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví seznam klasifikovaných událostí v civilním letectví, které podléhají povinnému hlášení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014
// změnou (EU)2022/3 se opravují některá jazyková znění přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2015/1018

(EU)2023/1771

Prováděcí nařízení Komise, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/373, pokud jde o systémy uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb a jejich složky, a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 1032/2006, (ES) č. 633/2007 a (ES) č. 262/2009

(ES)1032/2006
(aktuální znění)
bylo 5. 10. 2023 zrušeno (EU)2023/1771

Nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky na automatické systémy pro výměnu letových údajů pro účely oznamování, koordinace a předávání letů mezi stanovišti řízení letového provozu

(EU)1206/2011
(aktuální znění)
bylo 5. 10. 2023 zrušeno (EU)2023/1770

Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky na identifikaci letadla pro účely přehledu v jednotném evropském nebi

(EU)1207/2011
(aktuální znění)
bylo 5. 10. 2023 zrušeno (EU)2023/1770


Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky na výkonnost a interoperabilitu přehledu v jednotném evropském nebi
/ oprava francouzské znění prováděcího nařízení (EU) č. 1207/2011: (EU)2022/2

(EU)923/2012
(znění bez změny (EU)2023/1772)

Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace a kterým se mění prováděcí nařízení (ES) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010

(EU)2023/1772

Prováděcí nařízení Komise, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 923/2012, pokud jde o provozní pravidla týkající se používání systémů a složek uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb ve vzdušném prostoru jednotného evropského nebe, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1033/2006

(ES)1033/2006
(aktuální znění)
bylo 5. 10. 2023 zrušeno (EU)2023/1772

Nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky na postupy pro letové plány v předletové fázi pro jednotné evropské nebe

(ES)262/2009
(aktuální znění)
bylo 5. 10. 2023 zrušeno (EU)2023/1771

Nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky na koordinované přidělování a užívání dotazovacích kódů režimu S pro jednotné evropské nebe

(ES)29/2009
(aktuální znění)
bylo 5. 10. 2023 zrušeno (EU)2023/1770

Nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky na služby datovým spojem pro jednotné evropské nebe

(EU)2023/1770

Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví ustanovení týkající se vybavení letadel požadovaného k užívání vzdušného prostoru jednotného evropského nebe a provozní pravidla související s užíváním vzdušného prostoru jednotného evropského nebe a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 29/2009 a prováděcí nařízení (EU) č. 1206/2011, (EU) č. 1207/2011 a (EU) č. 1079/2012

(ES)633/2007
(aktuální znění)
bylo 5. 10. 2023 zrušeno (EU)2023/1771

Nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky použití protokolu pro přenos zpráv o letu pro účely oznamování, koordinace a předávání letů mezi stanovišti řízení letového provozu

(EU)2023/1768

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví podrobná pravidla pro osvědčování a prohlášení, pokud jde o systémy uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb a složky uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb

(EU)2020/469 
(aktuální znění)

Prováděcí nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 923/2012, nařízení (EU) č. 139/2014 a nařízení (EU) 2017/373, pokud jde o požadavky na uspořádání letového provozu / letové navigační služby, navrhování struktur vzdušného prostoru, jakost dat a bezpečnost dráhy, a kterým se zrušuje nařízení č. 73/2010
/ (EU)73/2010 (aktuální znění) zrušeno

(EU)1079/2012
(aktuální znění)
bylo 5. 10. 2023 zrušeno (EU)2023/1770

Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky na rozestup kanálů hlasové komunikace pro jednotné evropské nebe

2019/C/31/6

Sdělení Komise  týkající se provádění článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (zveřejnění názvů specifikací Společenství a odkazů na ně podle uvedeného nařízení)

2019/C/31/5 Sdělení týkající se provádění článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (zveřejnění názvů specifikací Společenství a odkazů na ně podle uvedeného nařízení)
2019/C/31/4 Sdělení týkající se provádění článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (zveřejnění názvů specifikací Společenství a odkazů na ně podle uvedeného nařízení)

2009/C/323/6
ve znění opravy
2010/C/18/16

Sdělení Komise týkající se provádění článku 4 nařízení EP a Rady (ES) č. 552/2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu
(Zveřejnění názvů požadavků Společenství a odkazů na ně podle uvedeného nařízení)

2010/C/168/4

Sdělení Komise týkající se provádění článku 4 nařízení EP a Rady (ES) č. 552/2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu
(Zveřejnění názvů požadavků Společenství a odkazů na ně podle uvedeného nařízení)

2010/C/330/2

Sdělení Komise týkající se provádění článku 4 nařízení EP a Rady (ES) č. 552/2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu
(Zveřejnění názvů požadavků Společenství a odkazů na ně podle uvedeného nařízení)

2011/C/146/5

Sdělení Komise týkající se provádění článku 4 nařízení EP a Rady (ES) č. 552/2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu
(Zveřejnění názvů specifikací Společenství a odkazů na ně podle uvedeného nařízení)

2011/C/183/6

Sdělení Komise týkající se provádění článku 4 nařízení EP a Rady (ES) č. 552/2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu
(Zveřejnění názvů specifikací Společenství a odkazů na ně podle uvedeného nařízení)

2012/C/168/3

Sdělení Komise týkající se provádění článku 4 nařízení EP a Rady (ES) č. 552/2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu
(Zveřejnění názvů specifikací Společenství a odkazů na ně podle uvedeného nařízení)

2012/C/332/5

Sdělení Komise týkající se provádění článku 4 nařízení EP a Rady (ES) č. 552/2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu
(Zveřejnění názvů specifikací Společenství a odkazů na ně podle uvedeného nařízení)

2013/C/140/3

Sdělení Komise týkající se provádění článku 4 nařízení EP a Rady (ES) č. 552/2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu
(Zveřejnění názvů specifikací Společenství a odkazů na ně podle uvedeného nařízení)

2014/C/14/8

Sdělení Komise týkající se provádění článku 4 nařízení EP a Rady (ES) č. 552/2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu
(Zveřejnění názvů specifikací Společenství a odkazů na ně podle uvedeného nařízení)

2017/C/26/3

Sdělení Komise týkající se provádění článku 4 nařízení EP a Rady (ES) č. 552/2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu
(Zveřejnění názvů specifikací Společenství a odkazů na ně podle uvedeného nařízení)

2017/C/409/5

Sdělení Komise týkající se provádění článku 4 nařízení EP a Rady (ES) č. 552/2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu
(Zveřejnění názvů specifikací Společenství a odkazů na ně podle uvedeného nařízení)

EUROCONTROL Guidelines

EUROCONTROL Guidelines on conformity assessment for the interoperability Regulation of the single European sky

 (© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu, 1998–2023)
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím