Právní předpisy SR o lanových drahách

Označení

Název

(EU(2016/424
(CAB)
Nařízení EP a Rady o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES
// 21. 4. 2018 zrušilo a nahradilo směrnici 2000/9/ES
// priamo  aplikovatelný predpis v SR
č. 56/2018 Z.z.
(aktuální znění)
Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ změna zákonem č. 351/2022 Z.z. se použije 28. 6. 2025
č. 124/2018 Z.z. Nariadenie vlády SR, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 78/2004 Z.z.
č. 351/2010 Z.z.
(aktuální znění)
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o dopravnom poriadku dráh
č. 350/2010 Z.z.
aktuální znění
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o stavebnom a technickom poriadku dráh
/ změna vyhláškou č. 157/2023 Z.z. se použije od 1. 7. 2023
č. 21/1989 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí
č. 59/1982 Zb.
(aktuální znění)
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení
č. 514/2009 Z.z.
(aktuální znění)
Zákon o doprave na dráhach
č. 245/2010 Z.z.
(aktuální znění)
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe
/ změna vyhláškou č. 312/2023 Z.z. se použije od 1. 8. 2023
č. 513/2009 Z.z.
(aktuální znění)
Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ změna zákonem č. 332/2023 Z.z. nastane 1. 1. 2024
č. 205/2010 Z.z.
(aktuální znění
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach
č. 29/1989 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím