Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»OSTATNÍ OBLASTI»Obuvnický průmysl»Právní předpisy ČR pro obuv

Právní předpisy ČR pro obuv


Označení

Název

č. 102/2001 Sb.

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
/ změna zákona č. 102/2001 Sb. zákonem č. 87/2023 Sb. (použije se od 6. 4. 2023)

č. 256/2009 Sb.
1. 1. 2024 zrušeno
zákonem
č. 276/2023 Sb.

Nařízení vlády, kterým se zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh nebo do oběhu

č. 265/2000 Sb.

Vyhláška MPO, kterou se stanoví podrobnosti o způsobu označování obuvi údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech

č. 22/1997 Sb.
(aktuální znění)

Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
/ změna  zákonem č. 87/2023 Sb.  se použije od 6. 4. 2023
/ změna zákonem č. 152/2023 Sb. se použije od 1. 7. 2023

č. 21/2003 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
// bylo 21. 4. 2018 zrušeno nařízením vlády č. 63/2018 Sb.

č. 86/2011 Sb. 
(aktuální znění)

Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky

č. 268/2014 Sb.
(aktuální znění)

Zákon  o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/ změna zákonem č. 375/2022 Sb. se použije od 22. 12. 2022

č. 54/2015 Sb.
 zrušeno
26. 5. 2021
zákonem
č. 89/2021 Sb.

Nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky
// Zdravotnický prostředek uvedený na trh před dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení
(tj. 1. 4. 2015)  podle dosavadních právních předpisů se považuje za zdravotnický prostředek uvedený na trh v souladu s tímto nařízením.

č. 62/2015 Sb.
(aktuální znění)

zrušena 22. 12. 2022 zákonem
č. 375/2022 Sb.

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích

č. 375/2022 Sb.

Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

   

č. 258/2000 Sb.
(aktuální znění)

Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Přímo použitelný předpis EU

Označení

Název

 


č. (ES)1907/2006
nařízení REACH
konsolidované znění 
v
pdf formátu 
z 1. 12. 2023
včetně změny 

(EU)2023/2055

 

Nařízení EP a Rady (ES) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
/ změna (EU)2021/1199 se použije od 10. 8. 2022

/ změna (EU)2021/979 se použije od 8. 1. 2022
/ změna (EU)2021/1297 se použije od 25. 8. 2021
/ změna (EU)2021/2030 se použije od 12. 12. 2021
/ změna (EU)2021/2045 se použije od 14. 12. 2021
/ použitelnost, částečná použitelnost (EU)2021/2204 viz článek 2
/ změna (EU)2022/586 se použije od 1. 5. 2022

/ změna (EU)2022/477 se použije od 14. 10. 2022
/ změna  (EU)2023/923 se použije od 28. 5. 2023
/ změna (EU)2023/1132 se použije  od 29. 6. 2023, body 2 a 5 přílohy se použijí od 1. 12. 2023
/ změna (EU)2023/1464 se použije od 6. 8. 2023
/ změna (EU)2023/2055 se použije od 17. 10. 2023


Související předpis

AHEM 3/2000
(MZdr ČR)

Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica, které obsahuje „Metodické doporučení SZÚ č. 1/2000 k posuzování výrobků, které přicházejí do přímého styku s lidským organismem prostřednictvím kůže, případně sliznic

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím