Právní předpisy SR vztahující se k nařízení REACH

Právní předpisy SR vztahující se k nařízení REACH

Označení

Název

č. (ES)1907/2006
nařízení REACH
konsolidované znění 
v
pdf formátu 
z 1. 12. 2023

bez změn (EU)2023/2482, (EU)2024/1328

Nařízení EP a Rady (ES) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

/ změna nařízením Komise č. 848/2012 se použije se od 10. 10. 2017;
/ změna  nařízením Komise č. (EU) 1272/2013 se použije se 27. 12. 2015;
/ změna
nařízením Komise č. č. (EU)2016/26 se použije od 3. 2. 2016 a týká se omezení nonylfenol ethoxylátů v textilních výrobcích;
/ změna nařízením Komise č. (EU)2016/217 se týká použití kadmia a jeho sloučenin v nátěrových barvách a

v nátěrových barvách s obsahem zinku, platí od 8. 3. 2016;
/ změna nařízením Komise č. (EU)2016/863 se použije od 21. 6. 2016 a týká se žíravosti/dráždivosti pro kůži, vážného poškození očí/podráždění očí a akutní toxicity;
/ změna nařízením Komise č. (EU)2016/1005 se týká  azbestových vláken (chrysotilu), použije se od 13. 7. 2016;
/ změna nařízením Komise č. (EU)2016/1017 se týká  anorganických amonných solí ve směsích celulózové izolace nebo v předmětech celulózové izolace, použije se od 13. 7. 2016
/ nařízením Komise č. (EU)2016/1688 se mění příloha č. VII, pokud jde o senzibilizaci kůže
/ změna nařízením Komise č. (EU)2016/2235 se použije od 2. 1. 2017 - doplňuje v příloze č. XVII novou položku č. 66 - Bisfenol A
/ nařízením Komise č. (EU)2017/227 se mění příloha č. XVII, pokud jde o bis(pentabromfenyl)ether, platnost od 3. 2. 2017, omezení výroby a uvádění na trh bis(pentabromfenyl)ether (dekabromdifenyl ether; dekaBDE) po 2. 3. 2019

/ nařízením Komise č. (EU)2017/999 se rozšiřuje příloha č. XIV o dvanáct SVHC látek, celkem obsahuje příloha XIV 43 SVHC látek
/ nařízením Komise č. (EU)2017/1000 se v příloze č. XVII doplňuje nová položka č. 68: perfluoroktanová kyselina (PFOA) č. CAS 335–67–1 č. ES 206-397-9 a její soli
/ změna (EU)2017/1510 se použije od 20. 9. 2017

/ nařízením Komise č. (EU)2018/35 se do přílohy č. XVII doplňuje nová položka č. 70, omezení oktamethylcyklotetrasiloxanu (D4) a dekamethylcyklopentasiloxanu (D5) se týká smývatelných kosmetických přípravků podle nařízení (ES) č. 1223/2009
/změna nařízením Komise č. (EU)2018/588 doplňuje do přílohy XVII novou položku:
1-methylpyrrolidin-2-on
/ změna nařízením Komise č. (EU)2018/589 ve znění opravy doplňuje o přílohy XVII novou položku: methanol
/ nařízením Komise č.  (EU)2018/675 se mění příloha XVII, pokud jde o látky CMR

/ nařízením Komise č. (EU)2018/1513  se mění příloha XVII, pokud jde o určité látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR) kategorie 1 A nebo 1B (použije se od 1. 11. 2018)
/ změna nařízením Komise č. (EU)2018/1881 zohledňuje nanoformy a použije se od 1. 1. 2020, obsahuje definici nanoformy
/ změna nařízením Komise č. (EU)2018/2005 se týká ftalátů: bis(2-ethylhexyl)- ftalát (DEHP), dibutyl-ftalát (DBP), benzyl-butyl-ftalát (BBP) a diisobutyl-ftalát (DIBP), použije se od 7. 7. 2020
/ změna č. (EU)2020/878 se použije  od 1. 1. 2021 a nahradí nařízení (EU)2015/830
/ změna č. (EU)2020/1149 se použije od 24. 8. 2020
/ změna (EU)2020/2081 se použije od 4. 1. 2021
/ změna (EU)2021/1199 se použije od 10. 8. 2022
/ změna (EU)2021/979 se použije od 8. 1. 2022

/ změna (EU)2021/1297 se použije od 25. 8. 2021
/ změna (EU)2021/2030 se použije od 12. 12. 2021

/ změna (EU)2021/2045 se použije od 14. 12. 2021
/ použitelnost, částečná použitelnost (EU)2021/2204 viz článek 2
/ změna (EU)2022/586 se použije od 1. 5. 2022

/ změna (EU)2022/477 se použije od 14. 10. 2022
/ změna (EU)2023/923 se použije od 28. 5. 2023
/ změna (EU)2023/1132 se použije  od 29. 6. 2023, body 2 a 5 přílohy se použijí od 1. 12. 2023

/ změna (EU)2023/1464 se použije od 6. 8. 2023
/ změna (EU)2023/2055 se použije od 17. 10. 2023
/ změna (EU)2023/2482 se použije od 15. 11. 2023
/ změna (EU)2024/1328 se použije od 6. 6. 2024

č. 67/2010 Z.z.
(aktuální znění)

Zákon o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)

č. 176/2010 Z.z.

Oznámenie Ministerstva hospodárstva SR o vydaní výnosu č. 2/2010, ktorým sa ustanovuje Zoznam no-longer polymers, ktorým bolo priradené číslo Európskeho společenstva

č. 2/2010

Výnos Ministerstva hospodárstva SR č. 2 z 15. apríla 2010, ktorým sa ustanovuje Zoznam no-longer polymers, ktorým bolo priradené číslo Európskeho společenstva
// účinnost výnosu č. 2/2010 je od 1. 5. 2010

č. 177/2010 Z.z.

Změna:
č. 350/2013 Z.z.

Oznámenie Ministerstva hospodárstva SR o vydaní výnosu č. 3/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu, označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí

č. 3/2010

Výnos Ministerstva hospodárstva SR č. 3 z 15. apríla 2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu, označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí
// účinnost výnosu č. 3/2010 je od 1. 5. 2010 a končí 31. 5. 2017

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím