Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»OSTATNÍ OBLASTI»Materiály ve styku s potravinami»Právní předpisy ES pro styk s potravinami

Právní předpisy ES pro materiály ve styku s potravinami

Nařízení (ES)

(ES)1935/2004

(en, sk)
(aktuální znění v pdf formátu z 27. 3. 2021)

Nařízení EP a Rady (ES) o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic č. 80/590/EHS a č. 89/109/EHS

(ES)1895/2005

(en, sk)
(aktuální znění)

Nařízení Komise (ES) o omezení použití některých epoxyderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami

(EU) 2022/1616
konsolidované znění včetně

opravy z 21. 9. 2022

Nařízení Komise o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o zrušení nařízení (ES) č. 282/2008 
// Přechodná ustanovení viz článek 31, zvláštní přechodná ustanovení viz článek 32, částečná použitelnost viz článek 33

 

(ES)282/2008

(en, sk)
(aktuální znění)
zrušeno
10. 10. 2022

Nařízení Komise (ES) o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES) č. 2023/2006

/ (EU)2015/1906) mění článek 6 odst. 1 - upravuje odkaz na postup pro přijímání rozhodnutí v nařízení č. 282/2008

(ES)2023/2006

(en, sk)
(aktuální znění)

Nařízení Komise (ES) o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami

(ES)372/2007

(en, sk)
(již není platné)

Nařízení Komise (ES), kterým se stanoví přechodné migrační limity pro plastifikátory v těsnicích kroužcích ve víkách, která jsou určena pro styk s potravinami
// platnost byla nařízením Komise (ES) č. 597/2008 prodloužena jenom do 30. dubna 2009

450/2009/ES

(en, sk)
(aktuální znění)

Nařízení Komise (ES) o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami

(EU)10/2011
konsolidované znění
v pdf formátu
z 23. 9. 2020
včetně změny 

(EU)2020/1245

oprava: (EU)2019/988
z 18. 6. 2019 se týká francouzského znění

(en, sk)


 

Nařízení Komise (EU) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
// změna nařízením č. (EU)2016/1416 napravuje určité chyby v textu a dvojznačnosti, s ohledem na dostupné vědecké informace zohledňuje používání dalších látek  pro styk s potravinami
// změna nařízením č. (EU)2017/752  mění přílohy I až IV:

  • v příloze I jsou u některých položek odstraněny poznámky, protože jsou již dostupné přiměřené metody zkoušky migrace a byly stanoveny specifické migrační limity
  • zohledňuje vědecká stanoviska u látek označených jako materiál určený pro styk s potravinami: č. 142, č. 168, č. 202, č. 387, č. 462, č. 467, č. 481, č. 502, č. 662, č. 779,
    č. 1062, č. 1007, č. 1016, č. 1030, č. 1055, č. 1060, č. 1062,
  • příloha II nově uvádí limit migrace pro nikl z plastů určenýchpro stky s potravinami
  • v příloze III ujasňuje text bodu 4 přílohy III pro kombinaci reprezentativních simulantů pro různé druhy potravin, které by se měly použít pro zkoušky celkové migrace
  • v příloze IV ujasňuje odkaz na nejvyšší poměr povrchu ku objemu, pro který byla ověřena shoda výsledků zkoušek migrace a  soulad se specifickými migračními limity
  • materiály a předměty z plastů,které jsou v souladu s nařízením PIM ve znění platném před vstupem nařízení č. (EU)2017/752 v platnost, mohou být uváděny na trh do 19. května 2018 a mohou na trhu zůstat do vyčerpání zásob
/ nařízením č. (EU)2018/79  se od 8. 2. 2018 mění příloha I nařízení (EU) č. 10/2011
(EU) 2018/213
/ nařízení č. (EU)2018/213 se týká použití bisfenolu A v lacích a nátěrových hmotách určených pro styk s potravinami a použití uvedené látky v materiálech z plastů určených pro styk s potravinami

/ (EU)2018/831 (en, sk)

- směs 2,4-bis(1,1-dimethylpropyl)fenyltriesterů a 4-(1,1-dimethylpropyl)fenyl triesterů kyseliny fosforité;

- 1,2,3,4-tetrahydronaftalen-2,6-dikarboxylová kyselina, dimethylester;

- [3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilan
/ změna č. (EU)2019/37 mění a opravuje nařízení PIM
/ oprava (EU)2019/988  se týká pouze francouzského znění nařízení PIM

/ změna č. (EU)2019/1338 mění přílohu č. I nařízení PIM, použije se od 29. 8. 2019
/ změna č. (EU)2020/1245 se použije od 23. 9.2020, materiály a předměty z plastů, které jsou v souladu s PIM nařízením ve znění platném před 23. 9. 2020 a které byly poprvé uvedeny na trh před 23. březnem 2021, mohou být nadále uváděny na trh až do 23 září 2022 a mohou na trhu zůstat do vyčerpání zásob

(EU)321/2011

(en, sk)
(v aktuálním znění)

Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011, pokud jde o omezení používání bisfenolu A v plastových kojeneckých láhvích

 

(EU)284/2011
(en, sk)

Nařízení Komise (EU), kterým se stanoví zvláštní podmínky a podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Čínské lidové republiky a čínské zvláštní administrativní oblasti Hongkong

Směrnice pro skupiny materiálů (zvláštní směrnice)

Směrnice Komise 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami byla zrušena 1. 5. 2011 nařízením 10/2011/EU

84/500/EHS
(en, sk)
(v aktuálním znění)

Směrnice Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se keramických předmětů určených pro styk s potravinami

2007/42/ES

(en, sk)

Směrnice Komise o materiálech a předmětech vyrobených z celofánu určených pro styk s potravinami

2010/169/EU

(en, sk)

prohlášeno
za neplatné:
2011/C/355/33
(Věc T-262/10)

Rozhodnutí Komise o nezařazení (4-chlor-2-hydroxyfenyl)(2,4-dichlorfenyl)etheru do seznamu Unie přísad, které lze použít pro výrobu materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami, podle směrnice 2002/72/ES

Směrnice pro jednotlivé skupiny látek

78/142/EHS

(en, sk)

Směrnice Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se materiálů a předmětů obsahujících monomerní vinylchlorid a určených pro styk s potravinami

93/11/EHS

(en, sk)

Směrnice Komise o uvolňování N-nitrosoaminů a N-nitrosovatelných látek ze saviček a dětských šidítek z elastomeru nebo z pryže

Směrnice pro zkoušení

Směrnice Komise 80/766/EHS, kterou se stanoví analytická metoda Společenství pro úřední kontrolu obsahu monomerního vinylchloridu v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami byla zrušena 1. 5. 2011 nařízením 10/2011/EU

Směrnice Komise 81/432/EHS, kterou se stanoví analytická metoda Společenství pro úřední kontrolu vinylchloridu uvolňovaného z materiálů a předmětů do potravin byla zrušena 1. 5. 2011 nařízením 10/2011/EU

82/711/EHS
(en, sk)
(v aktuálním znění)

 

Směrnice Rady, kterou se stanoví základní pravidla nezbytná pro zkoušení migrace složek z materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami

85/572/EHS

(en, sk)
(v aktuálním znění)

Směrnice Rady, kterou se stanoví seznam simulantů pro použití při zkoušení migrace složek materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami


Další předpisy týkající se materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami
 

2017/84

(en, sk)

Doporučení Komise o monitorování uhlovodíků minerálního oleje v potravinách a v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami

(EU)2019/794
(en, sk)

Doporučení Komise  o koordinovaném plánu kontrol s cílem stanovit prevalenci některých látek migrujících z materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím