Právní předpisy ES pro hračky

Při uvádění  hraček na trh musí výrobce postupovat v souladu s požadavky směrnice EP a Rady 2009/48/ES týkající se bezpečnosti hraček, ve znění pozdějších změn.

Označení

Název

č. 2009/48/ES
aktuální znění
v pdf formátu
z 5. 12. 2022

Směrnice EP a Rady o bezpečnosti hraček
// změna (EU)2019/1929  a změna (EU)2019/1922  se použije od 21. 5. 2021
// změna (EU)2020/2088 se použije od  5. 7. 2022

// změna (EU)2020/2089 se použije od  5. 7. 2022
// změna (EU)2021/903 se použije od 5. 12. 2022

2007/184/ES

Rozhodnutí Komise o zveřejnění odkazu na normu EN 71-1:2005 „Bezpečnost hraček – část 1: mechanické a fyzikální vlastnosti“ týkající se technických požadavků na polokulovité hračky v souladu se směrnicí Rady 88/378/EHS o bezpečnosti hraček

2007/224/ES

Rozhodnutí Komise o zveřejnění odkazu na normu EN 71-1:2005 „Bezpečnost hraček – část 1: mechanické a fyzikální vlastnosti“ týkající se technických požadavků na střely, jejichž nárazovou část tvoří přísavka, v souladu se směrnicí Rady 88/378/EHS o bezpečnosti hraček

2008/329/ES

Rozhodnutí Komise, kterým se členským státům ukládá povinnost zajistit, aby byly magnetické hračky uváděné nebo dodávané na trh označeny upozorněním na zdravotní a bezpečnostní rizika, která představují

č. (EU)2021/867 
(hEN 31. 5. 2021)

Prováděcího rozhodnutí Komise o harmonizovaných normách pro hračky vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES
// ruší prováděcí rozhodnutí (EU)2019/1728, článek 1 prováděcího rozhodnutí (EU)2019/1728 se však nadále použije na odkazy na harmonizované normy pro hračky vypracované na podporu směrnice 2009/48/ES, které jsou uvedeny v příloze II tohoto rozhodnutí, a to až do dat stanovených v uvedené příloze

č. (EU)2021/1992 
(hEN 16. 11. 2021)

Prováděcí rozhodnutí Komise  o harmonizovaných normách pro hračky vypracovaných na podporu směrnice EP a Rady 2009/48/ES

(EU)2019/1728 
(hEN 16. 10. 2019)
zrušeno

č. (EU)2021/867 
(hEN 31. 5. 2021)

Prováděcí rozhodnutí Komise o harmonizovaných normách pro hračky vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES
// ruší prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2019/1254

(EU)2019/1254 (hEN)
zrušeno

(EU)2019/1728 
(hEN 16. 10. 2019)

Prováděcí rozhodnutí Komise o harmonizovaných normách pro bezpečnost hraček vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES

Seznam hEN 
k TOYS

(k 30. 11. 2021,
z webu EK,
není právně závazný)

Summary of references of harmonised standards published in the Official Journal – Directive 2009/48/EC 1 of the European Parliament and of the Council of 18
June 2009 on the safety of toys

2011/510/EU

Rozhodnutí Komise, kterým se prodlužuje lhůta uvedená v čl. 114 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie ohledně vnitrostátních předpisů ponechávajících mezní hodnoty pro olovo, baryum, arsen, antimon, rtuť, stejně jako pro nitrosaminy a nitrosovatelné látky v hračkách, oznámených Německem podle čl. 114 odst. 4 (oznámeno pod číslem K(2011) 5355)
// pouze německé znění je závazné

2013/492/EU

Rozhodnutí Komise, kterým se Německu povoluje zachovat mezní hodnoty pro antimon, arsen, baryum, olovo a rtuť po nabytí účinnosti mezních hodnot chemických látek podle článku 55, druhé věty směrnice EP a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček na základě usnesení předsedy Tribunálu ze dne 15. května 2013 (T-198/12 R)

2018/C/282/2

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady EP a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček

(EU)2021/903 Směrnice Komise, kterou se mění směrnice EP a Rady 2009/48/ES, pokud jde o zvláštní limitní hodnoty pro anilin v některých hračkách
(použije se od 5. 12. 2022)
 (EU)2020/2088 Směrnice Komise, kterou se mění příloha II směrnice EP a Rady 2009/48/ES, pokud jde o označování alergenních vonných látek v hračkách
(použije se od  5. 7. 2022)
 (EU)2020/2089 Směrnice Komise, kterou se mění příloha II směrnice EP a Rady 2009/48/ES, pokud jde o zákaz alergenních vonných látek v hračkách
(použije se od  5. 7. 2022)

(EU)2015/2115

Směrnice Komise, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o formamid
/ účinnost od od 24. května 2017

(EU)2015/2116 Směrnice Komise, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité
v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o benzisothiazolinon
/ účinnost od od 24. května 2017
(EU)2015/2117 Směrnice Komise, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES
o bezpečnosti hraček, pokud jde o chloromethylisothiazolinon a methylisothiazolinon, jak samostatně, tak v poměru 3:1
/ účinnost od od 24. listopadu 2017
(EU)2017/738 Směrnice Rady (EU), kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha II směrnice EP a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o olovo
/ změna směrnice (EU)2017/738 se použije od 28. 10. 2018
(EU)2017/774 Směrnice Rady (EU), kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice EP a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o fenol
/ změna směrnice (EU)2017/774 se použije od 4. 11. 2018
(EU)2017/898 Směrnice  Komise, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o bisfenol A
// Pro bisfenol A  CAS 80-05-7 stanovuje nový migrační limit 0,04 mg/l v souladu s metodami stanovenými v normách EN 71-10:2005 a EN 71-11:2005.Tento předpis musí členské státy implementovat do své legislativy do 25. 11. 2018, předpis se použije
od 26. 11. 2018.
(EU)2018/725 Směrnice Komise, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému vývoji mění příloha II část III bod 13 směrnice EP a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o chrom VI změna směrnice (použije se od 18. 11. 2019)

(EU)2019/1922
ve znění opravy
(4. 12. 2019)

Směrnice, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému vývoji mění příloha II část III bod 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o hliník
(EU)2019/1929 Směrnice, kterou se mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky používané v některých hračkách, pokud jde o formaldehyd

 Další předpisy ES vztahující se na určité druhy hraček

Typ hraček

Předpis

Název předpisu

obaly
(všechny obaly hraček)

94/62/ES
(konsolidované znění z 2018-07-04 včetně změny (EU)2018/852)

/ změna (EU)2018/852 se použije 5. 7. 2020

Směrnice EP a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

Seznam harmonizovaných norem ke směrnici 94/62/ES

odpady

2008/98/ES
(konsolidované znění z 2015-07-31)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic

kosmetika


(ES)1223/2009 (konsolidované znění v pdf formátu z 17. 12. 2022)
/ změna (EU)2022/2195 se použije od 1. 12. 2022

 

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

 

rádiem řízené hračky

1999/5/ES
RTTED byla 13. 6. 2016 zrušena a nahrazena směrnicí 2014/53/EU

/ rozhodnutí Komise 2007/131/ES (aktuální znění)

/ 2011/826/EU

Směrnice EP a Rady 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody

Směrnice EP a Rady 2014/53/EU  o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES

elektrické a elektronické hračky

směrnice EP a Rady
č. 2011/65/EU

konsolidované znění v pdf formátu z 1. 10. 2022 bez změny (EU)2023/171
/ změna (EU)2023/171 se použije od 1. 9. 2023
/ změny: (EU)2022/274, (EU)2022/275(EU)2022/276, (EU)2022/277,(EU)2022/278(EU)2022/279, (EU)2022/280(EU)2022/281(EU)2022/282(EU)2022/283, (EU)2022/284(EU)2022/287 se použijí od 1. 10. 2022
Směrnice EP a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

/ Na webové stránce MPO ČR je od dubna 2019  k dispozici zaktualizovaný Manuál k nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, který vypracoval Elektrotechnický zkušební ústav ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu
// změny: (EU)2022/1631 a (EU)2022/1632 se použijí od 1. 3. 2023

elektrické a elektronické hračky

zrušená směrnice 2002/96/ES

OEEZ

Směrnice EP a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

/ byla zrušena 15. 2. 2014 směrnicí EP a Rady 2012/19/EU 

2012/19/EU

OEEZ

Směrnice EP a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

 

elektrické a elektronické hračky

(elektromagnetická kompatibilita)

2004/108/EC

EMC
byla zrušena a nahrazena směrnicí 2014/30/EU
od 20. 4. 2016

/ 2011/763/EU

/ 2012/C/215/7

/ 2012/351/EU

/ Rozhodnutí č. 44/2015

Směrnice EP a Rady 2004/108/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS

Směrnice EP a Rady 2014/30/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility


elektrické hračky

2006/95/ES

LVD
byla zrušena 20. 4. 2016 a nahrazena směrnicí: 2014/35/EU

Směrnice EP a Rady 2006/95/ES o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí

 

Směrnice EP a Rady 2014/35/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh

hračky na baterie

2006/66/ES
(konsolidované znění v pdf formátu z 4. 7. 2018 včetně změny (EU)2018/849)

Směrnice EP a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS

některé typy hraček např. textilní, měkčené, dřevěné, chemické sety atd.(ES)1272/2008
(nařízení CLP)
(konsolidované znění v pdf formátu z 17. 12. 2022)

 

Změny:
790/2009,
oprava,
286/2011,
oprava 286/2011,
618/2012,
487/2013,
517/2013,
758/2013, 944/2013 ve znění opravy, 605/2014, 1297/2014, (EU)2015/1221, (EU)2016/918, (EU)2016/1179, (EU)2017/542, (EU)2017/776,
(EU)2018/669, (EU)2018/1480, (EU)2019/521,
oprava z 3. 5. 2019,

(EU)2019/1243, (EU)2020/11, (EU)2020/217,
(EU)2020/1182, (EU)2020/1413, (EU(2020/1676, (EU)2020/1677,
(EU)2021/643
(EU(2021)/797
(EU)2021/849, (EU)2021/1962, (EU)2022/692

 

Nařízení EP a Rady o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006

některé typy hraček např. textilní, měkčené, dřevěné atd.

č. (ES)1907/2006
nařízení REACH
konsolidované znění 
v
pdf formátu 
z 17. 12. 2022

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

hračky určené pro styk s potravinami

(hygienické vlastnosti hraček)

(ES)1935/2004
(konsolidované znění z 2009-08-07)

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1935/2004  o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS

materiály a předměty přicházející do styku s potravinami

(hygienické vlastnosti hraček)

 

(EU)10/2011
konsolidované
znění v pdf formátu
z 23. 9. 2020 
včetně změny (EU)2020/1245
oprava: (EU)2019/988
z 18. 6. 2019 se týká francouzského znění

 

Nařízení Komise (EU) č. 10/2011  o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
/ nařízením č. (EU)2018/79  se od 8. 2. 2018 mění
příloha I nařízení (EU) č. 10/2011
/ změna č. (EU)2018/213) bude použitelná od 6 9. 2018 a týká se omezení bisfenolu A v lacích a nátěrových hmotách určených pro styk s potravinami
/ změna č. (EU)2018/831 se použije od 26. 6. 2018
/ změna č. (EU)2019/37 mění a opravuje nařízení PIM
/ změna č. 
(EU)2019/1338 mění přílohu č. I nařízení PIM, použije se od 29. 8. 2019

/ změna č. (EU)2020/1245 se použije od 23. 9.2020, materiály a předměty z plastů, které jsou v souladu s PIM nařízením ve znění platném před 23. 9. 2020 a které byly poprvé uvedeny na trh před 23. březnem 2021, mohou být nadále uváděny na trh až do 23 září 2022 a mohou na trhu zůstat do vyčerpání zásob

všechny hračky, které by mohly obsahovat chemické látky uvedené v nařízení (např. retardéry hoření atd.)

850/2004
(konsolidované znění z 2016-03-22)

bylo 15. 7. 2019 zrušeno nařízením (EU)2019/1021
ve znění opravy (9. 6. 2020) a ve znění
změny: 
(EU)2020/784
ve znění 
opravy
(9. 7. 2020)

Nařízení EP a Rady 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS

keramické hračky určené pro styk s potravinami (např. čajové sety na hraní, atd.)

84/500/EHS
(konsolidované znění z 2005-05-20)

Směrnice Rady 84/500/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se keramických předmětů určených pro styk s potravinami

materiály a předměty z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami

282/2008
(aktuální znění z 2015-10-26)
Změna:

(EU)2015/1906

Nařízení Komise (ES) č. 282/2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES) č. 2023/2006 (Nařízení Komise (ES) o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami)

aktivní a inteligentní materiály a výrobky

450/2009

Nařízení Komise (ES) č. 450/2009 o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami

nitrosaminy

93/11/EHS

Směrnice Komise o uvolňování N-nitrosoaminů a N-nitrosovatelných látek ze saviček a dětských šidítek
z elastomeru nebo z pryže

epoxyderiváty v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami

1895/2005

Nařízení Komise (ES) č. 1895/2005 o omezení použití některých epoxyderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami

materiály a předměty obsahující monomerní vinylchlorid a určené pro styk s potravinami

78/142/EHS

Směrnice Rady 78/142/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se materiálů a předmětů obsahujících monomerní vinylchlorid a určených pro styk s potravinami

zkoušení migrace složek z materiálů určených pro styk s potravinami

82/711/EHS
(konsolidované znění z 1997-09-01)

Směrnice Rady, kterou se stanoví základní pravidla nezbytná pro zkoušení migrace složek z materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami

  (© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu, 1998–2023)

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím