Právní předpis EU - nařízení REACH


Nařízení REACH

Označení

Název

č. (ES)1907/2006
nařízení REACH
konsolidované znění 
v
pdf formátu 
z 29. 6. 2023

včetně změny 
(EU)2023/1132
bez změny 

(EU)2023/1464

Nařízení EP a Rady (ES) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

/ změna nařízením Komise č. 848/2012 se použije se od 10. 10. 2017;
/ změna nařízením Komise č. (EU) 1272/2013 se použije se 27. 12. 2015;
/ změna nařízením Komise č. (EU)2016/26 se použije od 3. 2. 2016 a týká se omezení nonylfenol ethoxylátů v textilních výrobcích;
/ změna nařízením Komise č. (EU)2016/217 se týká použití kadmia a jeho sloučenin v nátěrových barvách a
v nátěrových barvách s obsahem zinku, platí od 8. 3. 2016;
/ změna nařízením Komise č. (EU)2016/863 se použije od 21. 6. 2016 a týká se žíravosti/dráždivosti pro kůži, vážného poškození očí/podráždění očí a akutní toxicity;
/ změna nařízením Komise č. (EU)2016/1005 se týká azbestových vláken (chrysotilu), použije se od 13. 7. 2016;
/ změna nařízením Komise č. (EU)2016/1017 se týká anorganických amonných solí ve směsích celulózové izolace nebo v předmětech celulózové izolace, použije se od 13. 7. 2016
/ nařízením Komise č. (EU)2016/1688 se mění příloha č. VII, pokud jde o senzibilizaci kůže
/ změna nařízením Komise č. (EU)2016/2235 se použije od 2. 1. 2017 - doplňuje v příloze č. XVII novou položku č. 66 - Bisfenol A
/ nařízením Komise č. (EU)2017/227 se mění příloha č. XVII, pokud jde o bis(pentabromfenyl)ether, platnost od 3. 2. 2017, omezení výroby a uvádění na trh bis(pentabromfenyl)ether (dekabromdifenyl ether; dekaBDE) po 2. 3. 2019
/ změna (EU)2017/1510 se použije od 20. 9. 2017
/ nařízením Komise č. (EU)2018/35 se do přílohy č. XVII doplňuje nová položka č. 70, omezení oktamethylcyklotetrasiloxanu (D4) a dekamethylcyklopentasiloxanu (D5) se týká smývatelných kosmetických přípravků podle nařízení (ES) č. 1223/2009
/ změna nařízením Komise č. (EU)2018/588 doplňuje do přílohy XVII novou položku:
1-methylpyrrolidin-2-on
/ změna nařízením Komise č. (EU)2018/589 ve znění opravy doplňuje o přílohy XVII novou položku: methanol
/ nařízením Komise č.  (EU)2018/675 se mění příloha XVII, pokud jde o látky CMR
/ nařízením Komise č. (EU)2018/1513  se mění příloha XVII, pokud jde o určité látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR) kategorie 1 A nebo 1B (použije se od 1. 11. 2018)
/ změna nařízením Komise č. (EU)2018/1881 zohledňuje nanoformy a použije se od 1. 1. 2020, obsahuje definici nanoformy
/ změna nařízením Komise č. (EU)2018/2005 se týká ftalátů: bis(2-ethylhexyl)- ftalát (DEHP), dibutyl-ftalát (DBP), benzyl-butyl-ftalát (BBP) a diisobutyl-ftalát (DIBP), použije se od 7. 7. 2020
/ změna nařízením Komise č. (EU)2019/957 se použije od 2. 7. 2019
/ změna nařízením Komise č. (EU)2019/1148 se použije od 1. 2. 2021
/ změna nařízením Komise č. (EU)2020/171 se použije od 27. 2. 2020
/ změna nařízením Komise č. (EU)2020/507 se použije od 28. 4. 2020
/ změna nařízením Komise č. (EU)2020/878 se použije  od 1. 1. 2021 a nahradí nařízení (EU)2015/830
/ změna č. (EU)2020/1149 se použije od 24. 8. 2020
/ změna (EU)2020/2096 má částečnou použitelnost viz čl. 2
/ změna (EU)2020/2081 se použije od 4. 1. 2021
/ změna (EU)2021/1199 se použije od 10. 8. 2022
/ změna (EU)2021/979 se použije od 8. 1. 2022
/ změna (EU)2021/1297 se použije od 25. 8. 2021
/ změna (EU)2021/2030 se použije od 12. 12. 2021
/ změna (EU)2021/2045 se použije od 14. 12. 2021
/ použitelnost, částečná použitelnost (EU)2021/2204 viz článek 2
/ změna (EU)2022/586 se použije od 1. 5. 2022

/ změna (EU)2022/477 se použije od 14. 10. 2022
/ změna (EU)2023/923 se použije od 28. 5. 2023
/ změna (EU)2023/1132 se použije  od 29. 6. 2023, body 2 a 5 přílohy se použijí od 1. 12. 2023
/ změna (EU)2023/1464 se použije od 6. 8. 2023

2017/C/11/2

Sdělení Komise v rámci provádění nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH)
(zveřejnění názvů harmonizovaných norem a odkazů na ně podle záznamu 27 přílohy XVII nařízení REACH, tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie)

Vydaná čísla povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených
v příloze XIV nařízení REACH

Nebezpečné látky – Seznam rozhodnutí o povolení přijatých státy ESVO EHP v souladu s čl. 64 odst. 8 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v první polovině roku 2022 2023/C 87/10 Podvýbor i pro volný pohyb zboží 2023/C/87/10
Nebezpečné látky – Seznam rozhodnutí o povolení přijatých státy ESVO EHP v souladu s čl. 64 odst. 8 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve druhé polovině roku 2022: 2023/C/239/6

2023/C/274/5

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný („4-terc-OPnEO“) č. ES: –; č. CAS: –
/ povolení REACH/23/12/0 až REACH/23/12/4 - Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, Německo

2023/C/243/3

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný („4-terc-OPnEO“) č. ES: –; č. CAS: –
/ povolení REACH/23/13/0 a REACH/23/13/6 - ABBOTT Ireland, Irsko; ABBOTT GmbH, Německo; ABBOTT Diagnostics GmbH, Německo

2023/C/243/2

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný („4-terc-OPnEO“) č. ES: –; č. CAS: –
/ povolení REACH/23/16/0 a REACH/23/16/5 - Roche Diagnostics GmbH, Německo

2023/C/241/3

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný („4-terc-OPnEO“) č. ES: –; č. CAS: –
/ povolení REACH/23/14/0 a REACH/23/14/1 - Biokit S.A., Španělsko

2023/C/220/4

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný („4-terc-OPnEO“) č. ES: –; č. CAS: -
/ povolení REACH/23/20

2023/C/220/3

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný („4-terc-OPnEO“) č. ES: –; č. CAS: -
/ povolení REACH/23/19

2023/C/211/4

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný („4-terc-OPnEO“) č. ES: –; č. CAS: -
/ povolení REACH/23/18

2023/C/206/5

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný („4-terc-OPnEO“) č. ES: –; č. CAS: –4-nonylfenol, rozvětvený a lineární, ethoxylovaný (4-NPnEO) č. ES: –; č. CAS: –
/ povolení REACH/17/0 až REACH/23/17/2

 

2023/C/204/5

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný („4-terc-OPnEO“) č. ES: –; č. CAS: –4-nonylfenol, rozvětvený a lineární, ethoxylovaný (4-NPnEO) č. ES: –; č. CAS: –
/ povolení REACH/23/0 až REACH/23/15/34

 

2023/C/135/4

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se oxidu chromového pro elektrolytické pokovování různých typů substrátů za použití oxidu chromového k dosažení funkčně upravených povrchů s vysokou trvanlivostí a jasným stříbřitým vzhledem pro hygienické potřeby
/ držitelem povolení REACH/23/10/0 a REACH/23/10/1 je Viega GmbH & Co. KG, Německo

2023/C/135/3

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se oxidu chromového pro elektrolytické pokovování kovových a plastových substrátů za použití oxidu chromového k dosažení funkčně upravených povrchů pro hygienické potřeby
/ držitelem povolení REACH/23/11/0 až REACH/23/11/2 je Oras Oy, Oras Olesno Sp. z o.o, Oras Oy, Isometsäntie 2, Finsko

2023/C/111/5

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramelthylbutyl)fenol, ethoxylovaný („4-terc-OPnEO“) pro pět povolená použití
/ držitelem povolení REACH/23/9/0 až REACH/23/9/4 je Bio-Rad, Francie

2023/C/111/4

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramelthylbutyl)fenol, ethoxylovaný („4-terc-OPnEO“) jako pomocná látka pro specifické postupy v diagnostických nástrojích nebo při laboratorních činnostech, jak je uvedeno v příloze
/ držitelem povolení REACH/23/8/0 je Becton Dickinson Distribution Center NV, Belgie
/ Rozhodnutí o částečném udělení povolení

2023/C/80/5

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramelthylbutyl)fenol, ethoxylovaný („4-terc-OPnEO“) pro povrchově aktivní činidlo při výrobě biologických léčivých přípravků, jako pomocná látka při virové inaktivaci a souvisejících procesech čištění a pro povrchově aktivní činidlo při výrobě biologických léčivých přípravků pro čištění filtrů při procesech virové inaktivace
// držitelem povolení REACH/23/7/0 a REACH/23/7/1 je Pfizer Ireland

2023/C/78/6

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramelthylbutyl)fenol, ethoxylovaný („4-terc-OPnEO“) pro použití ve zkušebním pufru pro sestavu GSP® Neonatal GALT používanou pro semikvantitativní stanovení aktivity galaktóza-1-fosfát-uridyltransferázy (GALT) a pro semikvantitativní stanovení aktivity galaktóza-1-fosfát-uridyltransferázy (GALT)
// držitelem povolení REACH/23/5/0 a REACH/23/5/1 je Wallac Oy, Finsko

2023/C/72/7

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramelthylbutyl)fenol, ethoxylovaný („4-terc-OPnEO“) jako povrchově aktivní činidlo při výrobě želatiny s nízkým obsahem endotoxinů
// držitelem povolení REACH/23/6/0 je Rousselot bvba, Belgie

2023/C/72/6

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramelthylbutyl)fenol, ethoxylovaný („4-terc-OPnEO“) pro její vlastnosti neiontového detergentu pro účely lýzy buněčné membrány a clearance viru při vývoji a výrobě virových vektorů v humánních léčivých přípravcích (hodnocený a registrovaný léčivý přípravek pro moderní terapii)
// držitelem povolení REACH/23/4/0 je Yposkesi, Francie

 

2023/C/72/5

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramelthylbutyl)fenol, ethoxylovaný („4-terc OPnEO“)  jako detergent pro inaktivaci viru ošetřením pomocí rozpouštědla nebo detergentu v rekombinantních léčivých přípravcích a léčivých přípravcích pocházejících z plazmy uvedených v příloze
// držitelem povolení REACH/23/3/0 a REACH/23/3/1 je Takeda Manufacturing Austria AG, Rakousko a Baxalta Belgium Manufacturing SA, Belgie

2023/C/60/8

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se oxidu chromového pro průmyslové použití směsi s obsahem oxidu chromového při funkčním chromování řezacích článků pilových řetězů, aby byly splněny požadavky na zachování ostrosti a trvanlivost při použití řetězových pil
držitelem povolení REACH/23/2/0 je Husqvarna AB, Švédsko

2023/C/60/7

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se oxidu chromového pro použití jako barvivo a tvrdicí činidlo pro pláty z korozivzdorné oceli používané v ocelářském průmyslu při výrobě vysoce kvalitních tvarovaných plechů válcovaných za studena
držitelem povolení REACH/23/1/0 je Steel Color S.p.A., Itálie

2023/C/17/5

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) jako povrchově aktivní látka pro inaktivaci viru při výrobě biologických léčivých přípravků; jako povrchově aktivní látka pro povýrobní čištění při výrobě biologických léčivých přípravků
povolení REACH/22/46/0 až REACH/22/46/1

2023/C/12/4

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) jako detergent pro inaktivaci virů při produkci terapeutických proteinů za použití hostitelských buněk savců, jako detergent během procesu purifikace rekombinantních biologických léčivých přípravků získaných z mikrobiálních hostitelských buněk v projektech, u nichž byly procesy schváleny orgány (pokud jsou procesy v souladu se správnou výrobní praxí)
povolení REACH/22/45/0 až REACH/22/45/3

2023/C/10/4

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) pro formulace složky tvrdidla obsahující 4-terc-OPnEO v dvousložkových těsnicích materiálech z polysulfidu v leteckém a obranném průmyslu; mísení základních složek těsnicích materiálů z polysulfidu s tvrdidlem obsahujícím 4-terc-OPnEO, přičemž výsledkem jsou směsi obsahující méně než 0,1 % hmotnostních 4-terc-OPnEO pro použití v leteckém a obranném průmyslu, které mají výjimku z povolení podle čl. 56 odst. 6 písm. a) nařízení REACH v leteckém a obranném průmyslu a souvisejících dodavatelských řetězcích
povolení REACH/22/40/0 až REACH/22/40/9

2023/C9/2

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) pro průmyslovou formulaci (zředění) silikonového roztoku obsahujícího 4-terc-OPnEO a jeho následné použití jako mazivo při výrobě prostředků pro podávání léčivých přípravků
držitelem povolení REACH/22/44/0 a REACH/22/44/1 je Lilly France, Francie a Eli Lilly Italia S.p.A., Itálie

2022/C/423/6 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) jako lyzační činidlo pro červené krvinky v diagnostickém zařízení pro analýzu krve
/ držitelem povolení REACH/22/42/0 je Instrumentation Laboratory SpA, Itálie
2022/C/420/6 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) pro průmyslové použití jako povrchově aktivní látka v lyzačním pufru pro uvolňování proteinů a antigenů z biologického materiálu používaného při výrobě tří veterinárních diagnostických prostředků in vitro systému SERELISA pro zjišťování infekčních onemocnění hospodářských zvířat; pro průmyslové použití ve složení souprav, soupravách činidel a tlumivých roztocích ve dvou veterinárních diagnostických prostředcích in vitro WITNESS a třech veterinárních diagnostických prostředcích in vitro systému SERELISA používaných ke zjišťování některých nákaz u zvířat v zájmovém chovu a hospodářských zvířat; pro profesionální použití jako povrchově aktivní látka v soupravách, soupravách činidel a tlumivých roztocích v 18 veterinárních diagnostických prostředcích in vitro, včetně jednoho SERELISA, šesti ProFLOK, šesti WITNESS a pěti VetScan, v diagnostických laboratořích a veterinárních klinikách pro zjišťování některých nákaz zvířat v zájmovém chovu a hospodářských zvířat; pro průmyslové použití jako virové inaktivační činidlo při výrobě dvou veterinárních biologických přípravků k léčbě osteoartritidy u koček a psů
/ držitelem povolení REACH/22/41/0 je Zoetis Belgium S.A.,Belgie, REACH/22/41/1 je Delpharm Biotech,  Francie, REACH/22/41/2 je Zoetis Belgium SA, REACH/22/41/3 je Delpharm Biotech, REACH/22/41/4 a REACH/22/41/5 je Zoetis Belgium S.A.,
2022/C/420/5 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) jako detergent při technické výrobě destičkových testů ELISA pro veterinární diagnostiku in vitro (při nanášení vrstvy na destičku) za účelem zabránění nespecifickému vázání nežádoucích makromolekul; při výrobě roztoků k ředění vzorků a standardních roztoků používaných v destičkových testech ELISA pro veterinární diagnostiku in vitro, které slouží k detekci infekčních nákaz u hospodářských zvířat a drůbeže; v diagnostických veterinárních přípravcích in vitro (SNAP testy a destičkové testy ELISA) jako složka promývacích roztoků, roztoků k ředění vzorků, kontrolních roztoků, konjugačních roztoků, promývacích roztoků SNAP, pufrů pro namáčení tkání a detekčních roztoků; v diagnostických veterinárních přípravcích in vitro (SNAP testy a destičkové testy ELISA) jako složka promývacích roztoků, roztoků k ředění vzorků, kontrolních roztoků, konjugačních roztoků, promývacích roztoků SNAP, pufrů pro namáčení tkání a detekčních roztoků
/ držitelem povolení REACH/22/43/0 a REACH/22/43/1 je Idexx Montpellier SAS, Francie; REACH/22/43/2 je Idexx Montpellier SAS; REACH/22/43/3 je Idexx B.V., Nizozemsko;  REACH/22/43/4 je Idexx Montpellier SAS; REACH/22/43/5 je Idexx B.V.
2022/C/417/7 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) pro  průmyslové použití jako povrchově aktivní látka při čištění biofarmaceutického léčivého přípravku Orencia používaného k léčbě revmatoidní artritidy, juvenilní idiopatické artritidy a psoriatické artritidy dospělých
/ držitelem povolení REACH/22/38/0 je Swords Laboratories Unlimited Company, Irsko
2022/C/414/5 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) jako detergent při čisticím procesu inkluzních tělísek G-CSF (faktor stimulující kolonie granulocytů)
/ držitelem povolení REACH/22/33/0 je Merck Biodevelopment SAS, Francie
2022/C/414/4 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) jako neiontová povrchově aktivní látka pro narušení mikrobiálních buněk a vymývání inkluzních tělísek v procesu výroby biologických léčivých látek
/ držitelem povolení REACH/22/36/0 je Teva Baltics UAB, Litva
2022/C/414/3 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) jako mulgátor při silikonizaci skleněných nádob používaných jako primární obal léčivých přípravků (NeoRecormon® a MIRCERA®)
/ držitelem povolení REACH/22/37/0 je Roche Diagnostics GmbH, Německo
2022/C/412/8 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) pro inaktivace viru ošetřením rozpouštědlem/detergentem při výrobě rekombinantních léčivých farmakologicky účinných látek z buněčných kultur savců
/ držitelem povolení REACH/22/35/0 je Lonza Biologics Porriño SL, Španělsko
2022/C/412/7 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) pro formulace 4-terc-OPnEO do zesilovacích roztoků a standardních a údržbových roztoků DELFIA používaných při diagnostických zkouškách in vitro a u výrobků určených pouze pro výzkumné účely, jakož i při údržbě přístrojů jako kritická složka pro proces detekce při měření obsahu europia (nebo jiného lanthanidu) ve zkušebním roztoku; v zesilovacích roztocích a standardních a údržbových roztocích DELFIA jako kritická složka pro proces detekce při měření obsahu europia (nebo jiného lanthanidu) při diagnostických zkouškách in vitro a u výrobků určených pouze pro výzkumné účely nebo při údržbě přístrojů
/ držitelem povolení REACH/22/39/0 a REACH/22/39/1 je Wallac Oy,  Finsko
2022/C/412/6 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se  4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) jako surovina pro výrobu chemické látky GMP Triton® X-100 Emprove® Expert v souladu s normami Mezinárodní rady pro farmaceutické pomocné látky (IPEC, Evropa)
/ držitelem povolení REACH/22/34/0 je Merck KGaA, Německo
2022/C/390/2 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) pro průmyslové použití pro její vlastnosti neiontového detergentu ve formulaci činidel pro molekulární aplikace pro přípravu a zkoušky in vitro; průmyslové použití pro její vlastnosti neiontového detergentu za účelem kontroly množství nespecifických reakcí ve formulaci činidel in vitro pro klinické a průmyslové imunotesty pro zkoušky in vitro; průmyslové použití pro její vlastnosti neiontového detergentu, používá se k extrakci biologického materiálu, který je dále formulován a nanesen na předměty určené pro klinické a průmyslové aplikace pro zkoušky in vitro
/ držitelem povolení REACH/22/28/0, REACH/22/28/1 a REACH/22/28/2  je BioMérieux SA, Francie
2022/C/388/6 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se trichlorethylenu (TCE) pro průmyslové použití jako procesní chemikálie (uzavřené systémy) při výrobě materiálů Alcantara
držitelem povolení REACH/22/3/0 je SAFECHEM Europe GmbH, Německo
2022/C/379/4 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetrame-thylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) jako emulgátor při silikonizaci skleněných nádob (stříkaček a zásobních vložek) používaných jako primární obalový materiál pro léčivé přípravky několika farmaceutických společností uvedených v důvěrném dodatku 1 k analýze alternativ uvedených v žádosti
držitelem povolení REACH/22/30/0 je Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG, Německo
2022/C/379/3 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetrame-thylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) ve vodných pufrech během výrobního procesu farmakologicky účinné látky (Protein Q) veterinární vakcíny LetiFend®
držitelem povolení REACH/22/30/0 je LETI Pharma, S.L.U., Španělsko
2022/C/374/5 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se oxidu chromového pro funkční chromování za studena
držitelem povolení REACH/22/32/0 a REACH/22/32/1 je Salzgitter Flachstahl GmbH, Německo
2022/C/360/7 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) použití jako povrchově aktivní látka v mazivu používaném při výrobě farmaceutických léčivých přípravků
držitelem povolení REACH/22/27/0  je Pfizer Manufacturing Belgium NV, Belgie
2022/C/335/7 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se chromanu sodného jako inhibitor koroze uhlíkové oceli v uzavřeném okruhu tepelných čerpadel absorbujících plyn do  0,70 % hmotnostních (jako Cr(VI)) v chladicím roztoku
držitelem povolení REACH/22/26/0  je Ariston Thermo SpA., Itálie
2022/C/233/7 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
/ týká se oxidu chromového pro průmyslové použití směsí na bázi oxidu chromového pro povrchovou úpravu původních náhradních dílů motorů vojenských letadel, včetně dílů kriticky důležitých z hlediska bezpečnosti, jejichž porucha ohrožuje letovou způsobilost
držitelem povolení REACH/22/25/0  je Safran Aircraft Engines, Francie
2022/C/233/6 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
/ týká se oxidu chromového pro použití oxidu chromového k pasivaci elektrolytického pocínovaného plechu (ETP), použití oxidu chromového k pasivaci elektrolytického pocínovaného plechu (ETP
držitelem povolení REACH/22/24/0 a EACH/22/24/1 je Tata Steel IJmuiden B. V., Nizozemsko
2022/C/163/5 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
/ týká se 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol, ethoxyleret (4-tert-OPnEO)
držitelem povolení REACH/22/23/0 je Hospira Zagreb d.o.o., a Pfizer company, Chorvatsko
2022/C/163/4 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO)
držitelem povolení REACH/22/21/0 je DIAGAST, Francie
2022/C/151/4 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO)
držitelem povolení REACH/22/4/0 je Diagnostica Stago, Francie
2022/C/145/5 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
/ týká se 4-nonylfenol, rozvětvený a lineární, ethoxylovaný (4-NPnEO)
držitelem povolení REACH/22/9/0 je Cytiva Sweden AB, Švédsko
2022/C/131/9 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO)
držitelem povolení REACH/22/16/0 je Kedrion S.p.A,  Itálie
2022/C/131/8 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO)
držitelem povolení REACH/22/15/0 je Sanofi Pasteur,  Francie
2022/C/131/7 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
/ týká se dehtové smoly, černouhelného dehtu, vysokoteplotního
Rozhodnutí, kterým se částečně uděluje povolení
držitelem povolení REACH/22/13/0 a REACH/22/13/1 je Rain Carbon Germany GmbH, Německo
2022/C/131/6 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
/ týká se 4-nonylfenol, rozvětvený a lineární, ethoxylovaný (4-NPnEO)
Rozhodnutí o zamítnutí povolení žadatelem: SEBIA, Francie
2022/C/131/5
ve znění opravy

z 10. 5. 2022
Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
/ týká se 4-nonylfenol, rozvětvený a lineární, ethoxylovaný (4-NPnEO)
Rozhodnutí o zamítnutí povolení žadatelem: Sekisui S-lec BV Roermond, Nizozemsko
2022/C/131/4 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO)
Rozhodnutí o zamítnutí povolení žadatelem: Rentschler Biopharma SE, Německo
2022/C/131/3 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
/ týká se sulfochroman olovnatý, žluť a chroman-molybdenan-síran olovnatý, červeň
Rozhodnutí o zamítnutí povolení žadatelem:  DCL Corporation (NL) B.V. OR, Nizozemsko
2022/C/130/14 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
/ týká se 4-nonylfenolu, rozvětveného a lineárního, ethoxilovaného (4-NPnEO)
držitelem povolení REACH/22/19/0 a REACH/22/19/1 je Chemetall GmbH, Německo
2022/C/130/13 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
/ týká se dehtové smoly, černouhelného dehtu, vysokoteplotního
držitelem povolení REACH/22/14/0 a REACH/22/14/1 je Rain Carbon bvba, Belgie
2022/C/130/12 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
/ týká se vysokoteplotní černouhelné smoly (CTPht)
držitelem povolení REACH/22/12/0 a REACH/22/12/1 je Bilbaina de Alquitranes, S.A., Španělsko
2022/C/130/11 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
/ týká se vysokoteplotní černouhelné smoly (CTPht) a anthracenového oleje
držitelem povolení REACH/22/11/0 a REACH/22/11/1 je Koppers Denmark ApS, Dánsko
2022/C/130/10 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenolu, ethoxylovaného (4-terc-OPnEO)
držitelem povolení REACH/22/18/0  je Sanquin Reagents B.V., Nizozemsko
2022/C/130/9 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenolu, ethoxylovaného (4-terc-OPnEO)
držitelem povolení REACH/22/6/0  je Eli Lilly Kinsale Limited,  Co. Cork Irsko
2022/C/130/8 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
/ týká se dehtové smoly, černouhelného dehtu, vysokoteplotního
držitelem povolení REACH/22/10/0  je Industrial Quimica del Nalon, Španělsko
2022/C/130/7 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenolu, ethoxylovaného (4-terc-OPnEO)
držitelem povolení REACH/22/5/0,  REACH/22/5/1, REACH/22/5/2, REACH/22/5/3, REACH/22/5/4, je Octapharma AB, Švédsko; Octapharma; Produktionsgesel schaft Deutschland mbH, Německo; Octapharma S.A.S. Francie; Octapharma Pharmazeutika Produktionsgesellschaft m.b.H, Rakousko
2022/C/130/6 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
/ týká se dehtové smoly, černouhelného dehtu, vysokoteplotního
Rozhodnutí o zamítnutí povolení žadatelem: DEZA, a.s., Valašské Meziříčí, Česká republika
2022/C/130/5 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
/ týká se dehtové smoly, černouhelného dehtu, vysokoteplotního
Rozhodnutí o zamítnutí povolení žadatelem: Bilbaina de Alquitranes S.A., Španělsko
2022/C/130/4 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenolu, ethoxylovaného (4-terc-OPnEO)
držitelem povolení REACH/22/3/0,  REACH/22/3/1, REACH/22/3/2 je SEBIA, Francie
2022/C/69/9 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
/ týká se bis(2-methoxyethyl) ether (diglym)
držitelem povolení REACH/22/1/0 je Acton Technologies Limited
2022/C/69/8

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
/ týká se bis(2-methoxyethyl) ether (diglym)
držitelem povolení REACH/22/2/0  a REACH/22/2/1 je Acton Technologies Limited

2022/C/29/06

Nebezpečné látky Seznam rozhodnutí o povolení přijatých státy ESVO EHP v souladu s čl. 64 odst. 8 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v první polovině roku 2021

2021/C/480/6

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
/ týká se oxidu chromového pro použití jakopovrchové ošetření pro výrobu elektrotechnické oceli s orientovanou strukturou používané v magnetických jádrech vysoce výkonných transformátorů a souviejících elektromagnetických zařízení, držitelem povolení REACH/21/3/0 a REACH/21/3/1 je ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH Kurt-SchumacherStraße 95, Německo a Thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., Francie

2021/C/463/16 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenolu, ethoxylovaný (4-tert-OPnEO) pro použití jako emulgátor při silikonizaci skleněných nádob používaných jako primární obal dvou specifických léčivých přípravků (NutropinAq® a Lucentis®) jedné farmaceutické společnosti, držitelem povolení REACH/21/9/0 je Vetter PharmaFertigung GmbH & Co. KG, Německo
2021/C/463/15 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenolu, ethoxylovaný (4-tert-OPnEO) pro použití v promývacím pufru k čištění biologických farmakologicky účinných látek (API) při výrobě palivizumabu a moxetumomabu pasudotoxu-tdfk, držitelem povolení REACH/21/7/0 je Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Německo; REACH/21/7/1 je Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, Rakousko.
2021/C/463/14 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenolu, ethoxylovaný (4-tert-OPnEO) pro profesionální použití jako povrchově aktivní látka ve složkách promývacího pufru používaných ve spojení se zkušebními soupravami pro fluorescenční hybridizace in situ (FISH) a/nebo ekvivalenty testů vyvinutých v laboratoři (LDT) v klinické diagnostice pro lékařskou analýzu lidských tkání a krevních vzorků za účelem identifikace charakteristických genetických abnormalit souvisejících s konkrétními onemocněními, držitelem povolení REACH/21/10/0 je Abbott Diagnostics GmbH, Německo
2021/C/463/13 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenolu, ethoxylovaný (4-tert-OPnEO) pro použití jako lyzační činidlo pro permeabilizaci membrány hostitelské buňky za účelem uvolňování částic adenoviru používaných k výrobě očkovacích látek, umožňující selektivní eliminaci náhodně přítomných obalených virů, kompatibilní s chemickými látkami potřebnými pro řízení precipitací DNA hostitelské buňky v další fázi procesu,
držitelem povolení REACH/21/4/0 je Janssen Vaccines & Prevention B.V., Nizozemsko a REACH/21/4/1 je Janssen Biologics B.V. Einsteinweg 101,  Nizozemsko
2021/C/463/12 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenolu, ethoxylovaný (4-tert-OPnEO) pro použití jako emulgátor při silikonizaci skleněných nádob používaných jako primární obal jednoho konkrétního léčivého přípravku NeoRecormon® jedné farmaceutické společnost,
držitelem povolení REACH/21/8/0 je Nuova Ompi S.r.l. Unipersonale, Itálie
2021/C/463/11 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenolu, ethoxylovaný (4-tert-OPnEO) pro použití jako Triton X-100 ve dvou in vitro diagnostických prostředcích VITROS® používaných v odborných diagnostických laboratořích ke zjištění protilátek proti viru lidské hepatitidy A a protilátek třídy IgG proti viru zarděnek, držitelem povolení REACH/21/6/0 je Ortho-Clinical Diagnostics France, Francie
2021/C/463/10

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenolu, ethoxylovaný (4-tert-OPnEO) pro použití jako rozpouštědlo/ detergent k inaktivaci virů při výrobě farmaceutických přípravků používaných při léčbě vzácných krvácivých poruch, držitelem povolení REACH/21/11/0 je Novo Nordisk A/S, Dánsko

2021/C/82/7

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se trichlorethylenu (TCE) pro extrakční rozpouštědlo při výrobě kaprolaktamu, držitelem povolení REACH/21/2/0/R1 je SPOLANA s.r.o., Česko

2021/C/21/0

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se dehtové smoly, černouhelného dehtu, vysokoteplotního, číslo povolení REACH/21/1/0, držitelem povolení je ArianeGroup, Francie

2020/C/447/3 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se oxidu chromového, čísla povolení REACH/20/18/0 až REACH/20/18/34
2020/C/444/3

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se oxidu chromového, čísla povolení REACH/20/19/0 až REACH/20/19/4

2020/C/442/5

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se oxidu chromového, čísla povolení REACH/20/17/0 až REACH/20/17/2

2020/C/362/3

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se oxidu chromového pro pasivace pocínované oceli, elektrolytické chromování oceli

/ držitelem povolení REACH/20/15/0 a REACH/20/15/1 je ThyssenKrupp Rasselstein, Německo

2020/C/331/6

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se dichromanu sodného pro utěsnění po anodizaci používané v odvětví letectví a kosmonautiky, kde jsou pro zamýšlené použití důležité funkce odolnost vůči korozi nebo inhibice koroze
/ držitelem povolení REACH/20/14/0 je Wesco Aircraft EMEA Limited, Spojené království

2020/C/316/3

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se chromanu strontnatého pro použití v základních nátěrových hmotách v odvětví letectví a kosmonautiky a v odvětví obrany, pokud je pro zamýšlené použití nezbytná některá z následujících klíčových funkcí nebo vlastností: odolnost proti korozi, aktivní zabránění korozi, podpora přilnavosti, odolnost vůči teplotním šokům a chemická odolnost
/ držitelem povolení REACH/20/12/0 je Wesco Aircraft EMEA Limited, Spojené království, držitelem povolení REACH/20/12/1 je PPG Europe B.V.,Nizozemsko, držitelem povolení REACH/20/12/2 je Cytec Engineered Materials Ltd., Spojené království

2020/C/293/3

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
/ týká se dichromanu sodného pro aditivum pro potlačení parazitických reakcí a uvolňování kyslíku, stabilizaci pH a ochranu katody před korozí při elektrolytické výrobě chloritanu sodného
/ držitelem povolení REACH/20/16/0 je Società Chimica Bussi S.p.A., Itálie

2020/C/131/4

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
// týká se chromanu draselno-zinečnatého pro formulace směsí určených výhradně pro použití REACH/20/6/5 až REACH/20/6/9 a v základních nátěrových hmotách a povrchových nátěrových hmotách (včetně použití jako reaktivní základní nátěrové hmoty) pro odvětví letectví a kosmonautiky, u kterých je vyžadována kterákoli z těchto hlavních funkcí: odolnost proti korozi, přilnavost nátěrové hmoty / kompatibilita se systémem pojiv, tloušťka vrstvy, chemická odolnost, teplotní odolnost (odolnost proti tepelnému šoku), kompatibilita se substrátem a teploty zpracování
/ držitelem povolení REACH/20/6/0 je PPG Industries (UK) Ltd., Spojené království, REACH/20/6/1 je Finalin GmbH, Německo, REACH/20/6/2 je PPG Europe B.V., Nizozemsko, REACH/20/6/3 je PPG Coatings SA, Francie, REACH/20/6/4 je Aviall Services Inc.,Nizozemsko, REACH/20/6/5 je PPG Industries (UK) Ltd., Spojené království, REACH/20/6/6 je Finalin GmbH, Německo, REACH/20/6/7 je PPG Europe B.V., Nizozemsko, REACH/20/6/8 je PPG Coatings SA, Francie, REACH/20/6/9 je Aviall Services Inc., Nizozemsko

2020/C/131/5

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
// týká se chromanu chromitého pro formulace směsí určených výhradně pro použití REACH/20/1/2 a REACH/20/1/3 a pro povrchové ošetření kovů (jako je hliník, ocel, zinek, hořčík, titan, slitiny), kompozitních materiálů a utěsnění anodických povlaků pro odvětví letectví a kosmonautiky v procesech povrchových úprav, které vyžadují některou z důležitých funkcí uvedených v příloze
/ držitelem povolení REACH/20/1/0 je Henkel AG & Co. KGaA, Německo, REACH/20/1/1 je Henkel Global Supply Chain B.V., Nizozemsko, REACH/20/1/2 je Henkel AG & Co. KGaA, Německo, REACH/20/1/3 je Henkel Global Supply Chain B.V., Nizozemsko

2020/C/132/6

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
// týká se oxidu chromového pro použití v pevné formě a ve vodném roztoku jakéhokoli složení za účelem úpravy vlastností povrchů vyrobených z mosazi nebo bronzu u výrobků lékařského inženýrství, a to výhradně na konečnou úpravu takových povrchů a transparentní pokovování vnitřní části krytu odpařovače anestetik pro další zabudování do anestetických přístrojů pro nemocnice a kliniky
/ držitelem povolení REACH/20/8/0 je HAPOC GmbH & Co KG, S.A, Německo

2020/C/132/5

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
// týká se chromanu strontnatého pro formulace směsí určených výhradně pro použití REACH/20/7/10 až REACH/20/7/19
/ držitelem povolení REACH/20/7/0 je Akzo Nobel Car Refinishes B.V., Nizozemsko, REACH/20/7/1 je Habich GmbH, Rakousko, REACH/20/7/2 je Henkel Global Supply Chain B.V., Nizozemsko, REACH/20/7/3 je Indestructible Paint Ltd., Spojené království, REACH/20/7/4 je Finalin GmbH, Německo

2020/C/130/5

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
// týká se dvojchromanu sodného pro použití ve formulaci směsí určených výhradně pro použití REACH/20/5/3, REACH/20/5/4, REACH/20/5/5, REACH/20/5/6, REACH/20/5/7 a REACH/20/5/8
/ držitelem povolení REACH/20/5/0 je Brenntag UK Ltd., Spojené království, REACH/20/5/1 je Henkel AG & Co. KGaA, Německo, REACH/20/5/2 je AD International BV, Nizozemsko, REACH/20/5/3 je Brenntag UK Ltd., Spojené království, REACH/20/5/4 je Henkel AG & Co. KGaA, Německo, REACH/20/5/5 je AD International BV, Nizozemsko, REACH/20/5/6 je Brenntag UK Ltd., Spojené království, REACH/20/5/7 je Henkel AG & Co. KGaA, Německo, REACH/20/5/8 je AD International BV, Nizozemsko

2020/C/130/4

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
// týká se dvojchromanu sodného pro formulace směsí pro povrchové ošetření kovů (jako je hliník, ocel, zinek, hořčík, titan, slitiny), kompozitních materiálů a utěsnění anodických povlaků a k použití pro elektrolytickou pasivaci pocínované oceli pro obalový průmysl, určených  výlučně pro použití podle povolení REACH/20/4/1 a REACH/20/4/2; pro povrchové ošetření kovů (jako je hliník, ocel, zinek, hořčík, titan, slitiny), kompozitních materiálů a utěsnění anodických povlaků pro odvětví letectví a kosmonautiky v procesech povrchových úprav, které vyžadují některou z  důležitých funkcí uvedených v příloze; pro elektrolytickou pasivaci pocínované oceli pro obalový průmysl
/ držitelem povolení REACH/20/4/0, REACH/20/4/1 a REACH/20/4/2 je Gentrochema BV, Nizozemsko

 2020/C/130/3

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
// týká se dvojchromanu draselného pro formulace směsí pro povrchové ošetření kovů (jako je hliník, ocel, zinek, hořčík, titan, slitiny), kompozitních materiálů a utěsnění anodických povlaků určených výlučně pro použití podle povolení REACH/20/2/1; pro povrchové ošetření kovů (jako je hliník, ocel, zinek, hořčík, titan, slitiny), kompozitních materiálů a utěsnění anodických povlaků pro odvětví letectví a kosmonautiky v procesech povrchových úprav, které vyžadují některou z důležitých funkcí uvedených v příloze
/ držitelem povolení REACH/20/2/0 a REACH/20/2/1 je Gentrochema BV, Nizozemsko

2020/C/122/4

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
// týká se chromanu chromitého pro použití v chemických konverzních povlacích v odvětví letectví a kosmonautiky a odvětví obrany, pokud zamýšlené použití vyžaduje některou z následujících klíčových funkcí nebo vlastností: odolnost proti korozi, aktivní bránění korozi, podpora přilnavosti, chemická odolnost, tloušťka vrstvy, elektrické vlastnosti
/ držitelem povolení REACH/20/10/0 je Wesco Aircraft EMEA Limited, Spojené království

2020/C/122/3

 

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
// týká se dichromanu draselného pro použití ve formulaci směsí určených výhradně pro použití REACH/20/3/1 a REACH/20/3/1 pro použití pro povrchové ošetření kovů (jako je hliník, ocel, zinek, hořčík, titan, slitiny), kompozitních materiálů a utěsnění anodických povlaků pro odvětví letectví a kosmonautiky v procesech povrchových úprav, které vyžadují některou z důležitých funkcí uvedených v příloze
/ držitelem povolení REACH/20/3/0 a REACH/20/3/1 je Brenntag UK Ltd., Spojené království

2020/C/113/5

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006
// týká se oktahydroxidchromanu pentazinečnatého pro  formulaci směsí výhradně pro použití opatřená čísly povolení REACH/20/11/2 a REACH/20/11/3 a pro použití v reaktivních základních nátěrových hmotách (wash pri­ mers), základních nátěrových hmotách pro palivové nádrže a aluminizovaných základních nátěrových hmotách pro účely ochrany proti korozi v leteckém odvětví, pokud je pro zamýšlené použití nezbytná některá z následujících klíčových funkcí nebo vlastností: odolnost proti korozi, aktivní zabránění korozi, přilnavost, chemická odolnost, tloušťka vrstvy, teplotní odolnost, kompatibilita s jiným podkladem/jinými povlaky, dynamické chování (pouze pro základní nátěrové hmoty pro palivové nádrže) a vzhled (pouze pro aluminizované základní nátěrové hmoty)

// držitelem povolení REACH/20/11/0 je Aviall Services Inc., Nizozemsko, REACH/20/11/1 je  Finalin GmbH, Německo, REACH/20/11/2 je Aviall Services Inc., Nizozemsko a REACH/20/11/3 je Finalin GmbH, Německo

2020/C/100/7

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek// týká se oxidu chromového pro použití při funkčním chromování ventilů používaných v motorech lehkých benzínových a naftových vozidel a v těžkých naftových spalovacích motorech
// držitelem povolení REACH/20/9/0 je Mahle Ventiltrieb GmbH, Německo a REACH/20/9/1 je Mahle Polska Sp. z o.o., Polsko

2020/C/99/6

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
// týká se oxidu chromového pro použití v pevné formě a ve vodném roztoku jakéhokoli složení za účelem úpravy vlastností povrchů vyrobených z mosazi nebo bronzu u výrobků lékařského inženýrství, a to výhradně na konečnou úpravu takových povrchů a transparentní pokovování vnitřní části krytu odpařovače anestetik pro další zabudování do anestetických přístrojů pro nemocnice a kliniky
// držitelem povolení REACH/19/41/0 je HAPOC GmbH & Co KG, Německo

2020/C/16/3

 

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
// týká se oxidu chromového pro použití při průmyslové formulaci roztoku oxidu chromového v koncentraci nižší než 0,1 % hmotnostní pro pasivaci měděné fólie používané při výrobě lithium-iontových baterií pro motorová vozidla
// držitelem povolení REACH/20/13/0 je Doosan Electro-Materials Luxembourg SARL, Lucembursko  a REACH/20/13/1 je Doosan Energy Solution Kft, Maďarsko

2019/C/373/5

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
// týká se dichromanu draselného pro utěsnění po anodizaci používané v odvětví letectví a kosmonautiky, kde jsou pro zamýšlené použití důležité funkce odolnost vůči korozi nebo inhibice koroze
// držitelem povolení REACH/19/31/0 je Wesco Aircraft EMEA Limited, Spojené království

2019/C/364/4

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
// týká se dichromanu sodného pro povrchové ošetření kovů (jako je hliník, ocel, zinek, hořčík, titan, slitiny), kompozitní materiály a utěsňování anodických vrstev, při výrobě převodovek pro vrtulníky a údržbě vrtulníků
// držitelem povolení REACH/19/28/0 je ZF Luftfahrttechnik GmbH, Německo

2019/C/364/5

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
// týká se oxidu chromového pro použití jako vytvrzovač povrchu (funkční chromování) při výrobě převodovek pro vrtulníky a údržbě vrtulníků povrchová úprava (jako inhibitor koroze, nesouvisí s funkčním chromováním) při výrobě převodovek pro vrtulníky a pro údržbě vrtulníků
// držitelem povolení REACH/19/27/0 a REACH/19/27/1 je ZF Luftfahrttechnik GmbH, Německo

2019/C/364/6

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
// týká se oxidu chromového pro chemické konverzní povlaky a suspenzní povlaky používané v odvětví letectví a kosmonautiky, pokud si zamýšlené použití vyžaduje některé z následujících klíčových funkcí nebo vlastností: odolnost vůči korozi, aktivní zabránění korozi, podpora přilnavosti a reprodukovatelnost (pro chemické konverzní povlaky), ochrana proti korozi, žáruvzdornost, odolnost vůči vysokoteplotní korozi, odolnost vůči vlhkosti a horké vodě, odolnost vůči teplotním šokům, přilnavost a pružnost (pro suspenzní povlaky)
// držitelem povolení REACH/19/29/0 je Wesco Aircraft EMEA Limited, Spojené království

2019/C/364/6

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
// týká se chromanu sodného pro složení směsí používaných k utěsnění po anodizaci, chemickému konverznímu pokovování, moření a leptání v kosmickém odvětví, a další
// držitelem povolení REACH/19/32/0, REACH/19/32/2 je Aviall Services Inc. Schillingweg 40, Nizozemsko, REACH/19/32/1 a REACH/19/32/3 je Wesco Aircraft EMEA Limited, Spojené království

 

2019/C/241/7

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

// týká se bis(2-methoxyethyl)etheru (diglym) pro použití jako procesní rozpouštědlo v jednom kroku výroby účinné farmaceutické složky používané v antiprotozoiku

// držitelem povolení REACH/19/21/0 je PMC ISOCHEM, Francie

2019/C/241/6

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

// týká se oktahydroxid-chromanu pentazinečnatého pro použití formulace směsí  a pro použití u leteckých a aeroderivativních aplikací ve vypalovaných epoxidových základních nátěrech k protikorozní ochraně konstrukčních částí leteckých motorů

// držitelem povolení REACH/19/26/0 a REACH/19/26/1 je Indestructible Paint Ltd, Spojené království

2019/C/241/5

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

// týká se oxidu chromového pro použití při funkčním chromování pístnic pro automobilové a železniční aplikace

// držitelem povolení REACH/19/25/0 je ZF Friedrichshafen AG, Německo

2019/C/241/4

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

// týká se dichromanu amonného pro průmyslové použití při výrobě holografických kombinátorů pro difrakční průhledové zobrazovače používané ve vojenských letadlech; pro průmyslové použití při výrobě holografických kombinátorů pro difrakční průhledové zobrazovače používané ve vojenských letadlech; pro průmyslové použití při výrobě katodových trubic pro průhledové zobrazovače používané ve vojenských a civilních letadlech

// držitelem povolení REACH/19/24/0 je BAE Systems (Operations) Limited, Spojené království, REACH/19/24/1 je Qioptiq Ltd., Glascoed Road, Spojené království, REACH/19/24/2 je Display Technologies Limited, Greenside Way, Spojené království

2019/C/208/3 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se dichromanu sodného pro použití jako inhibitoru koroze v systémech pro hluboké chlazení na bázi absorpce amoniaku, aplikován pro odparafinování a odolejování ropných rafinátů
// držitelem povolení REACH/19/18/0 a REACH/19/18/1 je H&R Ölwerke Schindler GmbH,  Německo a H&R Chemisch-Pharmazeutische Spezialitäten GmbH, Německo
2019/C/208/2 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se bis(2-methoxyethyl)ether(diglym) pro použití jako rozpouštědlo pro syntézu účinné farmaceutické přísady léčivého přípravku proti HIV dapivirinu
// držitelem povolení REACH/19/23/0 je N.V. Ajinomooto OmniChem S.A., Belgie
2019/C/199/5

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se dichromanu sodného pro použití ve formě roztavené lázně k povrchové úpravě, zejména černění, jemných zdravotnických výrobků, konkrétně mikrochirurgických nástrojů
// NEPOUŽIJE SE

2019/C/185/8

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se dichromanu sodného pro použití ve formě roztavené lázně k povrchové úpravě, zejména černění, jemných zdravotnických výrobků, konkrétně mikrochirurgických nástrojů
// NEPOUŽIJE SE

2019/C/174/5

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se Bis(2-methoxyethyl)ether (diglymu) pro použití jako procesní chemikálie při výrobě jednoho konkrétního typu Dynabeads® používaného při imunodiagnostických testech (diagnostika in vitro)
// držitelem povolení REACH/19/19/0 je Roche Diagnostics GmbH, Německo

2019/C/150/5

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se Bis(2-methoxyethyl)ether (diglymu) pro použití jako procesní chemikálie při výrobě Dynabeads®
// držitelem povolení REACH/19/20/0 je Life Technologies AS, Norsko

2019/C/126/4

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se použití oxidu chromového při funkčním chromování ventilů pro použití v benzínových a naftových motorech pro lehká a těžká nákladní vozidla
// držitelem povolení REACH/19/5/0 je Federal-Mogul Valvetrain GmbH, Německo

2019/C/125/3

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se použití 1,2-dichlorethanu pro průmyslové použití jako rozpouštědlo při syntéze polyepichlorhydrinu používaného jako prekurzor při výrobě glycidylazidpolymeru, oligomeru ukončeného hydroxylovou skupinou, který se používá ke zvýšení energetické účinnosti hnacích hmot a výbušnin
// držitelem povolení REACH/19/7/0 je EURENCO, Francie

2019/C/116/2

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se dibutyl-ftalátu pro průmyslové použití při výrobě keramických destiček určených pro výrobu vícevrstvých keramických kondenzátorů
// držitelem povolení REACH/19/15/0 je AVX Limited, Prospect House, Spojené království

2019/C/96/7

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se chromanu sodného při formulaci směsi a plnění dávkovačů alkalických kovů touto směsí pro účely výroby fotokatod; v dávkovačích alkalických kovů při výrobě fotokatod
// držitelem povolení REACH/19/14/0, REACH/19/14/1, REACH/19/14/2, REACH/19/14/3 je Saes Getters S.p.A., Itálie

2019/C/94/4

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se oxidu chromového pro použití funkčním chromování pístových kroužků pro automobilové motory používané v lehkých benzínových vozidlech, lehkých dieselových vozidlech, středně těžkých dieselových vozidlech a v těžkých vozidlech
// držitelem povolení REACH/19/6/0 je Federal-Mogul Valvetrain GmbH, Německo

2019/C/89/5

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se použití 1,2-dichlorethanu jako rozpouštědla při výrobě účinné farmaceutické látky epirubicinu a jako rozpouštědla při výrobě účinné farmaceutické látky prednisolonsteaglátu
// držitelem povolení REACH/19/1/0 a REACH/19/1/1 je OLON Spa, Itálie

2019/C/85/3

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se oxidu chromového pro použití při funkčním chromování pístových kroužků dvoutaktních a čtyřtaktních velkých pístových motorů, které se používají v odvětví stavebnictví a průmyslu, ve výrobě elektrické energie a v železniční a námořní dopravě
// držitelem povolení REACH/19/4/0 je Federal-Mogul Friedberg GmbH, Německo

2019/C/85/2

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se dvojchromanu sodného pro použití jako inhibitor koroze in situ v uzavřeném systému pro chlazení na bázi absorpce vody/amoniaku
// držitelem povolení REACH/19/3/0 je Borealis Plastomers B.V., Nizozemsko

2019/C/68/5

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
// týká se použití oxidu chromového pro použití při elektrolytickém pokovování různých druhů podkladů za účelem vytvoření dlouhotrvajícího a velmi odolného povrchu s lesklým nebo matným vzhledem (funkční elektrolytické pokovování s dekorativní povahou) a pro použití v etapě před zpracováním (leptání) při procesu elektrolytického pokovování.
// držitelem povolení REACH/19/2/0  a REACH/19/2/1 je Hansgrohe SE, Německo

2019/C/47/7

 

 

Oprava souhrnu rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

2019/C/47/8

Oprava souhrnu rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

2019/C/46/4

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
// týká se 1,2-dichlorethanu jakožto činidla zvyšujícího bobtnání během sulfonace kuliček zesíťovaného polystyrenu při výrobě iontoměničových pryskyřic k čištění radioaktivního odpad
// držitelem povolení REACH/19/12/0 je Microbeads AS, Norsko

2019/C/46/3

 

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
// týká se 1,2-dichlorethanu jako recyklovatelného rozpouštědla při výrobě polyakrylátové povrchově aktivní látky
// držitelem povolení REACH/19/13/0 je Akzo Nobel Chemicals SpA, Itálie

2018/C/464/6

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

// týká se 1,2-dichlorethanu pro použití extrakčního rozpouštědla při odparafinování ropných vakuových destilátů a odasfaltovaných olejů a při odolejování parafinového gáče pro výrobu základových olejů a parafinických vosků

// držitelem povolení REACH/18/20/0 je Grupa Lotos S.A.
2018/C/460/16

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

// týká se oxidu chromového pro úpravu měděné fólie, která se používá při výrobě desek plošných spojů

// držitelem povolení REACH/18/17/0 je Circuit Foil Luxembourg SARL, Lucembursko
2018/C/460/15

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

// týká se oxidu chromového v tvrdochromovém povlakování vývrtů hlavní a součástek vojenských palných zbraní malého a středního kalibru, které jsou vystaveny tepelnému, mechanickému a chemickému působení; toto povlakování má poskytnout tvrdost, tepelnou odolnost a vlastnosti tepelné bariéry, odolnost proti korozi, adhezi a vlastnosti nízkého tření; tvrdochromovém povlakování vývrtů hlavní a součástek civilních palných zbraní, které jsou vystaveny tepelnému, mechanickému a chemickému působení; toto povlakování má poskytnout nízký koeficient tření, vlastnosti tepelné odolnosti, odolnosti proti korozi a opotřebení.

// držitelem povolení REACH/18/19/0 je FN Herstal S.A., Belgie, REACH/18/19/1 je Manroy Engineering LTD, Spojené království, REACH/18/19/2 je FN Herstal S.A., Belgie, REACH/18/19/3 je Browning Viana Fabrica de Armas e Artigos de Desporto SA, Portugalsko
2018/C/460/14

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

// týká se oxidu chromového pro přípravu povrchu kryogenních zásobníků ze slitiny hliníku, které se používají v nosné raketě Ariane 5

// držitelem povolení REACH/18/18/0 je Euro Cryospace France, Francie
2018/C/460/13

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

// týká se 1,2-dichlorethanu pro použití jako rozpouštědla při výrobě polymerních částic pro farmaceutické a výzkumné purifikační procesy

// držitelem povolení REACH/18/20/0 je emp Biotech GmbH, Berlin, Německo
2018/C/460/12

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

// týká se bis(2-methoxyethyl)etheru (diglym) pro použití jako nosné rozpouštědlo ve směsi a následné aplikaci leptadla obsahujícího naftalenid sodný pro úpravu fluoropolymerových povrchů při zachování strukturní celistvosti výrobku.

// držitelem povolení REACH/18/14/0 je Maflon S.p.A, Itálie
2018/C/305/11 Nebezpečné látky – seznam rozhodnutí o povolení přijatých státy ESVO EHP v souladu s čl. 64 odst. 8 nařízení (es) č. 1907/2006 (REACH) v druhé polovině roku 2017
2018/C/290/6

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
// týká se trichlorethylenu při čištění průmyslových částí odmašťováním parou v uzavřených systémech, kde existují zvláštní požadavky (systém parametrů použití); pro průmyslové použití jako procesní chemikálie (uzavřené systémy) při výrobě materiálů Alcantara; pro použití trichlorethylenu v baleních; pro použití trichlorethylenu ve formulacích; pro použití trichlorethylenu jako extrakčního činidla pro živici při analýze asfaltu
// držitelem povolení REACH/18/9/0, REACH/18/9/1, REACH/18/9/2, REACH/18/9/3, REACH/18/9/4 je Blue Cube Germany Assets GmbH&Co. KG, Německo.

2018/C/260/6

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
// týká se oxidu chromového pro použití při funkčním chromování Topocrom v systémech uzavřených reaktorů při vytváření nastavitelných polokulových struktur povrchu

// držitelem povolení REACH/18/10/0 je Topocrom GmbH, Německo
2018/C/260/5

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení použití oxidu chromového podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (Clariant Produkte (Deutschland) GmbH)
// týká se oxidu chromového pro použití v katalyzátoru pro dehydrogenaci propanu na propen

// držitelem povolení REACH/18/12/0 je Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Německo
2018/C/233/4

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
// týká se bis(2-methoxyethyl)etheru (diglym) pro průmyslové použití diglymu jako rozpouštědla při procesu výroby meziproduktů kryptandu pro další přeměnu na kryptand 221 a kryptand 222

// držitelem povolení REACH/18/11/0 je Merck KGaA, Německo.
2018/C/230/4

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
// týká se 1,2 dichlorethanu pro průmyslové použití jako rozpouštědla a antirozpouštědla nástřiku a středních produktů v kombinovaném odparafinování a odolejování při rafinaci ropných vakuových destilátů pro výrobu základových olejů a tvrdých parafinů.
// držitelem povolení REACH/18/3/0 je H&R Ölwerke Schindler GmbH, Německo; a REACH/18/3/1 je H&R Chemisch-Pharmazeutische Spezialitäten GmbH, Německo.

2018/C/218/6

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
// týká se oxidu chromového pro průmyslové použití směsi obsahující sloučeniny šestimocného chromu (oxid chromový, dichroman draselný nebo dichroman sodný) ke konverzi kadmiem potažených kruhových a obdélníkových konektorů s cílem dosáhnout vyšší úrovně výkonnosti, než požadují mezinárodní normy, jakož i odolnosti vůči drsnému prostředí a v aplikacích vyžadujících vysokou úroveň bezpečnosti (např. ve vojenství, letectví, kosmickém výzkumu, důlní činnosti, těžebním průmyslu na moři a v jaderném průmyslu nebo pro použití v bezpečnostním vybavení pro silniční vozidla, železniční vozový park a plavidla)
// držitelem povolení REACH/18/6/0 je Souriau SAS, Francie, REACH/18/6/2 je Amphenol Limited, Spojené království, REACH/18/6/3 je Amphenol Socapex, Francie, REACH/18/6/4 je ITT Cannon, Německo

2018/C/174/7 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
// týká se oxidu chromového pro funkční chromování pro letecké a kosmické užití pro civilní a vojenské účely zahrnující nátěry nových součástí pro letecké motory, jakož i údržbu, opravy a generální opravy součástí leteckých motorů; pro povrchovou úpravu pro letecké a kosmické užití pro civilní a vojenské účely zahrnující úpravu nových součástí pro letecké motory, jakož i údržbu, opravy a generální opravy součástí leteckých motorů, které nesouvisejí s funkčním chromováním
//držitelem povolení REACH/18/7/0 a REACH/18/7/1 je MTU Aero Engines AG, Německo
2018/C/174/6 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
// týká se 1,2-dichlorethanu pro průmyslové použití jako sulfonačního činidla zvyšujícího bobtnání kuliček z polystyren-divinylbenzenového kopolymeru při výrobě silně kyselých kationtoměničových pryskyřic
// držitelem povolení REACH/18/1/0 je DOW Italia S.R.L., Itálie; a REACH/18/1/1 je DOW France SAS, Francie
2018/C/174/5 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
// týká se bis(2-methoxyethyl)ether (diglym) pro použití jako pomocné látky při čištění dichloridu kyseliny 5-amino-2,4,6-trijodoisoftalové (č. ES417-220-1; č. CAS 37441-29-5) srážením
// držitelem povolení REACH/18/8/0 je Bracco Imaging s.p.a, Itálie
2018/C/174/4

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
// týká se oxidu chromového pro průmyslové použití směsi pro povrchovou úpravu na bázi oxidu chromového, jež se aplikuje na rotující konstrukční části zásadně důležité pro bezpečnost u motorů obchodních a vojenských letadel, jejichž selhání ohrožuje letovou způsobilost
// držitelem povolení REACH/18/5/0 je Safran Aircraft Engines, Francie

2018/C/117/3

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelempoužití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
// týká se dvojchromanu sodného pro použití inhibitoru koroze v systémech pro hluboké chlazení na bázi absorpce amoniaku při průmyslové výrobě mražených sušených výrobků, jako je káva, byliny, koření a srovnatelné výrobky.
// držitelem povolení REACH/17/32/0 je Jacobs Douwe Egberts DE GmbH, Německo,
držitelem povolení REACH/17/32/1 je Dr. Otto Suwelack Nachf. GmbH & Co.KG, Německo, držitelem povolení REACH/17/32/2 je Européenne de Lyophilisation S.A., Belgie

2018/C/73/8

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se dvojchromanu sodného pro použití jako inhibitoru koroze v systémech pro hluboké chlazení na bázi absorpce amoniaku v závodu na syntézu methanolu
// držitelem povolení REACH/17/31/0 je Total Raffinerie Mitteldeutschland GmbH, Německo

2018/C/73/7

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se trichlorethylenu pro použití jako extrakčního rozpouštědla pro odstraňování procesního oleje a vytváření porézní struktury u separátorů na bázi polyethylenu používaných v olověných akumulátorech
// držitelem povolení REACH/17/24/0 je Entek International Limited, Spojené království

2018/C/60/10

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se oxidu chromového pro použití při funkčním chromování pracovních válců používaných v ocelářství a odvětví hliníku
// držitelem povolení REACH/17/25/0 je Hoogovens Court Roll Surface Technologies V.O.F., NIZOZEMSKO; držitelem povolení REACH/17/25/1 je Wavec GmbH, NĚMECKO; držitelem povolení REACH/17/25/2 je Trattamento Cilindri Laminazione S.r.l., ITÁLIE; držitelem povolení REACH/17/25/3 je Walzen-Service-Center GmbH, NĚMECKO

2018/C/57/5

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se trichlorethylenu pro použití jako odmašťovacího rozpouštědla při výrobě polyethylenových separátorů pro olověné akumulátory
// držitelem povolení REACH/17/23/0 je Microporous GmbH, Rakousko

2018/C/43/3

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se dvojchromanu sodného pro použití jako aditiva pro potlačení parazitických reakcí a uvolňování kyslíku, stabilizaci pH a ochranu katody před korozí při elektrolytické výrobě chlorečnanu sodného s následnou výrobou oxidu chloričitého nebo bez ní
// držitelem povolení REACH/17/26/0 je Akzo-Nobel Pulp and Performance Chemicals AB, Švédsko; držitelem povolení REACH/17/26/1 je Akzo-Nobel Pulp and Performance Chemicals Oy, Finsko; držitelem povolení REACH/17/26/2 je Akzo-Nobel Pulp and Performance Chemicals SAS, Francie

2018/C/43/2

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se dvojchromanu sodného pro použití jako aditiva pro potlačení parazitických reakcí a uvolňování kyslíku, stabilizaci pH a ochranu katody před korozí při elektrolytické výrobě chlorečnanu sodného s následnou výrobou oxidu chloričitého či chloritanu sodného nebo bez ní
// držitelem povolení REACH/17/30/0 je Arkema France, Francie

2018/C/16/2

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se oxidu chromového při elektrolytickém pokovování mechanických a elektromechanických cylindrů, pákových zámků a visacích zámků, elektromechanických zámků a stavebních kovových výrobků. Toto použití nezahrnuje elektrolytické pokovování dveřních klik, zámků kancelářského nábytku a štítků vnitřních dveří.
// týká se oxidu chromového při elektrolytickém pokovování dveřních klik, zámků kancelářského nábytku a štítků vnitřních dveří
// držitelem povolení REACH/17/29/0 a REACH/17/29/1 je Abloy Oy, Finsko

2018/C/15/3

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se kyseliny odvozené od oxidu chromového a jejich oligomery č. ES: 231-801-5 č. CAS: 7738-94-5 pro tvrdé pochromování pro aplikace ke vstřikování benzínu a motorové nafty
// držitelem povolení REACH/17/35/0 je Robert Bosch GmbH, Německo

2018/C/15/2

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se 1,2-dichlorethanu pro průmyslové použití jako rozpouštědla a krystalizační média v syntéze účinné látky na ochranu rostlin bentazon (číslo ES 246-585-8 a číslo CAS 25057-89)
// týká se 1,2-dichlorethanu pro průmyslové použití jako rozpouštědlo a krystalizační médium v syntéze biocidní účinné látky flokumafen (číslo ES 421-960-0 a číslo CAS 90035-08-8)
// držitelem povolení REACH/17/34/0 a  REACH/17/34/1 je BASF SE, Německo

2017/C/441/10

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se dichromanu amonného pro použití dichromanu amonného jako fotosenzitivní složky v polyvinylalkoholovém fotolitografickém lakovacím systému pro výrobu trnů, které se používají při procesech niklové galvanoplastiky
// držitelem povolení REACH/17/28/0 je Veco B.V., Nizozemsko

2017/C/441/9

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se 1,2-dichlorethanu pro průmyslové použití jako emulgujícího rozpouštědla při výrobě porézních částic pro částicovou chromatografii a média pro kultivaci buněk
// držitelem povolení REACH/17/33/0 je GE Healthcare Bio-Sciences AB, Švédsko

2017/C/441/8

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se dichromanu sodného pro používání jako mořidla při barvení vlny tmavými barvami
// držitelem povolení REACH/17/27/0 je Gruppo Colle s.r.l., Itálie

2017/C/296/3

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)

// týká se oxidu chromového v průmyslovém nástřiku nebo nátěru k povrstvování kovových předmětů vystavených nepříznivému prostředí, k zajištění odolnosti proti korozi a oxidaci za vysokých teplot, dosažení povrchu odolného proti usazování nebo dosažení mazivosti za vysokých teplot i za nízkých teplot, pro použití v automobilovém či leteckém průmyslu, do strojů na výrobu elektřiny, v ropném, plynárenském a námořním průmyslu
// držitelem povolení REACH/17/20/0 a REACH/17/20/1 je Praxair Surface Technologies GmbH, Německo

2017/C/264/3

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se chromanu olovnatého pro průmyslové použití při výrobě pyrotechnických zpožďovacích zařízení obsažených v munici pro námořní obranu
// držitelem povolení REACH/17/10/0 je Etienne Lacroix Tous Artifices SA, Francie

2017/C/241/2

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se oxidu chromového pro průmyslové použití ve směsi pro tvrdé chromování ocelových dílů vojenské výzbroje..... a  pro použití ve směsi pro tvrdé chromování dílů vojenské výzbroje za účelem zajištění tvrdosti povrchu,.....
// držitelem povolení REACH/17/21/0  a REACH/17/21/1  je Nexter Mechanics,  Francie

2017/C/242/5

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se bis(2-methoxyethyl)etheru pro použití diglymu jako rozpouštědla v procesu výroby meziproduktu k další konverzi na farmaceutickou sloučeninu používanou v léčivých přípravcích pro léčbu onemocnění dýchacích cest
// držitelem povolení REACH/17/8/0 je Novartis Ringaskiddy Limited,  Irsko

2017/C/196/3

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se dvojchromanu draselného pro průmyslové použití během fází prvního a konečného leptání vrstev CZT při výrobě optoelektronických součástek slučujících odečítací obvod a obvod pro infračervenou detekci pomocí technologie na bázi MCT a pro leptání obou stran substrátu InSb při výrobě optoelektronických součástek slučujících odečítací obvod a obvod pro infračervenou detekci pomocí technologie na bázi InSb
// držitelem povolení REACH/17/14/0 a REACH/17/14/1 je Sofradir Francie

2017/C /188/8 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se 1,2-dichlorethanu pro průmyslové použití EDC jako recyklovatelného rozpouštědla a extrakčního činidla v uzavřeném systému pro čištění 1,3,5-trioxanu
// držitelem povolení REACH/17/9/0 je BASF SE, Německo
2017/C/188/7 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se dvojchromanu sodného pro použití jako aditiva pro potlačení parazitických reakcí a uvolňování kyslíku, stabilizaci pH a ochranu katody před korozí při elektrolytické výrobě chlorečnanu sodného s následnou výrobou oxidu chloričitého či chloritanu sodného nebo bez ní
// držitelem povolení REACH/17/18/0 je Ercros S.A., Španělsko
2017/C/188/6 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se dvojchromanu sodného pro použití jako aditiva pro potlačení parazitických reakcí a uvolňování kyslíku, stabilizaci pH a ochranu katody před korozí při elektrolytické výrobě chlorečnanu sodného s následnou výrobou oxidu chloričitého či chloritanu sodného nebo bez ní
// držitelem povolení REACH/17/19/0 je Caffaro Brescia S.r.l., Itálie
2017/C/188/5 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se dvojchromanu sodného pro použití jako aditiva pro potlačení parazitických reakcí a uvolňování kyslíku, stabilizaci pH a ochranu katody před korozí při elektrolytické výrobě chlorečnanu sodného s následnou výrobou oxidu chloričitého či chloritanu sodného nebo bez ní
// držitelem povolení REACH/17/15/0 je Electroquimica De Hernani S.A., Španělsko
2017/C/188/4 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se dvojchromanu sodného pro použití jako aditiva pro potlačení parazitických reakcí a uvolňování kyslíku, stabilizaci pH a ochranu katody před korozí při elektrolytické výrobě chlorečnanu sodného s následnou výrobou oxidu chloričitého či chloritanu sodného nebo bez ní
// držitelem povolení REACH/17/16/0 je Kemira Chemicals Oy., Finsko
2017/C/188/3 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se dvojchromanu sodného pro použití jako aditiva pro potlačení parazitických reakcí a uvolňování kyslíku, stabilizaci pH a ochranu katody před korozí při elektrolytické výrobě chlorečnanu sodného s následnou výrobou oxidu chloričitého či chloritanu sodného nebo bez ní
// držitelem povolení REACH/17/17/0 je Solvay Portugal – Produtos Quimicos S.A., Portugalsko
2017/C/179/6 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se dvojchromanu sodného jako inhibitoru koroze v systémech pro hluboké chlazení na bázi absorpce amoniaku
// držitelem povolení REACH/17/11/0 je Arlanxeo Netherlands B.V., Nizozemsko
2017/C/174/5 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se dichromanu amonného pro použití jako fotosenzibilizátor při výrobě mikrokomponentů
// držitelem povolení REACH/17/13/0 je Micrometal GmbH, Německo
2017/C/174/5

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se dichromanu amonného pro použití jako fotosenzibilizátor při výrobě mikrokomponentů
// držitelem povolení REACH/17/13/0 je Micrometal GmbH, Německo

2017/C/172/2

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se oxidu chromového pro použití k oxidaci a tvrzení při výrobě barevné korozivzdorné oceli
// držitelem povolení REACH/17/12/0 je Rimex Metals (UK) Ltd, Spojené království

2017/C/72/2

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se 1,2-dichlorethanu  jako procesní a extrakční rozpouštědlo při výrobě farmaceutických bioaktivních složek rostlinného původu
// držitelem povolení REACH/17/6/0 je Laboratoires Expanscience, Francie

2017/C/48/4

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se trichlorethylenu pro průmyslové použití trichlorethylenu jako procesní chemikálie při purifikaci kaprolaktamu
// držitelem povolení REACH/17/2/0 je Grupa Azoty S.A.,Polsko

2017/C/48/5

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se trichlorethylenu pro průmyslové použití trichlorethylenu jako rozpouštědlo a odmaštovací prostředek v uzavřených systémech
// držitelem povolení REACH/16/9/0 je Chimcomplex S.A., Rumunsko

2017/C/48/6

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se trichlorethylenu pro použití trichlorethylenu v přípravku a v balení
// držitelem povolení REACH/17/1/0 a REACH/17/1/1 Richard Geiss GmbH, Německo

2017/C/48/7

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se trichlorethylenu pro použití jako extrakční rozpouštědlo při výrobě kaprolaktamu
// držitelem povolení REACH/17/3/0 Spolana a.s., Česká republika

2017/C/48/8

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se dvojchromanu sodného při oddělování mědi/olova v koncentrátorech zpracovávajících komplexní sulfidické rudy
// držitelem povolení REACH/17/4/0 je Boliden Mineral AB, Švédsko

2017/C/48/9

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se oxidu chromového pro funkční elektrolytické pokovování s dekorativní povahou (lesklý nebo matná vzhled)
// držitelem povolení REACH/17/5/0 a REACH/17/5/1 je Grohe AG, Německo

2017/C/48/10

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se chromanu sodného pro použití jako antikorozního činidla v chladicích systémech z uhlíkové oceli v absorpčních chladničkách do 0,75 % hmotnostních (Cr(VI)+) v chladicí kapalině pro „výrobky nízkým bodem varu“ a pro „výrobky s vysokým bodem varu“
// držitelem povolení REACH/17/7/0, REACH/17/7/1, REACH/17/7/2, REACH/17/7/3 - Dometic GmbH, Německo; je Dometic Maďarsko

2017/C/23/2

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se trichlorethylenu pro použití jako extrakční činidlo pro purifikaci kaprolaktamu z kaprolaktamového oleje
// držitelem povolení REACH/16/8/0 - DOMO Caproleuna GmbH, Německo

2017/C/29/10

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se trichlorethylenu pro použití jako rozpouštědlo pro výrobu modulů obsahujících membrány z dutého vlákna pro separaci plynu
// držitelem povolení REACH/16/7/0 - Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Filtration & Separation)

2017/C/48/4

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se trichlorethylenu pro průmyslové použití trichlorethylenu jako procesní chemikálie při purifikaci kaprolaktamu
// držitelem povolení REACH/17/2/0 je Grupa Azoty S.A.,Polsko

2017/C/48/5

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se trichlorethylenu pro průmyslové použití trichlorethylenu jako rozpouštědlo a odmaštovací prostředek v uzavřených systémech
// držitelem povolení REACH/16/9/0 je Chimcomplex S.A., Rumunsko

2016/C/455/5

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se trichlorethylenu pro použití jako rozpouštědlo při syntéze urychlovačů vulkanizace pro fluoroelastomery

// držitelem povolení REACH/16/6/0 a REACH/16/6/1 je 6A.L.P.A. – Azienda Lavorazione Prodotti Ausiliari S.p.a., a Caffaro Industrie S.p.a. Itálie

2016/C/455/4

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)

// týká se trichlorethylenu pro použití vulkanizačních činidel a pojiv obsahujících trichlorethylen pro nekonečné spoje a opravy dopravníkových pásů potažených chloroprenovým kaučukem v hlubinných černouhelných dolech

// držitelem povolení REACH/16/5/0 je RAG Aktiengesellschaft, Německo a REACH/16/5/1 je RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH, Německo

2016/C/455/3

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)

// týká se trichlorethylenu pro použití jako pomocná látka při biotransformaci škrobu k získání beta-cyklodextrinu

// držitelem povolení REACH/16/4/0 je Roquette Frères, Francie


2016/C/338/13

Nebezpečné látky – Seznam rozhodnutí o povolení přijatých státy ESVO EHP v souladu s čl. 64 odst. 8 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v druhé polovině roku 2015


2016/C/338/12

Nebezpečné látky – Seznam rozhodnutí o povolení přijatých státy ESVO EHP v souladu s čl. 64 odst. 8 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v první polovině roku 2015

2016/C/337/4

Shrnutí rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se sulfochromanu olovnatého (pigmentová žluť 34) a chromanu-molybdenanu- síranu olovnatého (pigmentová červeň 104) pro průmyslové a profesionální použití pevných nebo kapalných premixů a předsměsí barev s obsahem pigmentů pro uvedené účely, držitelem povolení REACH/16/3/0, REACH/16/3/1, REACH/16/3/2, REACH/16/3/3, REACH/16/3/4, REACH/16/3/5, REACH/16/3/6, REACH/16/3/7, REACH/16/3/8, REACH/16/3/9, REACH/16/3/10, REACH/16/3/11 je 2DCC Maastricht BV OR Sortieweg 39, Nizozemsko

2016/C/225/4

Shrnutí rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
// týká se bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP) pro formulaci recyklovaného měkčeného poly(vinylchloridu) (PVC) obsahujícího DEHP ve sloučeninách a suchých směsích, pro průmyslové použití recyklovaného měkčeného PVC obsahujícího DEHP při zpracování polymerů kalandrováním, extruzí, kompresí a vstřikováním za účelem výroby předmětů z PVC, kromě hraček a předmětů pro péči o děti, mazacích pryží, hraček pro dospělé (erotických pomůcek a dalších předmětů pro dospělé, při jejichž používání dochází k intenzivnímu kontaktu se sliznicí), předmětů pro domácnost menších než 10 cm, které děti mohou cucat nebo žvýkat, spotřebitelských textilií/oděvů určených k nošení na holé kůži a kosmetických přípravků a materiálů určených pro styk s potravinami, na které se vztahují odvětvové právní předpisy Unie
// držitelem čísla povolení REACH/16/2/0, REACH/16/2/3 je VinyLoop Ferrara S.p.A. Itálie, REACH/16/2/1, REACH/16/2/4, je Stena Recycling AB Švédsko, REACH/16/2/2, REACH/16/2/5 je Plastic Planet srl Itálie

2016/C/127/5

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
// týká se dibutylftalátu (DBP) pro použití DBP jako absorpčního rozpouštědla v uzavřeném systému při výrobě maleinanhydridu; pro použití DBP v bezdýmných praších; pro průmyslové použití DBP v keramických páskách a tiskových pastách pro výrobu kondenzátorů a lambda senzorů
// držitelem čísla povolení REACH/16/1/0, REACH/16/1/1 a REACH/16/1/2 je Deza, a.s. Valašské Meziříčí, ČR

2016/C/10/4
ve znění
opravy

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// týká se hexabromcyklododekanu (HBCDD) pro úpravu expandovaného polystyrenu se sníženou hořlavostí do formy pevných neexpandovaných pelet s použitím HBCDD jakožto přísady zpomalující hoření (pro další použití ve stavebnictví) a výroby výrobků z expandovaného polystyrenu se sníženou hořlavostí pro použití ve stavebnictví
// držitelem čísla povolení REACH/15/6/0, REACH/15/6/1 je INEOS Styrenics BV Netherlands, držitelem čísla povoleníREACH/15/6/2, REACH/15/6/3 je INEOS Styrenics Ribecourt SAS Francie, držitelem čísla povoleníREACH/15/6/4, REACH/15/6/5 je INEOS Styrenics Wingles SAS Francie, držitelem čísla povolení REACH/15/6/6, REACH/15/6/7 je Synthos Dwory Polsko, držitelem čísla povolení REACH/15/6/8, REACH/15/6/9 je Synthos Kralupy a.s., Česká republika, držitelem čísla povolení REACH/15/6/10, REACH/15/6/11 je Bewi Styrochem Oy, Finsko, držitelem čísla povolení REACH/15/6/12, REACH/15/6/13 je Monotez SA, Athens, Řecko, držitelem čísla povoleníREACH/15/6/14, REACH/15/6/15 je RP Compounds GmbH, Schkopau, Německo, držitelem čísla povoleníREACH/15/6/16, REACH/15/6/17 je Synbra Technology bv, Nizozemsko, držitelem čísla povoleníREACH/15/6/18, REACH/15/6/19 je Sunpor Kunststoff GmbH, Rakousko, držitelem čísla povoleníREACH/15/6/20, REACH/15/6/21 je Dunastyr Polystyrene Manufacturing C. Co Ltd, Maďarsko, držitelem čísla povoleníREACH/15/6/22, REACH/15/6/23 je Versalis SpA, Milano, Itálie, držitelem čísla povolení REACH/15/6/24, REACH/15/6/25 je Unipol Holland BV, Nizozemsko

2015/C/91/2

Shrnutí rozhodnutí Komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo
k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// držitelem čísla povolení REACH/14/3/0, REACH/14/3/1 a REACH/14/3/2 je Roxel (UK Rocket Motors) Ltd, Summerfield, DY11 7RZ, Kidderminster, Worcestershire, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍREACH, týká se použití DEHP a DBP při výrobě tuhých pohonných hmot a náplní motoru pro rakety a taktické střely

2015/C/392/6

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
// držitelem čísla povolení REACH/15/5/0 a REACH/15/5/1 je Vlisco Netherlands BV,Binnen Parallelweg 2, Nizozemsko, týká se použití trichlorethylenu jako rozpouštědlo pro odstranění a využití pryskyřice z barvené tkaniny a jako rozpouštědlo při procesu využití a čištění pryskyřice
z provozní vody

2015/C/293/2

Shrnutí rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// držitelem čísla povolení REACH/15/3/0 je Nordenhamer Zinkhütte GmbH, Johannastr. 1, 26954 Nordenham, Německo, týká se použití oxidu arsenitého k produkci koncentrátu mědi při čištění vyluhovacího roztoku během procesu elektrolytického získávání zinku

2015/C/288/5

Shrnutí rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// držitelem povolení čísla povolení REACH/15/4/0 a REACH/15/4/1 je Linxens France, týká se použití oxidu arsenitého ve směsi pro galvanické pokovování zlatem

2015/C/288/4

Shrnutí rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// držitelem čísla povolení REACH/15/2/0 je Boliden Kokkola Oy, Finsko, týká se použití oxidu arsenitého při čištění kovových nečistot z vyluhovacího roztoku v procesu galvanického pozinkování

2015/C/275/2

Nebezpečné látky – Seznam rozhodnutí o povolení přijatých státy ESVO EHP v souladu s čl. 64 odst. 8 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v druhé polovině roku 2014
// C(2014) 5551 final Norsko

2015/C/182/3

Shrnutí rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)
// držitelem čísla povolení REACH/15/1/0 je Yara France, týká se použití oxidu arsenitého jako pomocné látky k aktivaci absorpce a desorpce oxidu uhličitého uhličitanem draselným ze syntetického plynu vzniklého při výrobě amoniaku

2014/C/461/15

Shrnutí rozhodnutí Komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo
k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
// držitelem čísla povolení REACH/14/2/0 je Sasol-Huntsman GmbH & Co. KG, týká se použití dibutyl-ftalátu jako absorpčního rozpouštědla v uzavřeném systému při výrobě maleinanhydridu

2014/C/260/10

Rozhodnutí Komise o udělení povolení č. REACH /14/1/0 pro bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP) (ES: 204-211-0, CAS: 117-81-7) uvedený v příloze č. XIV nařízení REACH, o které žádala fy Rolls-Royce plc.
// týká se výroby leteckých motorů


 (© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu, 1998–2023)
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím