Postup posuzování shody pro výtahy

Dodávání výtahů na trh
Do 20. 4. 2016 je uvádění výtahů (a bezpečnostních komponent pro výtahy) na trh upraveno zejména zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a jeho prováděcí nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy. Právní rámec zákona č. 22/1997 Sb. neposkytoval dostatečné možnosti k řádné transpozici směrnic vytvořených podle zásad NLF, proto bylo třeba přesunout tyto směrnice pod nový zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, podrobnosti viz zde.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, který byl novelizován zákonem č.  91/2016 Sb., nadále platí vedle nového zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody. Nařízení vlády č. 122/2016 Sb. (prováděcí předpis k zákonu č. 90/2016 Sb. ) od 20. 4. 2016 zrušuje nařízení vlády č. 27/2003 Sb. (prováděcí předpis k zákonu č. 22/1997 Sb.).
Výtahy splňující požadavky nařízení vlády č. 27/2003 Sb., mohou být nadále uváděny do provozu, pokud byly uvedeny na trh před 20. 4. 2016.

Bezpečnostní komponenty pro výtahy splňující požadavky nařízení vlády č. 27/2003 Sb., mohou být nadále dodávány na trh, pokud byly uvedeny na trh před 20. 4. 2016. Osvědčení vydaná oznámenými subjekty podle nařízení vlády č. 27/2003 Sb., zůstávají v platnosti podle tohoto nařízení.

Nařízením vlády č. 27/2003 Sb. byla do legislativy ČR zavedena směrnicí EP a Rady č. 95/16/ES (o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výtahů). Směrnice č. 95/16/ES byla s účinkem od 20. 4. 2016 zrušena a nahrazena novou směrnicí č. 2014/33/EU (o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy). Tato nová směrnice je do legislativy ČR implementována zákonem 90/2016 Sb. a jeho prováděcím nařízení vlády č. 122/2016 Sb. (o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent).

Výtahy, na něž se vztahuje  nařízení vlády č. 122/2016 Sb. (resp. směrnice), se stávají hotovými výrobky až v okamžiku, kdy jsou pevně nainstalovány v budovách nebo stavbách. Proto nelze výtahy do Unie dovážet; výtahy jsou pouze uváděny na trh a nikoli následně dodávány na trh; neexistují tudíž žádní dovozci ani distributoři výtahů.

Nařízení vlády č. 122/2016 Sb. se vztahuje na bezpečnostní komponenty pro výtahy, které jsou nové na trhu Unie při svém uvedení na trh; jedná se tedy buď o nové bezpečnostní komponenty, které byly vyrobeny výrobcem v Unii, nebo o nové či použité bezpečnostní komponenty dovezené ze třetí země.
Stavebník (podle zákona č. zákona č. 183/2006 Sb.) a dodavatel si vzájemně poskytují potřebné informace a činí odpovídající kroky k tomu, aby zajistili řádný provoz a bezpečné používání výtahu.

Zákon č. 90/2016 Sb. rozlišuje mezi dodáním na trh (týkající se bezpečnostních komponent) a uvedením na trh (týkající se jak bezpečnostních komponent, tak i výtahů).
 • dodavatel - osoba, která je odpovědná za návrh, výrobu, instalaci a uvedení výtahu na trh;
 • dodání na trh - dodání bezpečnostní komponenty pro výtahy k distribuci nebo použití na trhu Unie v rámci obchodní činnosti, ať už za úplatu, nebo bezplatně;
 • uvedení na trh:  1) první dodání bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh, nebo
                          2) dodání výtahu k použití na trhu Unie v rámci obchodní činnosti, ať už za úplatu, nebo bezplatně;
 • výrobce - fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí bezpečnostní komponentu pro výtahy nebo si nechává bezpečnostní komponentu pro výtahy navrhnout nebo vyrobit a tuto komponentu uvádí na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou;
 • zplnomocněný zástupcem - fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která byla písemně pověřena dodavatelem nebo výrobcem, aby jednala jeho jménem při plnění konkrétních úkolů;
 • dovozcem - fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která uvádí na trh Unie bezpečnostní komponentu pro výtahy ze třetí země;
 • distributor - fyzická nebo právnická osoba v dodavatelském řetězci, jiná než výrobce či dovozce, která dodává bezpečnostní komponentu pro výtahy na trh;
Pokud je výtah nebo bezpečnostní komponenta pro výtahy ve shodě s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, má se za to, že jsou ve shodě se základními technickými požadavky, na které se tyto normy nebo jejich části vztahují.


Výtahy mohou být uváděny na trh a do provozu pouze tehdy, pokud, jsou-li správně nainstalovány, udržovány a používány k určenému účelu, splňují požadavky nařízení vlády č. 122/2016 Sb.

Základními technickými požadavky na výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy jsou základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 122/2016 Sb. , jejichž splnění se prokazuje posuzováním shody. Bezpečnostní komponenty pro výtahy musí umožňovat, aby tyto požadavky splňovaly výtahy, v nichž jsou zabudovány.

Postupy posuzování shody u výtahů
Výtahy musí být podrobeny jednomu z následujících postupů posuzování shody:

a) pokud byly navrženy a vyrobeny podle vzorového výtahu, který byl podroben EU přezkoušení typu podle části B přílohy č. 4 k tomuto nařízení vlády:
1. závěrečná inspekce u výtahů podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení vlády,
2. shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobků, pokud jde o výtahy podle přílohy č. 10 (modul E) k tomuto nařízení vlády, nebo
3. shoda s typem založená na zabezpečování kvality výroby, pokud jde o výtahy, podle přílohy č. 12 (modul D) k tomuto nařízení vlády,
b) pokud byly navrženy a vyrobeny podle systému kvality schváleného v souladu s přílohou č. 11 (modul H1) k tomuto nařízení vlády:
 1. závěrečná inspekce u výtahů podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení vlády,
 2. shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobků, pokud jde o výtahy, podle přílohy č. 10 (modul E) k tomuto nařízení vlády, nebo
 3. shoda s typem založená na zabezpečování kvality výroby, pokud jde o výtahy, podle přílohy č. 12 (modul D) k tomuto nařízení vlády,
c)  shoda založená na ověřování každého jednotlivého výrobku, pokud jde výtahy, podle přílohy č. 8 (modul G) k tomuto nařízení vlády,
d) shoda založená na úplném zabezpečování kvality a přezkoumání návrhu, pokud jde o výtahy, podle přílohy č. 11 (modul H1) k tomuto nařízení vlády.
Výrobky určenými k posuzování shody jsou výtahy, které trvale obsluhují budovy a stavby a jsou určené k přepravě osob, osob a nákladů, nebo pouze nákladů, pokud je nosná část přístupná, to znamená, že na ni lze bez obtíží vstoupit, a je opatřena ovládacím zařízením na nosné části nebo v dosahu osoby, která se na ní nachází.


Výtahy musí být

podrobeny

jednomu

z následujících postupů

posuzování shody:

 

a) pokud byly navrženy a vyrobeny podle vzorového výtahu,

který byl podroben EU přezkoušení typu podle části B přílohy č. 4 k NV:

závěrečná inspekce příloha č. 5
modul E příloha č. 10
modul D příloha č. 12

b) pokud byly navrženy a vyrobeny podle systému kvality

schváleného v souladu s přílohou č. 11 k NV:


závěrečná inspekce příloha č. 5
modul E příloha č. 10
modul D příloha č. 12
c) shoda založená na ověřování každého jednotlivého výtahu modul G příloha č. 8
d) shoda založená na úplném zabezpečování kvality a přezkoumání návrhu výtahu
modul H1

příloha č. 11
V případech uvedených v odstavci 1 písmenech a) a b), pokud osoba odpovědná za návrh a výrobu výtahu není identická s osobou odpovědnou za instalaci a vyzkoušení výtahu, dává osoba odpovědná za návrh a výrobu výtahu osobě odpovědné za instalaci a vyzkoušení výtahu k dispozici všechny nezbytné dokumenty a informace, aby mohla posledně uvedená osoba zajistit správnou a bezpečnou instalaci a vyzkoušení výtahu.

Všechny povolené rozdíly mezi vzorovým výtahem a výtahy odvozenými od vzorového výtahu jsou jasně specifikovány v technické dokumentaci (s maximálními a minimálními hodnotami).


Technická dokumentace pro výtahy podle přílohy č. 4 (modul B):
Technická dokumentace musí obsahovat, je-li to relevantní, tyto prvky:
a) popis vzorového výtahu s jasným uvedením všech povolených úprav vzorového výtahu,
b) návrh a výrobní výkresy a schémata,
c) vysvětlivky potřebné pro pochopení uvedených výkresů a schémat a fungování výtahu,
d) seznam zvažovaných základních technických požadavků,
e) seznam harmonizovaných norem, na které byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie a které byly použity v plném rozsahu nebo zčásti, a popis řešení zvolených ke splnění základních technických požadavků stanovených v tomto nařízení, pokud tyto harmonizované normy použity nebyly, včetně seznamu jiných příslušných technických specifikací, které byly použity.
V případě částečně použitých harmonizovaných norem se v technické dokumentaci uvedou ty části, jež byly použity,
f) kopii EU prohlášení o shodě bezpečnostních komponent pro výtahy zabudovaných ve výtahu,
g) výsledky konstrukčních výpočtů provedených dodavatelem nebo pro dodavatele,
h) protokoly o zkouškách,
i) kopii k návodu podle bodu 6.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení vlády a
j) opatření provedená ve stadiu instalace k zajištění toho, aby sériově vyráběné výtahy vyhovovaly základním technickým požadavkům.

Technická dokumentace pro výtahy podle přílohy č. 8 (modul G)
Technická dokumentace musí obsahovat alespoň tyto prvky:

a) popis výtahu,
b) koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata,
c) vysvětlivky potřebné pro pochopení uvedených výkresů a schémat a fungování výtahu,
d) seznam zvážených základních technických požadavků,
e) seznam harmonizovaných norem, na které byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie a které byly použity v plném rozsahu nebo zčásti, a popis řešení zvolených ke splnění základních technických požadavků stanovených v tomto nařízení, pokud tyto harmonizované normy použity nebyly, včetně seznamu jiných příslušných technických specifikací, které byly použity. V případě částečně použitých harmonizovaných norem se v technické dokumentaci uvedou ty části, jež byly použity,
f) kopii certifikátů EU přezkoušení typu bezpečnostních komponent pro výtahy zabudovaných ve výtahu,

g) výsledky konstrukčních výpočtů provedených dodavatelem nebo pro dodavatele,
h) protokoly o zkouškách a
i) kopii návodu k výtahu podle bodu 6.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení vlády.

Technická dokumentace pro výtahy podle přílohy č. 12 (modul D)
Dokumentace systému kvality výroby musí obsahovat zejména přiměřený popis:

a) cílů z hlediska kvality a organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o kvalitu výrobků,
b) metod, postupů a systematických činností, které se použijí při výrobě, kontrole a zabezpečování kvality,
c) přezkoumání a zkoušek, které budou prováděny před instalací, během instalace a po instalaci,
d) záznamů o kvalitě, například protokolů o kontrolách, záznamů z provedených zkoušek, záznamů z provedených kalibrací, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků a
e) prostředků umožňujících dohled nad dosahováním požadované kvality výrobků a nad efektivním fungováním systému kvality.


Je dovoleno prokázat výpočtem nebo konstrukčními výkresy podobnost typové řady zařízení, aby se prokázalo, jak byly splněny základní technické požadavky.
 • V případě, že je to vhodné vzhledem k rizikům, která výtah představuje, provádí za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů šetření a v případě potřeby vede knihu stížností (reklamací) a nevyhovujících výtahů.
 • zajistí, aby bylo na výtahu uvedeno číslo typu čisérie nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňujícíjeho identifikaci,
 • uvede na výtahu své jméno nebo zapsanouochrannou známku a doručovací adresu, naníž jej lze kontaktovat; adresa musí obsahovatjediné místo, na kterém lze dodavatele kontaktovat; kontaktní údaje se uvádějí v českém jazyce,
 • zajistí, aby byl k výtahu přiložen návod v českém jazyce; tento návod a jakákoli další označení musí být jasné a srozumitelné.
 • Dodavatel, který se domnívá nebo má důvod se domnívat, že výtah, který uvedl na trh, není ve shodě s technickými požadavky stanovenými nařízením vlády, přijme okamžitě nápravná opatření, jež jsou nezbytná k uvedení tohoto výtahu do shody. Dále, pokud výtah představuje riziko, dodavatel o tom informuje neprodleně orgán dozoru nebo příslušný orgán jiného členského státu Evropské unie, v němž výtah uvedl na trh, a uvede podrobnosti, zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.

Bezpečnostní komponenty

Bezpečnostní komponenty pro výtahy mohou být dodávány na trh a uváděny do provozu pouze tehdy, pokud, jsou-li správně zabudovány, udržovány a používány k určenému účelu, splňují požadavky nařízení vlády č. 122/2016 Sb.
Výrobce při uvádění bezpečnostních komponent pro výtahy na trh zajistí, aby tyto bezpečnostní komponenty pro výtahy byly navrženy a vyrobeny v souladu s  nařízení vlády č. 122/2016 Sb. , vypracuje požadovanou technickou dokumentaci a provede nebo nechá provést příslušný postup posuzování shody uvedený v § 10. Pokud byl soulad bezpečnostní komponenty pro výtahy s příslušnými základními požadavky postupem posuzování shody prokázán, vypracuje výrobce EU prohlášení o shodě, zajistí, aby bylo přiloženo k bezpečnostní komponentě pro výtahy, a umístí označení CE.Výrobce uchovává technickou dokumentaci a EU prohlášení o shodě a případně rozhodnutí o schválení po dobu 10 let od uvedení bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh.


Výrobky určenými k posuzování shody jsou bezpečnostní komponenty:
 1. Zařízení k zajišťování šachetních dveří.
 2. Zařízení podle bodu 3.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení vlády, která zabraňují pádu klece nebo nekontrolovatelnému pohybu.
 3. Zařízení k zabránění nadměrné rychlosti.
 4. a) Nárazníky akumulující energii: nelineární, nebo s tlumením zpětného chodu;           
  b) Nárazníky pohlcující energii.
 5. Bezpečnostní zařízení hydraulického válce hydraulického silového obvodu sloužící jako zařízení pro zabránění pádu.
 6. Elektrická zabezpečovací zařízení představovaná bezpečnostními obvody s elektronickými součástmi.
Postupy posuzování shody pro bezpečnostní komponenty pro výtahy
Bezpečnostní komponenty pro výtahy musí být podrobeny jednomu z následujících postupů posuzování shody:
a) model bezpečnostní komponenty pro výtahy se předloží k EU přezkoušení typu stanovenému v části A přílohy č. 4
(modul B) k tomuto nařízení vlády a shoda s typem se zajišťuje prostřednictvím kontrol bezpečnostních komponent pro výtahy náhodným výběrem podle přílohy č. 9 (modul C2) k tomuto nařízení vlády,
b) model bezpečnostní komponenty pro výtahy se předloží k EU přezkoušení typu stanovenému v části A přílohy č. 4
(modul B) k tomuto nařízení vlády a podrobí se shodě s typem založené na zabezpečování kvality výrobků v souladu s přílohou č. 6 (modul E) k tomuto nařízení vlády,
c)  shoda založená na úplném zabezpečování kvality podle přílohy č. 7 (modul H) k tomuto nařízení vlády.
Bezpečnostní komponenty pro výtahy musí být podrobeny
jednomu z následujících postupů posuzování shody:

modul B + C2
přílohy č. 49
modul B + E
přílohy č. 46
modul H příloha č. 7

Technická dokumentace pro bezpečnostní komponenty podle přílohy č. 4 nařízení vlády (modul B):
a) popis bezpečnostní komponenty pro výtahy včetně oblasti použití (především případné omezení rychlosti, zatížení a energie) a podmínek (zejména prostředí s nebezpečím výbuchu, vliv povětrnosti),
b) návrh a výrobní výkresy a schémata,
c) vysvětlivky potřebné pro pochopení uvedených výkresů a schémat a fungování bezpečnostní komponenty pro výtahy,
d) seznam harmonizovaných norem, na které byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie a které byly použity v plném rozsahu nebo zčásti, a popis řešení zvolených k tomu, aby bezpečnostní komponenta pro výtahy splňovala jednu nebo obě z podmínek uvedených v bodě 1, pokud tyto harmonizované normy použity nebyly, včetně seznamu jiných příslušných technických specifikací, které byly použity. V případě částečně použitých harmonizovaných norem se v technické dokumentaci uvedou ty části, jež byly použity,
e) výsledky konstrukčních výpočtů provedených výrobcem nebo pro výrobce,
f) protokoly o zkouškách,
g) kopii návodu k bezpečnostním komponentám pro výtahy a
h) opatření provedená ve stadiu výroby k zajištění toho, aby sériově vyráběné bezpečnostní komponenty pro výtahy byly shodné s přezkoušenou bezpečnostní komponentou pro výtahy.

Technická dokumentace pro BK podle přílohy č. 6 nařízení vlády (modul E)
Dokumentace systému kvality musí obsahovat zejména přiměřený popis:

a) cílů z hlediska kvality,
b) organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o kvalitu výrobků,
c) přezkoumání a zkoušek, které budou prováděny po výrobě,
d) prostředků umožňujících dohled nad efektivním fungováním systému kvality a
e) záznamů o kvalitě, například protokolů o kontrolách, záznamů z provedených zkoušek, záznamů z provedených kalibrací, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

Technická dokumentace pro bezpečnostní komponenty podle přílohy č. 7 nařízení vlády (modul H)
Dokumentace systému zabezpečování kvality výroby musí obsahovat zejména přiměřený popis:
a) cílů z hlediska kvality a organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o kvalitu návrhu a výrobku,
b) technických specifikací návrhu, včetně norem, které budou použity, a v případě, že se příslušné harmonizované normy nepoužijí nebo se nepoužijí v plném rozsahu, popis prostředků, včetně jiných příslušných technických specifikací, které budou použity, aby bylo zajištěno splnění podmínek uvedených v bodě 1,
c) metod kontroly a ověřování návrhu, postupů a systematických činností, které se použijí při navrhování bezpečnostních komponent pro výtahy,
d) odpovídajících metod, postupů a systematických činností, které se použijí při výrobě, kontrole a zabezpečování kvality,
e) přezkoumání a zkoušek, které budou prováděny před výrobou, během výroby a po výrobě, s uvedením jejich četnosti,
f) záznamů o kvalitě, například protokolů o kontrolách, záznamů z provedených zkoušek, záznamů z provedených kalibrací, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků a
g) prostředků umožňujících dohled nad dosahováním požadované kvality návrhu a výrobku a nad efektivním fungováním systému kvality.
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím