Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»OSTATNÍ OBLASTI»Automobilový průmysl»Právní předpisy ES pro automobilový průmysl

Právní předpisy ES pro automobilový průmysl

Obecná bezpečnost motorových vozidel

Označení

Název

(EU)2019/2144
konsolidované znění
v pdf formátu
z 5. 9. 2022
Změny:
oprava
z 11. 11. 2021
(EU)2021/1243, (EU)2021/1341, (EU)2021/1958, (EU)2022/545, (EU)2022/1398

Nařízení EP a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a zranitelných účastníků silničního provozu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 a nařízení Komise (ES) č. 631/2009, (EU) č. 406/2010, (EU) č. 672/2010, (EU) č. 1003/2010, (EU) č. 1005/2010, (EU) č. 1008/2010, (EU) č. 1009/2010, (EU) č. 19/2011, (EU) č. 109/2011, (EU) č. 458/2011, (EU) č. 65/2012, (EU) č. 130/2012, (EU) č. 347/2012, (EU) č. 351/2012, (EU) č. 1230/2012 a (EU) 2015/166

(EU)2022/1426

Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144, pokud jde o jednotné postupy a technické specifikace pro schvalování typu automatizovaného systému řízení (ADS) plně automatizovaných vozidel

(EU)2022/545

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (EU)2019/2144 stanovením podrobných pravidel týkajících se zvláštních zkušebních postupů a technických požadavků pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich zapisovače údajů o události a pro schvalování typu těchto systémů jako samostatných technických celků a kterým se mění příloha II uvedeného nařízení

(EU)2021/1341
aktuální znění

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144 stanovením podrobných pravidel týkajících se zvláštních zkušebních postupů a technických požadavků pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich systémů upozorňování na ospalost a nedostatek pozornosti řidiče a kterým se mění příloha II uvedeného nařízení

(EU)2021/646
aktuální znění

Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144, pokud jde o jednotné postupy a technické specifikace pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich systémů pro nouzové udržování vozidla v jízdním pruhu (ELKS)

(EU)2021/535

Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144, pokud jde o jednotné postupy a technické specifikace pro schvalování typu vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, pokud jde o jejich obecné konstrukční vlastnosti a bezpečnost

(EU)2018/858
znění v pdf formátu
z 6. 12. 2022 bez
opravy z 24. 11. 2022

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES

2022/C/288/2

Oznámení Komise o pokynech týkajících se postupu pro akreditaci, schvalování a oprávnění samostatných provozovatelů k přístupu k bezpečnostním prvkům vozidla, který je stanoven v příloze X nařízení (EU) 2018/858

2022/C/288/2

Oznámení Komise o pokynech týkajících se postupu pro akreditaci, schvalování a oprávnění samostatných provozovatelů k přístupu k bezpečnostním prvkům vozidla, který je stanoven v příloze X nařízení (EU) 2018/858

(EU)2022/1209

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1209, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o postup pro ukládání správních pokut a metody pro jejich výpočet a výběr

(EU)2022/163

Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o funkční požadavky na dozor nad trhem s vozidly, systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky

(EU)2020/1812

Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví pravidla pro výměnu údajů online a oznamování EU schválení typu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858

(EU)2022/1362

Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (ES) č. 595/2009, pokud jde o výkonnost těžkých přípojných vozidel z hlediska jejich vlivu na emise CO2, spotřebu paliva, spotřebu energie a dojezdovou vzdálenost s nulovými emisemi u motorových vozidel, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/683

(EU)2020/683
konsolidované znění v pdf formátu
z 25. 8. 2022
včetně změny
(EU)2022/1362

Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o správní požadavky na schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a na dozor nad trhem s nimi
// oprava řeckého znění: (EU)2022/799

 (ES)661/2009
(aktuální znění)

bylo zrušeno 6. 7. 2022 (EU)2019/2144

Nařízení EP a Rady (ES) o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti
/ Nařízením EP a Rady (ES) č.  661/2009 se ruší a nahrazuje: 70/222/EHS, 70/311/EHS, 2003/97/ES, 71/320/EHS, 74/61/EHS, 75/443/EHS, 76/114/EHS, 77/389/EHS, 77/649/EHS, 78/316/EHS, 78/317/EHS, 78/318/EHS, 78/549/EHS, 2001/56/ES, 2001/85/ES, 98/91/ES, 92/23/EHS, 92/24/ES, 92/22/EHS, 92/114/EHS, 96/79/ES, 96/27/ES, 95/28/ES, 2000/40/ES, 70/221/EHS, 70/387/EHS, 74/60/EHS, 74/297/EHS, 74/408/EHS, 77/541/EHS, 78/932/EHS, 89/297/EHS, 91/226/EHS, 74/483/EHS, 76/115/EHS, 70/388/EHS, 76/756/EHS, 76/757/EHS, 76/758/EHS, 76/759/EHS, 76/760/EHS, 76/761/EHS, 76/762/EHS, 77/538/EHS, 77/539/EHS, 77/540/EHS, 91/226/EHS, 92/21/EHS, 94/20/ES(EU)2020/740
aktuální znění

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné parametry, o změně nařízení (EU) 2017/1369 a o zrušení nařízení (ES) č. 1222/2009
// ruší 1. 5. 2021
(ES)1222/2009 (aktuální znění) neplatné

(EU)2021/1981

Rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na Světovém fóru Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů pro harmonizaci předpisů týkajících se vozidel k návrhům změn předpisů OSN č. 0, 14, 16, 22, 24, 37, 45, 48, 49, 55, 58, 67, 79, 83, 86, 90, 94, 95, 100, 101, 110, 116, 118, 125, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158 a 159, k návrhům změn úplných usnesení R.E.3 a R.E.5, k návrhům změn vzájemných usnesení M.R.1 a M.R.2 a k návrhům na zmocnění ke změně celosvětového technického předpisu OSN o bezpečnosti chodců a na vypracování celosvětových technických předpisů OSN o celkových emisích v reálném provozu a emisích specifických pro brzdění

(EU)2019/399

Rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů, pokud jde o návrhy změn předpisů OSN č. 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 a 128, návrh změn úplného usnesení R.E.5, návrhy čtyř nových předpisů OSN a návrh změn rozpisu 4 připojeného k revidované dohodě z roku 1958

(EU)2019/1029

Rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů k návrhům změn předpisů OSN č. 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 a 145, k návrhům změn celosvětových technických předpisů č. 15 a 19, k návrhu změny vzájemného usnesení M.R.2, k návrhu jednoho nového předpisu OSN a k návrhům změn povolení vypracovat celosvětové technické přepisy

(EU)2017/443

Rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů k návrhům změn předpisů OSN č. 3, 4, 6, 7, 13, 19, 23, 27, 28, 38, 39, 43, 45, 50, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 87, 91, 98, 99, 101, 104, 107, 109, 110, 112, 118, 119, 123 a 138 a k návrhu na doplnění Úplného usnesení o konstrukci vozidel (R.E.3) o pokyny týkající se kybernetické bezpečnosti a ochrany údajů

(EU)2016/2038

Rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů k návrhům změn předpisů OSN č. 7, 16, 37, 44, 45, 46, 48, 53, 78, 80, 83, 86, 87, 99, 105, 107, 110, 121, 128 a 129, k návrhu předpisu OSN o dvoupalivových systémech určených k dodatečné montáži do těžkých motorů, k návrhům změn celosvětových technických předpisů č. 15 a 16, k návrhům dvou celosvětových technických předpisů OSN týkajících se postupu měření dvoukolových a tříkolových motorových vozidel z hlediska některých typů emisí a z hlediska palubní diagnostiky a k návrhu usnesení o společné specifikaci kategorií zdrojů světla


(EU)2016/1123

Rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů k návrhům změn předpisů OSN č. 9, 11, 13, 13-H, 14, 16, 30, 41, 44, 49, 54, 55, 60, 64, 75, 78, 79, 83, 90, 106, 113, 115, 117, 129 a 134, k návrhům změn celosvětových technických předpisů OSN č. 15 a 16, k návrhům nových předpisů OSN o systémech asistence při brzdění (BAS), o elektronické kontrole stability (ESC), o systémech sledování tlaku v pneumatikách (TPMS) a o montáži pneumatik, k návrhu nového celosvětového technického předpisu OSN o postupu měření dvoukolových a tříkolových motorových vozidel z hlediska emisí a k návrhu nové zvláštní rezoluce č. 2 (S.R.2) o zlepšování provádění celosvětové dohody z roku 1998

(EU)2016/1824
znění bez opravy
z 8. 6. 2018

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 3/2014, pokud jde o požadavky týkající se funkční bezpečnosti vozidel, nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 44/2014, pokud jde o konstrukci vozidel a obecné požadavky, a nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 134/2014, pokud jde o požadavky týkající se vlivu na životní prostředí a výkonnosti pohonné jednotky

(EU)2015/2088

Rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů k návrhům změn předpisů OSN č. 12, 16, 26, 39, 44, 46, 58, 61, 74, 83, 85, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 110, 116 a 127, k návrhu nového předpisu OSN o čelním nárazu, k návrhům změn Souhrnné rezoluce pro konstrukci vozidel (R.E.3) a k návrhu nové Vzájemné rezoluce č. 2 (M.R.2) o definicích hnacího ústrojí vozidel

(EU)3/2014
aktuální znění

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o požadavky týkající se funkční bezpečnosti vozidel pro schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek

(EU)44/2014

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o konstrukci vozidel a obecné požadavky pro schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek

(EU)134/2014

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o požadavky týkající se vlivu na životní prostředí a výkonnosti pohonné jednotky, a mění příloha V uvedeného nařízení

 (EU)347/2012
(aktuální znění)

bylo zrušeno 6. 7. 2022 (EU)2019/2144

Nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro schvalování typu některých kategorií motorových vozidel, pokud jde o vyspělé systémy nouzového brzdění

(EU)109/2011
(aktuální znění)

bylo zrušeno 6. 7. 2022 (EU)2019/2144

Nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky na schválení typu určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel týkající se systémů proti rozstřiku

(EU)1003/2010
(aktuální znění)
bylo zrušeno 6. 7. 2022 (EU)2019/2144

Nařízení Komise, které se týká požadavků pro schvalování typu týkajících se umístění a připevnění zadních registračních tabulek na motorových vozidlech a jejich přípojných vozidlech a kterým se provádí nařízení EP a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti

(EU)1008/2010
(aktuální znění)
bylo zrušeno 6. 7. 2022 (EU)2019/2144

Nařízení Komise, které se týká požadavků pro schvalování typu systémů stírání a ostřikování čelního skla některých motorových vozidel a kterým se provádí nařízení EP a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti

(EU)458/2011
(aktuální znění)
bylo zrušeno 6. 7. 2022 (EU)2019/2144

Nařízení Komise o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, pokud jde montáž jejich pneumatik, a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti

2011/17/EU

Směrnice EP a Rady, kterou se zrušují směrnice Rady 71/317/EHS, 71/347/EHS, 71/349/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS, pokud jde o metrologii
// od 1. 12. 2015 ruší směrnici Rady č. 56/217/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se měřidel tlaku vzduchu v pneumatikách motorových vozidel

89/459/EHS

Směrnice Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hloubky drážek běhounu pneumatik určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

92/6/EHS
(aktuální znění)

Směrnice Rady o montáži a použití omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství

94/53/ES

Směrnice Komise, kterou se mění článek 2 směrnice Komise 93/91/EHS, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/316/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (označení ovládačů, sdělovačů a indikátorů)

2014/47/EU
(konsolidované znění
z 27. 9. 2022)

Směrnice EP a Rady o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES

Pasivní bezpečnost

Označení

Název

91/671/EHS
(aktuální znění)

Směrnice Rady o o povinném používání bezpečnostních pásů  ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny

2006/368/ES

Rozhodnutí Komise o podrobných technických požadavcích pro provádění zkoušek uvedených ve směrnici EP a Rady 2005/66/ES o použití systémů čelní ochrany na motorových vozidlech

78/2009
(aktuální znění)

bylo zrušeno
6. 7. 2022
(EU)2019/2144

Nařízení EP a Rady (ES) o schvalování typu motorových vozidel s ohledem na ochranu chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu, o změně směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 2003/102/ES a 2005/66/ES

Traktory

Označení

Název

(EU)167/2013
  aktuální znění

Nařízení EP a Rady (EU) č. 167/2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly
/ 1. 1. 2016 ruší a nahrazuje: 2009/144/ES, 2003/37/ES, 2000/25/ES, 87/402/EHS, 86/415/EHS, 86/298/EHS, 86/297/EHS, 80/720/EHS, 2009/75/ES, 2009/58/ES, 2009/68/ES, 2009/61/ES, 78/764/EHS, 77/537/EHS, 2009/57/ES, 2009/76/ES, 76/763/EHS, 76/432/EHS, 2009/64/ES, 2009/66/ES, 2009/59/ES, 2009/60/ES, 2009/63/ES, 74/347/EHS, 79/1073/EHS, 83/190/EHS, 86/415/EHS, 87/354/EHS, 88/414/EHS, 88/465/EHS, 89/681/EHS, 89/682/EHS, 96/63/ES, 97/54/ES, 99/57/ES, 99/86/ES, 2000/19/ES, 2000/22/ES, 2005/13/ES, 2005/67/ES, 2009/61/ES, 2009/75/ES, 2009/76/ES, 2010/22/ES, 2010/52/ES, 2010/62/ES, 2011/72/ES, 2011/87/ES, 2012/24/ES, 2013/8/ES

(EU)2018/829

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na funkční bezpečnost vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel

(EU)2018/128

Prováděcí nařízení Komise, kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) 2015/504, kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o administrativní požadavky na schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly

(netýká se českého znění)

(EU)1322/2014
aktuální znění

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje a mění nařízení EP a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na konstrukci a obecné požadavky v souvislosti se schvalováním zemědělských a lesnických vozidel

(EU)2015/96
aktuální znění
bylo zrušeno
(EU)2018/985

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na environmentální výkonnost a výkonnost pohonné jednotky u zemědělských a lesnických vozidel

(EU)2018/985
aktuální znění

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na environmentální výkonnost a výkonnost pohonné jednotky u zemědělských a lesnických vozidel a jejich motorů, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/96

(EU)2015/208
aktuální znění

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na funkční bezpečnost vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel
// změnou nařízením (EU)2020/540 se opravuje polské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 167/2013, pokud jde o požadavky na funkční bezpečnost vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel

(EU)2015/68
 aktuální znění

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na brzdění vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel

(EU)2015/504
aktuální znění

Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o administrativní požadavky na schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly

2008/2/ES
zrušeno

Směrnice EP a Rady o poli výhledu a stíračích čelních skel kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění)

89/173/EHS
(aktuální znění)
zrušeno

Směrnice Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se určitých konstrukčních částí a vlastností kolových zemědělských a lesnických traktorů

Environment

Označení

Název

(EU)2020/1806

Prováděcí rozhodnutí Komise, kterým se schvaluje používání funkce setrvačné jízdy při zapnutém motoru v osobních automobilech se spalovacím motorem a v hybridních elektrických osobních automobilech s jiným než externím nabíjením jako inovativní technologie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 a kterým se zrušují prováděcí rozhodnutí Komise 2013/128/EU, 2013/341/EU, 2013/451/EU, 2013/529/EU, 2014/128/EU, 2014/465/EU, 2014/806/EU, (EU) 2015/158, (EU) 2015/206, (EU) 2015/279, (EU) 2015/295, (EU) 2015/1132, (EU) 2015/2280, (EU) 2016/160, (EU) 2016/265, (EU) 2016/588, (EU) 2016/362, (EU) 2016/587, (EU) 2016/1721, (EU) 2016/1926, (EU) 2017/785, (EU) 2017/1402, (EU) 2018/1876, (EU) 2018/2079, (EU) 2019/313, (EU) 2019/314, (EU) 2020/728, (EU) 2020/1102, (EU) 2020/1222

70/157/EHS
(aktuální znění)

Směrnice Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel

// bude zrušena 1. července 2027 a nahrazena nařízením EP a Rady (EU) č. (EU)540/2014

(EU)540/2014
(aktuální znění)

Nařízení EP a Rady (EU) o hladině akustického tlaku motorových vozidel a náhradních systémů tlumení hluku a o změně směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnice 70/157/EHS

(ES)715/2007
(aktuální znění)

Nařízení EP a Rady (ES) o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla

(EU)2016/1628
(aktuální znění)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES

(EU)2017/2400
znění včetně změny (EU)2022/1379
Nařízení Komise , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokud jde o stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých nákladních vozidel, a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (EU) č. 582/2011

(ES)595/2009
(aktuální znění)

Nařízení EP a Rady (ES) o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES

2006/40/ES

Směrnice EP a Rady o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel a o změně směrnice Rady 70/156/EHS

(EU)2022/2087

Prováděcí rozhodnutí Komise, kterým se potvrzují nebo pozměňují předběžné výpočty průměrných specifických emisí CO2 a cílů pro specifické emise pro výrobce osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel za kalendářní rok 2020 a informují výrobci o hodnotách, které se použijí pro výpočet cílů pro specifické emise a pro výpočet cílových hodnot výjimek na kalendářní roky 2021 až 2024, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631
(Pouze anglické, české, francouzské, italské, německé, nizozemské, maďarské, polské, španělské a švédské znění je závazné)

(EU)168/2013
(aktuální znění)

Nařízení EP a Rady (EU) o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly

(EU)2019/631
(aktuální znění)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 443/2009 a (EU) č. 510/2011

2014/770/EU

Prováděcí rozhodnutí Komise, kterým se potvrzují nebo pozměňují průměrné specifické emise CO2 a cíle pro specifické emise pro výrobce osobních automobilů za kalendářní rok 2013 podle nařízení EP a Rady (ES) č. 443/2009

2014/769/EU

Prováděcí rozhodnutí Komise, kterým se potvrzují nebo pozměňují průměrné specifické emise CO2 a cíle pro specifické emise pro výrobce nových lehkých užitkových vozidel za kalendářní rok 2013 podle nařízení EP a Rady (EU) č. 510/2011

(EU)2021/392

Prováděcí nařízení Komise o sledování a hlášení údajů týkajících se emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 a o zrušení prováděcích nařízení Komise (EU) č. 1014/2010, (EU) č. 293/2012, (EU) 2017/1152 a (EU) 2017/1153

(EU)427/2014
(aktuální znění)

Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví postup schvalování a certifikace inovativních technologií ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel podle nařízení EP a Rady (EU) č. 510/2011

(EU)2017/1151
(aktuální)

Nařízení Komise, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008


Ostatní

Označení

Název

(EU)2018/956
aktuální znění

Nařízení EP a Rady o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel

(EU)2022/2336

Prováděcí rozhodnutí Komise o zveřejnění seznamu uvádějícího určité emise CO2 výrobce, jakož i průměrné specifické emise CO2 všech nových těžkých vozidel zaregistrovaných v Unii podle nařízení EP a Rady (EU) 2019/1242 za vykazované období roku 2020
(pouze anglické, francouzské, italské, německé, nizozemské a švédské znění je závazné)

(EU)2022/2383

Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 582/2011, pokud jde o schvalování typu těžkých nákladních vozidel na čistou bionaftu z hlediska emisí

(EU)2021/1430

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/956 upřesněním údajů, jež mají členské státy vykazovat pro účely ověření emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel

(EU)2020/1079

Prováděcí nařízení Komise o ověřování a opravě údajů uvedených v nařízení (EU) 2018/956 o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel

(EU)2017/948

Doporučení Komise týkající se používání hodnot spotřeby paliva a emisí CO2 schválených pro daný typ a měřených v souladu s celosvětově harmonizovaným zkušebním postupem pro lehká vozidla při zpřístupňování informací pro spotřebitele podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES


(EU)2017/1154
ve znění opravy
z 4. 10. 2017

Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (EU) 2017/1151, kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení (ES) č. 692/2008 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, pokud jde o emise z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel v reálném provozu (Euro 6)

2007/46/ES
poslední
aktuální znění
z 1. 9. 2020

zrušeno nařízením (EU)2018/858

Směrnice EP a Rady, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice)
/ (EU)2018/858 vydané na základě revize rámcové směrnice: COM(2016) 31 final (cs) a přílohy (cs)
/ (EU)2018/858  ruší směrnici 2007/46/ES  s účinkem od 1. září 2020
/ (EU)2020/1181 opravuje jazyková znění směrnice

(EU)2017/78

Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví administrativní ustanovení pro ES schválení typu motorových vozidel, pokud jde o jejich palubní systémy eCall využívající linku tísňového volání 112, a jednotné podmínky pro provádění nařízení EP a Rady (EU) 2015/758 s ohledem na ochranu soukromí a údajů uživatelů těchto systémů

(EU)2017/79

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví podrobné technické požadavky a zkušební postupy pro ES schválení typu motorových vozidel, pokud jde o jejich palubní systémy eCall využívající linku tísňového volání 112 a palubní samostatné technické celky a konstrukční části využívající linku tísňového volání 112, a kterým se doplňuje a mění nařízení EP a Rady (EU) 2015/758, pokud jde o výjimky a použitelné normy

(EU)165/2014
(aktuální znění)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení EP a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy

(EU)2016/799 
(konsolidované znění
v pdf formátu
21. 8. 2023)

Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí

2014/45/EU
znění v pdf
z 27. 9. 2022

Směrnice EP a Rady o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice č. 2009/40/ES
// ruší a nahrazuje: 2009/40/ES

96/53/ES
znění bez opravy
z 27. 10. 2022

Směrnice Rady, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz

(EU)2019/1916
(aktuální znění)

Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví podrobná ustanovení týkající se používání zadních aerodynamických zařízení podle směrnice Rady 96/53/ES

 (© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu, 1998–2023)

 

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím