Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»OSTATNÍ OBLASTI»Obuvnický průmysl»Právní předpisy ES pro obuv

Právní předpisy ES pro obuv

Předpisy ES

Označení

Název

č. 89/686/EHS
neplatná

Směrnice Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků
// byla 21. 4. 2018 zrušena a nahrazena nařízením č. (EU)2016/425 , směrnici 89/686/EHS bylo možné používat do 20. dubna 2019

(EU)2016/425

Nařízení EP a Rady  o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS
// 21. 4. 2018 ruší a nahrazuje směrnici Rady 89/686/EHS, kterou lze používat do 20. 4. 2019 souběžně

č. 2009/251/ES
bylo zrušeno,
použije se 
příloha XVII
nařízení REACH,
položka 61

Rozhodnutí Komise, kterým se členským státům ukládá povinnost zajistit, aby výrobky obsahující biocid dimethyl-fumarát nebyly uváděny nebo dodávány na trh

nařízení REACH,
příloha XVII:
položka 61

položka 61:
Nesmí se používat v předmětech ani v žádných jejich částech v koncentracích vyšších než 0,1 mg/kg. Předměty nebo jejich části obsahující DMF v koncentracích vyšších než 0,1 mg/kg nesmí být uváděny na trh.

// jde o změnu přílohy XVII nařízení REACH nařízením Komise č. (EU)412/2012

č. 768/2008/ES
ve znění opravy

ze dne 1. 7. 2015

Rozhodnutí EP a Rady o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS

č. 2001/95/ES

Směrnice Rady o obecné bezpečnosti výrobků

č. 93/42/EHS
zrušena a nahrazena nařízením EP a Rady
č. (EU)2017/745

Směrnice Rady o zdravotnických prostředcích
// zrušena a nahrazena nařízením EP a Rady č. (EU)2017/745, které se použije od 26. 5. 2020, odchylně viz čl. 123 Vstup v platnost a použitelnost

2009/48/ES
(znění v pdf
formátu 
z 5. 12. 2022)

Směrnice EP a Rady o bezpečnosti hraček
// změna (EU)2021/903 se použije od 5. 12. 2022

č. 94/11/ES
(aktuální znění)

Směrnice EP a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se označování materiálů používaných v hlavních částech obuvi prodávané spotřebiteli

č. 2013/295/EU
ve znění 2014/312/EU , 2014/350/EU , 2014/391/EU , (EU)2015/2099

Rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí 2006/799/ES, 2007/64/ES, 2009/300/ES, 2009/543/ES, 2009/544/ES, 2009/563/ES, 2009/564/ES, 2009/567/ES, 2009/568/ES, 2009/578/ES, 2009/598/ES, 2009/607/ES, 2009/894/ES, 2009/967/ES, 2010/18/ES a 2011/331/EU s cílem prodloužit platnost ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU některým výrobkům


č. (EU)2016/1349
(aktuální znění)

Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU obuvi
// 5. 10. 2016 zruší a nahradí rozhodnutí Komise č. 2009/563/ES , licence na ekoznačku EU se smí používat do 5. 8. 2017

Přímo použitelný předpis EU

Označení

Název

č. (ES)1907/2006
nařízení REACH
konsolidované znění 
v
pdf formátu 
z 17. 12. 2022
včetně změny

(EU)2021/2204

 

Nařízení EP a Rady (ES) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
/ změna (EU)2021/1199 se použije od 10. 8. 2022
/ změna (EU)2021/979 se použije od 8. 1. 2022
/ změna (EU)2021/1297 se použije od 25. 8. 2021
/ změna (EU)2021/2023 se použije od 12. 12. 2021
/ změna (EU)2021/2045 se použije od 14. 12. 2021
/ použitelnost, částečná použitelnost (EU)2021/2204 viz článek 2
/ změna (EU)2022/586 se použije od 1. 5. 2022

/ změna (EU)2022/477 se použije od 14. 10. 2022

č. (EU)1007/2011
(aktuální znění)

Nařízení EP a Rady (EU) o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES
(Textilní výrobky, pro které není označení povinné: položka 23. Textilní části obuvi)


 (© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu, 1998–2023)
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím