Právní předpisy ČR vztahující se k nařízení REACH

Právní předpisy ČR vztahující se k nařízení REACH

Označení

Název

č. (ES)1907/2006
nařízení REACH
konsolidované znění 
v
pdf formátu 
z 29. 6. 2023

včetně změny 
(EU)2023/1132
bez změny 
(EU)2023/1464

Nařízení EP a Rady (ES) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

/ změna nařízením Komise č. 848/2012 se použije se od 10. 10. 2017;
/ změna  nařízením Komise č. (EU) č. 1272/2013 se použije se 27. 12. 2015;
/ změna
nařízením Komise č. (EU)2016/26 se použije od 3. 2. 2016 a týká se omezení nonylfenol ethoxylátů v textilních výrobcích;
/ změna nařízením Komise č. (EU)2016/217 se týká použití kadmia a jeho sloučenin v nátěrových barvách a

v nátěrových barvách s obsahem zinku, platí od 8. 3. 2016;
/ změna nařízením Komise č. (EU)2016/863 se použije od 21. 6. 2016 a týká se žíravosti/dráždivosti pro kůži, vážného poškození očí/podráždění očí a akutní toxicity;
/ změna nařízením Komise č. (EU)2016/1005 se týká  azbestových vláken (chrysotilu), použije se od 13. 7. 2016;
/ změna nařízením Komise č. (EU)2016/1017 se týká  anorganických amonných solí ve směsích celulózové izolace nebo v předmětech celulózové izolace, použije se od 13. 7. 2016;
/ nařízením Komise č. (EU)2016/1688 se mění příloha č. VII, pokud jde o senzibilizaci kůže
/ změna nařízením Komise č. (EU)2016/2235 se použije od 2. 1. 2017 - doplňuje v příloze č. XVII novou položku č. 66 - Bisfenol A
/ nařízením Komise č. (EU)2017/227 se mění příloha č. XVII, pokud jde o bis(pentabromfenyl)ether, platnost od 3. 2. 2017, omezení výroby a uvádění na trh bis(pentabromfenyl)ether (dekabromdifenyl ether; dekaBDE) po 2. 3. 2019
/ nařízením Komise č. (EU)2017/999 se rozšiřuje příloha č. XIV o dvanáct SVHC látek, celkem obsahuje příloha XIV 43 SVHC látek

/ nařízením Komise č. (EU)2017/1000 se v příloze č. XVII doplňuje nová položka č. 68: perfluoroktanová kyselina (PFOA) č. CAS 335–67–1 č. ES 206-397-9 a její soli
/ změna (EU)2017/1510 se použije od 20. 9. 2017

/ nařízením Komise č. (EU)2018/35 se do přílohy č. XVII doplňuje nová položka č. 70, omezení oktamethylcyklotetrasiloxanu (D4) a dekamethylcyklopentasiloxanu (D5) se týká smývatelných kosmetických přípravků podle nařízení (ES) č. 1223/2009
změna nařízením Komise č. (EU)2018/588 doplňuje do přílohy XVII novou položku:
1-methylpyrrolidin-2-on
/ změna nařízením Komise č. (EU)2018/589 ve znění opravy doplňuje o přílohy XVII novou položku: methanol

/ nařízením Komise č.  (EU)2018/675 se mění příloha XVII, pokud jde o látky CMR
/ nařízením Komise č. (EU)2018/1513  se mění příloha XVII, pokud jde o určité látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR) kategorie 1 A nebo 1B (použije se od 1. 11. 2018)
/ změna nařízením Komise č. (EU)2018/1881 zohledňuje nanoformy a použije se od 1. 1. 2020, obsahuje definici nanoformy
/ změna nařízením Komise č. (EU)2018/2005 se týká ftalátů: bis(2-ethylhexyl)- ftalát (DEHP), dibutyl-ftalát (DBP), benzyl-butyl-ftalát (BBP) a diisobutyl-ftalát (DIBP), použije se od 7. 7. 2020
// změna nařízením Komise č. (EU)2019/957 se použije od 2. 7. 2019
/ změna nařízením Komise č. (EU)2020/171 se použije od 27. 2. 2020
/ změna nařízením Komise č. (EU)2020/507 se použije od 28. 4. 2020
/ změna č. (EU)2020/878 se použije  od 1. 1. 2021 a nahradí nařízení (EU)2015/830
/ změna č. (EU)2020/1149 se použije od 24. 8. 2020
/ změna (EU)2020/2081 se použije od 4. 1. 2021
/ změna (EU)2021/1199 se použije od 10. 8. 2022
/ změna (EU)2021/979 se použije od 8. 1. 2022

/ změna (EU)2021/1297 se použije od 25. 8. 2021
/ změna (EU)2021/2030 se použije od 12. 12. 2021

/ změna (EU)2021/2045 se použije od 14. 12. 2021
/ použitelnost, částečná použitelnost (EU)2021/2204 viz článek 2
/ změna (EU)2022/586 se použije od 1. 5. 2022

/ změna (EU)2022/477 se použije od 14. 10. 2022
/ změna (EU)2023/923 se použije od 28. 5. 2023
/ změna (EU)2023/1132 se použije  od 29. 6. 2023, body 2 a 5 přílohy se použijí od 1. 12. 2023
/ změna (EU)2023/1464 se použije od 6. 8. 2023

č. 350/2011 Sb.
(aktuální znění)

Změna:
č. 279/2013 Sb.,
č. 61/2014 Sb.,
č. 324/2016 Sb.,
č. 183/2017 Sb.,
č. 299/2017 Sb., č. 45/2019 Sb.

Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů
(chemický zákon)
// změna zákonem č. 45/2019 Sb. implementuje do chemického zákona nová ustanovení o rtuti týkající se nových výrobků s přidanou rtutí a nových výrobků s přidanou rtutí a rovněž zákazu použití volně balené rtuti podle nařízení EP a Rady o rtuti č. (EU)2017/852 a to v oblasti sankcí

č. 61/2013 Sb.

Vyhláška o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech

/ podle sdělení MZ se účinnost odkládá do 1. 3. 2014, k vyhlášce byl vydán Metodický pokyn MZ včetně Přílohy 1 a Přílohy 2

č. 163/2012 Sb.

Vyhláška o zásadách správné laboratorní praxe

č. 162/2012 Sb.

Vyhláška o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi
/ pozbyla platnosti 1. června 2015

č. 402/2011 Sb.

Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí

/ nabyla účinnost 1. ledna 2012 a pozbyla  platnosti 31. května 2015


Související předpisy - zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně zdraví a vyhláška č. 428/2004 Sb.

Označení

Název

č. 258/2000 Sb.
(aktuální znění)

Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

/ nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi se týká část Díl 8 § 44a
/ odbornou způsobilost pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi řeší Díl 8 §44 b
/ změna zákonem č. 152/2023 Sb. se použije od 1. 7. 2023

/ změna zákonem č. 167/2023 Sb. se použije od 1. 7. 2023

č. 428/2004 Sb.

Vyhláška o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví zákonem č. 267/2015 Sb. upravuje návaznost zákona č. 258/2000 Sb. na nařízení EU v oblasti podmínek uvádění chemických látek a směsí na trh, které se řídí pravidly nařízení EU; další změněná ustanovení souvisejí s upřesněním vyjádření stávajících povinností osob v oblasti ochrany veřejného zdraví; tyto změny navazují na změnu terminologie zákona č. 350/2011 Sb. podle nařízení REACH a na změnu klasifikace chemických látek podle nařízení CLP (1272/2008 - konsolidované znění v pdf formátu z 17. 12. 2022); tato novela také rozšiřuje okruh osob, které na základě získání vysokoškolského vzdělání určitého typu se pokládají za osoby odborně způsobilé pro nakládání s chemickými látkami a směsmi, které jsou klasifikovány jako vysoce toxické (tj. které mají přiřazenou třídu a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2). Současně prodlužuje na dva roky četnost školení týkající se oprávnění nakládat s vysoce toxickými látkami a směsmi. Zákonem č. 267/2015 Sb. se vypouští ustanovení upravující požadavky na hračky, které spadají pod zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích a z hlediska chemické bezpečnosti také pod zákon č. 350/2011 Sb. a také ruší zákonnou úpravu, která se týkala možnosti nezletilých žáků nakládat s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi při výuce.


Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím